Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22013D0004

EMP ühiskomitee otsus nr 4/2013, 1. veebruar 2013 , millega muudetakse EMP lepingu I lisa ( „Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused” )

OJ L 144, 30.5.2013, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 132 P. 155 - 155

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2013/4(2)/oj

30.5.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 144/5


EMP ÜHISKOMITEE OTSUS

nr 4/2013,

1. veebruar 2013,

millega muudetakse EMP lepingu I lisa („Veterinaar- ja fütosanitaarküsimused”)

EMP ÜHISKOMITEE,

võttes arvesse Euroopa Majanduspiirkonna lepingut (edaspidi „EMP leping”), eriti selle artiklit 98,

ning arvestades järgmist:

(1)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 1. juuli 2011. aasta rakendusdirektiiv 2011/68/EL, millega muudetakse direktiive 2003/90/EÜ ja 2003/91/EÜ (millega kehtestatakse rakendusmeetmed nõukogu direktiivide 2002/53/EÜ ja 2002/55/EÜ artikli 7 kohaldamiseks) seoses põllumajandustaimeliikide ja köögiviljaliikide teatavate sortide kontrollimisel minimaalselt hõlmatavate tunnuste ja kontrollimise miinimumtingimustega (1).

(2)

EMP lepingusse tuleb inkorporeerida komisjoni 25. juuni 2012. aasta rakendusotsus 2012/340/EL, milles käsitletakse nõukogu direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ ja 2002/57/EÜ kohase ajutise katse korraldamist seoses ametliku järelevalve all toimuva põldtunnustamisega eliitseemne ja eliitseemnele eelnevate põlvkondade aretusseemne puhul (2).

(3)

Käesolevas otsuses käsitletakse fütosanitaarküsimustega seotud õigusakte. Fütosanitaarküsimusi käsitlevaid õigusakte ei kohaldata Liechtensteini suhtes seni, kuni Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelist põllumajandustoodetega kauplemise kokkulepet kohaldatakse Liechtensteini suhtes, nagu see on sätestatud lepingu I lisa valdkondlikes kohandustes. Seetõttu ei kohaldata käesolevat otsust Liechtensteini suhtes.

(4)

Seetõttu tuleks EMP lepingu I lisa vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

EMP lepingu I lisa III peatükki muudetakse järgmiselt.

1)

Osa 1 punkti 14 (komisjoni direktiiv 2003/90/EÜ) ja punkti 15 (komisjoni direktiiv 2003/91/EÜ) lisatakse järgmine taane:

„—

32011 L 0068: komisjoni rakendusdirektiiv 2011/68/EL, 1. juuli 2011 (ELT L 175, 2.7.2011, lk 17).”

2)

Pealkirja „ÕIGUSAKTID, MIDA EFTA RIIGID JA EFTA JÄRELEVALVEAMET IGATI ARVESSE VÕTAVAD” all lisatakse punkti 82 (komisjoni otsus 2010/680/EL) järele järgmine punkt:

„83.

32012 D 0340: komisjoni rakendusotsus 2012/340/EL, 25. juuni 2012, milles käsitletakse nõukogu direktiivide 66/401/EMÜ, 66/402/EMÜ, 2002/54/EÜ, 2002/55/EÜ ja 2002/57/EÜ kohase ajutise katse korraldamist seoses ametliku järelevalve all toimuva põldtunnustamisega eliitseemne ja eliitseemnele eelnevate põlvkondade aretusseemne puhul, ELT L 166, 27.6.2012, lk 90).”

Artikkel 2

Rakendusdirektiivi 2011/68/EL ja rakendusotsuse 2012/340/EL islandi- ja norrakeelsed tekstid, mis avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP kaasandes, on autentsed.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub 2. veebruaril 2013. aastal tingimusel, et EMP ühiskomiteele on esitatud kõik lepingu artikli 103 lõike 1 kohased teated (3).

Artikkel 4

Käesolev otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teataja EMP osas ja EMP kaasandes.

Brüssel, 1. veebruar 2013

EMP ühiskomitee nimel

eesistuja

Gianluca GRIPPA


(1)  ELT L 175, 2.7.2011, lk 17.

(2)  ELT L 166, 27.6.2012, lk 90.

(3)  Põhiseadusest tulenevaid nõudeid ei ole nimetatud.


Top