Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32012R1040

Nõukogu määrus (EL) nr 1040/2012, 7. november 2012 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 754/2009 seoses teatavate laevarühmade väljajätmisega määruses (EÜ) nr 1342/2008 sätestatud püügikoormuse reguleerimise korra kohaldamisalast ning määruseid (EL) nr 43/2012 ja (EL) nr 44/2012 seoses teatavate kalapüügivõimalustega

OJ L 310, 9.11.2012, p. 13–16 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/1040/oj

9.11.2012   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 310/13


NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1040/2012,

7. november 2012,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 754/2009 seoses teatavate laevarühmade väljajätmisega määruses (EÜ) nr 1342/2008 sätestatud püügikoormuse reguleerimise korra kohaldamisalast ning määruseid (EL) nr 43/2012 ja (EL) nr 44/2012 seoses teatavate kalapüügivõimalustega

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 43 lõiget 3,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Iiri mere heeringavarude 2011. aasta hinnang rajanes üksnes suundumuste hindamisel ning preventiivselt vähendati lubatud kogupüüki. 2012. aastal järgnes nimetatud liigi varude võrdlusuuring, mis parandas hindamismetoodikat ning võimaldab nüüd anda maksimaalsel jätkusuutlikul saagikusel põhineva püügiprognoosi. Kalanduse teadus-, tehnika- ja majanduskomiteel (STECF) paluti avaldada arvamust selle liigi püügivõimaluste tagasiulatuva suurendamise küsimuses ning selgitada sellise suurendamise mõju 2013. aastat käsitlevatele teaduslikele nõuannetele. STECF analüüsile tuginedes võib 2012. aasta püügivõimalusi suurendada tingimusel, et 2013. aasta lubatud kogupüügis tehakse vajalik muudatus, hoidmaks kalastussuremuse määra tasemel, mis kindlustab maksimaalse jätkusuutliku saagikuse. Nõukogu 17. jaanuari 2012. aasta määrust (EL) nr 43/2012, millega määratakse ELi laevadele 2012. aastaks kindlaks teatavate selliste kalavarude ja kalavarurühmade püügivõimalused, mis ei kuulu rahvusvaheliste läbirääkimiste või kokkulepete kohaldamisalasse, (1) tuleks vastavalt muuta.

(2)

Prantsusmaa on andnud teavet tursasaagi kohta kolme liiki kalapüügi osas, mis hõlmavad kolme laevarühma: Põhjameres saida püügiga tegelev põhjatraalerite rühm, Šotimaast lääne pool saida ja süvamereliikide püügiga tegelev põhjatraalerite rühm ning Šotimaast lääne pool euroopa merluusi püügiga tegelev õngejadapüügilaevade rühm. Kõnealuse teabe põhjal, mida on hinnanud STECF, saab teha kindlaks, et kõnealuse kolme laevarühma tursapüügi, sh tagasiheite kogused ei ületa 1,5 % iga kõnealuse laevarühma kogupüügist igas püügipiirkonnas nimetatud kolmest. Võttes lisaks arvesse kõnealuste laevarühmade püügitegevuse seire ja kontrolli tagamiseks rakendatavaid meetmeid ning arvestades, et kõnealuste laevarühmade hõlmamisega kaasneks halduskoormus, mis on ebaproportsionaalne selle üldise mõjuga tursavarudele, on asjakohane jätta need kolm laevarühma välja nõukogu 18. detsembri 2008. aasta määruses (EÜ) nr 1342/2008, millega kehtestatakse tursavarude ja nende varude püügi pikaajaline kava, (2) sätestatud püügikoormuse reguleerimise korra kohaldamisalast. Nõukogu 27. juuli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 754/2009, millega jäetakse teatavad laevarühmad välja määruse (EÜ) nr 1324/2008 III peatükis sätestatud püügikoormuse reguleerimise korra kohaldamisalast, (3) määrust (EL) nr 43/2012 ja nõukogu 17. jaanuari 2012. aasta määrust (EL) nr 44/2012, millega määratakse 2012. aastaks kindlaks kalapüügivõimalused ELi vetes ning ELi laevade kalapüügivõimalused teatavates väljaspool ELi asuvates vetes teatavate selliste kalavarude ja kalavarude rühmade püügiks, mis kuuluvad rahvusvaheliste läbirääkimiste või kokkulepete kohaldamisalasse, (4) tuleks seetõttu vastavalt muuta.

(3)

2012. aasta oktoobris avaldas Rahvusvaheline Mereuurimise Nõukogu (ICES) teaduslikud nõuanded Põhjamere, Skagerraki ja Kattegati norra tursiku varude kohta. ICESi nõuannetes öeldakse, et 2012. aastal ei tohiks püüda üle 101 000 tonni. Mis puudutab kvoote, siis 75 % Norra tursiku lubatud kogupüügist kuulub liidu kvoodi alla ja sellest 5 000 tonni tuleks eraldada Norrale. Ülejäänud osa liidu kvoodist tuleks jaotada liikmesriikide vahel.

(4)

Käesolevas määruses sätestatud püügipiiranguid tuleks kohaldada alates 1. jaanuarist 2012, välja arvatud sätted, mis käsitlevad püügikoormuse piiranguid, mida tuleks kohaldada alates 1. veebruarist 2012. Selline tagasiulatuv kohaldamine ei mõjuta õiguskindluse ja õiguspärase ootuse kaitse põhimõtteid asjaomaste püügivõimaluste suhtes, mis ei ole veel ammendatud. Kuna püügipiirangud avaldavad mõju majandustegevusele ja liidu laevade kalapüügihooaja kavandamisele, peaks käesolev määrus jõustuma vahetult pärast selle avaldamist.

(5)

Määrusi (EÜ) nr 754/2009, (EL) nr 43/2012 ja (EL) nr 44/2012 tuleks seetõttu vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 754/2009 muudatused

Määruse (EÜ) nr 754/2009 artiklisse 1 lisatakse järgmised punktid:

„j)

Prantsusmaa lipu all sõitev laevarühm, mida on nimetatud Prantsusmaa 8. juuni 2012. aasta kuupäevaga taotluses ja mis osaleb saida püügis Põhjamerel (ICES IV püügipiirkond), kasutades põhjatraali, mille võrgusilma suurus on 100 mm või rohkem (püügivahendite kategooria TR1).

k)

Prantsusmaa lipu all sõitev laevarühm, mida on nimetatud Prantsusmaa 8. juuni 2012. aasta kuupäevaga taotluses ja mis osaleb saida ja süvamereliikide püügis Šotimaast lääne pool (ICES VI püügipiirkond), kasutades põhjatraali, mille võrgusilma suurus on 100 mm või rohkem (püügivahendite kategooria TR1).

l)

Prantsusmaa lipu all sõitev laevarühm, mida on nimetatud Prantsusmaa 8. juuni 2012. aasta kuupäevaga taotluses ja mis osaleb euroopa merluusi püügis Šotimaast lääne pool (ICES VI püügipiirkond), kasutades õngejadasid (püügivahendite kategooria LL).”

Artikkel 2

Määruse (EL) nr 43/2012 muudatused

Määruse (EL) nr 43/2012 I ja IIA lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse I lisas esitatud tekstile.

Artikkel 3

Määruse (EL) nr 44/2012 muudatused

Määruse (EL) nr 44/2012 IA ja IIA lisa muudetakse vastavalt käesoleva määruse II lisas esitatud tekstile.

Artikkel 4

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

I lisa punkti 1 ning II lisa punkti 1 kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Artiklit 1, I lisa punkti 2 ning II lisa punkti 2 kohaldatakse alates 1. veebruarist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 7. november 2012

Nõukogu nimel

eesistuja

A. D. MAVROYIANNIS


(1)  ELT L 25, 27.1.2012, lk 1.

(2)  ELT L 348, 24.12.2008, lk 20.

(3)  ELT L 214, 19.8.2009, lk 16.

(4)  ELT L 25, 27.1.2012, lk 55.


I LISA

1)

Määruse (EL) nr 43/2012 I lisa B osas asendatakse kirje, mis käsitleb heeringat VIIa püügipiirkonnas, järgmisega:

„Liik

:

Heeringas

Clupea harengus

Püügipiirkond

:

VIIa püügipiirkond (1)

(HER/07 A/MM)

Iirimaa

1 374

Analüütiline TAC

Ühendkuningriik

3 906

Euroopa Liit

5 280

Lubatud kogupüük (TAC)

5 280

2)

Määruse (EL) nr 43/2012 IIA lisa 1. liite tabelis d asendatakse Prantsusmaad (FR) käsitlev veerg järgmisega:

„FR

1 057 828

34 926

0

0

0

302 917

0

184 354”


(1)  Seda püügipiirkonda on vähendatud ala võrra, mille piirid on järgmised:

põhjas laiuskraad 52° 30′ N,

lõunas laiuskraad 52° 00′ N,

läänes Iirimaa rannik,

idas Ühendkuningriigi rannik.”


II LISA

1)

Määruse (EL) nr 44/2012 IA lisas asendatakse kirje, mis käsitleb norra tursikut ja seotud kaaspüüki IIIa püügipiirkonnas, IIa ja IV püügipiirkonna ELi vetes, järgmise kirjega:

„Liik

:

Norra tursik ja seotud kaaspüük

Trisopterus esmarki

Püügipiirkond

:

IIIa püügipiirkond; IIa ja IV püügipiirkonna ELi veed

(NOP/2A3A4.)

Taani

70 684 (1)

Analüütiline TAC

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 3.

Ei kohaldata määruse (EÜ) nr 847/96 artiklit 4.

Saksamaa

14 (1)  (2)

Madalmaad

52 (1)  (2)

Euroopa Liit

75 750 (1)  (3)

Lubatud kogupüük (TAC)

Ei kohaldata

2)

Määruse (EL) nr 44/2012 IIA lisa 1. liites asendatakse Prantsusmaad (FR) käsitlev veerg järgmisega:

„FR

533 451

6 496 811

101 316

0

1 202 818

342 579

4 338 315

125 141”


(1)  Vähemalt 95 % selle kvoodi arvel lossitud saagist peab olema norra tursik. Kilttursa ja merlangi kaaspüük arvestatakse maha selle kvoodi ülejäänud 5 protsendist.

(2)  Selle kvoodi alusel võib püüda ainult ICES IIa, IIIa ja IV püügipiirkonna EL vetes.

(3)  Sellest 5 000 tonni eraldatakse Norrale.”


Top