EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32013R0322

Komisjoni määrus (EL) nr 322/2013, 9. aprill 2013 , millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit hõreda koega klaaskiust kangaste impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 791/2011 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest teatavate Indiast ja Indoneesiast saadetud hõreda koega klaaskiust kangaste impordi kaudu, olenemata sellest, kas tooted on deklareeritud Indiast ja Indoneesiast pärinevana või mitte, ning kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue

OJ L 101, 10.4.2013, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 11 Volume 124 P. 295 - 298

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2013/322/oj

10.4.2013   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 101/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 322/2013,

9. aprill 2013,

millega algatatakse uurimine seoses võimaliku kõrvalehoidmisega teatavate Hiina Rahvavabariigist pärit hõreda koega klaaskiust kangaste impordi suhtes nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 791/2011 kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest teatavate Indiast ja Indoneesiast saadetud hõreda koega klaaskiust kangaste impordi kaudu, olenemata sellest, kas tooted on deklareeritud Indiast ja Indoneesiast pärinevana või mitte, ning kehtestatakse kõnealuse impordi suhtes registreerimisnõue

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 1225/2009 kaitse kohta dumpinguhinnaga impordi eest riikidest, mis ei ole Euroopa Ühenduse liikmed (1) (edaspidi „algmäärus”), eriti selle artikli 13 lõiget 3 ja artikli 14 lõiget 5,

olles konsulteerinud nõuandekomiteega vastavalt algmääruse artikli 13 lõikele 3 ja artikli 14 lõikele 5

ning arvestades järgmist:

A.   TAOTLUS

(1)

Euroopa Komisjonile (edaspidi „komisjon”) on esitatud algmääruse artikli 13 lõike 3 ja artikli 14 lõike 5 kohane taotlus uurida võimalikku kõrvalehoidmist Hiina Rahvavabariigist pärit teatava hõreda koega klaaskiust kangaste impordi suhtes kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest ning kehtestada teatavate Indiast ja Indoneesiast saadetud hõreda koega klaaskiust kangaste suhtes registreerimisnõue, olenemata sellest, kas tooted on deklareeritud Indiast ja Indoneesiast pärinevana või mitte.

(2)

Taotluse esitasid 25. veebruaril 2013 neli liidu hõreda koega klaaskiust kangaste tootjat: Saint-Gobain Adfors CZ spol. s.r.o., Tolnatext Fonalfeldolgozo, „Valmieras stikla šķiedra” AS ja Vitrulan Technical Textiles GmbH.

B.   TOODE

(3)

Toode, mille puhul võib olla tegemist meetmetest kõrvalehoidmisega, on Hiina Rahvavabariigist pärit hõreda koega klaaskiust kangad (välja arvatud klaaskiust plaadid), mille koeruudu pikkus ja laius on üle 1,8 mm, kaal on rohkem kui 35 g/m2 ning mis on praegu klassifitseeritud CN-koodide ex 7019 51 00 ja ex 7019 59 00 alla (edaspidi „vaatlusalune toode”).

(4)

Uurimisalune toode on sama, mis eelmises põhjenduses määratletud toode, kuid see on saadetud Indiast ja Indoneesiast, olenemata sellest, kas see on deklareeritud Indiast ja Indoneesiast pärinevana või mitte, ja kuulub praegu samade CN-koodide alla nagu vaatlusalune toodegi (edaspidi „uurimisalune toode”).

C.   KEHTIVAD MEETMED

(5)

Praegu jõus olevad meetmed, millest võidakse kõrvale hoida, on dumpinguvastased meetmed, mis on kehtestatud nõukogu rakendusmäärusega (EL) nr 791/2011 (2).

D.   UURIMISE ALGATAMISE PÕHJUSED

(6)

Taotlus sisaldab piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid selle kohta, et Hiina Rahvavabariigist pärit teatavate hõreda koega klaaskiust kangaste suhtes kehtestatud dumpinguvastastest meetmetest hoitakse kõrvale Indias ja Indoneesias ümberlaadimise kaudu.

(7)

Taotluses esitatud esmapilgul usutavad tõendid on järgmised.

(8)

Taotluses näidatakse, et pärast seda, kui vaatlusaluse toote suhtes kehtestati meetmed, on Hiina Rahvavabariigi, India ja Indoneesia ekspordis liitu toimunud märgatavad muutused ning sellistele muutustele pole muud põhjust või majanduslikku õigustust kui tollimaksu kehtestamine.

(9)

Selline muutus on ilmselt tingitud sellest, et Hiina Rahvavabariigist pärit teatavad hõreda koega klaaskiust kangad laaditakse liitu saatmisel ümber Indias ja Indoneesias.

(10)

Lisaks sisaldab taotlus piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid selle kohta, et vaatlusaluse toote impordi suhtes kehtivate dumpinguvastaste meetmete parandavat mõju kahjustatakse nii koguste kui ka hinna osas. Uurimisalust toodet imporditakse märkimisväärses koguses ning see on ilmselt asendanud vaatlusaluse toote impordi. On piisavalt tõendeid selle kohta, et uurimisalust toodet imporditakse hindadega, mis on madalamad mittekahjustavast hinnast, mis määrati kindlaks praeguste meetmete kehtestamiseni viinud uurimise käigus.

(11)

Taotlus sisaldab piisavalt esmapilgul usutavaid tõendeid selle kohta, et uurimisaluse toote hinnad on vaatlusaluse toote varem kindlaks määratud normaalväärtusega võrreldes dumpinguhinnad.

(12)

Kui uurimise käigus tuvastatakse ka teisi Indias ja Indoneesias teostatavaid algmääruse artikliga 13 hõlmatud kõrvalehoidmisvõtteid peale ümberlaadimise, võib uurimine hõlmata ka neid.

E.   MENETLUS

(13)

Eespool esitatut silmas pidades on komisjon jõudnud järeldusele, et on olemas piisavalt tõendusmaterjali selleks, et algatada uurimine vastavalt algmääruse artikli 13 lõikele 3 ja kehtestada uurimisaluse toote impordi suhtes registreerimisnõue vastavalt algmääruse artikli 14 lõikele 5, olenemata sellest, kas tooted on deklareeritud Indiast ja Indoneesiast pärinevana või mitte.

a)   Küsimustikud

(14)

Selleks, et saada uurimise jaoks vajalikuks peetavat teavet, saadab komisjon küsimustikud teadaolevatele India ja Indoneesia eksportijatele/tootjatele ja eksportijate/tootjate ühendustele, teadaolevatele Hiina Rahvavabariigi eksportijatele/tootjatele ja eksportijate/tootjate ühendustele, teadaolevatele liidu importijatele ja importijate ühendustele ning Hiina Rahvavabariigi, India ja Indoneesia ametiasutustele. Vastavalt vajadusele võib teavet taotleda ka liidu tootmisharult.

(15)

Igal juhul peavad kõik huvitatud isikud komisjoniga viivitamata, kuid mitte hiljem kui käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud tähtaja jooksul ühendust võtma ja taotlema küsimustikku käesoleva määruse artikli 3 lõikes 1 ette nähtud tähtaja jooksul, arvestades, et käesoleva määruse artikli 3 lõikes 2 ette nähtud tähtaega kohaldatakse kõigi huvitatud isikute suhtes.

(16)

Hiina Rahvavabariigi, India ja Tai ametivõime teavitatakse uurimise algatamisest.

b)   Teabe kogumine ja huvitatud isikute ärakuulamine

(17)

Kõigil huvitatud isikutel palutakse teha kirjalikult teatavaks oma seisukohad ja esitada tõendid. Lisaks sellele võib komisjon huvitatud isikud ära kuulata, kui nad esitavad kirjaliku taotluse, milles on näidatud, et neil on selleks konkreetsed põhjused.

c)   Impordi vabastamine registreerimisnõudest või meetmetest

(18)

Algmääruse artikli 13 lõike 4 kohaselt võib uurimisaluse toote impordi vabastada registreerimisnõudest või meetmetest, kui impordi puhul ei esine meetmetest kõrvalehoidmist.

(19)

Kuna väidetav kõrvalehoidmine leiab aset väljaspool liitu, võib vastavalt algmääruse artikli 13 lõikele 4 vabastada registreerimisnõudest või meetmetest Indias või Indoneesias asuvad tootjad, kes toodavad hõreda koega klaaskiust kangast, mille koeruudu pikkus ja laius on üle 1,8 mm ning mis kaaluvad rohkem kui 35 g/m2 (v. a klaaskiust plaadid), kui need tootjad suudavad tõendada, et nad ei ole seotud (3) ühegi tootjaga, kelle suhtes meetmed kehtivad, (4) ning kelle puhul on leitud, et nad ei tegele meetmetest kõrvalehoidmisega algmääruse artikli 13 lõigetes 1 ja 2 määratletud tähenduses. Tootjad, kes soovivad vabastust, peaksid käesoleva määruse artikli 3 lõikes 3 esitatud tähtaja jooksul esitama taotluse koos nõuetekohaste tõenditega.

F.   REGISTREERIMINE

(20)

Vastavalt algmääruse artikli 14 lõikele 5 tuleks uurimisaluse toote impordi suhtes kehtestada registreerimisnõue, tagamaks, et kui uurimise tulemusena tuvastatakse meetmetest kõrvalehoidmine, siis saaks dumpinguvastase tollimaksu sisse nõuda alates kuupäevast, millal Indiast ja Indoneesiast saadetud impordi suhtes registreerimisnõue kehtestati.

G.   TÄHTAJAD

(21)

Tõrgeteta asjaajamise huvides tuleks kehtestada tähtajad, mille jooksul:

huvitatud isikud saavad endast komisjonile teada anda, esitada oma kirjaliku seisukoha, tagastada täidetud küsimustikud ning esitada muud teavet, mida tuleks uurimisel arvestada,

Indias ja Indoneesias asuvad tootjad võivad taotleda vabastust impordi registreerimisest või meetmetest,

huvitatud isikud võivad esitada komisjonile kirjaliku ärakuulamistaotluse.

(22)

Tähelepanu juhitakse asjaolule, et enamiku algmääruses sätestatud menetlusõiguste kasutamine sõltub sellest, kas huvitatud isik on endast käesoleva määruse artiklis 3 sätestatud tähtaja jooksul teatanud.

H.   KOOSTÖÖSOOVIMATUS

(23)

Kui mõni huvitatud isik ei võimalda juurdepääsu vajalikule teabele või ei esita seda ettenähtud tähtaja jooksul või takistab uurimist olulisel määral, võib vastavalt algmääruse artiklile 18 teha nii negatiivsed kui ka positiivsed järeldused kättesaadavate faktide põhjal.

(24)

Kui selgub, et huvitatud isik on esitanud ebaõiget või eksitavat teavet, siis jäetakse selline teave arvesse võtmata ning võidakse toetuda kättesaadavatele faktidele.

(25)

Kui huvitatud isik ei tee koostööd või teeb seda üksnes osaliselt ning kui järeldused põhinevad seetõttu kättesaadavatel andmetel vastavalt algmääruse artiklile 18, võib tulemus olla asjaomasele isikule ebasoodsam, kui see oleks olnud tema koostöö korral.

I.   UURIMISE AJAKAVA

(26)

Uurimine viiakse algmääruse artikli 13 lõike 3 kohaselt lõpule üheksa kuu jooksul pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

J.   ISIKUANDMETE TÖÖTLEMINE

(27)

Juhitakse tähelepanu sellele, et uurimise käigus kogutud isikuandmeid töödeldakse vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 18. detsembri 2000. aasta määrusele (EÜ) nr 45/2001 üksikisikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ühenduse institutsioonides ja asutustes ning selliste andmete vaba liikumise kohta (5).

K.   ÄRAKUULAMISE EEST VASTUTAV AMETNIK

(28)

Huvitatud isikud võivad taotleda kaubanduse peadirektoraadi ärakuulamise eest vastutava ametniku sekkumist. Ärakuulamise eest vastutav ametnik on vahendaja huvitatud isikute ja komisjoni uurimistalituse vahel. Ärakuulamise eest vastutav ametnik tegeleb toimikule juurdepääsu taotlustega, vaidlustega dokumentide konfidentsiaalsuse üle, tähtaegade pikendamise taotlustega ja kolmandate isikute ärakuulamistaotlustega. Ärakuulamise eest vastutav ametnik võib korraldada huvitatud isiku ärakuulamise ja olla vahendaja tagamaks, et huvitatud isikud saaksid oma kaitseõigusi täiel määral kasutada.

(29)

Taotlus saada ärakuulamise eest vastutava ametniku juures ära kuulatud tuleb esitada kirjalikult ning selles tuleb selgitada taotluse esitamise põhjused. Ärakuulamise eest vastutav ametnik annab võimaluse ka sellisteks ärakuulamisteks, kus on esindatud isikud, kes esitavad erinevaid seisukohti ja vastuväiteid.

(30)

Lisateave ja kontaktandmed on huvitatud isikutele kättesaadavad kaubanduse peadirektoraadi ärakuulamise eest vastutava ametniku veebisaidil: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/hearing-officer/index_en.htm,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga algatatakse määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 13 lõike 3 kohane uurimine eesmärgiga teha kindlaks, kas rakendusmäärusega (EÜ) nr 791/2011 kehtestatud meetmetest hoitakse kõrvale selliste hõreda koega klaaskiust kangaste (välja arvatud klaaskiust plaadid) importimisel liitu, mille koeruudu pikkus ja laius on üle 1,8 mm, mis kaaluvad rohkem kui 35 g/m2 ja kuuluvad praegu CN-koodide ex 7019 51 00 ja ex 7019 59 00 alla (TARICi koodid 7019510014, 7019510015, 7019590014 ja 7019590015) ning mis on saadetud Indiast ja Indoneesiast, olenemata sellest, kas need on deklareeritud Indiast ja Indoneesiast pärinevana või mitte.

Artikkel 2

Tolliasutused võtavad vastavalt määruse (EÜ) nr 1225/2009 artikli 13 lõikele 3 ja artikli 14 lõikele 5 asjakohaseid meetmeid, et registreerida käesoleva määruse artiklis 1 määratletud toote import liitu.

Registreerimisnõue aegub üheksa kuu möödumisel käesoleva määruse jõustumise kuupäevast.

Komisjon võib määruse alusel lubada tolliasutustel lõpetada liitu imporditavate toodete registreerimise selliste tootjate puhul, kes on taotlenud registreerimisest vabastamist ja kelle puhul on tehtud kindlaks, et nad vastavad vabastamise eelduseks olevatele nõuetele.

Artikkel 3

1.   Küsimustikke tuleb komisjonilt taotleda 15 päeva jooksul alates käesoleva määruse avaldamisest Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Kõik huvitatud isikud, kes soovivad, et nende märkusi uurimise käigus arvesse võetaks, peavad endast komisjonile teatama ning esitama kirjalikult oma seisukohad ja küsimustiku vastused või mis tahes muu teabe 37 päeva jooksul pärast käesoleva määruse avaldamist Euroopa Liidu Teatajas, kui ei ole sätestatud teisiti.

3.   Indias ja Indoneesias asuvad tootjad, kes taotlevad vabastust impordi registreerimise nõudest või meetmetest, peavad esitama taotluse koos nõuetekohaste tõenditega sama 37-päevase tähtaja jooksul.

4.   Huvitatud isikud võivad sama 37-päevase tähtaja jooksul taotleda komisjonilt ärakuulamist.

5.   Huvitatud isikutel palutakse esitada kõik esildised ja taotlused elektrooniliselt (mittekonfidentsiaalsed esildised e-posti teel, konfidentsiaalsed esildised CD-Ril või DVD-l) ning märkida tuleb huvitatud isiku nimi, aadress, e-posti aadress, telefoni- ja faksinumber. Täidetud küsimustike juurde kuuluvad volikirjad, allkirjastatud tõendid ja nende täiendused tuleb esitada paberil, seega kas posti teel või käsipostiga allpool esitatud aadressil. Kui huvitatud isik ei saa esitada esildisi ja taotlusi elektroonilisel kujul, tuleb tal sellest vastavalt algmääruse artikli 18 lõikele 2 viivitamata komisjonile teatada. Täiendavat teavet komisjoniga peetava kirjavahetuse kohta võivad huvitatud isikud saada kaubanduse peadirektoraadi veebisaidi asjakohaselt veebilehelt: http://ec.europa.eu/trade/tackling-unfair-trade/trade-defence.

Kõik kirjalikud esildised, sealhulgas käesolevas määruses nõutud teave, küsimustiku vastused ja kirjavahetus, mida huvitatud isikud käsitlevad konfidentsiaalsena, peavad olema märgistatud sõnaga „Limited” (6) („piiratud kasutusega”) ning vastavalt algmääruse artikli 19 lõikele 2 peab nendega kaasas olema mittekonfidentsiaalne versioon, millel on märge „For inspection by interested parties” („tutvumiseks huvitatud isikutele”).

Komisjoni postiaadress:

European Commission

Directorate-General for Trade

Directorate H

Office: N105 08/20

1049 Bruxelles/Brussel

BELGIQUE/BELGIË

Faks +32 2 299 37 04

E-post: Trade-R571-AC-mesh@ec.europa.eu

Artikkel 4

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 9. aprill 2013

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 343, 22.12.2009, lk 51.

(2)  ELT L 204, 9.8.2011, lk 1.

(3)  Vastavalt komisjoni määruse (EMÜ) nr 2454/93 (EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1) (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustiku rakendussätted) artiklile 143 käsitatakse isikuid üksteisega seotuna ainult juhul, kui: a) nad on teineteise äriettevõtte ametiisikud või juhatuse liikmed; b) nad on õiguslikult seisundilt äripartnerid; c) nende vahel on töösuhe; d) üks isik otse või kaudselt omab, kontrollib või valdab 5 % või rohkem mõlema poole kõigist emiteeritud hääleõiguslikest osadest või aktsiatest; e) üks nendest kontrollib otseselt või kaudselt teist; f) kolmas isik kontrollib otseselt või kaudselt mõlemaid; g) nad koos kontrollivad otseselt või kaudselt kolmandat isikut; või h) nad on ühe ja sama perekonna liikmed. Isikuid käsitatakse ühe ja sama perekonna liikmetena ainult juhul, kui nad on sugulussuhetelt: i) abikaasad, ii) vanem ja laps, iii) vend ja õde (sealhulgas poolvend ja -õde), iv) vanavanem ja lapselaps, v) onu või tädi ja õe või venna laps, vi) ämm või äi ja väimees või minia, vii) abikaasa vend või abikaasa õde ja õemees või vennanaine. Selles kontekstis tähendab „isik” mis tahes füüsilist või juriidilist isikut.

(4)  Isegi kui tootjad on eespool kirjeldatud viisil seotud äriühingutega, mille suhtes kehtivad Hiina Rahvavabariigist pärit vaatlusaluse toote impordi suhtes kehtestatud meetmed, võidakse siiski anda vabastus juhul, kui puuduvad tõendid, et suhe äriühinguga, mille suhtes algsed meetmed kehtivad, on loodud või seda on kasutatud selleks, et olemasolevatest meetmetest kõrvale hoida.

(5)  EÜT L 8, 12.1.2001, lk 1.

(6)  Dokument märkega „Limited” on konfidentsiaalne dokument vastavalt määruse (EÜ) nr 1225/2009 artiklile 19 ja GATT 1994 VI artikli rakendamist käsitleva WTO lepingu (dumpinguvastane leping) artiklile 6. Seda dokumenti kaitstakse ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu määruse (EÜ) nr 1049/2001 (EÜT L 145, 31.5.2001, lk 43) artikli 4 kohaselt.


Top