Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R1258

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1258/2013, 20. november 2013 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta EMPs kohaldatav tekst

OJ L 330, 10.12.2013, p. 21–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, HR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/1258/oj

10.12.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 330/21


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1258/2013,

20. november 2013,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 114 lõiget 1,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 273/2004 (3) artiklile 16 võttis komisjon 7. jaanuaril 2010 vastu aruande narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalvet käsitlevate ühenduse õigusaktide rakendamise ja toimimise kohta.

(2)

Selles aruandes soovitab komisjon täiendavalt analüüsida viise, kuidas tõhustada atseetanhüdriidiga, mis on vastavalt määruse (EÜ) nr 273/2004 artikli 2 punktile a nimetatud määruse I lisa 2. kategooriasse kuuluv nimekirjas loetletud lähteaine, kauplemise kontrolli, et paremini tõkestada atseetanhüdriidi kõrvaletoimetamist heroiini ebaseaduslikuks valmistamiseks.

(3)

Nõukogu kutsus oma 25. mai 2010. aasta järeldustes narkootikumide lähteaineid käsitlevate ELi õigusaktide toimimise ja rakendamise kohta komisjoni üles esitama seadusandlikke ettepanekuid pärast seda, kui on põhjalikult hinnatud nende võimalikku mõju liikmesriikide ametiasutustele ja ettevõtjatele.

(4)

Käesolev määrus muudab selgemaks „nimekirjas loetletud lähteaine” mõiste: termin „ravimpreparaat”, mis pärineb narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseadusliku ringluse vastasest Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsioonist (edaspidi „ÜRO konventsioon”), mis võeti vastu Viinis 19. detsembril 1988, jäetakse välja, kuna see on hõlmatud liidu õigusaktide sellekohase terminiga „ravimid”. Peale selle jäetakse välja termin „muud preparaadid”, kuna see dubleerib terminit „segud”, mida on nimetatud mõiste defineerimisel juba kasutatud.

(5)

Mõiste „kasutaja” määratlus peaks hõlmama isikuid, kes omavad narkootikumide lähteaineid muudel eesmärkidel kui nende turule viimine, ning tuleks selgitada, et isikud, kes kasutavad määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisa 1. kategooria lähteaineid muudel eesmärkidel kui nende turule viimine, peavad selleks hankima loa.

(6)

Peaks kehtestama üksikasjalikumad registreerimisnõuded, et tagada kõikides liikmesriikides ühetaolised registreerimise tingimused nende nimekirjas loetletud lähteainete puhul, mis kuuluvad määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisa 2. kategooriasse. Nimetatud määruse I lisa uues alamkategoorias 2 A loetletud ainete puhul peavad registreerimisnõuet täitma mitte ainult ettevõtjad, vaid ka kasutajad.

(7)

Kui loa hankimiseks või registreerimiseks nõutakse lõive, peaksid liikmesriigid kaaluma selliste lõivude kohandamist, et tagada mikroettevõtete konkurentsivõime.

(8)

Tuleks sõnaselgelt väljendada, et liikmesriigid võivad rakendada meetmeid nimekirjas loetlemata lähteainetega seotud kahtlaste tehingute suhtes, nii et nad saaksid kiiremini reageerida uutele suundumustele uimastite ebaseaduslikus tootmises.

(9)

On vaja luua narkootikumide lähteainete Euroopa andmebaas (edaspidi „Euroopa andmebaas”), et lihtsustada liikmesriikide aruandlust konfiskeerimiste ja peatatud saadetiste kohta, mis esitataks võimaluse korral koondatult ja anonüümsel kujul ning mille raames töödeldaks isikuandmeid kõige vähem sekkuval viisil, võttes arvesse eraelu puutumatust soodustava tehnoloogia taset ja andmete piiramise põhimõtet. Euroopa andmebaas peaks lisaks toimima kui registreeritud või litsentseeritud Euroopa ettevõtjate ja kasutajate register, mis hõlbustab nimekirjas loetletud lähteainetega seotud kaubandustehingute seaduslikkuse kontrollimist, ning samuti võimaldaks see ettevõtjatel anda pädevatele ametiasutustele teavet oma tehingute kohta seoses nimekirjas loetletud lähteainetega.

(10)

Määrusega (EÜ) nr 273/2004, nagu seda on muudetud käesoleva määrusega, nähakse ette teabe töötlemine, sealhulgas isikuandmete töötlemine, et pädevatel asutustel oleks võimalik teostada järelevalvet narkootikumide lähteainete turuleviimise üle ja hoida ära nimekirjas loetletud lähteainete kõrvaletoimetamist. Isikuandmete töötlemine peaks toimuma määruse eesmärgiga kooskõlas oleval viisil ning vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivile 95/46/EÜ (4) ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 45/2001, (5) eelkõige kooskõlas andmete kvaliteedi, proportsionaalsuse ja eesmärgipärasusega seotud liidu nõuetega ning õigusega teabele, andmetele juurdepääsule, nende muutmisele ja kustutamisele ning kasutamise keelamisele ning kooskõlas korralduslike ja tehniliste meetmete ning isikuandmete rahvusvahelise edastamisega.

(11)

Määrus (EÜ) nr 273/2004, nagu seda on muudetud käesoleva määrusega, ning selle alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt või rakendusakt peaksid järgima isikuandmete töötlemisel inimõiguste ja põhivabaduste kaitse konventsiooni artikliga 8 tagatud õigust era- ja perekonnaelu austamisele ning Euroopa Liidu põhiõiguste harta artiklis 7 tunnustatud õigust era- ja perekonnaelu austamisele ja selle artiklis 8 tunnustatud õigust isikuandmete kaitsele. Delegeeritud õigusaktid ja rakendusaktid peaksid samuti kindlustama, et isikuandmete töötlemine toimub kooskõlas direktiivi 95/46/EÜ ja määrusega (EÜ) nr 45/2001.

(12)

Atseetanhüdriidi, mis on praegu loetletud määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisa 2. kategoorias, peaks loetlema nimetatud määruse I lisa uues alamkategoorias 2 A, et võimaldada selle ainega kauplemise üle tõhusamat kontrolli. Ülejäänud määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisa 2. kategooriasse kuuluvad ained tuleks loetleda nimetatud määruse I lisa alamkategoorias 2B.

(13)

Määrusega (EÜ) nr 273/2004 on komisjonile antud mõne selle määruse sätte puhul rakendamisvolitused, mida tuleks kasutada kooskõlas menetlustega, mis on sätestatud nõukogu otsuses 1999/468/EÜ (6).

(14)

Seoses Lissaboni lepingu jõustumisega tuleks kõnealused volitused viia vastavusse Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) artiklitega 290 ja 291.

(15)

Määruses (EÜ) nr 273/2004, nagu seda on muudetud käesoleva määrusega, seatud eesmärkide saavutamiseks peaks komisjonil olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte, et täpsustada loa saanud või Euroopa andmebaasi kantud ettevõtjate ja kasutajate loetelule seatud nõudeid ja tingimusi seoses loa andmise ja registreerimise, kliendideklaratsioonide saamise ja kasutamise, nimekirjas loetletud aineid sisaldavate segude dokumenteerimise ja märgistamise, ettevõtjate poolt teabe andmisega nimekirjas loetletud lähteainetega seotud tehingute kohta ning seoses teabega, mida liikmesriigid esitavad määruses (EÜ) nr 273/2004 sätestatud rakendus- ja järelevalvemeetmete kohta, ning et muuta selle lisasid. Sellistes delegeeritud õigusaktides tuleks samuti kindlaks määrata isikuandmete kategooriad, mida liikmesriigid ja ettevõtjad võivad määruse (EÜ) nr 273/2004 kohaselt töödelda, isikuandmete kategooriad, mida võib Euroopa andmebaasis säilitada, ning isikuandmete töötlemisel kasutatavad kaitsemeetmed. On eriti oluline, et komisjon viiks ettevalmistava töö käigus läbi nõuetekohased konsultatsioonid, sealhulgas ekspertide tasandil. Komisjon peaks delegeeritud õigusaktide ettevalmistamise ja koostamise ajal tagama asjakohaste dokumentide sama- ja õigeaegse ning nõuetekohase edastamise Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

(16)

Samuti on oluline, et komisjon küsiks Euroopa andmekaitseinspektori arvamust selliste delegeeritud õigusaktide ettevalmistamisel, mis käsitlevad isikuandmete töötlemist.

(17)

Selleks et tagada määruse (EÜ) nr 273/2004 rakendamise ühetaolised tingimused, tuleks komisjonile anda rakendamisvolitused. Neid volitusi tuleks kasutada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EL) nr 182/2011 (7). Rakendusaktide vastuvõtmiseks tuleks kasutada kontrollimenetlust, et oleks võimalik üksikasjalikult sätestada, kuidas esitada kliendideklaratsioone elektroonilises vormis ja kuidas edastada Euroopa andmebaasi teavet ettevõtjate poolt nimekirjas loetletud lähteainetega tehtud tehingute kohta.

(18)

Kuna käesoleva määruse eesmärke, nimelt tõhustada määruse (EÜ) nr 273/2004 I lisa 2. kategooriasse kuuluvaid nimekirjas loetletud lähteaineid, eelkõige atseetanhüdriidi omavate või turule viivate ettevõtjate registreerimise nõudeid, et tõkestada selle aine kõrvaletoimetamist narkootikumide ebaseaduslikuks valmistamiseks, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, kuna uimastikauplejad kasutavad ära riigiti erinevaid registreerimise tingimusi ja viivad oma ebaseadusliku äritegevuse üle sinna, kust narkootikumide lähteaineid on kõige kergem kõrvale toimetada, on neid eesmärke parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kooskõlas nimetatud artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõttega ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärkide saavutamiseks vajalikust kaugemale.

(19)

Euroopa andmekaitseinspektoriga konsulteeriti kooskõlas määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 28 lõikega 2 ning ta andis oma arvamuse 18. jaanuaril 2013 (8).

(20)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 273/2004 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 273/2004 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Kohaldamisala ja eesmärgid

Käesolev määrus sätestab liidusisesed ühtlustatud kontrolli- ja jälgimismeetmed teatavate ainete puhul, mida sageli kasutatakse narkootiliste või psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks, eesmärgiga tõkestada selliste ainete levikut.”

2)

Artiklis 2:

a)

punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

„nimekirjas loetletud lähteaine” – kõik I lisas loetletud ained, mida saab kasutada narkootikumide ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks, sealhulgas selliseid aineid sisaldavad segud ja loodussaadused, välja arvatud segud ja loodussaadused, mis sisaldavad nimekirjas loetletud lähteaineid ja mille koostises need esinevad viisil, et neid ei ole võimalik lihtsalt kasutada või käepäraste vahenditega või majanduslikult tasuval viisil ekstraheerida, ravimid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/83/EÜ artikli 1 punktis 2 (9) määratletud tähenduses ning veterinaarravimid Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2001/82/EÜ (10) artikli 1 punktis 2 määratletud tähenduses.

b)

punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

„turuleviimine” – nimekirjas loetletud lähteainete tarnimine liidu piires tasu eest või tasuta või nende ainete ladustamine, valmistamine, tootmine, töötlemine, nendega kauplemine, nende jaotamine või vahendamine eesmärgiga neid liidu piires tarnida;”

c)

lisatakse järgmised punktid:

„h)

„kasutaja” – mis tahes füüsiline või juriidiline isik, välja arvatud ettevõtja, kes omab nimekirjas loetletud lähteaineid ja tegeleb nimekirjas loetletud lähteainete töötlemise, formuleerimise, tarbimise, ladustamise, hoidmise, käitluse, nendega mahutite täitmise, nende ühest mahutist teise üleviimise, segamise, muundamise või muul viisil kasutamisega;

i)

„loodussaadused” – organismid ja nende osad mis tahes vormis või looduses esinevad mis tahes ained, mis on määratud kindlaks Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1907/2006 (11) artikli 3 punktis 39.

3)

Artiklis 3:

a)

lõiked 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„2.   Ettevõtjad ja kasutajad hangivad nende liikmesriikide pädevatelt asutustelt, kus nad on asutatud või kus nad omavad püsivat tegevuskohta, loa, enne kui nad võivad I lisa 1. kategooriasse kuuluvaid lähteaineid omada või turule viia. Pädevad asutused võivad väljastada erilubasid apteekidele, veterinaardispanseritele, teatud tüüpi avaliku halduse asutustele või sõjaväele. Sellised eriload kehtivad ainult I lisa 1. kategooriasse kuuluvate lähteainete kasutamiseks asjaomaste ettevõtjate ametialaste ülesannete piires.

3.   Ükskõik milline ettevõtja, kes omab luba, tohib tarnida I lisa 1. kategooriasse kuuluvaid lähteaineid ainult neile ettevõtjatele ja kasutajatele, kellel on samuti luba ja kes on allkirjastanud artikli 4 lõikes 1 sätestatud kliendideklaratsiooni.”;

b)

lõiked 5, 6, ja 7 asendatakse järgmisega:

„5.   Ilma et see piiraks lõike 8 kohaldamist, võivad pädevad asutused kas piirata loa kehtivusaega perioodiga kuni kolm aastat või kohustada ettevõtjaid ja kasutajaid tõendama vähemalt iga kolme aasta järel, et loa väljaandmise tingimused on endiselt täidetud. Loal märgitakse tegevus või tegevused, mille jaoks see on väljastatud ja samuti ka asjaomaste nimekirjas loetletud ainete nimetused. Pädev asutus annab eriloa välja põhimõtteliselt piiramatu tähtajaga, kuid võib loa peatada või tühistada, kui neil on piisav alus arvata, et loa valdaja pole selleks enam sobiv, või kui loa väljaandmise tingimused ei ole enam täidetud.

6.   Ettevõtjad taotlevad enne I lisa 2. kategooriasse kuuluvate lähteainete turule viimist enda registreerimist selle liikmesriigi pädevatelt asutustelt, kus nad on asutatud. Alates 1. juulist 2015 taotlevad kasutajad enda registreerimist selle liikmesriigi pädevatelt asutustelt, kus nad omavad püsivat tegevuskohta, enne kui nad võivad I lisa alamkategooriasse 2 A kuuluvaid lähteaineid omada. Pädevad asutused võivad lubada eriregistreerimist apteekidele, veterinaardispanseritele, teatud tüüpi avaliku halduse asutustele või sõjaväele. Selline eriregistreerimine kehtib ainult I lisa 2. kategooriasse kuuluvate lähteainete kasutamiseks asjaomaste ettevõtjate või kasutajate ametialaste ülesannete piires.

6a.   Iga ettevõtja, kes on registreeritud vastavalt käesoleva artikli lõikele 6, tohib tarnida I lisa alamkategooriasse 2 A kuuluvaid nimekirjas loetletud lähteaineid ainult teistele ettevõtjatele või kasutajatele, kes on samamoodi registreeritud ja kes on allkirjastanud artikli 4 lõikes 1 sätestatud kliendideklaratsiooni.

6b.   Registreerimist kaaludes võtavad pädevad asutused eelkõige arvesse taotleja asjatundlikkust ja usaldusväärsust. Nad ei luba registreerimist juhul, kui esinevad mõistlikud põhjused kahelda taotleja või nimekirjas loetletud lähteainetega kauplemise eest vastutava töötaja sobivuses ja usaldusväärsuses. Nad võivad registreerimise peatada või tunnistada kehtetuks, kui neil on piisav alus arvata, et registreeritud isik ei ole selleks enam sobiv, või kui registreerimise tingimused ei ole enam täidetud.

6c.   Pädevad asutused võivad ettevõtjatelt ja kasutajatelt nõuda lõivu tasumist loataotluse esitamise või registreerimise eest.

Kui nõutakse lõivu tasumist, kaaluvad pädevad asutused lõivuskaala kohandamist ettevõtte suurusele. Sellise lõivu tasumist nõutakse mittediskrimineerival viisil ja lõiv ei tohi ületada taotluse menetlemise kulusid.

7.   Pädevad asutused kannavad ettevõtjad ja kasutajad, kes on saanud loa või on registreeritud, artiklis 13a osutatud Euroopa andmebaasi.

8.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 15a vastu delegeeritud õigusakte, milles käsitletakse nõudeid ja tingimusi, mis on seotud:

a)

loa andmisega, sealhulgas vajadusel esitatavate isikuandmete kategooriad;

b)

registreerimisega, sealhulgas vajadusel esitatavate isikuandmete kategooriad, ning

c)

loa saanud või registreeritud ettevõtjate ja kasutajate artiklis 13a osutatud Euroopa andmebaasi kandmisega, kooskõlas käesoleva artikli lõikega 7.

Käesoleva lõike esimese lõigu punktides a ja b osutatud isikuandmete kategooriad ei hõlma andmete erikategooriaid, millele on osutatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 95/46/EÜ (12) artikli 8 lõikes 1.

4)

Artiklis 4:

a)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Ilma et see piiraks käesoleva artikli lõike 4 ning artiklite 6 ja 14 kohaldamist, peab iga liidu piires registreeritud ettevõtja, kes tarnib kliendile I lisa 1. või 2. kategooriasse kuuluvat nimekirjas loetletud lähteainet, saama kliendilt deklaratsiooni, milles on näidatud nimekirjas loetletud lähteaine kasutusotstarve. Ettevõtja esitab iga nimekirjas loetletud lähteaine kohta eraldi deklaratsiooni. Nimetatud deklaratsioon vastab III lisa 1. punktis esitatud näidisvormile. Juriidilised isikud esitavad deklaratsiooni oma ametlikul blanketil.”;

b)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Ettevõtja, kes tarnib I lisa 1. kategooriasse kuuluvaid nimekirjas loetletud lähteaineid, peab varustama deklaratsiooni ühe koopia pitseri ja kuupäevaga, tõendades, et see on originaali tõendatud koopia. Selline koopia peab liidu piires transporditavate 1. kategooriasse kuuluvate nimekirjas loetletud lähteainetega alati kaasas olema ja see tuleb nõudmise korral esitada transportimise käigus transpordivahendite sisu kontrollivatele ametivõimudele.

4.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 15a vastu delegeeritud õigusakte kliendideklaratsioonide saamise ja kasutamise nõuete ja tingimuste kohta.”

5)

Artiklile 5 lisatakse järgmine lõige:

„7.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 15a vastu delegeeritud õigusakte nimekirjas loetletud lähteaineid sisaldavate segude dokumenteerimise nõuete ja tingimuste kohta.”

6)

Artiklile 7 lisatakse järgmine lõik:

„Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 15a vastu delegeeritud õigusakte nimekirjas loetletud lähteaineid sisaldavate segude märgistamise nõuete ja tingimuste kohta.”

7)

Artikkel 8 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 8

Pädevate asutuste teavitamine

1.   Ettevõtjad teatavad kohe pädevatele asutustele kõigist asjaoludest, nagu näiteks ebatavalised tellimused või sellised tehingud turule viidavate nimekirjas loetletud lähteainetega, mis annavad alust oletada, et neid lähteaineid võidakse levitada narkootiliste või psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks. Selleks esitavad ettevõtjad kogu olemasoleva teabe, mis võimaldab pädevatel asutustel kontrollida asjaomase tellimuse või tehingu seaduslikkust.

2.   Ettevõtjad esitavad pädevatele asutustele kokkuvõtlikus vormis asjakohase teabe oma tehingutest seoses nimekirjas loetletud lähteainetega.

3.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 15a vastu delegeeritud õigusakte seoses ettevõtjate käesoleva artikli lõikes 2 osutatud teabe esitamise nõuete ja tingimustega, sealhulgas vajadusel seoses selleks töödeldavate isikuandmete kategooriate ning nimetatud isikuandmete töötlemisel kasutatavate kaitsemeetmetega.

4.   Ettevõtjad ei edasta käesoleva määruse alusel kogutud isikuandmeid muudele isikutele kui pädevatele asutustele.”

8)

Artiklis 9 asendatakse lõige 1 järgmisega:

„1.   Komisjon koostab suunised ja uuendab neid, et soodustada koostööd pädevate asutuste, ettevõtjate ja keemiatööstuse vahel, eriti nimekirjas loetlemata lähteainete osas.”

9)

Artiklis 10:

a)

lõike 1 punktid b ja c asendatakse järgmisega:

„b)

siseneda ettevõtjate ja kasutajate tööruumidesse, hankimaks tõendeid eeskirjade eiramise kohta;

c)

vajaduse korral pidada kinni ja konfiskeerida käesolevale määrusele mittevastavaid saadetisi.”;

b)

lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Iga liikmesriik võib rakendada vajalikke meetmeid, võimaldamaks oma pädevatel asutustel kontrollida ja jälgida kahtlasi tehinguid, mis hõlmavad nimekirjas loetlemata lähteaineid, ning eelkõige:

a)

saada teavet kõikide nimekirjas loetlemata lähteainete tellimuste või nimekirjas loetlemata lähteainetega seotud tegevuse kohta;

b)

siseneda tööruumidesse, et hankida tõendeid kahtlaste tehingute kohta, mis hõlmavad nimekirjas loetlemata lähteaineid;

c)

vajaduse korral pidada kinni ja konfiskeerida saadetisi, et vältida konkreetsete nimekirjas loetlemata lähteainete kasutamist narkootikumide ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks.

3.   Pädevad asutused hoiavad andmete ärisaladust.”

10)

Artiklid 13 kuni 16 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 13

Teabe edastamine liikmesriikide poolt

1.   Selleks, et võimaldada vajalike kohanduste tegemist nimekirjas loetletud ja nimekirjas loetlemata lähteainetega kauplemise jälgimise korras, edastavad liikmesriikide pädevad asutused õigeaegselt elektroonilises vormis artiklis 13a osutatud Euroopa andmebaasi kaudu komisjonile kogu asjakohase teabe käesolevas määruses sätestatud järelevalvemeetmete rakendamise kohta, eelkõige seoses narkootiliste ja psühhotroopsete ainete ebaseaduslikuks valmistamiseks kasutatavate ainete ning nende levitamis- ja valmistamisviiside kohta ning nende ainetega seadusliku kauplemise kohta.

2.   Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 15a vastu delegeeritud õigusakte, et täpsustada nõudeid ja tingimusi seoses käesoleva artikli lõike 1 kohaselt esitatava teabega.

3.   Komisjon esitab Rahvusvahelisele Narkootiliste Ainete Kontrollinõukogule kokkuvõtte vastavalt käesoleva artikli lõikele 1 edastatud teatistest kooskõlas Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni artikli 12 lõikega 12 ja konsulteerides seejuures liikmesriikidega.

Artikkel 13a

Narkootikumide lähteainete Euroopa andmebaas

1.   Komisjon loob narkootikumide lähteainete Euroopa andmebaasi, millel on järgmised funktsioonid:

a)

lihtsustada võimaluse korral koondatult ja anonüümsel kujul teabe edastamist vastavalt artikli 13 lõikele 1, selle teabe sünteesimine ja analüüsimine liidu tasandil ja vastavate aruannete esitamine Rahvusvahelisele Narkootiliste Ainete Kontrollinõukogule vastavalt artikli 13 lõikele 3;

b)

luua üleeuroopaline register nende ettevõtjate ja kasutajate kohta, kellele on antud luba või kes on registreerunud;

c)

anda ettevõtjatele võimalus esitada pädevatele asutustele elektroonilises vormis teavet oma tehingute kohta kooskõlas artikli 8 lõikega 2, nagu on täpsustatud artiklis 14 nimetatud rakendusmeetmetes.

Isikuandmed lisatakse Euroopa andmebaasi alles pärast artikli 3 lõikes 8 ja artikli 8 lõikes 3 osutatud delegeeritud õigusaktide vastuvõtmist.

2.   Komisjon ja pädevad asutused võtavad kõik vajalikud meetmed selleks, et tagada Euroopa andmebaasis sisalduvate isikuandmete turvalisus, konfidentsiaalsus ja täpsus, ning tagada, et andmesubjektide õigused on kaitstud kooskõlas direktiiviga 95/46/EÜ ja Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 45/2001 (13).

3.   Käesoleva määruse alusel kogutud teavet, sealhulgas isikuandmeid, kasutatakse kooskõlas isikuandmete kaitset käsitleva kohaldatava õigusega ning seda ei säilitata kauem, kui see on käesoleva määruse eesmärkide saavutamiseks vajalik. Direktiivi 95/46/EÜ artikli 8 lõikes 1 ja määruse (EÜ) nr 45/2001 artikli 10 lõikes 1 osutatud andmete eriliikide töötlemine on keelatud.

4.   Komisjon teeb avalikkusele kättesaadavaks selgel ja arusaadaval viisil Euroopa andmebaasi käsitleva teabe kooskõlas määruse (EÜ) nr 45/2001 artiklitega 10 ja 11.

Artikkel 13b

Andmekaitse

1.   Isikuandmete töötlemine liikmesriikide pädevates asutustes toimub vastavalt riigisisestele õigus- ja haldusnormidele, millega võetakse üle direktiiv 95/46/EÜ, ja kõnealuse direktiivi artiklis 28 osutatud liikmesriigi järelevalveasutuse järelevalve all.

2.   Ilma et see piiraks direktiivi 95/46/EÜ artikli 13 kohaldamist, kasutatakse käesoleva määruse alusel kogutud või töödeldud isikuandmeid ainult selleks, et hoida ära nimekirjas loetletud lähteainete kõrvaletoimetamist.

3.   Komisjon töötleb isikuandmeid, kaasa arvatud Euroopa andmebaasi jaoks, vastavalt määrusele (EÜ) nr 45/2001 ja Euroopa andmekaitseinspektori järelevalve all.

4.   Liikmesriigid ja komisjon ei töötle isikuandmeid viisil, mis ei ole kooskõlas artiklis 13a esitatud eesmärkidega.

Artikkel 14

Rakendusaktid

1.   Komisjon võib võtta vastu järgmised rakendusaktid:

a)

eeskirjad selle kohta, kuidas esitada artiklis 4 nimetatud kliendideklaratsioone vajaduse korral elektroonilises vormis;

b)

eeskirjad selle kohta, kuidas esitada Euroopa andmebaasile artikli 8 lõikes 2 osutatud teavet, kaasa arvatud vajaduse korral elektroonilises vormis;

c)

lubade andmise, registreerimise ning Euroopa andmebaasi ettevõtjate ja kasutajate kandmise menetluseeskirjad, nagu osutatud artikli 3 lõigetes 2, 6 ja 7.

2.   Nimetatud rakendusaktid võetakse vastu vastavalt artikli 14a lõikes 2 osutatud kontrollimenetlusele.

Artikkel 14a

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab nõukogu määruse (EÜ) nr 111/2005 (14) artikliga 30 loodud narkootikumide lähteainete komitee. Kõnealune komitee on komitee Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EL) nr 182/2011 (15) tähenduses.

2.   Käesolevale lõikele osutamisel kohaldatakse määruse (EL) nr 182/2011 artiklit 5.

Artikkel 15

Lisade kohandamine

Komisjonil on õigus võtta kooskõlas artikliga 15a vastu delegeeritud õigusakte I, II ja III lisa kohandamiseks narkootikumide lähteainete kõrvaletoimetamise uute suundumustega ja Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni konventsiooni lisa tabelites tehtud muudatuste järgimiseks.

Artikkel 15a

Delegeeritud volituste rakendamine

1.   Komisjonile antakse õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte käesolevas artiklis sätestatud tingimustel.

2.   Artikli 3 lõikes 8, artikli 4 lõikes 4, artikli 5 lõikes 7, artikli 7 teises lõigus, artikli 8 lõikes 3, artikli 13 lõikes 2 ja artiklis 15 osutatud õigus võtta vastu delegeeritud õigusakte antakse komisjonile viieks aastaks alates 30. detsembrist 2013. Komisjon esitab delegeeritud volituste kohta aruande hiljemalt üheksa kuud enne viieaastase tähtaja möödumist. Volituste delegeerimist pikendatakse automaatselt samaks ajavahemikuks, välja arvatud juhul, kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab selle suhtes vastuväite hiljemalt kolm kuud enne iga ajavahemiku lõppemist.

3.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artikli 3 lõikes 8, artikli 4 lõikes 4, artikli 5 lõikes 7, artikli 7 teises lõigus, artikli 8 lõikes 3, artikli 13 lõikes 2 ja artiklis 15 osutatud volituste delegeerimise igal ajal tagasi võtta. Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine. Otsus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas või otsuses kindlaksmääratud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust.

4.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

5.   Artikli 3 lõike 8, artikli 4 lõike 4, artikli 5 lõike 7, artikli 7 teises lõigus, artikli 8 lõike 3, artikli 13 lõike 2 või artikli 15 alusel vastu võetud delegeeritud õigusakt jõustub üksnes juhul, kui Euroopa Parlament ega nõukogu ei ole kahe kuu jooksul pärast õigusakti teatavakstegemist Euroopa Parlamendile ja nõukogule esitanud selle suhtes vastuväiteid või kui Euroopa Parlament ja nõukogu on enne selle tähtaja möödumist komisjonile teatanud, et nad ei esita vastuväiteid. Kõnealust ajavahemikku võib Euroopa Parlamendi või nõukogu taotluse korral kahe kuu võrra pikendada.

Artikkel 16

Teave liikmesriikide poolt võetud meetmete kohta

1.   Liikmesriigid teatavad komisjonile meetmetest, mida nad vastavalt käesolevale määrusele võtavad, eelkõige meetmetest, mis võetakse vastavalt artiklitele 10 ja 12. Liikmesriigid teatavad ka meetmete hilisematest muudatustest.

2.   Komisjon edastab kõnealuse teabe teistele liikmesriikidele.

3.   Komisjon esitab hiljemalt 31. detsembriks 2019 Euroopa Parlamendile ja nõukogule aruande käesoleva määruse rakendamise ja toimimise kohta, eelkõige võimaliku vajaduse kohta täiendavate meetmete järele, et jälgida ja kontrollida nimekirjas loetlemata lähteainetega seotud kahtlasi tehinguid.

11)

I lisas:

a)

asendatakse pealkiri järgmisega:

b)

1. kategoorias asendatakse norefedriini CN-kood järgmisega:

„2939 44 00”;

c)

1. kategoorias lisatakse lähteainete loetellu järgmine aine:

„ALFA-fenüülatsetonitriil, CN-kood 2926 90 95, CASi nr 4468-48–8”;

d)

2. kategooria tekst asendatakse käesoleva määruse lisas esitatud tekstiga.

12)

III lisast jäetakse välja sõna „Volituse/”.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 20. november 2013

Euroopa Parlamendi nimel

president

M. SCHULZ

Nõukogu nimel

eesistuja

V. LEŠKEVIČIUS


(1)  ELT C 76, 14.3.2013, lk 54.

(2)  Euroopa Parlamendi 23. oktoobri 2013. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 15. novembri 2013. aasta otsus.

(3)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. veebruari 2004. aasta määrus (EÜ) nr 273/2004 narkootikumide lähteainete kohta (ELT L 47, 18.2.2004, lk 1).

(4)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31).

(5)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

(6)  Nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsus 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23).

(7)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).

(8)  Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata.

(9)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001 aasta direktiiv 2001/83/EÜ inimtervishoius kasutatavaid ravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 67).

(10)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 6. novembri 2001. aasta direktiiv 2001/82/EÜ veterinaarravimeid käsitlevate ühenduse eeskirjade kohta (EÜT L 311, 28.11.2001, lk 1).”;

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2006. aasta määrus (EÜ) nr 1907/2006, mis käsitleb kemikaalide registreerimist, hindamist, autoriseerimist ja piiramist (REACH) ja millega asutatakse Euroopa Kemikaalide Agentuur ning muudetakse direktiivi 1999/45/EÜ ja tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 793/93, komisjoni määrus (EÜ) nr 1488/94 ning samuti nõukogu direktiiv 76/769/EMÜ ja komisjoni direktiivid 91/155/EMÜ, 93/67/EMÜ, 93/105/EÜ ja 2000/21/EÜ (ELT L 396, 30.12.2006, lk 1).”

(12)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. oktoobri 1995. aasta direktiiv 95/46/EÜ kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 281, 23.11.1995, lk 31)”.

(13)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrus (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1).

(14)  Nõukogu 22. detsembri 2004. aasta määrus (EÜ) nr 111/2005, millega kehtestatakse ühenduse ja kolmandate riikide vahelise narkootikumide lähteainetega kauplemise järelevalve eeskirjad (ELT L 22, 26.1.2005, lk 1).

(15)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. veebruari 2011. aasta määrus (EL) nr 182/2011, millega kehtestatakse eeskirjad ja üldpõhimõtted, mis käsitlevad liikmesriikide läbiviidava kontrolli mehhanisme, mida kohaldatakse komisjoni rakendamisvolituste teostamise suhtes (ELT L 55, 28.2.2011, lk 13).”


LISA

2.   KATEGOORIA

ALAMKATEGOORIA 2A

Aine

CN- nimetus

(kui see on teistsugune)

CN-kood (1)

CASi nr (2)

Atseetanhüdriid

 

2915 24 00

108–24-7

Kaasa arvatud käesolevas kategoorias loetletud ainete soolad, kui need ained moodustavad sooli.


ALAMKATEGOORIA 2B

Aine

CN- nimetus

(kui see on teistsugune)

CN-kood (1)

CASi nr (2)

Fenüüläädikhape

 

2916 34 00

103–82-2

Antraniilhape

 

2922 43 00

118–92-3

Piperidiin

 

2933 32 00

110–89-4

Kaaliumpermanganaat

 

2841 61 00

7722-64–7

Kaasa arvatud käesolevas kategoorias loetletud ainete soolad, kui need ained moodustavad sooli.


(1)  EÜT L 290, 28.10.2002, lk 1.

(2)  CASi number on Chemical Abstracts Service’i registrinumber, mis on iga aine ja selle struktuuri kordumatu numbriline tunnus. CASi number on igal isomeeril ja iga isomeeri igal soolal. Tuleb pidada silmas, et eespool loetletud ainete soolade CASi numbrid erinevad ülalmainitutest.


Top