Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1045

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1045/2012, 8. november 2012 , määruse (EMÜ) nr 2454/93 erandi kohta seoses üldise tariifsete soodustuste süsteemi raames kohaldatavate päritolureeglitega, et võtta arvesse El Salvadori eriolukorda teatavate kalandustoodete Euroopa Liitu eksportimisel

OJ L 310, 9.11.2012, p. 31–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2012/1045/oj

9.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 310/31


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1045/2012,

8. november 2012,

määruse (EMÜ) nr 2454/93 erandi kohta seoses üldise tariifsete soodustuste süsteemi raames kohaldatavate päritolureeglitega, et võtta arvesse El Salvadori eriolukorda teatavate kalandustoodete Euroopa Liitu eksportimisel

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (1) eriti selle artiklit 247,

võttes arvesse komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2913/92 (millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (2) rakendussätted, eriti selle artikli 89 lõike 1 punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 732/2008, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava alates 1. jaanuarist 2009, (3) andis ühendus El Salvadorile üldised tariifsed soodustused.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2454/93 on kehtestatud üldiste tariifsete soodustuste kava raames kohaldatav päritolustaatusega toodete määratlus. Kõnealuse määruse artikliga 89 on ette nähtud kõnealuse määratluse erand üldiste tariifsete soodustuste kavast kasu saavate soodustatud riikide jaoks.

(3)

El Salvador esitas 30. märtsi 2012. aasta kirjas taotluse erandi tegemiseks üldiste tariifsete soodustuste kava päritolureeglitest vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklile 89. El Salvador esitas taotluse toetuseks lisateavet 20. juuni ja 30. juuli 2012. aasta kirjas.

(4)

Taotlus käsitleb CN-koodi 1604 14 16 alla kuuluva kuumtöödeldud, külmutatud ja vaakumpakendatud tuunikalafilee, nn seljafilee, (edaspidi „tuuni seljafilee”) 4 000 tonni suurust aastast üldkogust ajavahemikul 1. juulist kuni 31. detsembrini 2012.

(5)

Kõnealusest taotlusest nähtub, et erandist ilmajäämine mõjutaks tunduvalt El Salvadori kalatöötlemissektori võimet jätkata tariifse sooduskohtlemise alla kuuluva tuuni seljafilee eksporti Euroopa Liitu.

(6)

Erandi tegemine on vajalik selleks, et anda El Salvadorile piisavalt aega oma töötleva kalatööstuse ettevalmistamiseks nii, et see vastaks tuuni seljafilee sooduspäritolu omandamist käsitlevatele reeglitele. El Salvadori valitsus ja töötlev tööstus vajavad seda aega selleks, et tagada riigi küllaldane varustatus päritolustaatusega tuunikalaga.

(7)

Arvestades olemasolevaid varustusvooge ja tootmismudeleid, tuleks teha erand CN-koodi ex 1604 14 16 alla kuuluva tuuni seljafilee 1 975 tonni suuruse aastase üldkoguse suhtes. Selle tagamiseks, et ajutine erand oleks piiratud El Salvadoril tuuni seljafilee sooduspäritolu omandamist käsitlevate reeglite täitmiseks vajamineva ajaga, tuleks erand kehtestada ajavahemikuks 1. jaanuarist 2012 kuni 30. juunini 2013. 2013. aasta kvoodimaht tuleks määratleda proportsionaalselt erandi kehtivusaja suhtes. Järelikult tuleks 2012. aasta kvoodimahuks kehtestada 1 975 tonni ja 2013. aasta kvoodimahuks 987,5 tonni.

(8)

Selleks, et tagada tariifse sooduskohtlemise alla kuuluva töödeldud kala ekspordi jätkumine El Salvadorist Euroopa Liitu, tuleks erand kehtestada tagasiulatuvalt alates 1. jaanuarist 2012.

(9)

Selguse huvides ja selleks, et CN-koodi ex 1604 14 16 alla kuuluva tuuni seljafilee suhtes saaks kohaldada erandit, on asjakohane sõnaselgelt sätestada, et kõnealuse tuuni seljafilee valmistamiseks kasutatav ainuke päritolustaatuseta materjal peaks olema HSi rubriikidesse 0302 või 0303 kuuluv tuunikala.

(10)

Määruses (EMÜ) nr 2454/93 on kehtestatud tariifikvootide haldamise eeskirjad. Selleks, et tagada tõhus haldamine tihedas koostöös El Salvadori ametiasutuste, Euroopa Liidu tolliasutuste ja komisjoniga, tuleks neid eeskirju mutatis mutandis kohaldada koguste suhtes, mida imporditakse käesoleva määrusega antud erandi alusel.

(11)

Selleks et erandi toimimist saaks tõhusamalt kontrollida, on vaja sätestada kohustus, et El Salvadori ametiasutused peavad komisjonile korrapäraselt edastama väljaantud päritolusertifikaatide vormi A üksikasjad.

(12)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitest 72, 73 ja 75–79 käsitatakse El Salvadoris HSi rubriikidesse 0302 või 0303 kuuluvast päritolustaatuseta tuunikalast valmistatud CN-koodi ex 1604 14 16 alla kuuluvat kuumtöödeldud, külmutatud ja vaakumpakendatud tuunikalafileed, nn seljafileed, El Salvadorist pärinevana vastavalt käesoleva määruse artiklites 2, 3 ja 4 sätestatud tingimustele.

Artikkel 2

Artiklis 1 sätestatud erandit kohaldatakse lisas sätestatud koguste suhtes, mis deklareeritakse El Salvadorist Euroopa Liitu vabasse ringlusse lubamiseks ajavahemikul 1. jaanuarist 2012 kuni 30. juunini 2013.

Artikkel 3

Käesoleva määruse lisas sätestatud koguseid hallatakse vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitele 308a, 308b ja 308c.

Artikkel 4

El Salvadori tolliasutused võtavad tarvitusele artiklis 1 osutatud toodete ekspordikoguste kontrollimiseks vajalikud abinõud.

El Salvadori pädevate asutuste poolt käesoleva määruse kohaselt väljaantud päritolusertifikaadi vormi A lahtris 4 peab olema üks järgmistest märgetest:

„Derogation — Commission Implementing Regulation (EU) No …/2012”;

„Excepción — Reglamento de Ejecución (UE) no …/2012 de la Comisión”.

El Salvadori pädevad asutused edastavad komisjonile igale kvartalile järgneva kuu lõpuks kvartaliaruande nende koguste kohta, millele käesoleva määruse alusel on välja antud päritolusertifikaadi vorm A, ning kõnealuste sertifikaatide seerianumbrid.

Artikkel 5

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõigis liikmesriikides.

Brüssel, 8. november 2012

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(2)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

(3)  ELT L 211, 6.8.2008, lk 1.


LISA

Jrk-nr

CN-kood

Toote kirjeldus

Ajavahemik

Kogus

(netokaal tonnides)

09.1629

ex 1604 14 16

Kuumtöödeldud, külmutatud ja vaakumpakendatud tuunikalafileed, nn seljafileed

1.1.2012–31.12.2012

1 975

1.1.2013–30.6.2013

987,5


Top