Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1048

Komisjoni määrus (EL) nr 1048/2012, 8. november 2012 , toidu kohta esitatavate ja haigestumise riski vähendamisele osutavate tervisealaste väidete lubamise kohta EMPs kohaldatav tekst

OJ L 310, 9.11.2012, p. 38–40 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 024 P. 252 - 254

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1048/oj

9.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 310/38


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1048/2012,

8. november 2012,

toidu kohta esitatavate ja haigestumise riski vähendamisele osutavate tervisealaste väidete lubamise kohta

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. detsembri 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta, (1) eelkõige selle artikli 17 lõiget 3,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 kohaselt on keelatud esitada toidu kohta tervisealaseid väiteid, kui komisjon ei ole kõnealuse määruse kohaselt neile luba andnud ja kui need väited ei ole esitatud lubatud väidete nimekirjas.

(2)

Määruses (EÜ) nr 1924/2006 on ka sätestatud, et toidukäitlejad võivad esitada tervisealaste väidete loataotlusi liikmesriigi pädevale asutusele. Liikmesriigi pädev asutus edastab kehtivad taotlused Euroopa Toiduohutusametile (EFSA) (edaspidi „toiduohutusamet”).

(3)

Pärast taotluse kättesaamist peab toiduohutusamet viivitamata teavitama teisi liikmesriike ja komisjoni ning esitama asjaomase tervisealase väite kohta arvamuse.

(4)

Komisjon peab tervisealaste väidete lubamise kohta otsuse tegemisel võtma arvesse toiduohutusameti arvamust.

(5)

Pärast seda, kui Cargill Incorporated oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 14 lõike 1 punkti a kohase taotluse ja taotlenud ühe metaanalüüsi (2) konfidentsiaalsete andmete ja odra beetakiu (BarlivTM) tootmisprotsessi puudutava teabe konfidentsiaalsuse kaitset, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta, mis käsitles odra beeta-glükaanide mõju vere kolesteroolitaseme alandamisele ja südamehaiguse (südame isheemiatõve) riski vähendamisele (küsimus nr EFSA-Q-2011-00798) (3). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Odra beeta-glükaani puhul on tõestatud vere kolesteroolitaset alandav/vähendav toime. Vere kolesteroolitaseme alandamine võib vähendada südamehaiguse (südame isheemiatõve) riski.”

(6)

Esitatud andmete põhjal järeldas toiduohutusamet komisjonile ja liikmesriikidele 8. detsembril 2011 saadetud arvamuses, et odra beeta-glükaanide tarbimise ja vere LDL-kolesteroolitaseme alandamise vahel on tuvastatud põhjuslik seos. Seega tuleks seda järeldust kajastavat tervisealast väidet pidada vastavaks määruse (EÜ) nr 1924/2006 nõuetele ning see tuleks lisada liidu lubatud väidete nimekirja. Toiduohutusamet ei pidanud arvamusele jõudmiseks vajalikuks odra beetakiu (BarlivTM) metaanalüüsi ja tootmisprotsessi puudutavat teavet, mis olid taotleja väitel omandiõiguslikud. Seetõttu järeldatakse, et määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 21 lõike 1 punktis c esitatud nõue ei ole täidetud ning konfidentsiaalsete andmete kaitset ei tagata.

(7)

Pärast seda, kui Valens Int. d.o.o. oli esitanud määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 14 lõike 1 punkti a kohase taotluse, pidi toiduohutusamet esitama arvamuse tervisealase väite kohta, mis käsitles odra beeta-glükaanide mõju vere kolesteroolitaseme alandamisele ja südamehaiguse (südame isheemiatõve) riski vähenemisele (küsimus nr EFSA-Q-2011-00799) (4). Taotleja esitatud väide oli sõnastatud järgmiselt: „Odra beeta-glükaani puhul on tõestatud vere kolesteroolitaset alandav toime. Vere kolesteroolitaseme alandamine võib vähendada südamehaiguse riski.”

(8)

Esitatud andmete põhjal järeldas toiduohutusamet komisjonile ja liikmesriikidele 8. detsembril 2011 saadetud arvamuses, et odra beeta-glükaanide tarbimise ja vere LDL-kolesteroolitaseme alandamise vahel on tuvastatud põhjuslik seos. Seega tuleks seda järeldust kajastavat tervisealast väidet pidada vastavaks määruse (EÜ) nr 1924/2006 nõuetele ning see tuleks lisada liidu lubatud väidete nimekirja.

(9)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 16 lõikes 4 on sätestatud, et tervisealase väite lubamist heakskiitev arvamus peaks sisaldama teatavaid andmeid. Seega tuleks need andmed esitada käesoleva määruse lisas lubatud väite kohta ja vajaduse korral esitada väite muudetud sõnastus, väite kasutamise eritingimused ning vajaduse korral toidu kasutamise tingimused ja piirangud ja/või lisaselgitus või hoiatus määruses (EÜ) nr 1924/2006 sätestatud eeskirjade kohaselt ning kooskõlas toiduohutusameti arvamustega.

(10)

Määruse (EÜ) nr 1924/2006 üks eesmärke on tagada, et tervisealased väited oleks tõesed, selged, usaldusväärsed ja tarbijale kasulikud ning et sellega oleks väidete sõnastuse ja esitusviisi puhul arvestatud. Seepärast peaksid juhtudel, kui väidete sõnastusel on tarbija jaoks sama tähendus kui lubatud tervisealasel väitel (sest need näitavad, et toidu kategooria, toidu või ühe selle koostisosa ja tervise vahel on sama seos), nende suhtes kehtima käesoleva määruse lisas osutatud samad kasutustingimused.

(11)

Märkusi, mis komisjon sai taotlejatelt ja üldsuse esindajatelt määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 16 lõike 6 kohaselt, on käesolevas määruses sätestatud meetmete kindlaksmääramisel arvesse võetud.

(12)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega ning ei Euroopa Parlament ega nõukogu pole vastuväiteid esitanud,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Käesoleva määruse lisas nimetatud tervisealast väidet võib esitada Euroopa Liidu turul müüdava toidu kohta kõnealuses lisas sätestatud tingimuste kohaselt.

2.   Lõikes 1 osutatud tervisealane väide lisatakse määruse (EÜ) nr 1924/2006 artikli 14 lõikes 1 osutatud liidu lubatud väidete nimekirja.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 8. november 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 9.

(2)  Harland JI, 2011 (avaldamata); Meta-analysis of the effects of barley beta-glucan on blood lipids.

(3)  EFSA Journal (2011); 9(12):2470.

(4)  EFSA Journal (2011); 9(12):2471.


LISA

Lubatud tervisealane väide

Taotlus – määruse (EÜ) nr 1924/2006 asjakohased sätted

Taotleja – aadress

Toitaine, aine, toit või toidugrupp

Väide

Väite kasutamise tingimused

Toidu kasutustingimused ja/või piirangud ja/või täiendavad selgitused või hoiatused

EFSA arvamuse viide

Artikli 14 lõike 1 punkt a: haigestumise riski vähendamisele osutav tervisealane väide

Cargill Incorporated, mis tegutseb läbi Cargill Health and Nutrition, c/o Cargill R&D Centre Europe, Havenstraat 84, B-1800 Vilvoorde, Belgia

Odra beeta-glükaan

Odra beeta-glükaani puhul on tõestatud vere kolesteroolitaset alandav/vähendav toime. Kõrge vere kolesteroolitase on südame isheemiatõve tekkimise riskitegur.

Tarbijat tuleb teavitada, et kasulik toime avaldub siis, kui päevas tarbitakse 3 g beeta-glükaani.

Väidet võib kasutada toitude puhul, mis sisaldavad vähemalt 1 g odra beeta-glükaani määratletud portsjoni kohta.

 

Q-2011-00798

Valens Int. d.o.o., Kidričeva ulica 24b, SI-3000 Celje, Sloveenia

Q-2011-00799


Top