Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0330

2013/330/EL: ELi-Šveitsi ühiskomitee otsus nr 1/2013, 6. juuni 2013 , millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel sõlmitud lepingu (mis käsitleb kaubaveoga seotud kontrolli ja formaalsuste lihtsustamist ning tolli turvameetmeid) I ja II lisa

OJ L 175, 27.6.2013, p. 73–75 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/330/oj

27.6.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 175/73


ELi-ŠVEITSI ÜHISKOMITEE OTSUS nr 1/2013,

6. juuni 2013,

millega muudetakse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahel sõlmitud lepingu (mis käsitleb kaubaveoga seotud kontrolli ja formaalsuste lihtsustamist ning tolli turvameetmeid) I ja II lisa

(2013/330/EL)

ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist 25. juunil 2009. aastal sõlmitud lepingut, mis käsitleb kaubaveoga seotud kontrolli ja formaalsuste lihtsustamist ning tolli turvameetmeid (edaspidi „leping”), (1) eriti selle artikli 21 lõiget 2,

arvestades, et lepingu sõlmimisega võtsid lepinguosalised kohustuse tagada oma territooriumil selline turvalisuse tase, mis vastab Euroopa Liidus kehtivate õigusaktidega kehtestatud tollimeetmetele, eelkõige sätetele, mis on kehtestatud nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrusega (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (2) ja komisjoni määrusega (EMÜ) nr 2454/93, (3) millega kehtestatakse kõnealuse tolliseadustiku rakendussätted,

arvestades, et pärast lepingu sõlmimist on kõnealusesse õigusakti tehtud tolli turvameetmeid hõlmavaid muudatusi, seda eelkõige komisjoni määrustega (EÜ) nr 312/2009, (4) (EL) nr 169/2010 (5) ja (EL) nr 430/2010 (6),

arvestades, et lepingusse tuleks teha ELi õigusaktide muudatused, mis on tehtud lepinguosaliste turvalisuse taseme samaväärsuse säilitamiseks,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lepingu I lisa muudetakse järgmiselt.

1)

Artikli 1 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Sisenemise ja väljumise ülddeklaratsioon sisaldavad komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (7) (edaspidi „määrus (EMÜ) nr 2454/93”), mida on viimati muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 430/2010 (8)) lisas 30a sellise deklaratsiooni jaoks ette nähtud teavet. Deklaratsioon täidetakse vastavalt lisas 30a esitatud selgitustele. Väljumise ja sisenemise ülddeklaratsiooni kinnitab selle koostanud isik.

2)

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 1 punkt e asendatakse järgmisega:

„e)

kaup, mille puhul kooskõlas lepinguosaliste vahel kokku lepitud eeskirjadega on lubatud esitada suuline deklaratsioon või võimaldatakse piiriületust deklaratsiooni esitamata, välja arvatud veolepingu alusel veetav järgmine kaup: majatarbed ja mööbel, samuti kaubaalused, konteinerid ning maantee-, raudtee-, õhu-, mere- ja siseveetranspordi vahendid;”;

b)

lõike 1 punkt j asendatakse järgmisega:

„j)

lepinguosalise tolliterritooriumile või -territooriumilt toodav kaup, mis on ette nähtud otse puur- või tootmisplatvormide või tuulegeneraatorite jaoks, mida käitab lepinguosalise tolliterritooriumil asutatud isik:

kaup, mis on tarvilik kõnealuste platvormide või tuulegeneraatorite ehitamiseks, parandamiseks, hoolduseks või ümberehitamiseks;

kaup, mida kasutatakse kõnealuste platvormide või tuulegeneraatorite varustamiseks või seadmestamiseks; muu kõnealustel platvormidel või tuulegeneraatoritel kasutatav või tarbitav kaup ja kõnealustelt platvormidelt või tuulegeneraatoritelt pärinevad tavajäätmed;”;

c)

lõikesse 1 lisatakse uus punkt l:

„l)

kaup, mis on lähetatud Helgolandilt, San Marinost ja Vatikanist ühe lepinguosalise territooriumile või mille üks lepinguosaline lähetab kõnealustele territooriumitele;”;

d)

lõige 3 asendatakse järgmise tekstiga:

„3.   Sisenemise ja väljumise ülddeklaratsiooni ei nõuta ühenduses määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 181c punktides i ja j ning artikli 592a punktides i ja j osutatud kauba puhul ning artikli 786 lõikes 2 ja artikli 842a lõike 4 punktides b ja f osutatud juhtudel;”;

e)

lõige 4 asendatakse järgmise tekstiga:

„4.   Väljumise ülddeklaratsiooni ei nõuta

a)

järgmise kauba puhul:

laeva või õhusõiduki varuosad ja remonditarvikud,

laeva või õhusõiduki töötamiseks vajalik mootorikütus, määrdeõli ja gaas ning

laeva või õhusõiduki pardal tarbitavad ja müüdavad toiduained jm kaup;

b)

kaup, mille suhtes korraldatakse transiidiprotseduuri, kui elektrooniline transiidideklaratsioon sisaldab väljumise ülddeklaratsiooni andmeid ja kui sihttolliasutus on ka väljumistolliasutus;

c)

kui sadamas või lennujaamas ei laadita kaupa seda vastava lepinguosalise tolliterritooriumile vedavatelt ja kõnealuselt territooriumilt välja vedavatelt transpordivahenditelt maha;

d)

kui kaup laaditi peale eelmises, lepinguosalise tolliterritooriumil asuvas sadamas või lennujaamas ja seda ei laadita maha transpordivahendilt, millega see kõnealuselt tolliterritooriumilt välja viiakse;

e)

kui ajutise ladustamise rajatises või I kontrollitüübi vabatsoonis laaditakse kaup transpordivahendilt, millega see toodi ajutise ladustamise rajatisse või vabatsooni, mis on sama tolliasutuse järelevalve all, ümber laevale, õhusõidukile või rongile, millega see viiakse ajutise ladustamise rajatisest või vabatsoonist ära ja vastava lepinguosalise tolliterritooriumilt välja, eeldusel et

i)

kauba ümberlaadimine või laadimine toimub 14 kalendripäeva jooksul sellest ajahetkest, kui kaup on esitatud ajutiseks ladustamiseks või sisenenud I kontrollitüübi vabatsooni; erandlikel asjaoludel võivad tolliasutused pikendada seda ajavahemikku selleks, et need erandlikud asjaolud kõrvaldada;

ii)

teave kauba kohta on tolliasutustele kättesaadav ja

iii)

vedaja teabe kohaselt ei ole muutunud kauba sihtkoht ega saaja.”

Artikkel 2

Lepingu II lisa artikli 6 teine taane asendatakse järgmisega:

„—

volitatud ettevõtja võib esitada sisenemise ja väljumise ülddeklaratsiooni komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik (9) (viimati muudetud komisjoni määrusega (EL) nr 430/2010 (10))) lisas 30a ette nähtud piiratud teabenõuete alusel; siiski saab volitatud ettevõtja suhtes, kes on vedaja, ekspediitor või tolliagent, teabenõudeid piirata ainult siis, kui ta tegutseb kauba importimisel või eksportimisel teise volitatud ettevõtja nimel;

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmisele järgneval päeval.

Brüssel, 6. juuni 2013

Ühiskomitee nimel

president

Antonis KASTRISSIANAKIS


(1)  ELT L 199, 31.7.2009, lk 24.

(2)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(3)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

(4)  ELT L 98, 17.4.2009, lk 3.

(5)  ELT L 51, 2.3.2010, lk 2.

(6)  ELT L 125, 21.5.2010, lk 10.

(7)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

(8)  ELT L 125, 21.5.2010, lk 10.”

(9)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

(10)  ELT L 125, 21.5.2010, lk 10.”


Ühisdeklaratsioon

Vastavalt lepingu I lisa artikli 1 lõikele 2

Sisenemise ja väljumise ülddeklaratsiooni jaoks ette nähtud andmete osas kinnitavad lepinguosalised, et

EORI numbriga seotud sätted ning

nõuded marsruudi muutmise taotlustele (lisa 30a punkt 2.6 – tabel 6),

mis on ette nähtud komisjoni 16. aprilli 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 312/2009, ei kuulu Šveitsi tolliasutustele esitatavate ülddeklaratsioonide puhul kohaldamisele.


Top