Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012D0729

2012/729/EL: Komisjoni rakendusotsus, 23. november 2012 , millega muudetakse kohaldamisaja osas otsust 2008/866/EÜ erakorraliste meetmete kohta, millega peatatakse inimtoiduks ettenähtud kahepoolmeliste molluskite import Peruust (teatavaks tehtud numbri C(2012) 8459 all) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 327, 27.11.2012, p. 56–56 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 295 - 295

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2012/729/oj

27.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/56


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

23. november 2012,

millega muudetakse kohaldamisaja osas otsust 2008/866/EÜ erakorraliste meetmete kohta, millega peatatakse inimtoiduks ettenähtud kahepoolmeliste molluskite import Peruust

(teatavaks tehtud numbri C(2012) 8459 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused (1), eriti selle artikli 53 lõike 1 punkti b alapunkti i,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 178/2002 on sätestatud põhimõtted, mis käsitlevad toitu ja sööta üldiselt ning eelkõige toidu ja sööda ohutust liidu ja liikmesriikide tasandil. Sellega on ette nähtud kiireloomulised meetmed juhuks, kui ilmneb, et kolmandast riigist imporditud toit või sööt võib tõsiselt ohustada inimeste või loomade tervist või keskkonda ning seda riski ei saa rahuldavalt ohjata asjaomase liikmesriigi või asjaomaste liikmesriikide võetavate meetmete abil.

(2)

Komisjoni 12. novembri 2008. aasta otsus 2008/866/EÜ erakorraliste meetmete kohta, millega peatatakse inimtoiduks ettenähtud kahepoolmeliste molluskite import Peruust (2), võeti vastu pärast Peruust imporditud A-hepatiidi viirusesse (HAV) nakatunud kahepoolmeliste molluskite tarbimisest alguse saanud A-hepatiidi puhangut inimestel. Kõnealust otsust kohaldati esialgu kuni 31. märtsini 2009, kuid komisjoni rakendusotsusega 2011/723/EL (3) pikendati kohaldamisaega kuni 30. novembrini 2012.

(3)

Komisjon tegi 2011. aasta juunis auditi. Inspektorid järeldasid, et rakendatakse nõuetekohast kontrollisüsteemi ja seirekava ning võrreldes eelmise, 2009. aasta kontrollkäiguga on olukord paranenud.

(4)

Peruu pädev asutus esitas eespool mainitud auditi lõpparuandes esitatud soovituste alusel tegevuskava. Elusatel kahepoolmelistel molluskitel viiruse tuvastamiseks mõeldud seiresüsteemi pole siiski veel täielikult rakendatud, seega ei saanud välistada kahepoolmeliste molluskite võimalikku A-hepatiidi viirusesse nakatumist. Lisaks on katsemeetod A-hepatiidi viiruse kindlakstegemiseks veel läbivaatamisel.

(5)

Seepärast tuleks otsuse 2008/866/EÜ kohaldamise kehtivust vastavalt muuta.

(6)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2008/866/EÜ artiklis 5 asendatakse kuupäev „30. november 2012” kuupäevaga „30. november 2013”.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 23. november 2012

Komisjoni nimel

asepresident

Maroš ŠEFČOVIČ


(1)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1.

(2)  ELT L 307, 18.11.2008, lk 9.

(3)  ELT L 288, 5.11.2011, lk 26.


Top