Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0510

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 510/2014, 16. aprill 2014 , millega nähakse ette põllumajandustoodete töötlemisel saadud teatavate toodetega kauplemise kord ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 1216/2009 ja (EÜ) nr 614/2009

OJ L 150, 20.5.2014, p. 1–58 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/510/oj

20.5.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 150/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 510/2014,

16. aprill 2014,

millega nähakse ette põllumajandustoodete töötlemisel saadud teatavate toodetega kauplemise kord ning tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EÜ) nr 1216/2009 ja (EÜ) nr 614/2009

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 2 ja artikli 207 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määruseid (EÜ) nr 1216/2009 (3) ja (EÜ) nr 614/2009 (4) tuleb Lissaboni lepingu jõustumisest tulenevalt kohandada, eelkõige seetõttu, et sellega kehtestati erinevus delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide vahel. Kehtivate tekstide selguse ja läbipaistvuse suurendamiseks on vaja teha täiendavaid kohandusi.

(2)

Kuni 31. detsembrini 2013 oli Euroopa Liidu toimimise lepinguga (ELi toimimise leping) ettenähtud ühise põllumajanduspoliitika (ÜPP) peamiseks õigusaktiks nõukogu määrus (EÜ) nr 1234/2007 (5).

(3)

ÜPP reformi raames asendati alates 1. jaanuarist 2014 määrus (EÜ) nr 1234/2007 Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 1308/2013 (6). Määruseid (EÜ) nr 1216/2009 ja (EÜ) nr 614/2009 tuleks kohandada nimetatud määrust arvesse võttes, et säilitada kolmandate riikidega sõlmitud kauplemise kord nii põllumajandustoodete kui ka põllumajandustoodete töötlemisel saadud teatavate toodete osas.

(4)

Teatavaid põllumajandustooteid kasutatakse nii töödeldud põllumajandustoodete kui ka ELi toimimise lepingu I lisas loetlemata toodete tootmiseks. Kuna põllumajandustoodete hankekulud liidus ja maailmaturul on erinevad, on vaja nii ÜPP kui ka ühise kaubanduspoliitika alusel võtta meetmeid, mis arvestaksid selliste toodetega kauplemise mõju ELi toimimise lepingu artikli 39 eesmärkide saavutamisele ning ELi toimimise lepingu artikli 43 rakendamiseks võetud meetmete mõju selliste toodete ja kaupade majanduslikule seisundile.

(5)

Liidus tehakse vahet ELi toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodete ja kõnealuses lisas loetlemata töödeldud põllumajandustoodete vahel, et võtta arvesse liidu põllumajanduse ja toiduainetööstuse erinevat olukorda. Samasugust erinevust ei pruugi esineda kolmandates riikides, kellega liit sõlmib lepinguid. Seega tuleks ette näha, et ELi toimimise lepingu I lisas loetlemata töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavaid eeskirju saaks kohaldada teatavate kõnealuses lisas nimetatud põllumajandustoodete suhtes, kui rahvusvahelistes lepingutes on need kaks tooteliiki sätestatud ühena.

(6)

Kui käesolevas määruses viidatakse liidu poolt kooskõlas ELi toimimise lepinguga sõlmitud või ajutiselt kohaldatavatele rahvusvahelistele lepingutele, on tegemist viitega ELi toimimise lepingu artiklile 218.

(7)

Selleks et vältida või kõrvaldada teatavate töödeldud põllumajandustoodete impordist tulenevat kahjulikku mõju liidu turul ja ka negatiivset mõju ÜPP tulemuslikkusele, peaks selliste toodete impordi puhul olema võimalik kohaldada teatavate tingimuste täitmise korral täiendavat tollimaksu.

(8)

Ovoalbumiin ja laktalbumiin on töödeldud põllumajandustooted, mida ei ole nimetatud ELi toimimise lepingu I lisas. Ühtlustamise ja lihtsustamise eesmärgil tuleks määruses (EÜ) nr 614/2009 kehtestatud ovoalbumiini ja laktalbumiini ühine kaubandussüsteem lõimida kauplemise korraga, mida kohaldatakse põllumajandustoodete töötlemisel saadud teatavate toodete suhtes. Pidades silmas asjaolu, et mune võib suures osas asendada ovoalbumiiniga ja teataval määral laktalbumiiniga, peaks ovoalbumiini ja laktalbumiiniga kauplemise kord vastama munadega kauplemise korrale.

(9)

On tarvis kehtestada üldnormid, mis reguleeriksid töödeldud põllumajandustoodete ja põllumajandustoodete töötlemisel saadud I lisas loetlemata toodetega kauplemise korda, ilma et see piiraks sooduskaubanduse kokkuleppeid reguleerivaid erinorme, mis tulenevad Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusest (EL) nr 978/2012 (7) ning liidu muudest autonoomsetest kaubanduslepingutest. Samuti on vaja näha ette vähendatud imporditollimaksu ja tariifikvootide määramine ning eksporditoetuste andmine kõnealuste põhieeskirjade alusel. Nimetatud eeskirjades ja sätetes tuleks arvesse võtta imporditollimaksudele ja eksporditoetustele seatud piiranguid, mis tulenevad kohustustest, mille liit on endale võtnud WTO lepingute ning kahepoolsete lepingute alusel.

(10)

Kuna ovoalbumiini ja laktalbumiini turg on tihedalt seotud munaturuga, peaks olema võimalik ovoalbumiini ja laktalbumiini importimisel nõuda impordilitsentsi esitamist ning peatada ovoalbumiini ja laktalbumiini seestöötlemine, kui ovoalbumiini ja laktalbumiini seestöötlemise kord häirib või võib häirida liidu nimetatud toodete turgu või liidu munaturgu. Ovoalbumiini ja laktalbumiini impordilitsentside väljaandmiseks ning nende vabasse ringlusse lubamiseks peaks olema võimalik kehtestada nõuded nende päritolu, lähtekoha, ehtsuse ja kvaliteedinäitajate kohta.

(11)

Selleks, et võtta arvesse kaubanduse ja turu arengut, ovoalbumiini ja laktalbumiini turu või munaturu vajadusi ning ovoalbumiini ja laktalbumiini impordi üle tehtava järelevalve tulemusi, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte seoses järgnevaga: eeskirjad, millega muudetakse kohustuslikuks impordilitsentsi esitamine ovoalbumiini ja laktalbumiini importimisel kavatsusega need vabasse ringlusse lasta; impordilitsentsist tulenevaid õigusi ja kohustusi reguleerivad eeskirjad ja litsentsi õiguslikud tagajärjed; eeskirjad juhtudeks, mil litsentsis märgitud koguse importimise kohustuse täitmisel lubatakse kõikumist, eeskirjad, mille kohaselt impordilitsentsi väljaandmiseks või toote vabasse ringlusse lubamiseks tuleb esitada kolmanda riigi või asutuse välja antud dokument, millega tõendatakse muu hulgas toodete päritolu, lähtekohta, ehtsust ja kvaliteediomadusi; impordilitsentsi üleandmise või selle üleandmise piirangute suhtes kohaldatavad eeskirjad; juhud, mille puhul ei nõuta impordilitsentsi esitamist ja juhud, mil nõutakse või ei nõuta sellise tagatise esitamist, mis tõendab, et tooted imporditi litsentsi kehtivusajal.

(12)

Teatavaid ELi toimimise lepingu I lisas loetlemata töödeldud põllumajandustooteid saadakse ÜPPga hõlmatud põllumajandustooteid kasutades. Seepärast peavad selliste töödeldud põllumajandustoodete impordi suhtes kohaldatavad tollimaksud korvama ühelt poolt nende toodete tootmiseks kasutatud põllumajandustoodete maailma- ja liidu turu hinnavahe ning teiselt poolt tagama asjaomase töötleva tööstuse konkurentsivõime.

(13)

Liidu kaubanduspoliitika raames ja teatavate rahvusvaheliste lepingute alusel toimub töödeldud põllumajandustoodete imporditollimaksu põllumajanduskomponendi, suhkru ja jahu täiendavate tollimaksude ja väärtuselise tollimaksu vähendamine või järkjärguline kaotamine. Kõnealuste vähenduste kehtestamisel peaks olema võimalik võtta arvesse sooduskaubanduse puudumisel kohaldatavaid tollimaksu põllumajanduskomponente.

(14)

Imporditollimaksu põllumajanduskomponent peaks korvama kõnealuste töödeldud põllumajandustoodete tootmisel kasutatud põllumajandustoodete maailma- ja liidu turu hinnavahe. Seetõttu on vaja säilitada tihe side töödeldud põllumajandustoodete ja töötlemata kujul imporditud põllumajandustoodete suhtes kohaldatava imporditollimaksu põllumajanduskomponendi arvestamise vahel.

(15)

Selleks et rakendada rahvusvahelisi lepinguid, milles sätestatakse töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatava imporditollimaksu vähendamine või järk-järguline kaotamine, tuginedes konkreetsetele põllumajandustoodetele, mida on või loetakse olevat kasutatud töödeldud põllumajandustoodete tootmisel, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse nende põllumajandustoodete loetelu, mida loetakse olevat kasutatud töödeldud põllumajandustoodete tootmisel; samaväärsed kogused ja eeskirjad muude põllumajandustoodete koguste konverteerimiseks kasutatuteks loetavate konkreetsete põllumajandustoodete samaväärseteks kogusteks; vähendatud põllumajanduskomponendi ja vähendatud täiendavate tollimaksude arvutamiseks vajalikud elemendid ja nende maksude arvutamise meetodid; ja nähakse ette tähtsusetud summad, mille puhul vähendatud põllumajanduskomponendid ning suhkru ja jahu täiendavad tollimaksud võrdsustatakse nulliga.

(16)

Importimisel kohaldatavaid tariifseid soodustusi saab teha asjaomaste toodete piiramatutele kogustele või piiratud kogustele, kui nende suhtes kohaldatakse tariifikvoote. Kui teatavate rahvusvaheliste lepingute alusel tehakse tariifikvootide piires tariifseid soodustusi, peaks kvoodid avama ja neid haldama komisjon. Praktilistel põhjustel on oluline, et imporditollimaksu mittepõllumajandusliku komponendi haldamine toodete puhul, mille tariifsed soodustused on kokku lepitud, toimuks samade eeskirjad alusel nagu põllumajanduskomponendi haldamine.

(17)

Kuna ovoalbumiini ja laktalbumiini turg on tihedalt seotud munaturuga, tuleks ovoalbumiini ja laktalbumiini tariifseid kvoote avada ja hallata samamoodi kui munaturu kvoote vastavalt määrusele (EL) nr 1308/2013. Vajaduse korral peaks haldusmeetod võtma arvesse liidu turu tarnevajadusi ja vajadust säilitada tasakaal ning see peaks põhinema varem kasutatud meetoditel, unustamata seejuures WTO lepingutest tulenevaid õigusi.

(18)

Selleks, et tagada ettevõtjatele võrdne juurdepääs turule ja nende võrdne kohtlemine, et arvestada liidu turu tarnevajadusi ja säilitada turu tasakaal, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte seoses tingimustega, mida tuleb täita avalduse esitamisel tariifikvootide raames, tariifikvootide piires õiguste üleandmist reguleerivate eeskirjadega, tagatise esitamisega tariifikvootide süsteemis osalemiseks ning tariifikvootide suhtes kohaldatavate üksikasjade, nõuete ja piirangutega.

(19)

Tagamaks, et teatavate tingimuste täitmise korral on kolmandasse riiki importimisel võimalik kohaldada eksporditavate toodete suhtes erikohtlemist vastavalt liidu poolt ELi toimimise lepingu kohaselt sõlmitud rahvusvahelistele lepingutele, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte eeskirjade kohta, millega nõutakse liikmesriikide pädevate asutustelt taotluse korral ja asjakohase kontrolli järel dokumendi väljastamist, mis tõendab, et tooted vastavad sellistele tingimustele, et nende eksportimise korral võib nende toodete suhtes teatavate tingimuste täitmise korral importimisel kolmandasse riiki kohaldada erikohtlemist.

(20)

Töötleva tööstuse nõudlust põllumajandusliku tooraine järele ei ole konkurentsitingimustes alati võimalik katta täielikult liidu toorainega. Nõukogu määrusega (EMÜ) nr 2913/92 (8) arvatakse sellised kaubad seestöötlemise korra alla tingimusel, et komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2454/93 (9) määratletud majandustingimused on täidetud. Määrus (EMÜ) nr 2913/1992 tuleb asendada Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 952/2013, (10) kuid alles alates 1. juunist 2016. Seetõttu on asjakohane käesolevas määruses viidata määrusele (EMÜ) nr 2913/1992, arvestades eelkõige asjaolu, et edaspidi tuleb viiteid nimetatud määrusele lugeda viideteks määrusele (EL) nr 952/2013. Selgelt määratletud tingimustel tuleks majandustingimused lugeda täidetuks, et arvata põllumajandustoodete teatavad kogused seestöötlemise korra alla. Kõnealused kogused tuleb määrata kindlaks pakkumise tasakaalu alusel. Liikmesriikides välja antavate seestöötlemise sertifikaatide süsteemi abil tuleks tagada olemasolevate koguste kättesaadavus, ettevõtjate võrdne kohtlemine ning selgus.

(21)

Seestöötlemise korra mõistliku ja tõhusa haldamise tagamiseks ning võttes arvesse olukorda liidu asjaomaste kaupade turul ning töötleva tööstuse vajadusi ja tavasid, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse nende konkreetsete põllumajandustoodete loetelu, millele võib anda seestöötlemise sertifikaadi; seestöötlemise sertifikaadiga kaasnevaid õigusi ja õiguslikke tagajärgi; õiguste üleandmist ettevõtjate vahel; ning seestöötlemise sertifikaatide süsteemi usaldusväärsuse ja tõhususe tagamiseks vajalikke eeskirju sertifikaadi ehtsuse, üleandmise ja üleandmispiirangute osas.

(22)

Liidu WTO kohustustega seatud piirides tuleks kehtestada kord selliste põllumajandustoodete ekspordi toetamiseks, mida kasutatakse ELi toimimise lepingu I lisas loetlemata toodete tootmiseks, et hinnad, millega nimetatud kaupade tootjad ÜPP tõttu on sunnitud oma tarneid hankima, ei toimiks karistusena. Kõnealused toetused peaksid katma ainult hinnavahe, mis põllumajandustoodetel on liidu turul ja maailmaturul. Nimetatud kord tuleks seega kehtestada osana põllumajandustoodete töötlemisel saadud teatavate toodetega kauplemise korrast.

(23)

Tuleks kehtestada loetelu I lisas loetlemata toodetest, mille puhul võib maksta eksporditoetusi, võttes arvesse mõju, mis tuleneb nende tootmisel kasutatud põllumajandustoodete hindade erinevusest liidu turul ja maailmaturul, ja vajadust seda erinevust kas täielikult või osaliselt tasakaalustada, et hõlbustada I lisas loetlemata toodetes kasutatud asjaomaste põllumajandustoodete eksporti.

(24)

Tuleb tagada, et eksporditoetust ei anta vabasse ringlusse lubatud imporditud I lisas loetlemata selliste toodete puhul, mis reeksporditakse, eksporditakse pärast töötlemist või lisatakse teiste I lisas loetlemata toodete koostisesse. Tuleb tagada, et toetust ei anta imporditud teravilja, riisi, piima ega piimatoodete või munade puhul, mis on lubatud vabasse ringlusse ja eksporditakse pärast töötlemist või lisamist I lisas loetlemata toodete koostisesse.

(25)

I lisas loetlemata toodetena eksporditud põllumajandustoodete eksporditoetuste määrad tuleks kindlaks määrata vastavalt samadele eeskirjadele ja üksikasjadele ning kooskõlas sama menetlusega, mis kehtib muutmata kujul eksporditud põllumajandustoodete eksporditoetuste määrade suhtes vastavalt määrusele (EL) nr 1308/2013 ja nõukogu määrusele (EL) nr 1370/2013 (11).

(26)

Arvestades ühest küljest I lisas loetlemata toodete ja nende valmistamisel kasutatud põllumajandustoodete omavahelist tihedat seotust ning teisest küljest nende toodete vahelisi erinevusi, tuleb ette näha määruses (EL) nr 1308/2013 kehtestatud eksporditoetusi reguleerivate horisontaalsete sätete kohaldamine I lisas loetlemata toodete suhtes.

(27)

Selleks, et võtta arvesse teatavaid põllumajandustooteid sisaldavate I lisas loetlemata toodete spetsiifilisi töötlemisprotsesse ja kauplemisnõudeid, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte seoses eeskirjadega, mis käsitlevad eksporditavate I lisas loetlemata toodete ning nende tootmisel kasutatavate põllumajandustoodete tunnuste määratlemist; eksporditoetuse määramist teatavate põllumajandustoodete puhul, mida eksporditakse pärast nende töötlemist I lisas loetlemata toodeteks; eksporditavate I lisas loetlemata toodete koostise tõendamist; teatavate imporditud põllumajandustoodete kasutamisest teatamise nõuet; põllumajandustoodete põhitoodete hulka arvamist ning iga põhitoote individuaalse kvoodi kindlaksmääramise eeskirju; ning horisontaalsete eeskirjade kohaldamist I lisas loetlemata toodete puhul põllumajandustoodete eksporditoetuste määramisel.

(28)

Vastavus ekspordipiirangutega, mis tulenevad rahvusvahelistest lepingutest, mille liit on sõlminud või mida ta ajutiselt kohaldab kooskõlas ELi toimimise lepinguga, tuleks tagada toetussertifikaatide abil, mis väljastatakse lepingutes kehtestatud võrdlusperioodiks, võttes arvesse väikeeksportijatele kehtestatud aastast summat.

(29)

Eksporditoetust tuleks anda kasutatava kogusumma ulatuses, olenevalt I lisas loetlemata toodetega kauplemise konkreetsest olukorrast. Toetussertifikaatide süsteem peaks aitama toetussummasid tõhusamalt hallata.

(30)

Tuleks ette näha, et liikmesriikide välja antud toetussertifikaadid kehtivad kogu liidus ning et nende väljaandmisel nõutakse tagatise esitamist, millega tagatakse toetuse taotlemine ettevõtja poolt. Tuleks kehtestada eeskirjad eelkinnitussüsteemi raames antavate toetuste kohta, kõikide kohaldatavate toetusmäärade kohta ning tagatise esitamise ja vabastamise kohta.

(31)

Järelevalve tegemiseks eksporditoetuste kasutamise üle ja toetussertifikaatide süsteemi rakendamise üle peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte seoses eeskirjadega, mis käsitlevad toetussertifikaatidest tulenevaid õigusi ja kohustusi; nende üleandmist ja üleandmise piiranguid; juhte ja olukordi, millal ei nõuta toetussertifikaadi või tagatise esitamist, ning lubatud kõikumise piiri juhul, kui ei peeta kinni toetuse taotlemise kohustusest.

(32)

Eksporditoetustega seotud sihtmeetme mõjuga arvestamisel tuleks üldist tähelepanu pöörata põllumajandustoodete töötlemisega tegelevatele ettevõtjatele ja eraldi tähelepanu väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate olukorrale. Pidades silmas väikeeksportijate erivajadusi, tuleks neile igaks eelarveaastaks eraldada üldine summa ning nad tuleks vabastada nõudest esitada toetussertifikaate eksporditoetuste korra raames.

(33)

Kui määruse (EL) nr 1308/2013 kohaselt võetakse vastu põllumajandustoote ekspordiga seotud meetmed ning kui kõrge põllumajandustoote sisaldusega I lisas loetlemata toodete eksport võib tõenäoliselt takistada nimetatud meetmete eesmärgi saavutamist, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega sätestatakse kõnealuste I lisas loetlemata toodete ekspordiga seoses võetavad samaväärsed meetmed, pidades samal ajal kinni kõigist rahvusvaheliste lepingutega võetud kohustustest.

(34)

Teatavate rahvusvaheliste lepingute kohaselt võib liit piirata imporditollimakse ja ekspordi korral makstavaid summasid, et osaliselt või täielikult tasakaalustada kõnealuste töödeldud põllumajandustoodete tootmisel kasutatud põllumajandustoodete või I lisas loetlemata toodete hinnavahe. Kõnealuste töödeldud põllumajandustoodete ja I lisas loetlemata toodete puhul tuleb kehtestada, et nende summad määratakse ühiselt kindlaks osana üldisest tollimaksust ning need peavad korvama põllumajandustoodete hinnaerinevuse, mida tuleb arvesse võtta asjaomase riigi või piirkonna turul ja liidu turul.

(35)

Kuna töödeldud põllumajandustoodete ja I lisas loetlemata toodete koostis võib olla tähtis käesolevas määruses sätestatud kauplemise korra õigel kohaldamisel, peaks olema võimalik kvalitatiivse ja kvantitatiivse analüüsi abil teha kindlaks nende koostis.

(36)

Selleks et rakendada liidu sõlmitud rahvusvahelisi lepinguid ning tagada selgus ja ühtsus nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (12) muudatustega, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, millega täiendatakse ja muudetakse nimetatud eesmärkide täitmiseks käesoleva määruse vähemolulisi osi ja lisasid.

(37)

Tuleks ette näha, et liikmesriigid edastavad töödeldud põllumajandustoodete ja I lisas loetlemata toodetega kauplemise korra rakendamiseks vajaliku teabe nii komisjonile kui ka üksteisele.

(38)

Selleks et tagada teabesüsteemide terviklus ning edastatavate dokumentide ja nendega seotud andmete ehtsus ja loetavus, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, milles täpsustatakse edastatava teabe olemus ja liik, töödeldavate andmete liigid, nende pikim säilitamisaeg ja töötlemise eesmärk, teabele või teabesüsteemidele juurdepääsu õigused ning kõnealuse teabe avaldamise tingimused.

(39)

Kohaldatakse liidu õigust, mis käsitleb üksikisikute kaitset isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumist, eelkõige Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ (13) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 45/2001 (14).

(40)

Ettevõtjate ja riiklike asutuste tarbetu halduskoormuse kasvu vältimiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, milles määratakse kindlaks künnised, millest allpool ei kohaldata maksu ega toetusi seoses imporditollimaksuga, täiendava imporditollimaksuga, vähendatud imporditollimaksuga ja eksporditoetusega, ning summad, millelt kogutakse maksu või mille puhul makstakse toetusi ühiselt kehtestatud hinna hüvitamise korral.

(41)

Arvestades I lisas loetlemata toodete ja nende valmistamisel kasutatud põllumajandustoodete omavahelist tihedat seotust, tuleb ette näha Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruses (EL) nr 1306/2013 (15) kehtestatud ja selle kohaselt vastu võetud tagatisi, kontrolle ning karistusi reguleerivate horisontaalsete sätete kohaldamine koos vajalike muudatustega I lisas loetlemata toodete suhtes.

(42)

Selleks et tagada määruse (EL) nr 1306/2013 alusel kehtestatud horisontaalsete eeskirjade kohaldamine töödeldud põllumajandustoodete impordilitsentside ja tariifikvootide ning I lisas loetlemata toodete puhul antavate eksporditoetuste ja toetussertifikaatide suhtes, peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte seoses eeskirjadega, millega vajaduse korral kohandatakse nimetatud määruse põhjal vastu võetud tagatisi, kontrolle ning karistusi reguleerivaid horisontaalseid sätteid.

(43)

Delegeeritud õigusaktide vastuvõtmisel kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 on eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil. Delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel ja koostamisel peaks komisjon tagama asjaomaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning asjakohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(44)

Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused seoses importimisega, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused järgneva suhtes: meetmed, millega määratakse kindlaks töödeldud põllumajandustooted, mille suhtes tuleks kohaldada täiendavat imporditollimaksu, et vältida või kõrvaldada kahjulikke mõjusid liidu turul; meetmed nimetatud täiendavate imporditollimaksude kohaldamiseks seoses tähtaegadega, mille jooksul tõendada impordihinda, esitada tõendavaid dokumente ning määrata kindlaks täiendavate imporditollimaksude tase; meetmed, millega määratakse kindlaks tüüpilised hinnad ja käivituskogused eesmärgiga kohaldada täiendavaid imporditollimakse; meetmed ovoalbumiini ja laktalbumiini impordilitsentside vormi ja sisu kohta, ovoalbumiini ja laktalbumiini impordilitsentside taotluste esitamise kohta, nimetatud impordilitsentside väljaandmise, kasutamise ja kehtivusaja kohta, kõnealuste litsentside tagatise esitamise menetluse ja tagatiste suuruse kohta, tõendite kohta, et nimetatud litsentside kasutamise tingimused on täidetud, impordilitsentsil märgitud importimiskohustuse täitmisel lubatud kõikumispiiri kohta, impordilitsentside asenduslitsentside ja duplikaatide väljaandmise kohta, sätted impordilitsentside menetlemise kohta liikmesriikides, ovoalbumiini ja laktalbumiini impordilitsentside süsteemi haldamiseks vajaliku teabe vahetamise kohta koos liikmesriikidevahelise konkreetse haldusabi menetlustega, töödeldud põllumajandustoodete imporditollimaksude arvutamise ja nende suuruse määramise kohta rahvusvaheliste lepingute täitmisel.

(45)

Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused seoses importimisega, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused järgneva suhtes: sätted, millega kehtestatakse töödeldud põllumajandustoodete tootmisel kasutatuna käsitletavate põllumajandustoodete fikseeritud kogused eesmärgiga vähendada või järk-järgult kaotada sooduskaubanduses kohaldatavad imporditollimaksud, ning kehtestatakse asjakohased nõuded dokumentidele, iga-aastased tariifikvoodid ning haldusmeetod, mida kasutada töödeldud põllumajandustoodete ja teatavate põllumajandustoodete impordil kooskõlas liidu rahvusvaheliste kohustustega; rahvusvahelistes lepingutes või õigusaktis, millega määratakse impordi- või ekspordikord eelkõige toote laadi, lähtekoha ja päritolu tagatiste osas, kehtestatud erisätete kohaldamise menetlused; nimetatud tagatiste kontrollimiseks kasutatava dokumendi tunnustamise eeskirjad; eeskirjad seoses dokumendi esitamisega, mille on välja andnud eksportiv riik ning milles on märgitud sihtkoht ja toodete otstarve; meetmed, millega kehtestatakse impordilitsentside kehtivusaeg, tagatise esitamise menetlus ja tagatise suurus, nimetatud impordilitsentside kasutamine ning vajaduse korral erimeetmed, mis seonduvad eelkõige imporditaotluste esitamise tingimuste ja nende tariifikvootide piires rahuldamisega ning dokumentidele esitatavate nõuetega.

(46)

Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused seoses importimise ja seestöötlemise korraga, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused järgneva suhtes: meetmed, et juhtida protsessi, millega tagatakse tariifikvootide piires saadaolevatest kogustest kinnipidamine, ning kasutamata tariifikvootide koguste ümberjaotamise meetmed; kaitsemeetmed liitu suunduva impordi suhtes kooskõlas nõukogu määrustega (EÜ) nr 260/2009 (16) ja (EÜ) nr 625/2009 (17) või rahvusvahelistes lepingutes sätestatud kaitsemeetmed; meetmed, millega käsitletakse põllumajandustoodete koguseid, mille kohta võib välja anda seestöötlemise sertifikaadi; meetmed, millega käsitletakse seestöötlemise sertifikaatide süsteemi rakendamist seoses nõutavate dokumentidega ja taotluste esitamise korraga ning seestöötlemise sertifikaatide väljaandmisega; meetmed, millega käsitletakse seestöötlemise sertifikaatide haldamist liikmesriikides ning liikmesriikide vahelise haldusabi korda; meetmed, millega piiratakse koguseid, mille suhtes võib välja anda seestöötlemise sertifikaate, millega lükatakse tagasi taotletud kogused ning millega peatatakse seestöötlemise sertifikaatide taotluste esitamine, kui need esitatakse suurte koguste kohta; ning meetmed, millega peatatakse ovoalbumiini ja laktalbumiini töötlemise või seestöötlemise korra kasutamine.

(47)

Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused seoses ekspordiga, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused järgneva suhtes: meetmed, millega käsitletakse toetusmäärade kohaldamist, eksporditoetuste arvutamist, teatavate toodete arvamist põhitoodete hulka ning põhitoodete individuaalse kvoodi määramist, teatavate I lisas loetlemata toodete sertifikaatide taotlemist, väljastamist ja haldamist nende toodete eksportimisel teatavatesse sihtkohtadesse, kui see on sätestatud ELi toimimise lepingu alusel liidu poolt sõlmitud või ajutiselt kohaldatavas rahvusvahelises lepingus, ning toodete kadumise, tootmise käigus mahu vähenemise ning kõrvalsaaduste käsitlemist.

(48)

Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused seoses ekspordiga, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused järgneva suhtes: meetmed, millega määratletakse eksporditoetuste andmise süsteemi rakendamiseks vajalik kord eksporditud I lisas loetlemata toodete koostise deklaratsiooni ja tõendi esitamiseks; sihtkohta saabumise lihtsustatud tõendamine vastavalt sihtkohale diferentseeritud toetuste korral; meetmed, millega käsitletakse horisontaalsete sätete kohaldamist I lisas loetlemata toodete eksporditoetuste suhtes; meetmed, millega käsitletakse ekspordi toetussertifikaatide süsteemi rakendamist seoses toetussertifikaadi taotluse esitamise, vormi ja sisuga, toetussertifikaadi vormi, sisu ja kehtivusajaga, taotluste esitamise ja toetussertifikaatide väljastamise ning kasutamise menetlusega, tagatise esitamise menetluse ja tagatise suurusega, taotlemata jäänud eksporditoetussummade lubatud kõikumistega ning tõendusega, et toetussertifikaadist tulenevad kohustused on täidetud.

(49)

Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused seoses ekspordi ja teatavate üldnormidega, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused järgneva suhtes: meetmed ekspordi toetussertifikaatide käsitlemise kohta liikmesriikides ning liikmesriikide vaheline teabevahetus ja konkreetse haldusabi andmine seoses toetussertifikaatidega; meetmed, milles käsitletakse väikeeksportijatele eraldatud üldise summa ja ekspordilitsentsi esitamise kohustusest erandi tegemise individuaalse künnise kindlaksmääramist; asendustoetussertifikaatide ja toetussertifikaatide duplikaatide väljastamise meetmed; meetmed, millega piiratakse summasid, mille puhul võib toetussertifikaadi välja anda, millega lükatakse nimetatud sertifikaatide puhul taotletud summad tagasi, millega peatatakse toetussertifikaatide taotluste esitamine rahvusvahelistest lepingutest tulenevate kohustuste põhjal fikseeritud kasutadaolevaid summasid ületavate summade taotlemise korral ning millega kehtestatakse vajalikud protseduurireeglid ja tehnilised tingimused ekspordiga seotud muude meetmete kohaldamiseks; meetmed, millega fikseeritakse sooduskaubanduse raames antavate otsetoetuste korral kohaldatav tollimaks ja ning sellega seotud summad, mis tuleb tasuda eksportimisel asjaomasesse riiki või piirkonda; meetmed, millega tagatakse, et sooduskaubanduslepingu alusel toimuvaks ekspordiks deklareeritud töödeldud põllumajandustooteid tegelikult ei ekspordita mittesooduslepingu alusel ja vastupidi; meetmed, millega käsitletakse töödeldud põllumajandustoodete ja I lisas loetlemata toodete kvalitatiivse ja kvantitatiivse analüüsi meetodeid, nende identifitseerimiseks vajalikke tehnilisi sätteid ning nende kombineeritud nomenklatuuris klassifitseerimise korda.

(50)

Selleks et tagada käesoleva määruse ühetaolised rakendamistingimused seoses ekspordi ja teatavate üldsätetega, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused järgneva suhtes: komisjoni ja liikmesriikide meetmed, et täita oma kohustusi teabe vahetamisel, mis on seotud teavitamisviiside, edastatavat teavet puudutavate eeskirjade, edastatava teabe haldamise korra, teavitamise sisu, vormi, ajastamise, sageduse ja tähtaegade ning teabe ja dokumentide edastamise või kättesaadavaks tegemise korraga, nii et see oleks kooskõlas isikuandmete kaitse nõuete ning ettevõtjate õigustatud huviga kaitsta oma ärisaladusi; ning meetmed, millega käsitletakse horisontaalsete sätete kohaldamist tagatiste, kontrollide ja karistuste suhtes, mis võetakse vastu kooskõlas määrusega (EL) nr 1306/2013 töödeldud põllumajandustoodete impordilitsentside ja tariifikvootide suhtes ning I lisas loetlemata toodete eksporditoetuste ja toetussertifikaatide suhtes.

(51)

Rakendusaktid, millega määratakse kindlaks tüüpilised hinnad ja käivituskogused täiendavate imporditollimaksude kohaldamiseks ning imporditollimaksude suurus kooskõlas liidu rahvusvaheliste kohustustega; meetmed, millega piiratakse koguseid, millele võib seestöötlemise sertifikaate ja toetussertifikaate välja anda, lükatakse tagasi nimetatud sertifikaatidega seoses taotletavad kogused ning peatatakse nimetatud lubade ja sertifikaatide taotluste esitamine; sätted, mille abil hallata protsessi, millega tagatakse, et tariifikvootide raames saadaolevaid koguseid ei ületata ning jaotatakse ümber tariifikvootide kasutamata kogused, tuleks nende erilaadi arvestades vastu võtta ilma, et kohaldataks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EL) nr 182/2011 (18). Kõik ülejäänud käesoleva määruse alusel vastu võetavad rakendusaktid tuleks vastu võtta kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011.

(52)

Kontrollimenetlust tuleks kasutada kooskõlas määrusega (EL) nr 182/2011 vastu võetavate rakendusaktide vastuvõtmiseks, kuna kõnealused õigusaktid on seotud ÜPPga, nagu on osutatud kõnealuse määruse artikli 2 lõike 2 punkti b alapunktis ii.

(53)

Nõuetekohaselt põhjendatud juhtudel, mis on seotud liitu imporditavate põllumajandustoodete kaitsemeetmetega või liidu turu häirimise või võimaliku häirimisega, mille tõttu on vaja peatada ovoalbumiini ja laktalbumiini töötlemise või seestöötlemise kord, ning kui tungiv kiireloomulisus seda nõuab, peaks komisjon võtma vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

(54)

Kooskõlas proportsionaalsuse põhimõttega on käesoleva määruse eesmärgi saavutamiseks vajalik ja asjakohane sätestada põllumajandustoodete töötlemisel saadud teatavate toodetega kauplemise kord. Kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artikli 5 lõikega 4 ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(55)

Kehtiva olukorra säilitamiseks peaks käesolev määrus sisaldama järgmisi lisasid: töödeldud põllumajandustoodete loetelu, millega asendatakse määruse (EÜ) nr 1216/2009 II lisa; I lisas loetlemata toodete loetelu, millega asendatakse komisjoni määruse (EL) nr 578/2010 (19) II lisa ja samuti määruse (EÜ) nr 1234/2007 XX lisa; selliste põhitoodete loetelu, mida kasutatakse I lisas loetlemata toodete tootmiseks, et asendada määruse (EL) nr 578/2010 I lisa; selliste töödeldud põllumajandustoodete loetelu, mida võib maksustada täiendava imporditollimaksuga, et asendada määruse (EÜ) nr 1216/2009 III lisa; ning selliste põllumajandustoodete loetelu, mida kasutatakse töödeldud põllumajandustoodete tootmiseks, et asendada määruse (EÜ) nr 1216/2009 I lisa.

(56)

Määrused (EÜ) nr 1216/2009 ja (EÜ) nr 614/2009 tuleks tunnistada kehtetuks.

(57)

Arvestades, et enne käesoleva määruse jõustumist on vajalik ühtsus tagatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 230 lõike 1 teise lõigu punkti i üleminekusätetega, tuleks käesolevat määrust hakata kohaldama võimalikult kiiresti pärast ÜPP reformipaketi määruste vastuvõtmist, järgides seejuures täiel määral õiguskindluse ning ettevõtjate õiguspäraste ootuste arvessevõtmise põhimõtteid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

I   PEATÜKK

REGULEERIMISESE, KOHALDAMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Reguleerimisese ja kohaldamisala

Käesolevas määruses sätestatakse kauplemise kord, mida kohaldatakse töödeldud põllumajandustoodete impordi ning I lisas loetlemata toodete ja kõnealuste I lisas loetlemata toodete koostisse kuuluvate põllumajandustoodete ekspordi suhtes.

Käesolevat määrust kohaldatakse samuti nende põllumajandustoodete impordi suhtes, mida hõlmab liidu poolt kooskõlas ELi toimimise lepinguga sõlmitud või ajutiselt kohaldatav rahvusvaheline leping, millega arvatakse nimetatud põllumajandustooted sooduskaubanduse alla kuuluvate töödeldud põllumajandustoodete hulka.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)   „põllumajandustooted”– määruse (EL) nr 1308/2013 artiklis 1 osutatud tooted;

b)   „töödeldud põllumajandustooted”– käesoleva määruse I lisas loetletud tooted;

c)   „I lisas loetlemata tooted”– ELi toimimise lepingu I lisas loetlemata tooted, mis on loetletud käesoleva määruse II lisa esimeses ja teises veerus;

d)   „põhitooted”– käesoleva määruse III lisas loetletud põllumajandustooted;

e)   „põllumajanduskomponent”– töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatav imporditollimaksu osa, mis vastab käesoleva määruse V lisas loetletud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavatele imporditollimaksudele või vajaduse korral vähendatud tollimaksudele, mida kohaldatakse asjaomastest riikidest pärit põllumajandustoodete kasutatud või kasutatuks loetavate koguste suhtes;

f)   „mittepõllumajanduskomponent”– maksu osa, mis vastab ühise tollitariifistiku järgsetele tollimaksudele, millest on lahutatud punktis e määratletud põllumajanduskomponent;

g)   „suhkru ja jahu täiendavad tollimaksud”– suhkru täiendav tollimaks (AD S/Z) ja jahu täiendav tollimaks (AD F/M), millele on osutatud määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa esimese osa I jaotise punkti B alapunktis 6 ning mis on sätestatud nimetatud määruse I lisa kolmanda osa I jaotise 1. lisa tabelis 2;

h)   „väärtuseline tollimaks”– osa imporditollimaksust, mida väljendatakse protsendimäärana tolliväärtusest;

i)   „tooterühm 1”– vadak pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- ja muu magusainelisandita (CN-kood ex 0404 10 02 kuni CN-kood ex 0404 10 16);

j)   „tooterühm 2”– piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist, v.a kontaktpakendites netomassiga kuni 2,5 kg (CN-kood ex 0402 10 19);

k)   „tooterühm 3”– piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega 26 % massist, v.a kontaktpakendites netomassiga kuni 2,5 kg (CN-kood ex 0402 21 18);

l)   „tooterühm 6”– või rasvasisaldusega 82 % massist (CN-kood ex 0405 10).

II   PEATÜKK

TÖÖDELDUD PÕLLUMAJANDUSTOODETE IMPORT

I   JAGU

Importi käsitlevad üldsätted

I   Alajagu

Töödeldud põllumajandustoodete imporditollimaksud

Artikkel 3

Imporditollimaksude komponendid

1.   I lisa tabelis 1 loetletud töödeldud põllumajandustoodete imporditollimaksud, mis on kindlaks määratud ühises tollitariifistikus, koosnevad põllumajanduskomponendist, mis ei ole osa väärtuselisest tollimaksust, ja mittepõllumajanduskomponendist, mis on väärtuseline tollimaks.

2.   I lisa tabelis 2 loetletud töödeldud põllumajandustoodete imporditollimaksud, mis on kindlaks määratud ühises tollitariifistikus, koosnevad väärtuselisest tollimaksust ja põllumajanduskomponendist, mis on osa väärtuselisest tollimaksust. Kui I lisa tabelis 2 loetletud töödeldud põllumajandustoodetel väärtuseline tollimaks puudub, loetakse selliste toodete põllumajanduskomponent kõnealuste toodete koguselise tollimaksu osaks.

Artikkel 4

Imporditollimaksu ülemmäär

1.   Tollimaksu ülemmäära kohaldamise korral määratakse selle arvutusmeetod kindlaks ühises tollitariifistikus ELi toimimise lepingu artikli 31 alusel.

2.   Kui I lisa tabelis 1 loetletud töödeldud põllumajandustoodete tollimaksu ülemmäär sisaldab suhkru ja jahu täiendavat tollimaksu, määratakse täiendava tollimaksu arvutusmeetod kindlaks ühises tollitariifistikus ELi toimimise lepingu artikli 31 alusel.

Artikkel 5

Täiendavad imporditollimaksud, et vältida või kõrvaldada kahjulikke mõjusid liidu turul

1.   Komisjon võib võtta vastu rakendusaktid, millega määratakse kindlaks IV lisas loetletud töödeldud põllumajandustooted, millele kohaldatakse importimisel ühises tollitariifistikus ette nähtud tollimaksumäära alusel täiendavat imporditollimaksu. Kõnealused rakendusaktid võetakse vastu üksnes selleks, et vältida või kõrvaldada liidu turule selliste toodete importimise tulemusel avalduda võivat kahjulikku mõju, kui:

a)

imporditakse hinnaga, mis on liidu poolt WTOle teatatud hinnast („käivitushind”) madalam või

b)

impordi maht ületab mis tahes aastal teatava taseme („käivituskoguse”).

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2.   Lõike 1 kohaseid täiendavaid imporditollimakse ei kehtestata, kui import tõenäoliselt liidu turgu ei häiri või kui selliste täiendavate imporditollimaksude mõju oleks kavandatavat eesmärki silmas pidades ebaproportsionaalne.

3.   Lõike 1 punkti a kohaldamisel määratakse impordihinnad kindlaks asjaomase kaubasaadetise CIF-impordihinna alusel.

CIF-impordihindu kontrollitakse kõnealuse toote tüüpiliste maailmaturu- või liidu impordituru hindade alusel.

Tüüpilised hinnad määratakse kindlaks korrapäraste vaheaegade järel tuginedes andmetele, mida kogutakse komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (20) artikli 308d alusel loodud ühenduse järelevalvesüsteemi raames.

4.   Käivituskogus kinnitatakse turulepääsu võimaluste alusel, mis määratakse kindlaks impordi protsendina vastavast siseriiklikust tarbimisest kolme aasta vältel enne aastat, millal lõikes 1 osutatud kahjulik mõju tegelikult või tõenäoliselt ilmneb.

5.   Komisjon võib võtta vastu rakendusaktid, mis sisaldavad käesoleva artikli kohaldamiseks vajalikke meetmeid, eriti seoses impordihinna tõendamise tähtaegadega ja tõendavate dokumentide esitamisega. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

6.   Komisjon võib lõike 1 kohaselt määratletud toodete puhul võtta ilma artikli 44 lõikes 2 või lõikes 3 osutatud menetlust kohaldamata vastu rakendusaktid, et:

a)

määrata kindlaks tüüpilised hinnad ja käivituskogused eesmärgiga kohaldada täiendavat imporditollimaksu;

b)

määrata kindlaks täiendava imporditollimaksu tase kooskõlas eeskirjadega, mis on sätestatud liidu poolt ELi toimimise lepingu kohaselt sõlmitud või ajutiselt kohaldatavates rahvusvahelistes lepingutes.

7.   Komisjon avaldab lõike 1 punktis a osutatud käivitushinnad Euroopa Liidu Teatajas.

II   Alajagu

Ovoalbumiini ja laktalbumiini import

Artikkel 6

Ovoalbumiini ja laktalbumiini impordilitsentsid

1.   Ovoalbumiini ja laktalbumiini importimisel kavatsusega need vabasse ringlusse lubada võidakse nõuda impordilitsentsi esitamist, kui sellist litsentsi on vaja asjaomaste turgude haldamiseks ja eelkõige nimetatud toodetega kauplemise seireks.

2.   Kui ELi toimimise lepingu artikli 43 lõike 2 kohaselt vastu võetud õigusaktis ei nähta ette teisiti, annab liikmesriik lõikes 1 osutatud impordilitsentsi igale liidus asutatud taotlejale, olenemata kõnealuse taotleja asutamise kohast, ilma et see piiraks artikli 14 kohaste meetmete võtmist.

3.   Lõikes 1 osutatud impordilitsentsid kehtivad kogu liidus.

4.   Lõikes 1 osutatud impordilitsentside andmise ja sellega hõlmatud toodete vabasse ringlusse lubamise suhtes võidakse kehtestada nõuded seoses asjaomase toote päritolu ja lähtekohaga ning võidakse nõuda kolmanda riigi või asutuse väljastatud dokumendi esitamist, milles muu hulgas tõendatakse toodete päritolu, lähtekohta, ehtsust ja kvaliteediomadusi.

Artikkel 7

Impordilitsentside tagatis

1.   Artiklis 6 osutatud impordilitsentside andmisel võib nõuda tagatise esitamist, millega kindlustatakse, et ettevõtja impordib tooted litsentsi kehtivusaja jooksul.

2.   Tagatisest jäädakse tervikuna või osaliselt ilma, kui tooteid ei impordita litsentsi kehtivusaja jooksul.

3.   Tagatist ei peeta kinni siiski juhul, kui tooteid ei imporditud vääramatu jõu tõttu määratud ajavahemiku jooksul või kui määratud ajavahemiku jooksul importimata jäänud kogus on lubatud kõikumise piires.

Artikkel 8

Delegeeritud volitused

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 42 vastu delegeeritud õigusakte, et sätestada:

a)

eeskirjad, mille kohaselt on ovoalbumiini ja laktalbumiini vabasse ringlusse laskmise eesmärgil importimiseks vaja esitada impordilitsents;

b)

eeskirjad impordilitsentsist tulenevate õiguste ja kohustuste ning selle õiguslike tagajärgede kohta;

c)

juhud, mil litsentsis märgitud koguse importimise kohustuse täitmisel lubatakse kõikumist või tuleb litsentsil märkida kauba päritolu;

d)

eeskirjad impordilitsentside andmise kohta või eeskirjad, mille kohaselt tuleb litsentsiga hõlmatud toodete vabasse ringlusse laskmiseks esitada kolmanda riigi või asutuse väljaantud dokument, millega tõendatakse muu hulgas toodete päritolu, lähtekohta, ehtsust ja kvaliteediomadusi;

e)

impordilitsentsi üleandmise eeskirjad või sellise üleandmise piirangud;

f)

juhud, mil impordilitsentsi esitamist ei nõuta;

g)

eeskirjad, millega seatakse artiklis 6 osutatud impordilitsentside andmise tingimuseks tagatise esitamine.

Artikkel 9

Rakendamisvolitused

Komisjon võtab vajaduse korral vastu rakendusaktid seoses järgnevaga:

a)

impordilitsentsi vorm ja sisu;

b)

impordilitsentside taotluste esitamine ning litsentside andmine ja kasutamine;

c)

litsentsi kehtivusaeg, esitatava tagatise suurus ja tagatise esitamise menetlus;

d)

tõendid selle kohta, et impordilitsentside kasutamise nõuded on täidetud;

e)

litsentsil märgitud koguse importimise kohustuse täitmisel lubatud kõikumine;

f)

asendus- ja duplikaatlitsentside andmine;

g)

impordilitsentside menetlemine liikmesriikide poolt ja süsteemi haldamiseks vajaliku teabe vahetamine, sealhulgas liikmesriikidevahelise konkreetse haldusabiga seotud menetlused.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

II   JAGU

Sooduskaubandus

II   Alajagu

Imporditollimaksude vähendamine

Artikkel 10

Põllumajanduskomponentide, väärtuselise tollimaksu ja täiendavate tollimaksude vähendamine ja järk-järguline kaotamine

1.   Kui liidu poolt ELi toimimise lepingu kohaselt sõlmitud või ajutiselt kohaldatavas rahvusvahelises lepingus:

a)

nähakse ette vähendamine või järjestikused vähendamised, mille tulemusel järk-järgult kaotatakse töödeldud põllumajandustoodete imporditollimaksud, ning

b)

määratakse vähendamise tingimustele vastavad tooted, toodete kogused või kvootide väärtus, mille puhul neid vähendamisi kohaldatakse, selliste koguste või väärtuste arvutamise meetodid või põllumajanduskomponendi, suhkru ja jahu täiendavate tollimaksude või väärtuselise tollimaksu vähendamist määravad tegurid,

võib põllumajanduskomponenti, suhkru ja jahu täiendavaid tollimakse või väärtuselist tollimaksu vähendada või need järkjärgult kaotada järjestikuste vähendamiste kaudu, nagu see on ette nähtud töödeldud põllumajandustoodete imporditollimaksude puhul.

Käesoleva artikli mõistes võib põllumajanduskomponent hõlmata ka määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa esimese osa I jaotise punkti B alapunktis 1 osutatud ja nimetatud määruse I lisa kolmanda osa I jaotise 1. lisa tabelis 2 sätestatud põllumajanduslikku elementi.

2.   Kui liidu poolt ELi toimimise lepingu kohaselt sõlmitud või ajutiselt kohaldatavas rahvusvahelises lepingus on ette nähtud põllumajanduskomponentide vähendamine või järk-järguline kaotamine käesoleva määruse I lisa tabelis 2 loetletud toodete puhul, asendatakse tollimaks, milles põllumajanduskomponent sisaldub väärtuselises tollimaksus, mitteväärtuselise põllumajanduskomponendiga.

Artikkel 11

Kogused, mida on kasutatud või mida käsitatakse kasutatuna

1.   Suhkru ja jahu suhtes kohaldatavate põllumajanduskomponentide või täiendavate tollimaksude artikli 10 lõike 1 kohase vähendamise või kaotamise kindlaksmääramisel võetakse aluseks:

a)

V lisas loetletud põllumajandustoodete kogused, mida on kasutatud või käsitatakse kasutatuna töödeldud põllumajandustoote tootmisel;

b)

tollimaksud, mida kohaldatakse punktis a osutatud põllumajandustoodete suhtes ja mida kasutatakse vähendatud põllumajanduskomponendi ning suhkru ja jahu täiendava tollimaksu arvutamiseks teatavate sooduskaubanduse kokkulepete raames.

2.   Põllumajandustooted, mida käsitatakse kasutatuna töödeldud põllumajandustoote tootmisel, valitakse nende põllumajandustoodete hulgast, mida tegelikkuses kasutati töödeldud põllumajandustoote tootmisel, arvestades nende tähtsust rahvusvahelises kaubanduses ja nende hinnataseme tüüpilisust võrreldes kõigi teiste põllumajandustoodetega, mida kasutati asjaomase töödeldud põllumajandustoote tootmisel.

3.   V lisas loetletud põllumajandustoodete kogused ja tegelikult kasutatud kogused arvutatakse ümber konkreetse kasutatuna käsitatava põllumajandustoote võrdväärseteks kogusteks.

Artikkel 12

Delegeeritud volitused

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 42 vastu delegeeritud õigusakte seoses järgmisega:

a)

artikli 11 lõikes 2 sätestatud valikukriteeriumide alusel selliste V lisas loetletud põllumajandustoodete loetelu koostamine, mida käsitatakse kasutatuna töödeldud põllumajandustoodete tootmisel;

b)

artikli 11 lõikes 3 sätestatud võrdväärsete koguste ja ümberarvutamise eeskirjade kehtestamine;

c)

suhkru ja jahu vähendatud põllumajanduskomponendi ja vähendatud täiendava tollimaksu arvutamiseks vajalikud elemendid ja kõnealuse vähendatud tollimaksu arvutamise meetodid;

d)

tähtsusetud summad, mille puhul vähendatud põllumajanduskomponendid ning suhkru ja jahu täiendavad tollimaksud võrdsustatakse nulliga.

Artikkel 13

Rakendamisvolitused

1.   Komisjon võtab vajaduse korral vastu rakendusaktid, mis sisaldavad meetmeid, et rakendada liidu poolt ELi toimimise lepingu kohaselt sõlmitud või ajutiselt kohaldatavaid rahvusvahelisi lepinguid seoses imporditollimaksude arvutamisega sellistele töödeldud põllumajandustoodetele, mille suhtes kohaldatakse käesoleva määruse artikli 10 lõigete 1 ja 2 kohast vähendamist.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2.   Komisjon võib vajaduse korral võtta vastu rakendusaktid, et kehtestada:

a)

selliste põllumajandustoodete kindlaksmääratud kogused, millele osutatakse artikli 12 punktis a ja mida käsitatakse kasutatuna töödeldud põllumajandustoodete tootmisel;

b)

selliste põllumajandustoodete kogused, millele osutatakse artikli 12 punktis a ja mida käsitatakse kasutatuna töödeldud põllumajandustoodete tootmisel, iga sellise töödeldud põllumajandustoote kõikide võimalike koostisvariantide jaoks, kui kooskõlas käesoleva lõigu punktiga a ei saa kehtestada konkreetse põllumajandustoote kindlaksmääratud kogust;

c)

nõuded dokumentidele.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

3.   Komisjon võib võtta ilma artikli 44 lõikes 2 või lõikes 3 osutatud menetlust kohaldamata vastu rakendusaktid, millega kehtestatakse kohaldatava imporditollimaksu tase kooskõlas liidu poolt ELi toimimise lepingu kohaselt sõlmitud või ajutiselt kohaldatavas rahvusvahelises lepingus kehtestatud ning käesoleva artikli lõike 1 kohaselt vastu võetud eeskirjadega.

II   Alajagu

Tariifikvoodid ja impordi erikohtlemine kolmandates riikides

Artikkel 14

Tariifikvootide avamine ja haldamine

1.   Kooskõlas artiklitega 15 ja 16 avab ja haldab komisjon artikli 1 teises lõigus osutatud töödeldud põllumajandustoodete ja põllumajandustoodete impordi ning nende toodete liidus vabasse ringlusse laskmise tariifikvoote, mis tulenevad liidu poolt ELi toimimise lepingu kohaselt sõlmitud või ajutiselt kohaldatavatest rahvusvahelistest lepingutest.

2.   Lõikes 1 osutatud tariifikvoote hallatakse viisil, millega välditakse asjaomaste ettevõtjate diskrimineerimist ja arvestatakse liidu turu tarnevajadusi ning vajadust säilitada turu tasakaal.

3.   Lõikes 1 osutatud tariifikvootide haldamisel kasutatakse ühte järgmistest meetoditest, muud sobivat meetodit või nende meetodite kombinatsiooni:

a)

eraldamismeetod, mis põhineb taotluste saabumise kronoloogilisel järjekorral (põhimõttel „kes ees, see mees”);

b)

kvootide eraldamise meetod, millega jaotatakse kvoodid taotlustes nõutud koguste alusel (üheaegse läbivaatamise meetod);

c)

kaubandussuhete tavapärasel struktuuril põhinev eraldamismeetod (vanad olijad vs uued taotlejad).

Artikkel 15

Delegeeritud volitused

1.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 42 vastu delegeeritud õigusakte seoses järgmisega:

a)

tingimused ja toetuskõlblikkuse nõuded, mida ettevõtja peab täitma avalduse esitamisel rahvusvahelises lepingus kehtestatud tariifikvootide raames, nagu on osutatud artikli 14 lõikes 1;

b)

eeskirjad, mis on seotud õiguste üleandmisega ettevõtjate vahel ja vajaduse korral sellise üleandmise piiramisega rahvusvahelises lepingus kehtestatud tariifikvootide haldamise raames, nagu on osutatud artikli 14 lõikes 1;

c)

sätted, mille kohaselt on artikli 14 lõikes 1 osutatud rahvusvahelises lepingus kehtestatud tariifikvootide süsteemis osalemise tingimuseks impordilitsentsi esitamine ja tagatise esitamine;

d)

konkreetne eripära, nõuded ja piirangud, mida kohaldatakse artikli 14 lõikes 1 osutatud rahvusvahelises lepingus kehtestatud tariifikvootide suhtes.

2.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 42 vastu delegeeritud õigusakte, mis kohustavad liikmesriikide pädevaid asutusi taotluse alusel ja pärast nõuetekohast kontrolli väljastama dokumenti, mis tõendab, et toode vastab kolmandasse riiki importimisel erikohtlemise kohaldamise tingimustele.

Artikkel 16

Rakendamisvolitused

1.   Komisjon võtab vastu rakendusaktid, millega sätestatakse:

a)

vajaduse korral aasta lõikes sobivalt jaotatud iga-aastased tariifikvoodid ning kasutatav haldusmeetod;

b)

rahvusvahelises lepingus kehtestatud erisätete kohaldamise kord või õigusakt, millega võetakse vastu impordi- või ekspordikord, eelkõige seoses järgnevaga:

i)

toote iseloomu, lähtekohta ja päritolu kinnitavad tagatised;

ii)

alapunktis i osutatud tagatiste tõendamiseks kasutatava dokumendi tunnustamine;

iii)

ekspordiriigi väljaantud dokumendi esitamine;

iv)

toodete sihtkoht ja otstarve;

c)

kooskõlas artikli 15 lõike 1 punktiga c esitatava impordilitsentsi kehtivusaeg;

d)

artikli 15 lõike 1 punkti c kohase tagatise esitamise menetlused ja tagatise summa;

e)

kooskõlas artikli 15 lõike 1 punktiga c esitatavate impordilitsentside kasutamine ja vajaduse korral erimeetmed eelkõige seoses imporditaotluste tingimuste ja tariifikvootide süsteemi raames antava loa tingimustega;

f)

nõuded dokumentidele;

g)

artikli 15 lõikes 2 osutatud dokumendi sisu, vormi, väljaandmist ja kasutamist käsitlevad vajalikud meetmed.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2.   Komisjon võtab ilma artikli 44 lõigetes 2 või 3 osutatud menetlust kohaldamata vastu rakendusaktid, millega:

a)

hallatakse menetlust, millega tagatakse tariifikvootide raames saadaolevatest kogustest kinnipidamine, eelkõige määrates selleks saadaolevate koguste ammendumisel iga taotluse suhtes eraldamiskoefitsiendi, lükates tagasi menetluses olevaid taotlusi ja peatades vajaduse korral taotluste esitamise;

b)

jaotatakse ümber tariifikvootide kasutamata kogused.

III   JAGU

Kaitsemeetmed

Artikkel 17

Kaitsemeetmed

1.   Võttes arvesse käesoleva artikli lõiget 3, võtab komisjon vastu rakendusaktid liitu imporditavate töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate kaitsemeetmete kohta. Tagamaks kooskõla ühise kaubanduspoliitikaga, peavad nimetatud rakendusaktid olema kooskõlas määrustega (EÜ) nr 260/2009 ja (EÜ) nr 625/2009. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2.   Kui Euroopa Parlamendi ja nõukogu muude õigusaktidega ning nõukogu muude õigusaktidega ei ole ette nähtud teisiti, võtab komisjon vastu rakendusaktid liitu imporditavate töödeldud põllumajandustoodete suhtes kohaldatavate kaitsemeetmete kohta, mis on ette nähtud liidu poolt ELi toimimise lepingu kohaselt sõlmitud või ajutiselt kohaldatavates rahvusvahelistes lepingutes, võttes arvesse lõiget 3. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

3.   Komisjon võib võtta lõigetes 1 ja 2 osutatud meetmed liikmesriigi taotlusel või omal algatusel.

Kui komisjon saab liikmesriigilt taotluse lõikes 1 või 2 või neis mõlemas osutatud rakendusaktide vastuvõtmiseks, võtab ta sellekohase otsuse vastu rakendusaktiga viie tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

4.   Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva kiireloomulisuse tõttu, mis on seotud lõigetes 1 ja 2 sätestatud kaitsemeetmetega, võtab komisjon kooskõlas artikli 44 lõikes 3 osutatud menetlusega vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

5.   Kui komisjon soovib lõigete 1–4 kohaselt vastu võetud rakendusaktid kehtetuks tunnistada või neid muuta, võtab ta vastu sellekohased rakendusaktid. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikega 2, välja arvatud tungivatel kiireloomulistel juhtudel, mil need võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikega 3.

IV   JAGU

Seestöötlemine

I   Alajagu

Seestöötlemine ilma majanduslikke tingimusi kontrollimata

Artikkel 18

Põllumajandustoodete seestöötlemine ilma majanduslikke tingimusi kontrollimata

1.   Kui I lisas loetlemata tooted saadakse käesoleva määruse III lisas loetletud põllumajandustoodete seestöötlemisel, loetakse määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 117 punktis c osutatud majanduslikud tingimused täidetuks, kui kõnealuste põllumajandustoodete kohta esitatakse seestöötlemise sertifikaat.

2.   I lisas loetlemata toodete tootmisel kasutatud põllumajandustoodete seestöötlemise sertifikaat antakse välja komisjoni kindlaksmääratud koguste piires.

Nimetatud kogused määratakse kindlaks ühelt poolt I lisas loetlemata toodete eksporditoetuste kohustuslike eelarvepiirangute ja teiselt poolt I lisas loetlemata toodete eksporditoetuste eeldatavale mahule tuginedes ning võttes arvesse eelkõige järgmist:

a)

asjaomaste I lisas loetlemata toodete hinnanguline ekspordimaht;

b)

vajaduse korral asjaomaste põhitoodete olukord liidu turul ja maailmaturul;

c)

majanduslikud ja reguleerimisalased tegurid.

Kõnealused kogused vaadatakse korrapäraselt üle, et võtta arvesse majanduslike ja reguleerimisalaste tegurite arengut.

3.   Lõikes 1 osutatud seestöötlemise sertifikaadi annab liikmesriik igale liidus asutatud taotlejale, olenemata kõnealuse taotleja asutamise kohast.

Seestöötlemise sertifikaadid kehtivad kogu liidus.

Artikkel 19

Delegeeritud volitused

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 42 vastu delegeeritud õigusakte seoses järgnevaga:

a)

nende põllumajandustoodete loetelu, mida kasutatakse I lisas loetlemata toodete tootmiseks ning millele võib välja anda seestöötlemise sertifikaadi;

b)

seestöötlemise sertifikaadiga kaasnevad õigused ja selle õiguslikud tagajärjed;

c)

seestöötlemise sertifikaadiga kaasnevate õiguste üleandmine ettevõtjate vahel;

d)

seestöötlemise sertifikaatide süsteemi usaldusvääruse ja tõhususe seisukohalt vajalikud eeskirjad seoses sertifikaadi ehtsuse, selle üleandmise ja üleandmispiirangutega.

Artikkel 20

Rakendamisvolitused

1.   Komisjon võtab vajaduse korral vastu rakendusaktid seoses järgnevaga:

a)

selliste põllumajandustoodete koguse kindlaksmääramine kooskõlas artikli 18 lõikega 2, millele võib välja anda seestöötlemise sertifikaadi;

b)

seestöötlemise sertifikaadi taotlusankeedi vorm ja sisu;

c)

seestöötlemise sertifikaadi vorm, sisu ja kehtivusaeg;

d)

seestöötlemise sertifikaadi taotluste esitamisel nõutavad dokumendid ja menetlus ning seestöötlemise sertifikaadi väljaandmise kord;

e)

seestöötlemise sertifikaatide haldamine liikmesriikides;

f)

liikmesriikide vahelise haldusabi osutamise kord.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2.   Kui taotlus esitatakse lõike 1 punkti a kohaselt määratud koguseid ületavate koguste kohta, võib komisjon võtta ilma artikli 44 lõigetes 2 või 3 osutatud menetluseta vastu rakendusaktid, millega piiratakse koguseid, millele võib seestöötlemise sertifikaate välja anda, lükatakse tagasi sertifikaadis taotletud kogused ja peatatakse asjaomase toote suhtes seestöötlemise sertifikaatide taotluste esitamine.

II   Alajagu

Seestöötlemise korra peatamine

Artikkel 21

Ovoalbumiini ja laktalbumiini seestöötlemise korra peatamine

1.   Kui seestöötlemise kord häirib või võib häirida liidu turgu, võib komisjon liikmesriigi taotlusel või omal algatusel võtta vastu rakendusaktid, millega täielikult või osaliselt peatatakse ovoalbumiini ja laktalbumiini seestöötlemise korra kasutamine. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Kui komisjon saab liikmesriigilt taotluse esimeses lõigus osutatud rakendusaktide vastuvõtmiseks, võtab ta sellekohase otsuse vastu rakendusaktiga viie tööpäeva jooksul pärast taotluse saamist. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2.   Nõuetekohaselt põhjendatud tungiva kiireloomulisuse tõttu, mis on seotud lõikes 1 osutatud peatamisega, võtab komisjon kooskõlas artikli 44 lõikes 3 osutatud menetlusega vastu viivitamata kohaldatavad rakendusaktid.

III   PEATÜKK

EKSPORT

I   JAGU

Eksporditoetused

Artikkel 22

Eksporditoetuse saamise tingimustele vastavad tooted

1.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 196 kohaselt vastavad I lisas loetlemata toodete eksportimisel kõnealuse määruse artikli 196 lõike 1 punkti a alapunktides, i, ii, iii, v ja vii nimetatud põllumajandustooted, mida on kasutatud kõnealuste I lisas loetlemata toodete tootmisel, eksporditoetuse saamise tingimustele vastavalt käesoleva määruse II lisas sätestatule, ning kohaldatakse määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 196 lõike 1 punkti b, lõiget 2 ja lõiget 3.

2.   Lõikes 1 osutatud eksporditoetusi ei anta seoses järgnevaga:

a)

imporditud I lisas loetlemata tooted, mida ELi toimimise lepingu artikli 29 kohaselt peetakse vabas ringluses olevaks ja mida reeksporditakse;

b)

imporditud I lisas loetlemata tooted, mida ELi toimimise lepingu artikli 29 kohaselt peetakse vabas ringluses olevaks ja mida eksporditakse pärast töötlemist või lisatakse muude I lisas loetlemata toodete koostisse;

c)

imporditud teravili, riis, piim ja piimatooted ning munad, mida ELi toimimise lepingu artikli 29 kohaselt peetakse vabas ringluses olevaks ja mis eksporditakse pärast töötlemist või lisatakse I lisas loetlemata toodete koostisse.

Artikkel 23

Eksporditoetuse määramine

1.   Liikmesriikide pädevad asutused määravad artiklis 22 osutatud eksporditoetuse eksporditava toote koostise ning eksporditava toote koostises oleva iga põhitoote kindlaksmääratud eksporditoetuse määra alusel.

2.   Eksporditoetuse määramisel arvatakse põhitoodete hulka või toodete hulka, mis on saadud põhitoodete töötlemisel, tooted, mis on nimetatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 196 lõike 1 punkti a alapunktides i, ii, iii, v ja vii ja mida ei ole loetletud käesoleva määruse III lisas.

Artikkel 24

Horisontaalsed eeskirjad ja eksporditoetuste määrad

1.   Määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 199 lõikega 3 kehtestatud põllumajandustoodete eksporditoetuste horisontaalseid eeskirju kohaldatakse I lisas loetlemata toodete suhtes.

2.   Kooskõlas määruse (EL) nr 1308/2013 artikliga 198 ja määruse (EL) nr 1370/2013 artikliga 13 võetakse meetmed, et määrata kindlaks põhitoodete eksporditoetuste määrad.

3.   Eksporditoetuse arvutamisel teisendatakse artikli 23 lõike 2 kohaselt põhitoodeteks põllumajandustooted, mis on nimetatud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 196 lõike 1 punkti a alapunktides i, ii, iii, v ja vii ja mida ei ole loetletud käesoleva määruse III lisas ning mis on saadud põhitoodetest või arvatud nende hulka või põhitoodete töötlemisel saadud toodete hulka.

Artikkel 25

Sertifikaadid seoses teatavate I lisas loetlemata toodete ekspordiga konkreetsetesse sihtkohtadesse

Kui ELi toimimise lepingu kohaselt liidu poolt sõlmitud või ajutiselt kohaldatavas rahvusvahelises lepingus on nii ette nähtud, annavad asjaomase liikmesriigi pädevad asutused asjaomase isiku taotluse korral välja sertifikaadi, milles märgitakse, kas teatava I lisas loetlemata toote eest on selle eksportimisel konkreetsesse sihtkohta makstud eksporditoetust.

Artikkel 26

Delegeeritud volitused

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 42 vastu delegeeritud õigusakte seoses järgnevaga:

a)

eksporditavate I lisas loetlemata toodete ja nende tootmiseks kasutatud põllumajandustoodete omadusi käsitlevad eeskirjad;

b)

põllumajandustoodete, mis eksporditakse pärast töötlemist I lisas loetlemata toodeteks, eksporditoetuse määramise eeskirjad;

c)

eeskirjad eksporditud I lisas loetlemata toodete koostise tõendamise kohta;

d)

eeskirjad teatavate imporditud põllumajandustoodete kasutamisest teatamise nõude kohta;

e)

eeskirjad määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 196 lõike 1 punkti a alapunktides i, ii, iii, v ja vii nimetatud põllumajandustoodete, mida ei ole loetletud käesoleva määruse III lisas, arvamise kohta põhitoodete hulka ning iga põhitoote individuaalse kvoodi määramise kohta;

f)

määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 202 kohaselt vastu võetud põllumajandustoodete eksporditoetuste horisontaalsete eeskirjade kohaldamine I lisas loetlemata toodete suhtes.

Artikkel 27

Rakendamisvolitused

Komisjon võtab vajaduse korral vastu rakendusaktid järgneva kohta:

a)

toetusmäärade kohaldamine, kui käesoleva artikli punktis c osutatud toodete ja I lisas loetlemata toodete koostise omadusi tuleb eksporditoetuse arvestamisel arvesse võtta;

b)

eksporditoetuse arvestamine järgneva jaoks:

i)

põhitooted;

ii)

põhitoodete töötlemisel saadud tooted;

iii)

tooted, mis on arvatud alapunktides i ja ii osutatud toodete hulka;

c)

punkti b alapunktides ii ja iii ning määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 196 lõike 1 punkti a alapunktides i, ii, iii, v ja vii osutatud toodete, mida ei ole loetletud käesoleva määruse III lisas, arvamine põhitoodete hulka;

d)

iga põhitoote individuaalse kvoodi kindlaksmääramine, mis on aluseks eksporditoetuse määramisel ning mis tugineb eksporditud toote tootmisel tegelikult kasutatud toote hulgale või kokkulepitud alusele vastavalt II lisas sätestatule;

e)

artiklis 25 osutatud sertifikaatide taotlemine, väljaandmine ja haldamine;

f)

toodete kadumise, tootmise käigus mahu vähenemise ning kõrvalsaaduste käsitlemine;

g)

I lisas loetlemata eksporditud toodete koostise deklaratsiooni ja tõendi esitamise kord, mis on vajalik eksporditoetuste süsteemi rakendamiseks;

h)

sihtkohta saabumise lihtsustatud tõendamine vastavalt sihtkohale diferentseeritud toetuste korral;

i)

määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 203 kohaselt vastu võetud põllumajandustoodete eksporditoetusi käsitlevate horisontaalsete sätete kohaldamine I lisas loetlemata toodete eksporditoetuste suhtes;

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

II   JAGU

Toetussertifikaadid

Artikkel 28

Toetussertifikaadid

1.   I lisas loetlemata toodete koostisse kuuluvatele põllumajandustoodetele antakse eksporditoetust siis, kui on esitatud eksporditoetuse taotlus ja esitatakse ekspordi toimumise ajal kehtinud toetussertifikaat.

Väikeeksportijad, sh toetussertifikaadi omanikud, kes esitavad taotluse eksporditoetuse piiratud koguste kohta, mis on liiga väikesed, et olla hõlmatud toetussertifikaatidega ning mis ei ohusta eelarvepiirangutest kinnipidamist, vabastatakse toetussertifikaadi esitamisest. Sellised erandid ei tohi ületada väikeeksportijatele eraldatud üldist summat.

2.   Liikmesriigid väljastavad toetussertifikaadi igale liidus asutatud taotlejale, olenemata taotleja asutamise kohast. Toetussertifikaadid kehtivad kogu liidus.

Artikkel 29

Kohaldatavad toetusmäärad

1.   Kohaldatav toetusmäär on see, mis on kehtiv päeval, millal I lisas loetlemata toote ekspordideklaratsioon võetakse tolliasutuses vastu, välja arvatud juhul, kui taotlus on esitatud kooskõlas lõikega 2 ja toetusmäär on eelnevalt kinnitatud.

2.   Toetusmäära eelkinnituse taotluse võib esitada toetussertifikaadi taotlemisel, toetussertifikaadi kättesaamise päeval või igal ajal pärast seda, kuid enne toetussertifikaadi kehtivuse lõppu.

3.   Määr kinnitatakse eelnevalt vastavalt eelkinnituse taotluse esitamise päeval kehtivale määrale. Eelkinnitatud toetusmäärasid kohaldatakse sellest päevast alates kõikide toetussertifikaadis märgitud toetusmäärade suhtes.

4.   I lisas loetlemata toodete eksporditoetusi antakse järgneva alusel:

a)

kui toetusmäärad ei ole eelnevalt kinnitatud, siis I lisas loetlemata toodete koostisse kuuluvate põhitoodete toetusmäärad, mida kohaldatakse vastavalt lõikele 1, või

b)

I lisas loetlemata toodete koostisse kuuluvate põhitoodete toetusmäärad, mis on eelnevalt kinnitatud vastavalt lõikele 3.

Artikkel 30

Toetussertifikaatide tagatis

1.   Toetussertifikaadid antakse välja tagatise vastu, millega kindlustatakse, et ettevõtja esitab asjaomase liikmesriigi pädevale asutusele eksporditoetuse taotluse seoses I lisas loetlemata toodete ekspordiga, mis toimus toetussertifikaadi kehtivuse ajal.

2.   Tagatis peetakse tervikuna või osaliselt kinni, kui eksporditoetust ei taotleta või seda tehti vaid osaliselt seoses ekspordiga, mis toimus toetussertifikaadi kehtivuse ajal.

Olenemata esimesest lõigust, ei peeta tagatist kinni juhul, kui:

a)

vääramatu jõu tõttu ei toimunud toodete eksporti või tehti seda osaliselt või eksporditoetust ei taotletud või tehti seda osaliselt;

b)

taotlemata jäänud eksporditoetuse summad jäävad lubatud kõikumise piiridesse.

Artikkel 31

Delegeeritud volitused

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 42 vastu delegeeritud õigusakte seoses järgnevaga:

a)

eeskirjad toetussertifikaadist tulenevate õiguste ja kohustuste kohta, sealhulgas õigus garanteeritud eksporditoetustele kõikide tingimuste täitmise korral ja kohustus taotleda eksporditoetust nende põllumajandustoodete puhul, mida eksporditakse pärast nende töötlemist I lisas loetlemata toodeteks;

b)

toetussertifikaadi üleandmise eeskirjad või üleandmise piirangud;

c)

juhud ja olukorrad, kui artikli 28 lõike 1 kohaselt ei nõuta toetussertifikaadi esitamist, võttes arvesse toimingu eesmärki, asjaomaseid summasid ja üldist summat, mis võidakse väikeeksportijatele eraldada;

d)

juhud ja olukorrad, kui erandina artiklist 30 tagatise esitamist ei nõuta;

e)

eeskirjad artikli 30 lõike 2 teises lõigu punktis b osutatud lubatud kõikumise kohta, pidades silmas vajadust järgida eelarvepiiranguid.

Artikkel 32

Rakendamisvolitused

1.   Komisjon võtab vajaduse korral vastu rakendusaktid seoses järgnevaga:

a)

toetussertifikaadi taotluse esitamine, selle vorm ja sisu;

b)

toetussertifikaadi vorm, sisu ja kehtivusaeg;

c)

taotluste esitamise ning toetussertifikaatide väljaandmise ja nende kasutamise kord;

d)

tagatise esitamise menetlus ja tagatise suurus;

e)

artikli 30 lõike 2 teises lõigu punktis b osutatud lubatud kõikumine, pidades silmas vajadust järgida eelarvepiiranguid;

f)

vahendid selle tõendamiseks, et toetussertifikaatidest tulenevad kohustused on täidetud;

g)

toetussertifikaatide menetlemine liikmesriikide poolt ja süsteemi haldamiseks vajalik teabevahetus, sealhulgas liikmesriikidevahelise konkreetse haldusabi osutamise kord;

h)

väikeeksportijatele eraldatud üldise summa kindlaksmääramine ning individuaalse künnise kindlaksmääramine seoses toetussertifikaadi esitamise kohustusest erandi tegemisega vastavalt artikli 28 lõike 1 teisele lõigule;

i)

asendustoetussertifikaatide ja toetussertifikaatide duplikaatide väljastamine.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

2.   Kui taotletavad summad ületavad kooskõlas ELi toimimise lepinguga sõlmitud rahvusvahelistest lepingutest tulenevate kohustuste põhjal fikseeritud kasutadaolevaid summasid, võib komisjon võtta ilma artikli 44 lõigetes 2 või 3 osutatud menetlust kohaldamata vastu rakendusaktid, millega piiratakse summasid, millele võib toetussertifikaate välja anda, lükatakse tagasi toetussertifikaadiga taotletud summad ja peatatakse toetussertifikaatide taotluste esitamine.

III   JAGU

Ekspordiga seotud muud meetmed

Artikkel 33

Ekspordiga seotud muud meetmed

1.   Kui määruse (EL) nr 1308/2013 kohaselt võetakse vastu III lisas loetletud põllumajandustoote ekspordiga seotud meetmed tollimaksu või muude maksude vormis ja kui kõrge põllumajandustoote sisaldusega I lisas loetlemata toodete eksport võib tõenäoliselt takistada nimetatud meetmete eesmärgi saavutamist, on komisjonil õigus võtta kooskõlas käesoleva määruse artikliga 42 vastu delegeeritud õigusakte I lisas loetlemata toodete ekspordiga võetavate samaväärsete meetmete kohta, tingimusel et kõnealused delegeeritud õigusaktid järgivad kooskõlas ELi toimimise lepinguga sõlmitud rahvusvahelistest lepingutest tulenevaid kohustusi. Nimetatud delegeeritud õigusaktid võetakse vastu üksnes tingimusel, et määruses (EL) nr 1308/2013 ette nähtud olemasolevad meetmed osutuvad ebapiisavaks.

Kui see on esimeses lõigus osutatud nõuetekohaselt põhjendatud tungiva kiireloomulisuse tõttu vajalik, kohaldatakse artiklis 43 sätestatud menetlust delegeeritud õigusaktide suhtes, mis võetakse vastu käesoleva lõike alusel.

Nimetatud tungiv kiireloomulisus võib hõlmata vajadust võtta viivitamatult meetmeid turuhäirele reageerimiseks või selle ärahoidmiseks, kui turuhäirete oht tekib nii kiiresti või ootamatult, et viivitamatud meetmed on vajalikud tõhusaks ja tulemuslikuks olukorrale reageerimiseks, või kui need meetmed hoiaksid ära selliste turuhäire ohtude realiseerumise, jätkumise või muutumise tõsisemaks või pikaajalisemaks häireks või kui viivitamatute meetmete edasilükkamine ähvardaks põhjustada või suurendada turuhäiret, laiendaks turuhäirele või selle ohule hiljem reageerimiseks vajalike meetmete ulatust või halvendaks tootmise või turu tingimusi.

2.   Komisjon võtab vajaduse korral vastu rakendusaktid, millega sätestatakse lõike 1 kohaldamiseks vajalikud menetlused ja tehnilised tingimused.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

IV   PEATÜKK

IMPORDI JA EKSPORDI SUHTES KOHALDATAVAD MEETMED

Artikkel 34

Otsetoetuste kord sooduskaubanduse raames

1.   Kui liidu poolt kooskõlas ELi toimimise lepinguga sõlmitud või ajutiselt kohaldatavas rahvusvahelises lepingus on nii ette nähtud, võib põllumajandustoodete importimisel kohaldatava tollimaksu asendada summaga, mis määratakse liidu ja asjaomase riigi või piirkonna põllumajandustoodete hinnavahede põhjal, või asjaomase riigi või piirkonna jaoks ühiselt kehtestatud hinda hüvitava summaga.

Sellisel juhul määratakse asjaomasesse riiki või piirkonda eksportimise puhul makstavad summad ühiselt ja samal alusel kui lepingu tingimustega ettenähtud imporditollimaksu põllumajanduskomponent.

2.   Komisjon võtab vajaduse korral vastu rakendusaktid, millega:

a)

määratakse kindlaks lõikes 1 osutatud kohaldatav tollimaks ning sellega seotud summad, mis tuleb tasuda eksportimisel asjaomasesse riiki või piirkonda;

b)

tagatakse, et sooduslepingu alusel ekspordiks deklareeritud töödeldud põllumajandustooteid ei ekspordita tegelikult mittesooduslepingu alusel või vastupidi.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 35

Analüüsimeetodid

1.   Kui töödeldud põllumajandustoodete ja I lisas loetlemata toodete tõttu on see vajalik, määratakse käesoleva määruse kohase kauplemiskorra kohaldamiseks nimetatud toodete omadused ja koostis kindlaks nende koostisosade analüüsi teel.

2.   Komisjon võtab vajaduse korral lõikes 1 osutatud toodete suhtes vastu rakendusaktid seoses järgnevaga:

a)

kvalitatiivse ja kvantitatiivse analüüsi meetodid;

b)

nende identifitseerimiseks vajalikud tehnilised sätted;

c)

nende kombineeritud nomenklatuuris klassifitseerimise kord.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 36

Käesoleva määruse kohandamine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 42 vastu delegeeritud õigusakte seoses järgnevaga:

a)

käesoleva määruse I–V lisa kohandamine liidu poolt kooskõlas ELi toimimise lepinguga sõlmitud või ajutiselt kohaldatavate rahvusvaheliste lepingutega, sealhulgas töödeldud põllumajandustoodete ja I lisas loetlemata toodete kustutamine ning uute töödeldud põllumajandustoodete ja I lisas loetlemata toodete lisamine;

b)

artikli 2 punktide i–l, artikli 25 ja I–V lisa kohandamine määruse (EMÜ) nr 2658/87 I lisa muudatustega.

Artikkel 37

Teabevahetus

1.   Kui see on vajalik käesoleva määruse rakendamiseks, edastavad liikmesriigid komisjonile taotluse alusel järgmise teabe:

a)

töödeldud põllumajandustoodete import;

b)

I lisas loetlemata toodete eksport;

c)

artiklis 18 osutatud põllumajandustoodete seestöötlemise sertifikaatide taotlused, nende väljastamine ja kasutamine;

d)

artikli 28 lõikes 1 osutatud toetussertifikaatide taotlused, nende väljastamine ja kasutamine;

e)

artikli 22 lõikes 1 osutatud, I lisas loetlemata toodete eest tasutud ja hüvitatud eksporditoetused;

f)

vastu võetud rakenduslikud haldusmeetmed;

g)

muu asjakohane teave.

Kui eksporditoetusi kohaldatakse liikmesriigis, mis ei olnud I lisas loetlemata toodete tootmiskohaks, edastatakse sellele liikmesriigile tema taotluse korral teave punktis e osutatud, I lisas loetlemata toodete tootmise ja koostise kohta.

2.   Komisjon võib talle kooskõlas lõike 1 punktidega a–g esitatud teabe edastada kõikidele liikmesriikidele.

3.   Selleks et tagada teabesüsteemide terviklus ning edastatud dokumentide ja seonduvate andmete õigsus ja loetavus, on komisjonile õigus võtta kooskõlas artikliga 42 vastu delegeeritud õigusakte, millega kehtestatakse:

a)

lõike 1 kohaselt esitatava teabe laad ja liik;

b)

töödeldavate andmete kategooriad, maksimaalne andmete säilitamise aeg ning andmetöötluse eesmärk, eelkõige nende andmete avaldamise ja kolmandatele riikidele edastamise korral;

c)

teabele või teabesüsteemidele juurdepääsu õigused, arvestades vajalikul määral ametisaladusi ja konfidentsiaalsust;

d)

teabe avaldamise tingimused.

4.   Komisjon võib võtta vastu käesoleva artikli kohaldamiseks rakendusaktid, mis reguleerivad järgmisi küsimusi:

a)

teavitamise meetodid;

b)

esitatava teabe üksikasjad;

c)

esitatava teabe haldamise kord, samuti teatiste sisu, vorm, ajastus, sagedus ja tähtajad;

d)

edastamise kord või kord, mille kohaselt tehakse teave kättesaadavaks liikmesriikidele, Euroopa Parlamendile, nõukogule, rahvusvahelistele organisatsioonidele ja kolmandate riikide pädevatele asutustele või avalikkusele, tagades samas isikuandmete kaitse ja ettevõtjate õigustatud huvi kaitsta oma ärisaladusi.

Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 38

Isikuandmete töötlemine ja kaitse

1.   Liikmesriigid ja komisjon koguvad isikuandmeid artikli 37 lõikes 1 sätestatud eesmärkidel ning ei töötle kõnealuseid andmeid viisil, mis läheb nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

2.   Isikuandmete töötlemisel artikli 37 lõikes 1 osutatud eesmärkidel muudetakse andmed anonüümseks ja neid töödeldakse üksnes koondatud kujul.

3.   Isikuandmeid töödeldakse kooskõlas direktiivi 95/46/EÜ ja määruse (EÜ) nr 45/2001 eeskirjadega. Eelkõige ei säilitata selliseid andmeid andmesubjektide identifitseerimist võimaldaval kujul kauem, kui on vajalik andmete kogumise või hilisema töötlemise eesmärgi täitmiseks, võttes arvesse kohaldatavas liikmesriigi ja liidu õiguses sätestatud minimaalseid andmete säilitamise tähtaegu.

4.   Liikmesriigid teavitavad andmesubjekte, et nende isikuandmeid võidakse töödelda liikmesriikide ja liidu asutustes kooskõlas lõikega 1 ning et neil on sellega seoses direktiivi 95/46/EÜ ja määruse (EÜ) nr 45/2001 andmekaitse-eeskirjades sätestatud õigused.

Artikkel 39

Tähtsusetud summad

Komisjonil on õigus kooskõlas artikliga 42 võtta vastu delegeeritud akte seoses künnistega, millest allpool võivad liikmesriigid artiklites 3, 5, 10, 22 ja 34 sätestatud toetusi ja makse mitte kohaldada. Künnis seatakse tasemele, millest allpool oleks summade kohaldamise halduskulud ebaproportsionaalsed sissenõutavate või makstavate summadega.

Artikkel 40

Tagatised, eri liiki kontrollid ja karistused

1.   Vajaduse korral kohaldatakse tagatisi, kontrolle ja karistusi ning euro kasutamist käsitlevaid horisontaalseid eeskirju, mis on sätestatud määruse (EL) nr 1306/2013 artiklitega 58–66, 79–88 ja 105–108 või nende alusel vastuvõetud õigusaktidega, mutatis mutandis töödeldud põllumajandustoodete impordilitsentside ja tariifikvootide suhtes ning I lisas loetlemata toodete eksporditoetuste ja toetussertifikaatide suhtes.

2.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 42 vastu delegeeritud õigusakte seoses eeskirjadega, millega vajaduse korral kohandatakse sätteid, mis on võetud vastu lõikes 1 nimetatud artiklite alusel käesoleva määrusega seotud eesmärkidel.

3.   Komisjon võtab vajaduse korral vastu rakendusaktid seoses nende sätete kohaldamisega, mis on vastu võetud lõikes 1 osutatud artiklite alusel käesoleva määrusega seotud eesmärkidel. Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu kooskõlas artikli 44 lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusega.

Artikkel 41

Rahvusvahelised kohustused ja kohaldatavad standardid

Delegeeritud õigusaktide ja rakendusaktide vastuvõtmisel arvestab komisjon liidu rahvusvahelisi kohustusi ja kohaldatavaid liidu sotsiaalseid, keskkonnaalaseid ja loomade heaolu standardeid, vajadust jälgida kaubanduse ja turu arengut, vajadust nõuetekohase turukorralduse järele ja vajadust vähendada halduskoormust.

V   PEATÜKK

VOLITUSTE DELEGEERIMINE JA KOMITEEMENETLUS

Artikkel 42

Delegeeritud volituste rakendamine

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Artiklites 8, 12, 15, 19, 26 ja 31 ning artikli 33 lõikes 1, artiklis 36, artikli 37 lõikes 3, artiklis 39 ja artikli 40 lõikes 2 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile seitsmeks aastaks alates käesoleva määruse jõustumise kuupäevast. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne seitsmeaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklites 8, 12, 15, 19, 26 ja 31, artikli 33 lõikes 1, artiklis 36, artikli 37 lõikes 3, artiklis 39 ja artikli 40 lõikes 2 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.   Artiklite 8, 12, 15, 19, 26 ja 31, artikli 33 lõike 1, artiklis 36, artikli 37 lõike 3, artikli 39 ja artikli 40 lõike 2 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväidet või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväidet. Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel pikendatakse seda tähtaega kahe kuu võrra.

Artikkel 43

Kiirmenetlus

1.   Käesoleva artikli kohaselt vastuvõetud delegeeritud õigusakt jõustub viivitamata ja seda kohaldatakse seni, kuni selle suhtes ei esitata lõike 2 kohaselt vastuväidet. Delegeeritud õigusakti teatavakstegemisel Euroopa Parlamendile ja nõukogule põhjendatakse kiirmenetluse kasutamist.

2.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväite esitada kooskõlas artikli 42 lõikes 5 osutatud menetlusega. Sellisel juhul tunnistab komisjon õigusakti viivitamata kehtetuks pärast seda, kui Euroopa Parlament või nõukogu teatab oma otsusest esitada vastuväide.

Artikkel 44

Komiteemenetlus

1.   Artikli 13, artikli 17 lõigete 1, 2, 4 ja 5, artikli 20 lõike 1, artikli 27, artikli 32 lõike 1, artikli 33 lõike 2, artikli 34 lõike 2 ja artikli 37 lõike 4 kohaldamisel ning seoses töödeldud põllumajandustoodete, välja arvatud ovoalbumiin ja laktalbumiin, artikli 5 lõigete 1 ja 5 ning artikli 16 lõike 1 kohaldamisel ning seoses töödeldud põllumajandustoodete, välja arvatud ovoalbumiin ja laktalbumiin, impordilitsentside ja tariifikvootidega ning seoses I lisas loetlemata toodete eksporditoetuste ja toetussertifikaatidega artikli 40 lõike 3 kohaldamisel, abistab komisjoni I lisas loetlemata töödeldud põllumajandustoodetega kauplemist puudutavaid horisontaalküsimusi käsitlev komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

Artikli 9 lõike 1 ja artikli 21 lõigete 1 ja 2 kohaldamisel ning seoses ovoalbumiini ja laktalbumiiniga artikli 5 lõigete 1 ja 5 ning artikli 16 lõike 1 kohaldamisel ning seoses ovoalbumiini ja laktalbumiini impordilitsentside ja tariifikvootidega artikli 40 lõike 3 kohaldamisel, abistab komisjoni põllumajandusturgude ühise korralduse komitee, mis on loodud määruse (EL) nr 1308/2013 artikli 229 lõike 1 alusel. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

Artikli 35 lõike 2 kohaldamisel abistab komisjoni määruse (EMÜ) nr 2913/92 artikli 247a alusel moodustatud tolliseadustiku komitee. Nimetatud komitee on komitee määruse (EL) nr 182/2011 tähenduses.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 8 koostoimes kõnealuse määruse artikliga 5.

4.   Kui komitee arvamus saadakse kirjaliku menetlusega, lõpetatakse nimetatud menetlus ilma tulemust saavutamata, kui arvamuse esitamiseks ettenähtud tähtaja jooksul komitee eesistuja nii otsustab või kui vähemalt veerand komitee liikmetest seda taotleb.

VI   PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 45

Kehtetuks tunnistamine

Määrused (EÜ) nr 614/2009 ja (EÜ) nr 1216/2009 tunnistatakse kehtetuks.

Viiteid kehtetuks tunnistatud määrustele käsitatakse viidetena käesolevale määrusele ning neid loetakse vastavalt VI lisas esitatud vastavustabelile.

Artikkel 46

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 16. aprill 2014

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

D. KOURKOULAS


(1)  ELT C 327, 12.11.2013, lk 90.

(2)  Euroopa Parlamendi 11. märtsi 2014. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata), nõukogu 14. aprilli 2014. aasta otsus.

(3)  Nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrus (EÜ) nr 1216/2009, millega nähakse ette põllumajandussaaduste töötlemisel saadud teatavate kaupadega kauplemise kord (ELT L 328, 15.12.2009, lk 10).

(4)  Nõukogu 7. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 614/2009 ovoalbumiini ja laktalbumiini ühise kaubandussüsteemi kohta (ELT L 181, 14.7.2009, lk 8).

(5)  Nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrus (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(6)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1308/2013, millega kehtestatakse põllumajandustoodete ühine turukorraldus ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 922/72, (EMÜ) nr 234/79, (EÜ) nr 1037/2001 ja (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 671).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 25. oktoobri 2012. aasta määrus (EL) nr 978/2012 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise ning nõukogu määruse (EÜ) nr 732/2008 kehtetuks tunnistamise kohta (ELT L 303, 31.10.2012, lk 1).

(8)  Nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1).

(9)  Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. oktoobri 2013. aasta määrus (EL) nr 952/2013, millega kehtestatakse liidu tolliseadustik (ELT L 269, 10.10.2013, lk 1).

(11)  Nõukogu 16. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1370/2013, millega määratakse kindlaks põllumajandustoodete ühise turukorraldusega seotud teatavate toetuste kehtestamise meetmed (ELT L 346, 20.12.2013, lk 12).

(12)  Nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrus (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta (EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1).

(13)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

(14)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

(15)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 17. detsembri 2013. aasta määrus (EL) nr 1306/2013 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise, haldamise ja seire kohta ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrused (EMÜ) nr 352/78, (EÜ) nr 165/94, (EÜ) nr 2799/98, (EÜ) nr 814/2000, (EÜ) nr 1290/2005 ja (EÜ) nr 485/2008 (ELT L 347, 20.12.2013, lk 549).

(16)  Nõukogu 26. veebruari 2009. aasta määrus (EÜ) nr 260/2009 impordi ühiste eeskirjade kohta (ELT L 84, 31.3.2009, lk 1).

(17)  Nõukogu 7. juuli 2009. aasta määrus (EÜ) nr 625/2009 teatavatest kolmandatest riikidest pärit impordi ühiste eeskirjade kohta (ELT L 185, 17.7.2009, lk 1).

(18)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

(19)  Komisjoni 29. juuni 2010. aasta määrus (EL) nr 578/2010, millega rakendatakse nõukogu määrust (EÜ) nr 1216/2009 seoses teatavate asutamislepingu I lisas loetlemata kaupadena eksporditavate põllumajandussaaduste ja -toodete eksporditoetuste andmise süsteemiga ning nende toetussummade kinnitamise kriteeriumidega (ELT L 171, 6.7.2010, lk 1).

(20)  Komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrus (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1).


I LISA

Artikli 2 punktis b osutatud töödeldud põllumajandustooted

Tabel 1

Artikli 3 lõikes 1 osutatud töödeldud põllumajandustooted, mille imporditollimaks koosneb väärtuselisest tollimaksust ja põllumajanduskomponendist, mis ei ole osa väärtuselisest tollimaksust

CN-kood

Kirjeldus

ex 0403

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, kefiir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor (kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusaine-, lõhna- ja maitseainetega, pähkli-, kakao- või puuviljalisandiga või ilma):

0403 10 51 kuni 0403 10 99

jogurt, lõhna- ja maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga

0403 90 71 kuni 0403 90 99

muud, lõhna- ja maitselisanditega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga

0405 20 10 ning 0405 20 30

Piimarasvavõided rasvasisaldusega vähemalt 39 %, kuid mitte üle 75 % massist

0710 40 00

Suhkrumais (kuumtöötlemata või aurutatud või vees keedetud), külmutatud

0711 90 30

Ajutiseks säilitamiseks konserveeritud suhkrumais (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatu

ex 1517

Margariin; söödavad segud või valmistised loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest või grupi 15 erinevate rasvade või õlide fraktsioonidest, v.a rubriigi 1516 toidurasvadest või -õlidest ning nende fraktsioonidest:

1517 10 10

margariin, välja arvatud vedel margariin piimarasvasisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

1517 90 10

muud, piimarasvasisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

1702 50 00

Keemiliselt puhas fruktoos

ex 1704

Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod, välja arvatud CN-koodi 1704 90 10 alla kuuluv lagritsaekstrakt, mis sisaldab üle 10 % massist sahharoosi, kuid ei sisalda muid lisaaineid

1806

Šokolaad jm kakaod sisaldavad toiduvalmistised

Ex19 01

Linnaseekstrakt; jäme- ja peenjahust, tangudest, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud mujal loetlemata toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 40 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt; mujal loetlemata toiduained rubriikidesse 0401–0404 kuuluvatest kaupadest, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad kakaod alla 5 % massist, arvestatuna täiesti rasvavabalt, välja arvatud CN-koodi 1901 90 91 alla kuuluvad toiduained

ex 1902

Pastatooted, kuumtöödeldud või kuumtöötlemata, täidisega (näiteks liha- või muu täidisega) või täidiseta, muul viisil toiduks valmistatud või mitte: spagetid, makaronid, nuudlid, lasanje, gnocchi, ravioolid, cannelloni jms; kuskuss, valmistoiduna või mitte, välja arvatud CN-koodide 1902 20 10 ja 1902 20 30 alla kuuluvad täidisega pastatooted

1903 00 00

Tapiokk ja selle tärklisest valmistatud asendajad helvestena, teradena, kruupidena, sõelmetena vms kujul

1904

Teraviljade või teraviljasaaduste paisutamise või röstimise teel saadud toidukaubad (näiteks maisihelbed); eelnevalt kuumtöödeldud või muul viisil toiduks valmistatud mujal loetlemata teravili (v.a mais) teradena, helvestena või muul kujul (v.a lihtjahu, püülijahu ja tangud)

1905

Leiva- ja saiatooted, valikpagaritooted, koogid, küpsised jms pagaritooted, kakaoga või kakaota; armulaualeib, tühjad kapslid farmaatsiatööstusele, oblaadid, riispaber jms

2001 90 30

Suhkrumais (Zea mays var. saccharata), äädika või äädikhappega toiduks valmistatud või konserveeritud

2001 90 40

Jamss, bataat jms toiduks kasutatavad taimeosad, mis sisaldavad vähemalt 5 % massist tärklist ja mida on töödeldud või konserveeritud äädika või äädikhappega

2004 10 91

Kartul jahu, pulbri või helvestena, töödeldud või konserveeritud äädika või äädikhappeta, külmutatud, v.a rubriiki 2006 kuuluvad tooted

2004 90 10

Suhkrumais (Zea mays var. saccharata), töödeldud või konserveeritud äädika või äädikhappeta, külmutatud, v.a rubriiki 2006 kuuluvad tooted

2005 20 10

Kartul jahu, pulbri või helvestena, töödeldud või konserveeritud äädika või äädikhappeta, külmutamata, v.a rubriiki 2006 kuuluvad tooted

2005 80 00

Suhkrumais (Zea mays var. saccharata), toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutamata, v.a rubriiki 2006 kuuluvad tooted

2008 99 85

Mais, v.a suhkrumais (Zea mays var. saccharata), muul viisil töödeldud või konserveeritud, ilma piirituse- ja suhkrulisandita

2008 99 91

Jamss, bataat jms toiduks kasutatavad taimeosad, mis sisaldavad tärklist vähemalt 5 % massist, muul viisil töödeldud või konserveeritud, ilma piirituse- ja suhkrulisandita

2101 12 98

Tooted, mis põhinevad kohvil

2101 20 98

Tooted teest või matest

2101 30 19

Röstitud kohviasendajad, välja arvatud röstitud sigur

2101 30 99

Röstitud kohviasendajate (välja arvatud röstitud siguri) ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid

2102 10 31 ning 2102 10 39

Pagaripärm, kuivatatud või mitte

2105 00

Jäätis jm toidujää, kakaoga või kakaota

ex 2106

Mujal loetlemata toiduained, v.a CN-koodide 2106 10 20, 2106 90 20 ja 2106 90 92 alla kuuluvad tooted ja lõhna-, maitse- või värvilisandiga suhkrusiirupid

2202 90 91, 2202 90 95 ning 2202 90 99

Muud mittealkohoolsed joogid, v.a rubriigi 2009 puu- ja juurviljamahlad, mis sisaldavad rubriikidesse 0401–0404 kuuluvaid tooteid või rubriikidesse 0401–0404 kuuluvatest toodetest valmistatud rasvu

2905 43 00

Mannitool

2905 44

D-glütsitool (sorbitool)

3302 10 29

Lõhnaainesegud ning ühe või mitme lõhnaaine baasil valmistatud segud (k.a alkoholilahused) ning muud valmistised lõhnaainete baasil, mida kasutatakse jookide tootmisel, mis sisaldavad kõiki joogile omaseid lõhna- ja maitseaineid ning mille tegelik alkoholisisaldus ei ületa 0,5 mahuprotsenti, v.a CN-koodi 3302 10 21 alla kuuluv

3501

Kaseiinid, kaseinaadid jm kaseiini derivaadid; kaseiinliimid

ex 3505 10

Dekstriinid jm modifitseeritud tärklised, välja arvatud CN-koodi 3505 10 50 alla kuuluvad esterdatud või eeterdatud tärklised

3505 20

Tärkliste, dekstriinide jm modifitseeritud tärkliste alusel valmistatud liimid

3809 10

Viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks, ning muud tekstiili-, paberi-, naha jms tööstuses kasutatavad mujal loetlemata tooted ja valmistised (nt apretid ja peitsid), tärklisainete baasil

3824 60

Sorbitool, v.a alamrubriiki 2905 44 kuuluv


Tabel 2

Artikli 3 lõikes 2 osutatud töödeldud põllumajandustooted, mille imporditollimaks koosneb väärtuselisest tollimaksust, mis sisaldab põllumajanduskomponenti, või koguselisest tollimaksust

CN-kood

Kirjeldus

ex 0505

Linnunahad jm sulgede või udusulgedega kaetud kehaosad, suled (sh kärbitud servadega) ja udusuled, töötlemata või töödeldud puhastamise, desinfitseerimise või säilitusmaterjaliga immutamise teel; sulgedest või nende osadest pulber ja jäätmed:

0505 10 90

suled täite- ja polstrimaterjaliks; udusuled, töötlemata ja muud suled

0505 90 00

muud

0511 99 39

Looduslikud loomsed käsnad, välja arvatud töötlemata

ex 1212 29 00

Inimtoiduks sobimatud mere- ja muud vetikad, värsked, jahutatud, külmutatud või kuivatatud, jahvatatud või jahvatamata, välja arvatud farmaatsiatööstuses kasutatavad

ex 1302

Taimemahlad ja -ekstraktid; pektiinid, pektinaadid ja pektaadid; agar-agar, taimeliimid ja paksendajad, modifitseeritud või modifitseerimata:

1302 12 00

lagritsamahlad ja -ekstraktid

1302 13 00

humalamahlad ja -ekstraktid

1302 19 20 ning 1302 19 70

taimemahlad ja -ekstraktid, välja arvatud lagritsast, humalast, vanilje õlivaigust ja oopiumist

ex 1302 20

pektiidid

1302 31 00

agar-agar, modifitseeritud või mitte

1302 32 10

jaanileivapuu kaunadest või seemnetest saadud taimeliimid ja paksendid, modifitseeritud või mitte

1505 00

Villarasv ja sellest saadud rasvained (k.a lanoliin)

1506 00 00

Muud loomsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

ex 1515 90 11

Jojoobiõli ja selle fraktsioonid, rafineeritud või rafineerimata, kuid keemiliselt modifitseerimata

1516 20 10

Hüdrogeenitud kastoorõli, nn opaalvaha

1517 90 93

Toidusegud või valmistised, mida võib kasutada vormimäärdena

ex 1518 00

Loomsed või taimsed rasvad ja õlid ning nende fraktsioonid, keedetud, oksüdeeritud, veetustatud, vääveldatud, läbipuhutud, polümeriseeritud vaakumis kõrge kuumuse juures või inertgaasides või muul viisil keemiliselt modifitseeritud, välja arvatud rubriigi 1516 tooted; mujal loetlemata loomsete või taimsete rasvade või õlide või erinevate gruppi 15 kuuluvate rasvade või õlide fraktsioonide toidukõlbmatud segud või valmistised, välja arvatud CN-koodide 1518 00 31 ja 1518 00 39 alla kuuluvad õlid

1520 00 00

Toorglütserool; glütserooliveed ja glütseroolleelised

1521

Taimsed vahad (v.a triglütseriidid), meevaha, muud putukavahad ja spermatseet, rafineeritud või rafineerimata, värvitud või värvimata

1522 00 10

Degraa (parkerasv)

1702 90 10

Keemiliselt puhas maltoos

1704 90 10

Lagritsaekstrakt sahharoosisisaldusega üle 10 % massist, kuid muude lisaaineteta

1803

Kakaopasta, rasvatustatud või rasvatustamata

1804 00 00

Kakaovõi, -rasv ja -õli

1805 00 00

Kakaopulber, suhkru või muu magusainelisandita

ex 1901

Linnaseekstrakt; jäme- ja peenjahust, tangudest, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud mujal loetlemata toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 40 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt; mujal loetlemata toiduained rubriikidesse 0401–0404 kuuluvatest kaupadest, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 5 % massist, arvestatuna täiesti rasvavabalt:

1901 90 91

muud toiduained, mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisaldavad piimarasvu alla 1,5 %, sahharoosi (kaasa arvatud invertsuhkur) või isoglükoosi alla 5 %, glükoosi või tärklist alla 5 %, välja arvatud pulbrilised toiduained rubriikide 0401–0404 kaupadest

ex 2001 90 92

Palmipungad, töödeldud või konserveeritud äädika või äädikhappega

ex 2008

Puuviljad ja marjad, pähklid jm söödavad taimeosad, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud, mujal loetlemata, suhkru-, muu magusaine- või alkoholilisandiga või ilma:

2008 11 10

maapähklivõi

2008 91 00

palmipungad

ex 2101

Kohvi-, tee ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid ning nende alusel või kohvi, tee või mate alusel valmistatud tooted; röstitud sigur ja selle ekstraktid, essentsid või kontsentraadid, v.a CN-koodide 2101 12 98, 2101 20 98, 2101 30 19 ja 2101 30 99 alla kuuluvad tooted

ex 2102 10

Aktiivpärmid:

2102 10 10

kultuurpärmid

2102 10 90

muud, välja arvatud pagaripärm

2102 20

Mitteaktiivsed pärmid; muud surnud üherakulised mikroorganismid

2102 30 00

Valmis küpsetuspulbrid

2103

Kastmed ning valmistised kastmete valmistamiseks; kastmelisandite segud, maitseainesegud; sinepipulber ja valmissinep

2104

Supid ja puljongid, valmistised nende valmistamiseks; homogeenitud toidusegud kahest või enamast komponendist

ex 2106

Mujal loetlemata toiduvalmistised:

ex 2106 10

valgukontsentraadid ja tekstureeritud valkained:

2106 10 20

mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisaldavad piimarasvu alla 1,5 % massist, sahharoosi või isoglükoosi alla 5 % massist, glükoosi või tärklist alla 5 % massist

ex 2106 90

muud:

2106 90 20

alkoholtoodete segud (v.a lõhnaainetel põhinevad), mida kasutatakse jookide valmistamiseks

2106 90 92

muud tooted, mis ei sisalda piimarasvu, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisaldavad vähem kui 1,5 % massist piimarasvu, 5 % massist sahharoosi või isoglükoosi, 5 % massist glükoosi või tärklist

2201 10

Looduslik ja tehislik mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- vm magusaine- või lõhna- või maitselisandita

2202 10 00

Vesi, k.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandiga või maitse- ja lõhnaainetega

2202 90 10

Muud mittealkohoolsed joogid, v.a rubriigi 2009 puu- ja juurviljamahlad, mis ei sisalda rubriikidesse 0401–0404 kuuluvaid tooteid või rubriikidesse 0401–0404 kuuluvatest toodetest valmistatud rasvu

2203 00

Linnaseõlu

2205

Vermut jm taimede või aromaatsete ainetega maitsestatud vein värsketest viinamarjadest

ex 2207

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega vähemalt 80 mahuprotsenti ning denatureeritud etüülalkohol ja muud alkohoolsed joogid, mis tahes alkoholisisaldusega, v.a kui need on valmistatud ELi toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodetest

ex 2208

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80 mahuprotsenti, v.a ELi toimimise lepingu I lisas loetletud põllumajandustoodetest valmistatud joogid; piiritusjoogid, liköör ja muud alkohoolsed joogid

2402

Sigarid, manilla sigarid, sigarillod ja sigaretid, tubakast või tubaka aseainetest

2403

Muu töödeldud tubakas ja tööstuslikud tubakaasendajad; „homogeenitud” ja „taastatud” tubakas; tubakaekstraktid ja -essentsid

3301 90

Õlivaiguekstraktid; eeterlike õlide kontsentraadid rasvades, mittelenduvates õlides, vahades vms keskkonnas (saadud anfloraaži või leotamise teel); terpeenid, mis saadakse kõrvalsaadustena eeterlike õlide vabastamisel terpeenidest; eeterlike õlide veeaurudestillaadid ja vesilahused

ex 3302

Lõhnaainesegud ning ühe või mitme lõhnaaine baasil valmistatud ained ja segud (k.a alkoholilahused), kasutamiseks tööstustoormena; muud valmistised lõhnaainete baasil, jookide valmistamiseks:

3302 10 10

jookide valmistamisel kasutatavad preparaadid, mis sisaldavad kõiki joogile omaseid lõhna- ja maitseaineid ning mille tegelik alkoholisisaldus ei ületa 0,5 mahuprotsenti

3302 10 21

muud jookide valmistamisel kasutatavad preparaadid, mis sisaldavad kõiki joogile omaseid lõhna- ja maitseaineid, ning mille tegelik alkoholisisaldus ei ületa 0,5 mahuprotsenti, mis ei sisalda piimarasva, sahharoosi, isoglükoosi, glükoosi ega tärklist või sisaldavad vähem kui 1,5 % massist piimarasvu, 5 % massist sahharoosi või isoglükoosi, 5 % massist glükoosi või tärklist

Ex35 02

Albumiinid (k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid vadakuvalkude sisaldusega üle 80 % kuivaine massist), albuminaadid jm albumiini derivaadid:

munaalbumiin:

ex 3502 11

kuivatatud:

3502 11 90

muu kui inimtoiduks kõlbmatu või sellisena käsitatav

ex 3502 19

muu:

3502 19 90

muu kui inimtoiduks kõlbmatu või sellisena käsitatav

ex 3502 20

piimaalbumiin, k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid:

3502 20 91 ning 3502 20 99

muu kui inimtoiduks kõlbmatu või sellisena käsitatav, kuivatatud (näiteks tahvlid, soomused, helbed, pulber) või mitte

3823

Tööstuslikud monokarboksüülrasvhapped; rafineerimisel saadud happelised õlid; tööstuslikud rasvalkoholid


II LISA

I lisas loetlemata tooted ja põllumajandustooted, mida kasutatakse I lisas loetlemata toodete tootmisel, mis vastavad eksporditoetuse saamise tingimustele vastavalt artikli 22 lõikele 1

CN-kood

I lisas loetlemata toodete kirjeldus

Põllumajandustooted, millele võib anda eksporditoetust

A: Individuaalne kvoot määratakse kindlaks eksporditavate kaupade tootmisel tegelikult kasutatud tootekoguse alusel (artikli 27 punkt d)

B: Individuaalne kvoot määratakse kindlaks vastavalt kokkulepitud alusele (artikli 27 punkt d)

Teravili (1)

Riis (2)

Munad (3)

Suhkur, melass või isoglükoos (4)

Piimatooted (5)

1

2

3

4

5

6

7

ex 0403

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, kefiir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor (kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusaine-, lõhna- ja maitseainetega, pähkli-, kakao- või puuviljalisandiga või ilma):

 

 

 

 

 

ex 0403 10

– jogurt:

 

 

 

 

 

0403 10 51 kuni 0403 10 99

– – lõhna- ja maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga:

– – – lõhna- või maitseainetega

– – – muud:

A

A

A

A

 

 

– – – – puuvilja- ja/või pähklilisandiga

A

A

 

A

 

 

– – – – kakaolisandiga

A

A

A

A

 

ex 0403 90

– muud:

 

 

 

 

 

0403 90 71 kuni 0403 90 99

– – lõhna- ja maitseainetega ja/või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga:

– – – lõhna- või maitseainetega

– – – muud:

A

A

A

A

 

 

– – – – puuvilja- või pähklilisandiga

A

A

 

A

 

 

– – – – kakaolisandiga

A

A

A

A

 

ex 0405

Või ja muud piimarasvad; piimarasvavõided:

 

 

 

 

 

ex 0405 20

– piimarasvavõided:

 

 

 

 

 

0405 20 10

– – rasvasisaldus vähemalt 39 %, kuid alla 60 % massist

 

 

 

 

A

0405 20 30

– – rasvasisaldus vähemalt 60 %, kuid mitte üle 75 % massist

 

 

 

 

A

ex 0710

Külmutatud köögivili, toores või eelnevalt aurutatud või keedetud:

 

 

 

 

 

 

– suhkrumais:

 

 

 

 

 

0710 40 00

– – tõlvikutena

A

 

 

A

 

 

– – teradena

B

 

 

A

 

ex 0711

Ajutiseks säilitamiseks konserveeritud köögivili (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatud:

 

 

 

 

 

 

– – – suhkrumais:

 

 

 

 

 

0711 90 30

– – – – tõlvikutena

A

 

 

A

 

 

– – – – teradena

B

 

 

A

 

ex 1517

Margariin; söödavad segud või valmistised loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest või grupi 15 erinevate rasvade või õlide fraktsioonidest, v.a rubriigi 1516 toidurasvadest või -õlidest ning nende fraktsioonidest:

 

 

 

 

 

ex 1517 10

– margariin, v.a vedel margariin:

 

 

 

 

 

1517 10 10

– – piimarasvasisaldusega üle 10 % massist, kuid mitte üle 15 % massist

 

 

 

 

A

ex 1517 90

– muud:

 

 

 

 

 

1517 90 10

– – piimarasvasisaldusega üle 10 % massist, kuid mitte üle 15 % massist

 

 

 

 

A

1702 50 00

– keemiliselt puhas fruktoos

 

 

 

A

 

ex 1704

Suhkrukondiitritooted (sh valge šokolaad), mis ei sisalda kakaod:

 

 

 

 

 

1704 10

– närimiskumm, suhkruga kaetud või katmata

A

 

 

A

 

ex 1704 90

– muud:

 

 

 

 

 

1704 90 30

– – valge šokolaad

A

 

 

A

A

1704 90 51 kuni 1704 90 99

– – muud

A

A

 

A

A

1806

Šokolaad jm kakaod sisaldavad toiduvalmistised:

 

 

 

 

 

1806 10

– kakaopulber, suhkruga või muu magusainelisandiga:

 

 

 

 

 

 

– – ainult sahharoosiga magustatud

A

 

A

A

 

 

– – muud

A

 

A

A

A

1806 20

– muud tooted plokkide, tahvlite või batoonidena massiga üle 2 kg või vedelal kujul, pastana, pulbrina, graanulitena või muul kujul, mahutis või kontaktpakendis massiga üle 2 kg:

 

 

 

 

 

 

– – granuleeritud piimašokolaad alamrubriigist 1806 20 70

A

 

A

A

A

 

– – muud tooted alamrubriigist 1806 20

A

A

A

A

A

1806 31 00 ning 1806 32

– muud, plokkide, tahvlite või batoonidena

A

A

A

A

A

1806 90

– muud:

 

 

 

 

 

1806 90 11,

1806 90 19,

1806 90 31,

1806 90 39,

1806 90 50

– – šokolaad ja šokolaaditooted; kakaod sisaldavad suhkrukondiitritooted või suhkruasendajatest valmistatud kondiitritooted

A

A

A

A

A

1806 90 60,

1806 90 70,

1806 90 90

– – kakaovõided; kakaod sisaldavad tooted jookide valmistamiseks; muud

A

 

A

A

A

ex 1901

Linnaseekstrakt; jäme- ja peenjahust, tangudest, tärklisest või linnaseekstraktist valmistatud mujal loetlemata toiduained, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 40 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt; mujal loetlemata toiduained rubriikidesse 0401–0404 kuuluvatest kaupadest, mis ei sisalda kakaod või sisaldavad seda alla 5 % massist, arvestatuna täiesti rasvavabalt:

 

 

 

 

 

1901 10 00

– jaemüügiks pakendatud väikelaste toidud:

 

 

 

 

 

 

– – rubriikides 0401–0404 esitatud piimatoodetest valmistatud toiduained, kakaosisaldusega alla 5 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt

A

A

A

A

A

 

– – muud

A

A

 

A

A

1901 20 00

– segud ja taignad rubriigis 1905 nimetatud pagaritoodete valmistamiseks:

 

 

 

 

 

 

– – rubriikides 0401–0404 esitatud piimatoodetest valmistatud toiduained, kakaosisaldusega alla 5 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt

A

A

A

A

A

 

– – muud

A

A

 

A

A

ex 1901 90

– muud:

 

 

 

 

 

1901 90 11 ning 1901 90 19

– – linnaseekstrakt

A

A

 

 

 

 

– – muud:

 

 

 

 

 

1901 90 99

– – – muud:

 

 

 

 

 

 

– – – – rubriikides 0401–0404 esitatud kaupadest valmistatud toiduained, kakaosisaldusega alla 5 % massist arvestatuna täiesti rasvavabalt

A

A

A

A

A

 

– – – – muud

A

A

 

A

A

ex 1902

Pastatooted, kuumtöödeldud või kuumtöötlemata, täidisega (näiteks liha- või muu täidisega) või täidiseta, muul viisil toiduks valmistatud või mitte: spagetid, makaronid, nuudlid, lasanje, gnocchi, ravioolid, cannelloni jms; kuskuss, valmistoiduna või mitte:

 

 

 

 

 

 

– täidiseta pastatooted, kuumtöötlemata ja muul viisil toiduks valmistamata:

 

 

 

 

 

 

– – muna sisaldavad:

 

 

 

 

 

1902 11 00

– – – kõvast nisust või muudest teraviljadest

B

 

A

 

 

 

– – – muud:

A

 

A

 

 

 

– – muud:

 

 

 

 

 

1902 19

– – – kõvast nisust või muudest teraviljadest

B

 

 

 

A

 

– – – muud

A

 

 

 

A

ex 1902 20

– täidisega pastatooted, kuumtöödeldud või muul viisil toiduks valmistatud või mitte:

 

 

 

 

 

1902 20 91 ning 1902 20 99

– – muud

A

A

 

A

A

1902 30

– muud pastatooted

A

A

 

A

A

1902 40

– kuskuss:

 

 

 

 

 

 

– – töötlemata:

 

 

 

 

 

1902 40 10

– – – kõvast nisust

B

 

 

 

 

 

– – – muud

A

 

 

 

 

1902 40 90

– – muud

A

A

 

A

A

1903 00 00

Tapiokk ja selle tärklisest valmistatud asendajad helvestena, teradena, kruupidena, sõelmetena vms kujul

A

 

 

 

 

1904

Teraviljade või teraviljasaaduste paisutamise või röstimise teel saadud toidukaubad (näiteks maisihelbed); eelnevalt kuumtöödeldud või muul viisil toiduks valmistatud mujal loetlemata teravili (v.a mais) teradena, helvestena või muul kujul (v.a lihtjahu, püülijahu ja tangud) toiduks valmistatud teraviljad:

 

 

 

 

 

 

– magustamata paisutatud riis või eelnevalt kuumtöödeldud riis:

 

 

 

 

 

 

– – kakaosisaldusega (6)

A

B

A

A

A

 

– – ei sisalda kakaod

A

B

 

A

A

 

– muud, kakaosisaldusega (6)

A

A

A

A

A

 

– muud

A

A

 

A

A

1905

Leiva- ja saiatooted, valikpagaritooted, koogid, küpsised jms pagaritooted, kakaoga või kakaota; armulaualeib, tühjad kapslid farmaatsiatööstusele, oblaadid, riispaber jms

 

 

 

 

 

1905 10 00

– kuivikleivad

A

 

 

A

A

1905 20

– piparkoogid jms:

A

 

A

A

A

 

– magusad küpsised; vahvlid:

 

 

 

 

 

1905 31 ning 1905 32

– magusad küpsised; vahvlid

A

 

A

A

A

1905 40

– kuivikud jms, röstitud leiva- ja saiatooted

A

 

A

A

A

1905 90

– muud:

 

 

 

 

 

1905 90 10

– – matsa

A

 

 

 

 

1905 90 20

– – armulaualeib, tühjad kapslid farmaatsiatööstuse jaoks, oblaadid, riispaber jms

A

A

 

 

 

 

– – muud:

 

 

 

 

 

1905 90 30

– – – leiva- ja saiatooted, mis ei sisalda mett, mune, juustu, marju või puuvilju ning mis sisaldavad suhkrut kuni 5 % ja rasva kuni 5 % kuivaine massist

A

 

 

 

 

1905 90 45 kuni 1905 90 90

– – – muud tooted

A

 

A

A

A

ex 2001

Köögiviljad, puuviljad, marjad, pähklid jm taimede söödavad osad, äädika või äädikhappega toiduks valmistatud või konserveeritud:

 

 

 

 

 

ex 2001 90

– muud:

 

 

 

 

 

 

– – suhkrumais (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

2001 90 30

– – – tõlvikutena

A

 

 

A

 

 

– – – teradena

B

 

 

A

 

2001 90 40

– – jamss, bataat jms toiduks kasutatavad taimeosad, mis sisaldavad vähemalt 5 % massist tärklist

A

 

 

A

 

ex 2004

Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutatud, v.a rubriigis 2006 nimetatud tooted:

 

 

 

 

 

ex 2004 10

– kartulid:

– – muud:

 

 

 

 

 

2004 10 91

– – – jahu või helvestena

A

A

 

A

A

ex 2004 90

– muud köögiviljad ja köögiviljasegud:

 

 

 

 

 

 

– – suhkrumais (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

2004 90 10

– – – tõlvikutena

A

 

 

A

 

 

– – – teradena

B

 

 

A

 

ex 2005

Muud köögiviljad, toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädikata või äädikhappega, külmutamata, v.a rubriigis 2006 nimetatud tooted:

 

 

 

 

 

ex 2005 20

– kartulid:

 

 

 

 

 

2005 20 10

– – jahu või helvestena

A

A

 

A

A

 

– suhkrumais (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

2005 80 00

– – tõlvikutena

A

 

 

A

 

 

– – teradena

B

 

 

A

 

ex 2008

Puuviljad ja marjad, pähklid jm söödavad taimeosad, muul viisil toiduks valmistatud või konserveeritud, mujal loetlemata, suhkru-, muu magusaine- või alkoholilisandiga või ilma:

 

 

 

 

 

ex 2008 99

– – muud:

– – – piirituselisandita:

– – – – suhkrulisandita:

 

 

 

 

 

 

– – – – – mais, v.a suhkrumais (Zea mays var. saccharata):

 

 

 

 

 

2008 99 85

– – – – – – tõlvikutena

A

 

 

 

 

 

– – – – – teradena

B

 

 

 

 

2008 99 91

– – – – – jamss, bataat jms toiduks kasutatavad taimeosad, mis sisaldavad vähemalt 5 % massist tärklist

A

 

 

 

 

ex 2101

Kohvi-, tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, tooted kohvist, teest või matest või nende ekstraktidest, essentsidest ja kontsentraatidest; röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad, ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid nendest:

 

 

 

 

 

 

– kohviekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, kohvil ning tema ekstraktidel, essentsidel ja kontsentraatidel põhinevad tooted:

 

 

 

 

 

2101 12 98

– – – muud

A

A

 

A

 

ex 2101 20

– tee- ja mateekstraktid, -essentsid ja -kontsentraadid, teel või matel või nende ekstraktidel, essentsidel või kontsentraatidel põhinevad tooted:

 

 

 

 

 

2101 20 98

– – – muud

A

A

 

A

 

ex 2101 30

– röstitud sigur jm röstitud kohviasendajad, nende ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid:

 

 

 

 

 

 

– – röstitud sigur ja muud röstitud kohviasendajad:

 

 

 

 

 

2101 30 19

– – – muud

A

 

 

A

 

 

– – ekstraktid, essentsid ja kontsentraadid röstitud sigurist ja muudest röstitud kohviasendajatest:

 

 

 

 

 

2101 30 99

– – – muud

A

 

 

A

 

ex 2102

Pärmid (aktiivsed ja mitteaktiivsed); muud mitteaktiivsed (surnud) üherakulised mikroorganismid (v.a rubriigis 3002 nimetatud vaktsiinid); valmis küpsetuspulbrid:

 

 

 

 

 

ex 2102 10

– aktiivpärmid:

 

 

 

 

 

2102 10 31 ning 2102 10 39

– – pagaripärmid

A

 

 

 

 

2105 00

Jäätis jm toidujää, kakaoga või kakaota:

 

 

 

 

 

 

– kakaosisaldusega

A

A

A

A

A

 

– muud

A

A

 

A

A

ex 2106

Mujal loetlemata toiduvalmistised:

 

 

 

 

 

ex 2106 90

– muud:

 

 

 

 

 

2106 90 92 ning 2106 90 98

– – muud

A

A

 

A

A

2202

Vesi, k.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandiga või maitse- või lõhnaainetega, ja muud mittealkohoolsed joogid, v.a rubriigi 2009 puu- ja juurviljamahlad

 

 

 

 

 

2202 10 00

– vesi, k.a mineraalvesi ja gaseeritud vesi, suhkru- või muu magusainelisandiga või maitse- ja lõhnaainetega

A

 

 

A

 

2202 90

– muud:

 

 

 

 

 

 

– – mis ei sisalda rubriikidesse 0401–0404 kuuluvaid tooteid või rubriikidesse 0401–0404 kuuluvatest toodetest valmistatud rasvu:

 

 

 

 

 

2202 90 10

– – – linnaseõlu, tegeliku alkoholisisaldusega mitte üle 0,5 mahuprotsendi

B

 

 

 

 

 

– – – muud

A

 

 

A

 

2202 90 91 kuni 2202 90 99

– – muud

A

 

 

A

A

2205

Vermut jm taimede või aromaatsete ainetega maitsestatud vein värsketest viinamarjadest

A

 

 

A

 

ex 2208

Denatureerimata etüülalkohol alkoholisisaldusega alla 80 mahuprotsendi; piiritusjoogid, liköörid ja muud alkohoolsed joogid:

 

 

 

 

 

2208 20

– kanged alkohoolsed joogid, valmistatud destilleerimise teel viinamarjaveinist või viinamarjade pressimisjääkidest

 

 

 

A

 

ex 2208 30

– viski:

– – muu kui Bourboni viski:

 

 

 

 

 

ex 2208 30 30 kuni 2208 30 88

– – – viski, v.a komisjoni määruses (EÜ) nr 1670/2006 (7) nimetatud viski

A

 

 

 

 

2208 50 11 ning 2208 50 19

– – džinn

A

 

 

 

 

2208 50 91 ning 2208 50 99

– – genever

A

 

 

A

 

2208 60

– viin

A

 

 

 

 

2208 70

– liköörid ja kordialid

A

 

A

A

A

ex 2208 90

– muud:

 

 

 

 

 

2208 90 41

– – – – ouzo, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

A

 

 

A

 

2208 90 45

– – – – – – – kalvados, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

 

 

 

A

 

2208 90 48

– – – – – – – muud puuviljadest destilleeritud kanged alkohoolsed joogid (v.a liköörid), nõudes mahuga kuni 2 liitrit

 

 

 

A

 

2208 90 56

– – – – – – – muud kui puuviljadest destilleeritud kanged alkohoolsed joogid (v.a liköörid) ja muud kui tequila, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

A

 

 

A

 

2208 90 69

– – – – – muud alkohoolsed joogid, nõudes mahuga kuni 2 liitrit

A

 

 

A

A

2208 90 71

– – – – – puuviljadest destilleeritud kanged alkohoolsed joogid, nõudes mahuga üle 2 liitri

 

 

 

A

 

2208 90 77

– – – – – muud kui puuviljadest destilleeritud kanged alkohoolsed joogid (v.a liköörid) ja muud kui tequila, nõudes mahuga üle 2 liitri

A

 

 

A

 

2208 90 78

– – – – muud alkohoolsed joogid, nõudes mahuga üle 2 liitri

A

 

 

A

A

ex 2905

Atsüklilised alkoholid, nende halogeen-, sulfo-, nitro- ja nitrosoderivaadid:

 

 

 

 

 

2905 43 00

– – mannitool

B

 

 

B

 

2905 44

– – D-glütsitool (sorbitool)

B

 

 

B

 

ex 3302

Lõhnaainesegud ning ühe või mitme lõhnaaine baasil valmistatud ained ja segud (k.a alkoholilahused), kasutamiseks tööstustoormena; muud valmistised lõhnaainete baasil, jookide valmistamiseks:

 

 

 

 

 

ex 3302 10

– kasutamiseks toiduainetetööstuses ja jookide tootmisel:

 

 

 

 

 

3302 10 29

– – – – – muud

A

 

 

A

A

3501

Kaseiin, kaseinaadid jm kaseiini derivaadid; kaseiinliimid:

 

 

 

 

 

3501 10

– kaseiin

 

 

 

 

B

3501 90

– muud:

 

 

 

 

 

3501 90 10

– – kaseiinliimid

 

 

 

 

A

3501 90 90

– – muud

 

 

 

 

B

ex 3502

Albumiinid (k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid vadakuvalkude sisaldusega üle 80 % kuivaine massist), albuminaadid jm albumiini derivaadid:

– munaalbumiin:

 

 

 

 

 

ex 3502 11

– – kuivatatud

 

 

 

 

 

3502 11 90

– – – muu kui inimtoiduks kõlbmatu või sellisena käsitatav

 

 

B

 

 

ex 3502 19

– – muud:

 

 

 

 

 

3502 19 90

– – – muu kui inimtoiduks kõlbmatu või sellisena käsitatav

 

 

B

 

 

ex 3502 20

– piimaalbumiin (laktalbumiin):

 

 

 

 

 

3502 20 91 ning 3502 20 99

– – muu kui inimtoiduks kõlbmatu või sellisena käsitatav, kuivatatud (näiteks tahvlid, soomused, helbed, pulber) või mitte

 

 

 

 

B

ex 3505

Dekstriinid jm modifitseeritud tärklised (näiteks eelgeelistatud või esterdatud tärklised); tärkliste, dekstriinide jm modifitseeritud tärkliste alusel valmistatud liimid, v.a CN-koodi 3505 10 50 alla kuuluvad tärklised

A

A

 

 

 

3505 10 50

– – – esterdatud ja eeterdatud tärklised

A

 

 

 

 

ex 3809

Viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks, ning muud tekstiili-, paberi-, naha- jms tööstuses kasutatavad mujal loetlemata tooted ja preparaadid (näiteks apretid ja peitsid):

 

 

 

 

 

3809 10

– tärklisainete baasil

A

A

 

 

 

ex 3824

Valuvormi- ja kärnisegutugevdid; mujal loetlemata keemiatooted ja keemiatööstuse või sellega seotud tööstusharude valmistised (k.a need, mis kujutavad endast looduslike saaduste segusid):

 

 

 

 

 

3824 60

– sorbitool (v.a alamrubriiki 2905 44 kuuluv)

B

 

 

B

 


(1)  Määruse (EL) nr 1308/2013 I lisa I osa.

(2)  Määruse (EL) nr 1308/2013 I lisa II osa.

(3)  Määruse (EL) nr 1308/2013 I lisa XIX osa.

(4)  Määruse (EL) nr 1308/2013 I lisa III osa punktid b, c, d ja g.

(5)  Määruse (EL) nr 1308/2013 I lisa XVI osa punktid a kuni g.

(6)  Kakaosisaldusega kuni 6 %.

(7)  Komisjoni 10. novembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1670/2006, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1784/2003 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kohandatud toetuste kindlaksmääramise ja andmisega eksportimiseks ettenähtud teatavate alkohoolsete jookide valmistamiseks kasvatatavale teraviljale (ELT L 312, 11.11.2006, lk 33).


III LISA

Artikli 2 punktis d osutatud põhitooted

CN-kood

Kirjeldus

ex 0402 10 19

Piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega kuni 1,5 % massist, v.a kontaktpakendites netomassiga kuni 2,5 kg (tooterühm 2)

ex 0402 21 18

Piim pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- või muu magusainelisandita, rasvasisaldusega 26 % massist, v.a kontaktpakendites netomassiga kuni 2,5 kg (tooterühm 3)

ex 0404 10 02 kuni ex 0404 10 16

Vadak pulbrina, graanulitena või muul tahkel kujul, suhkru- ja muu magusainelisandita (tooterühm 1)

ex 0405 10

Või, rasvasisaldusega 82 % massist (tooterühm 6)

0407 21 00, 0407 29 10,

ex 0407 90 10

Kodulinnumunad, koorega, värsked või konserveeritud, välja arvatud haudemunad

ex 0408

Kooreta munad ja munakollased, toidukõlblikud, värsked, kuivatatud, külmutatud või muul viisil konserveeritud, ilma suhkru või muu magusainelisandita

1001 19 00

Kõva nisu, v.a seemneks

ex 1001 99 00

Pehme nisu ja meslin, v.a seemneks

1002 90 00

Rukis, v.a seemneks

1003 90 00

Oder, v.a seemneoder

1004 90 00

Kaer, v.a seemneks

1005 90 00

Teramais, v.a maisiseeme

ex 1006 30

kroovitud riis

1006 40 00

Purustatud riis

1007 90 00

Terasorgo, v.a seemneks

1701 99 10

Valge suhkur

ex 1702 19 00

Laktoos laktoosisisaldusega vähemalt 98,5 % massist, väljendatuna veevaba laktoosina kuivaines

1703

Melass, mis on saadud suhkru ekstraheerimisel või rafineerimisel


IV LISA

Töödeldud põllumajandustooted, mille suhtes võib kohaldada täiendavat imporditollimaksu vastavalt artikli 5 lõikele 1

CN-kood

Kauba kirjeldus

0403 10 51 kuni 0403 10 99

Jogurt, lõhna- ja maitselisandiga või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga

0403 90 71 kuni 0403 90 99

Petipiim, kalgendatud piim ja koor; keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor, lõhna- või maitseainetega või puuvilja-, pähkli- või kakaolisandiga

0710 40 00

Suhkrumais (kuumtöötlemata või aurutatud või vees keedetud), külmutatud

0711 90 30

Ajutiseks säilitamiseks konserveeritud suhkrumais (näiteks gaasilise vääveldioksiidiga, soolvees, väävlishapus vees või muus konserveerivas lahuses), kuid kohe tarbimiseks kõlbmatu

1517 10 10

Margariin, välja arvatud vedel margariin, piimarasvasisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

1517 90 10

Muud söödavad segud või valmistised loomsetest või taimsetest rasvadest või õlidest või grupi 15 erinevate rasvade või õlide fraktsioonidest, v.a rubriigi 1516 toidurasvadest või -õlidest ning nende fraktsioonidest, piimarasvasisaldusega üle 10 %, kuid mitte üle 15 % massist

1702 50 00

Keemiliselt puhas fruktoos

2005 80 00

Suhkrumais (Zea mays var. saccharata), toiduks valmistatud või konserveeritud ilma äädika või äädikhappeta, külmutamata, v.a rubriigi 2006 tooted

2905 43 00

Mannitool

2905 44

D-glütsitool (sorbitool)

Ex35 02

Albumiinid (k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid vadakuvalkude sisaldusega üle 80 % kuivaine massist), albuminaadid jm albumiini derivaadid:

munaalbumiin:

ex 3502 11

kuivatatud:

3502 11 90

muu kui inimtoiduks kõlbmatu või sellisena käsitatav

ex 3502 19

muud:

3502 19 90

muu kui inimtoiduks kõlbmatu või sellisena käsitatav

ex 3502 20

piimaalbumiin, k.a kahe või enama vadakuvalgu kontsentraadid:

 

muu kui inimtoiduks kõlbmatu või sellisena käsitatav

3502 20 91

kuivatatud (näiteks tahvlid, soomused, helbed, pulber)

3502 20 99

muud

3505 10 10

Dekstriinid

3505 10 90

Muud modifitseeritud tärklised kui dekstriinid, välja arvatud esterdatud ja eeterdatud tärklised,

3505 20

Tärkliste, dekstriinide jm modifitseeritud tärkliste alusel valmistatud liimid

3809 10

Viimistlusained, värvikandjad ja värvikinnistid, mida kasutatakse värvimise või värvi kinnitumise kiirendamiseks, ning muud tekstiili-, paberi-, naha jms tööstuses kasutatavad mujal loetlemata tooted ja valmistised (nt apretid ja peitsid), tärklisainete baasil

3824 60

Sorbitool, v.a alamrubriiki 2905 44 kuuluv


V LISA

Artikli 11 lõike 1 punktis a  (1) osutatud põllumajandustooted

CN-kood

Põllumajandussaaduste kirjeldus

0401

Piim ja rõõsk koor, kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandita

0402

Piim ja rõõsk koor, kontsentreeritud või suhkru- või muu magusainelisandiga

ex 0403

Petipiim, kalgendatud piim ja koor, jogurt, keefir ja muu fermenteeritud või hapendatud piim ja koor, (kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma, lõhna- ja maitseaineteta, puuvilja-, pähkli- või kakaolisandita)

0404

Vadak, kontsentreeritud või kontsentreerimata, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma; mujal loetlemata tooted naturaalsetest piimakomponentidest, suhkru- või muu magusainelisandiga või ilma

ex 0405

Või ja muud piimarasvad

0407 21 00

Kodulindude (liigi Gallus domesticus) munad, koorega, värsked, välja arvatud haudemunad

0709 99 60

Suhkrumais, värske või jahutatud

0712 90 19

Kuivatatud suhkrumais, terve, tükeldatud või viilutatud, purustatud või pulbrina, kuid muul viisil töötlemata, välja arvatud hübriidsuhkrumaisi seeme

Grupp 10

Teravili (2)

1701

Roosuhkur ja peedisuhkur ning keemiliselt puhas sahharoos tahkel kujul

1703

Melass, mis on saadud suhkru ekstraheerimisel või rafineerimisel


(1)  Arvesse on võetud need põllumajandustooted, mida kasutatakse töötlemata või töödeldud kujul või mida käsitatakse kasutatuna I lisa tabelis 1 loetletud toodete valmistamisel.

(2)  Välja arvatud nisu ja meslini seeme alamrubriikidest 1001 11 00, 1001 91 10, 1001 91 20 ja 1001 91 90, rukkiseeme alamrubriigist 1002 10 00, odraseeme alamrubriigist 1003 10 00, kaeraseeme alamrubriigist 1004 10 00, maisiseeme alamrubriigist 1005 10, riisiseeme alamrubriigist 1006 10 10, sorgoseeme alamrubriigist 1007 10, hirsiseeme alamrubriigist 1008 21 00.


VI LISA

Vastavustabel

Käesolev määrus

Määrus (EÜ) nr 1216/2009

Määrus (EÜ) nr 614/2009

Artikli 1 esimene lõik

Artikkel 1

Artikkel 1

Artikli 1 teine lõik

Artikkel 3

Artikli 2 punkt a

Artikli 2 lõike 1 esimese lõigu punkt a

Artikli 2 punkt b

Artikli 2 lõike 1 esimese lõigu punkt b

Artikli 2 punkt c

Artikli 2 lõike 1 teine lõik

Artikli 2 punkt d

Artikli 2 punkt e

Artikli 2 lõike 2 punktid a ja c

Artikli 2 punkt f

Artikli 2 lõike 2 punkt b

Artikli 2 punkt g

Artikli 2 punkt h

Artikli 2 punkt i

Artikli 2 punkt j

Artikli 2 punkt k

Artikli 2 punkt l

Artikkel 3

Artikli 4 lõige 1

Artikli 4 lõige 3

Artikli 8 lõige 1

Artikli 4 lõige 2

Artikli 8 lõige 2

Artikli 4 lõige 4

Artikkel 4

Artikkel 5

Artikkel 5

Artikkel 11

Artikkel 3

Artikli 6 lõige 1

Artikli 2 lõige 1

Artikli 6 lõige 2

Artikli 2 lõige 2

Artikli 6 lõige 3

Artikli 2 lõike 3 esimene lause

Artikli 6 lõige 4

Artikkel 7

Artikli 2 lõike 3 teine lause

Artikkel 8

Artikli 2 lõige 4

Artikkel 9

Artikli 2 lõige 4

Artikli 10 lõige 1

Artikli 6 lõige 1 ja artikli 7 lõige 1

Artikli 6 lõige 2

Artikli 10 lõige 2

Artikli 6 lõige 3

Artikkel 11

Artikli 14 esimene lõik

Artikli 12 punktid a, b ja c

Artikli 6 lõige 4 ja artikli 14 teine lõik

Artikli 12 punkt d

Artikli 6 lõige 4 ja artikli 15 lõige 1

Artikli 13 lõiked 1, 2 ja 3

Artikli 6 lõiked 4 ja 6, artikli 7 lõiked 2, 3 ja 4 ning artikli 14 esimene lõik

Artikli 13 lõige 2

Artikli 14 teine lõik

Artikli 14 lõige 1

Artikli 4 lõige 1

Artikli 14 lõige 2

Artikli 4 lõike 2 teine lõik ning artikli 4 lõige 3

Artikli 14 lõige 3

Artikli 14 lõige 4

Artikli 4 lõike 2 esimene lõik ja artikli 4 lõige 3

Artikli 15 lõige 1

Artikli 4 lõiked 1 ja 4

Artikli 15 lõige 2

Artikkel 16

Artikli 4 lõiked 1 ja 4

Artikkel 17

Artikkel 10

Artikkel 18

Artikli 12 lõike 1 esimene ja teine lõik

Artikkel 19

Artikli 12 lõike 1 kolmas ja neljas lõik

Artikkel 20

Artikli 12 lõike 1 kolmas lõik

Artikli 12 lõige 2

Artikkel 21

Artikkel 7

Artikli 22 lõige 1

Artikli 8 lõiked 1 ja 2

Artikli 22 lõige 2

Artikkel 23

Artikli 24 lõige 1

Artikli 8 lõike 3 teine lõik

Artikli 24 lõige 2

Artikkel 25

Artikkel 26

Artikli 8 lõike 3 esimene lõik

Artikkel 27

Artikli 8 lõike 3 esimene lõik

Artikkel 28

Artikli 8 lõige 5

Artikkel 29

Artikkel 30

Artikkel 31

Artikli 8 lõike 3 esimene lõik ning artikli 8 lõiked 5 ja 6

Artikkel 32

Artikli 8 lõike 3 esimene lõik ning artikli 8 lõiked 5 ja 6

Artikkel 33

Artikkel 9

Artikkel 5

Artikli 34 lõige 1

Artikli 8 lõike 4 esimene lõik

Artikli 34 lõige 2

Artikli 8 lõike 4 teine lõik

Artikkel 35

Artikkel 18, artikli 6 lõige 5 ning artikli 8 lõike 4 kolmas lõik

Artikkel 36

Artikkel 13

Artikkel 37

Artikkel 19

Artikkel 10

Artikkel 38

Artikkel 39

Artikli 15 lõige 2

Artikkel 40

Artikkel 41

Artikkel 42

Artikkel 16

Artikkel 43

Artikkel 16

Artikkel 44

Artikkel 16

Artikkel 17

Artikkel 45

Artikkel 20

Artikkel 11

Artikkel 46

Artikli 21 lõige 1

Artikkel 12

Artikli 21 lõige 2

 

Artikkel 6

Artikkel 9

I lisa

II lisa

Artikkel 1

II lisa

III lisa

IV lisa

III lisa

Artikkel 1

V lisa

I lisa

 

IV lisa

I lisa

VI lisa

V lisa

II lisa


Komisjoni avaldus delegeeritud õigusaktide kohta

Käesoleva määrusega seoses tuletab komisjon meelde tema poolt Euroopa Parlamendi ja Euroopa Komisjoni suhete raamkokkuleppe punktis 15 võetud kohustust esitada Euroopa Parlamendile täielik teave ja dokumentatsioon koosolekute kohta, mida ta on pidanud riiklike ekspertidega delegeeritud õigusakte ette valmistades.


Top