Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1099

Nõukogu määrus (EL) nr 1099/2012, 26. november 2012 , millega muudetakse määrust (EL) nr 270/2011 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses

OJ L 327, 27.11.2012, p. 14–15 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 013 P. 257 - 258

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1099/oj

27.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 327/14


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1099/2012,

26. november 2012,

millega muudetakse määrust (EL) nr 270/2011 teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 215 lõiget 2,

võttes arvesse nõukogu 21. märtsi 2011. aasta otsust 2011/172/ÜVJP teatavate isikute, üksuste ja asutuste vastu suunatud piiravate meetmete kohta seoses olukorraga Egiptuses (1),

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ning Euroopa Komisjoni ühist ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EL) nr 270/2011 (2) jõustatakse otsuses 2011/172/ÜVJP sätestatud meetmed.

(2)

Nõukogu otsusega 2012/723/ÜVJP (3) nähakse ette muudatus otsuses 2011/172/ÜVJP, et lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist juhul, kui neid on vaja liidus tehtud kohtu või haldusorgani otsuse või liikmesriigis täitmisele pööratava kohtuotsuse täitmiseks.

(3)

Määruse (EL) nr 270/2011 artiklis 9 käsitletakse isikute, üksuste ja asutuste kohustust esitada liikmesriigi pädevale asutusele määruse järgimist hõlbustav teave, mis edastatakse ühtlasi komisjonile. Artikli 9 lõike 2 kohaselt kasutatakse kogu esitatud ja saadud teavet ainult sel otstarbel, milleks see esitati või saadi. See ei tohiks aga takistada liikmesriike edastamast siseriikliku õiguse alusel sellist teavet Egiptuse asjaomastele ametiasutustele ja teistele liikmesriikidele, kui seda on vaja selleks, et aidata kaasa seadusvastaselt omandatud vara sissenõudmisele.

(4)

Seetõttu tuleks määrust (EL) nr 270/2011 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EL) nr 270/2011 muudetakse järgmiselt.

1)

Artikkel 5 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 5

1.   Erandina artiklist 2 võivad II lisas loetletud veebisaitidel esitatud liikmesriikide pädevad asutused lubada teatavate külmutatud rahaliste vahendite või majandusressursside vabastamist, kui on täidetud järgmised tingimused:

a)

vahekohus on teinud kõnealuste rahaliste vahendite või majandusressursside kohta otsuse enne kuupäeva, mil artiklis 2 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti I lisas esitatud loetellu, või nende kohta on liidus tehtud kohtu või haldusorgani otsus või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratav kohtuotsus enne või pärast nimetatud kuupäeva;

b)

rahalisi vahendeid või majandusressursse kasutatakse ainult sellise otsusega tagatud või kehtivaks tunnistatud nõuete rahuldamiseks kõnealuseid nõudeid omavate isikute õigusi reguleerivate õigusnormidega seatud piires;

c)

otsus ei ole tehtud I lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku, üksuse või asutuse kasuks ning

d)

otsuse tunnustamine ei ole vastuolus asjaomase liikmesriigi avaliku korraga.

2.   Asjaomane liikmesriik teavitab teisi liikmesriike ja komisjoni käesoleva artikli alusel antud loast.”

2)

Artikli 6 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Artikli 2 lõiget 2 ei kohaldata külmutatud kontodele lisatud järgmiste summade suhtes:

a)

nendelt kontodelt tasumisele kuuluvad intressid või muud tulud või

b)

maksed, mis kuuluvad tasumisele lepingute, kokkulepete või kohustuste alusel, mis sõlmiti või tekkisid enne kuupäeva, mil artiklis 2 osutatud füüsiline või juriidiline isik, üksus või asutus kanti I lisas esitatud loetellu, või

c)

maksed, mis kuuluvad tasumisele liidus tehtud või asjaomases liikmesriigis täitmisele pööratava kohtu, haldusorgani või vahekohtu otsuse alusel,

tingimusel et kõnealused intressid, muud tulud ja maksed külmutatakse artikli 2 lõike 1 kohaselt.”

3)

Artiklisse 9 lisatakse järgmine lõige:

„3.   Lõige 2 ei takista liikmesriike edastamast siseriikliku õiguse alusel sellist teavet Egiptuse asjaomastele ametiasutustele ja teistele liikmesriikidele, kui seda on vaja selleks, et aidata kaasa seadusvastaselt omandatud vara sissenõudmisele.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 26. november 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

G. DEMOSTHENOUS


(1)  ELT L 76, 22.3.2011, lk 63.

(2)  ELT L 76, 22.3.2011, lk 4.

(3)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 44.


Top