Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014R0206

Komisjoni määrus (EL) nr 206/2014, 4. märts 2014 , millega muudetakse määrust (EL) nr 601/2012 seoses muude kasvuhoonegaaside kui CO 2 globaalse soojendamise potentsiaaliga EMPs kohaldatav tekst

OJ L 65, 5.3.2014, p. 27–28 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2014/206/oj

5.3.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 65/27


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 206/2014,

4. märts 2014,

millega muudetakse määrust (EL) nr 601/2012 seoses muude kasvuhoonegaaside kui CO2 globaalse soojendamise potentsiaaliga

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 2003. aasta direktiivi 2003/87/EÜ, millega luuakse ühenduses kasvuhoonegaaside saastekvootidega kauplemise süsteem ja muudetakse nõukogu direktiivi 96/61/EÜ, (1) eriti selle artikli 14 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni määruse (EL) nr 601/2012 (2) VI lisas on kindlaks määratud muude kasvuhoonegaaside kui CO2 globaalse soojendamise potentsiaal.

(2)

Selleks et rakendada valitsustevahelise kliimamuutuste rühma 2006. aasta IPCC suuniseid kasvuhoonegaaside riiklike andmekogude kohta, on ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni (UNFCCC) osaliste konverentsi otsusega 15/CP.17 (3) kindlaks määratud, et alates 2015. aastast kuni UNFCCC osaliste konverentsi järgmise otsuseni peaksid lepinguosalised inimtekkeliste kasvuhoonegaaside heitkoguste ja neeldajates seotud kasvuhoonegaaside koguste CO2-ekvivalendi arvutamisel kasutama otsuse15/CP.17 III lisas loetletud globaalse soojendamise potentsiaali (GWP).

(3)

Selleks et tagada kooskõla liidu asjaomaste õigusaktide ja ÜRO kliimamuutuste raamkonventsiooni protsessi raames kasutatud metoodikate vahel, tuleks määrust (EL) nr 601/2012 vastavalt muuta.

(4)

Vastavalt direktiivi 2003/87/EÜ artikli 13 lõikele 1 kehtivad alates 1. jaanuarist 2013 välja antud lubatud heitkoguste ühikud (LHÜd) sellel kuupäeval alanud kaheksa-aastase kauplemisperioodi jooksul tekkivate heitkoguste suhtes. Alates 1. jaanuarist 2013 väljaantavate LHÜde koguse kohandamisel vastavalt kõnealuse direktiivi artikli 9a lõikele 1 võetakse arvesse UNFCCC osaliste konverentsi otsuse15/CP.17 III lisa kohast globaalse soojendamise potentsiaali. Kuna määrust (EL) nr 601/2012 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013, tuleks käesolevat määrust kohaldada samuti alates sellest kuupäevast, et tagada kõigi esitatud kasvuhoonegaaside heiteandmete järjepidevus kogu kaheksa-aastase kauplemisperioodi jooksul.

(5)

Käesolevas määruses ettenähtud meetmed on kooskõlas kliimamuutuste komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EL) nr 601/2012 VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrust kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 4. märts 2014

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 275, 25.10.2003, lk 32.

(2)  Komisjoni määrus (EL) nr 601/2012, 21. juuni 2012, Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2003/87/EÜ kohase kasvuhoonegaaside heite seire ja aruandluse kohta (ELT L 181,12.7.2012, lk 30).

(3)  FCCC/CP/2011/9/Add.2, lk 23.


LISA

Määruse (EL) nr 601/2012 VI lisa tabel 6 asendatakse järgmisega:

„Tabel 6:   Globaalse soojendamise potentsiaal

Gaas

Globaalse soojendamise potentsiaal

N2O

298 t CO2(e)/t N2O

CF4

7 390 t CO2(e)/t CF4

C2F6

12 200 t CO2(e)/t C2F6


Top