Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0284

2014/284/EL: Nõukogu otsus, 14. aprill 2014 , Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist, sõlmimise kohta

OJ L 150, 20.5.2014, p. 250–251 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/284/oj

20.5.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 150/250


NÕUKOGU OTSUS,

14. aprill 2014,

Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist, sõlmimise kohta

(2014/284/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõike 3 esimest lõiku ja lõike 4 esimest lõiku koostoimes artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v ja lõikega 7,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1)

2003. aasta mais võttis komisjon vastu teatise Euroopa Parlamendile ja nõukogule „Metsaõigusnormide täitmise järelevalve, metsahaldus ja puidukaubandus (FLEGT): ELi tegevuskava ettepanek”, milles kutsuti üles kehtestama meetmeid ebaseadusliku metsaraie vastu puitu tootvate riikidega vabatahtlike partnerluslepingute väljatöötamise kaudu (edaspidi „ELi tegevuskava”). 2003. aasta oktoobris võeti kõnealuse tegevuskava kohta vastu nõukogu järeldused (1) ja 11. juulil 2005 võeti vastu sama küsimust käsitlev Euroopa Parlamendi resolutsioon (2).

(2)

Vastavalt nõukogu otsusele 2013/486/EL (3) kirjutati Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi vahelisele vabatahtlikule partnerluslepingule, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist (edaspidi „leping”), alla 30. septembril 2013, eeldusel et nimetatud leping sõlmitakse.

(3)

Leping tuleks heaks kiita,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi vaheline vabatahtlik partnerlusleping, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist, kiidetakse liidu nimel heaks.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja nimetab isiku(d), kes on volitatud esitama liidu nimel lepingu artiklis 23 sätestatud teatise, et leping liidu suhtes siduvaks muuta.

Artikkel 3

Komisjon esindab liitu lepingu artikli 14 alusel moodustatud lepingu rakendamise ühiskomitees.

Liikmesriigid võivad osaleda lepingu rakendamise ühiskomitee koosolekutel liidu delegatsiooni liikmetena.

Artikkel 4

Lepingu lisade muutmiseks lepingu artikli 22 alusel volitatakse komisjoni vastavalt nõukogu määruse (EÜ) nr 2173/2005 (4) artikli 11 lõikes 3 osutatud menetlusele kiitma liidu nimel sellised muudatused heaks.

Artikkel 5

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Luxembourg, 14. aprill 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

A. TSAFTARIS


(1)  ELT C 268, 7.11.2003, lk 1.

(2)  ELT C 157E, 6.7.2006, lk 482.

(3)  Nõukogu 23. septembri 2013. aasta otsus 2013/486/EL Euroopa Liidu ja Indoneesia Vabariigi vahelise vabatahtliku partnerluslepingu, mis käsitleb metsaõigusnormide täitmise järelevalvet, metsahaldust ja Euroopa Liitu toodavate puittoodetega kauplemist, Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta (ELT L 265, 8.10.2013, lk 1).

(4)  Nõukogu 20. detsembri 2005. aasta määrus (EÜ) nr 2173/2005 FLEGT-litsentsimissüsteemi kehtestamise kohta puidu impordi suhtes Euroopa Ühendusse (ELT L 347, 30.12.2005, lk 1).


Top