Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32014D0051

2014/51/EL: Nõukogu otsus, 28. jaanuar 2014 , millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2011. aasta koduabiliste inimväärse töö konventsioon (konventsioon nr 189)

OJ L 32, 1.2.2014, p. 32–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2014/51(1)/oj

1.2.2014   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 32/32


NÕUKOGU OTSUS,

28. jaanuar 2014,

millega antakse liikmesriikidele luba ratifitseerida Euroopa Liidu huvides Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2011. aasta koduabiliste inimväärse töö konventsioon (konventsioon nr 189)

(2014/51/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 153 koostoimes artikli 218 lõike 6 punkti a alapunktiga v ning artikli 218 lõike 8 esimese lõiguga,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon kiidavad heaks selliste rahvusvaheliste töökonventsioonide ratifitseerimise, mille Rahvusvaheline Tööorganisatsioon on klassifitseerinud ajakohasteks, kuna nendega toetatakse Euroopa Liidu jõupingutusi edendada inimväärset tööd nii liidus kui ka liidust väljaspool ning nende üks oluline aspekt on kaitsta ja parandada töötajate töötingimusi.

(2)

Enamik Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 2011. aasta koduabiliste inimväärse töö konventsiooni nr 189 (edaspidi „konventsioon”) eeskirjadest on suurel määral hõlmatud järgmisi valdkondi käsitleva liidu acquis’ga: sotsiaalpoliitika, diskrimineerimisvastane võitlus, õigusalane koostöö kriminaalasjades ning sisserände- ja varjupaigaküsimused.

(3)

Konventsiooni sätted, milles käsitletakse koduabilisena tegutsevate võõrtöötajate kaitset, võivad mõjutada töötajate liikumisvabadust, mis on liidu ainupädevusse kuuluv valdkond.

(4)

Sellest tulenevalt kuuluvad konventsiooni teatavad osad liidu pädevusse ja liikmesriigid ei tohi võtta endale nende osadega seotud kohustusi väljaspool liidu institutsioonide raamistikku.

(5)

Euroopa Liit ei saa konventsiooni ratifitseerida, kuna selle osalised saavad olla üksnes riigid.

(6)

Selles olukorras peavad liikmesriigid ja liidu institutsioonid tegema koostööd kõnealuse konventsiooni ratifitseerimise nimel.

(7)

Nõukogu peaks seepärast andma liikmesriikidele, keda seovad töötingimuste miinimumnõudeid käsitlevad liidu õigusaktid, loa ratifitseerida liidu huvides kõnealune konventsioon,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liikmesriikidele antakse luba ratifitseerida Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni 2011. aasta koduabiliste inimväärse töö konventsiooni (konventsioon nr 189) need osad, mis aluslepingute kohaselt kuuluvad liidu pädevusse.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 28. jaanuar 2014

Nõukogu nimel

eesistuja

G. STOURNARAS


Top