Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0882

2011/882/EL: Komisjoni rakendusotsus, 21. detsember 2011 , millega lubatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 258/97 viia toidu uuendkoostisosana turule uus närimiskummialus (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9680 all)

OJ L 343, 23.12.2011, p. 121–122 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/882/oj

23.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 343/121


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

21. detsember 2011,

millega lubatakse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 258/97 viia toidu uuendkoostisosana turule uus närimiskummialus

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 9680 all)

(Ainult ingliskeelne tekst on autentne)

(2011/882/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 27. jaanuari 1997. aasta määrust (EÜ) nr 258/97 uuendtoidu ja toidu uuendkoostisosade kohta, (1) eriti selle artiklit 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Äriühing Revolymer Ltd. esitas 10. oktoobril 2007 Madalmaade pädevale ametiasutusele taotluse uue närimiskummialuse turuleviimiseks toidu uuendkoostisosana.

(2)

23. aprillil 2009 väljastas Madalmaade pädev toiduhindamisasutus oma esialgse hindamisaruande. Selles aruandes leiti, et uue närmiskummialuse kasutamine toidu uuendkoostisosana on ohutu.

(3)

Komisjon edastas esialgse hindamisaruande kõikidele liikmesriikidele 30. aprillil 2009.

(4)

Määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 6 lõikes 4 sätestatud 60-päevase ajavahemiku jooksul esitati kooskõlas kõnealuse sättega põhjendatud vastuväiteid toote turustamise kohta.

(5)

Seepärast konsulteeriti 2. juulil 2010 Euroopa Toiduohutusametiga (EFSA).

(6)

Euroopa Toiduohutusamet jõudis 25. märtsi 2011. aasta teaduslikus arvamuses uue närimiskummialuse (REV-7) ohutuse kohta toidu uuendkoostisosana („Scientific Opinion on the safety of a „novel chewing gum base (REV-7)” as a novel food ingredient”) (2) järeldusele, et uus närimiskummialus on kavandatud kasutustingimustes ja manustamistasemete korral ohutu.

(7)

Uus närimiskummialus vastab määruse (EÜ) nr 258/97 artikli 3 lõikes 1 sätestatud kriteeriumidele.

(8)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Lisas määratletud uut närimiskummialust võib viia liidu turule kasutamiseks toidu uuendkoostisosana närimiskummides maksimumsisaldusega 8 %.

Artikkel 2

Nimetus, mis kantakse käesoleva otsusega lubatud uut närimiskummialust sisaldava toiduaine etiketile, on „närimiskummialus (1, 3-butadieen, 2-metüül-homopolümeer, maleaaditud, polüetüleenglükomonometüüleetri estrid)”.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud ettevõttele Revolymer Ltd., 1, NewTech Square, Deeside Industrial Park, Deeside, Flintshire, CH5 2NT, Ühendkuningriik.

Brüssel, 21. detsember 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT L 43, 14.2.1997, lk 1.

(2)  EFSA Journal 2011;9(4):2127.


LISA

Uue närimiskummialuse omaduste täpne kirjeldus

Kirjeldus

Toidu uuendkoostisosa on sünteetiline polümeer (patendi number WO2006016179). See on valget või valkjat värvi.

See koosneb polüisopreen-ko-maleiinanhüdriidile (PIP-g-MA) poogitud hargnenud ahelaga metoksüpolüetüleenglükooli (MPEG) polümeeridest ja reageerimata metoksüpolüetüleenglükoolist (alla 35 massiprotsendi).

Polüisopreen-ko-maleiinanhüdriidile (PIP-g-MA) poogitud metoksüpolüetüleenglükooli (MPEG) molekulaarstruktuur

Image

Image

Metoksüpolüetüleenglükooli omadused

Niiskus

alla 5 %

Tuhk

alla 5 mg/kg

Jääkanhüdriid

alla 15 μmol/g

Polüdisperssuse indeks

alla 1,4

Isopreen

alla 0,05 mg/kg

Etüleenoksiid

alla 0,2 mg/kg

Vaba maleiinanhüdriid

alla 0,1 %

Oligomeere kokku (alla 1 000 aatommassiühiku)

mitte üle 50 mg/kg


Lähteainetest tingitud lisandid

Etüleenglükool

alla 200 mg/kg

Dietüleenglükool

alla 30 mg/kg

Monoetüleenglükoolmetüüleeter

alla 3 mg/kg

Dietüleenglükoolmetüüleeter

alla 4 mg/kg

Trietüleenglükoolmetüüleeter

alla 7 mg/kg

1,4-dioksaan

alla 2 mg/kg

Formaldehüüd

alla 10 mg/kg


Top