Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0881

2011/881/EL: Komisjoni rakendusotsus, 21. detsember 2011 , mis käsitleb rahastamisotsuse vastuvõtmist, et toetada meemesilaste kolooniate vähenemise vabatahtlikke järelevalveuuringuid (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9597 all)

OJ L 343, 23.12.2011, p. 119–120 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/881/oj

23.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 343/119


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

21. detsember 2011,

mis käsitleb rahastamisotsuse vastuvõtmist, et toetada meemesilaste kolooniate vähenemise vabatahtlikke järelevalveuuringuid

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 9597 all)

(2011/881/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta otsust 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artikleid 22–24,

võttes arvesse nõukogu 25. juuni 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 1605/2002, mis käsitleb Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust, (2) eriti selle artiklit 75 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni 23. detsembri 2002. aasta määrust (EÜ, Euratom) nr 2342/2002, millega kehtestatakse Euroopa ühenduste üldeelarve suhtes kohaldatavat finantsmäärust käsitleva nõukogu määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 üksikasjalikud rakenduseeskirjad (edaspidi „rakenduseeskirjad”), (3) ning eriti selle artiklit 90,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsuses 2009/470/EÜ on sätestatud kord, mis reguleerib ühenduse rahalist toetust veterinaaria valdkonnas tehtud kulutuste katteks.

(2)

Otsuse 2009/470/EÜ artiklis 22 on sätestatud, et ühendus võib võtta või aidata liikmesriikidel võtta tehnilisi ja teaduslikke meetmeid, mis on vajalikud ühenduse veterinaariaalaste õigusaktide väljatöötamiseks.

(3)

Komisjoni teatises Euroopa Parlamendile ja nõukogule meemesilaste tervise kohta (4) antakse ülevaade komisjoni juba võetud ja käimasolevatest tegevustest seoses meemesilaste tervisega ELis. Peamine teatises käsitletav teema on mesilaste suremus. Mesilaste suremusest on teatatud mitmes riigis üle maailma ning samuti ELis.

(4)

2009. aasta EFSA projektis „Mesilaste suremus ja mesilaste jälgimine Euroopas” järeldati, et ELi järelevalvesüsteemid on üldiselt nõrgad ning et liikmesriikide tasandil puuduvad andmed ja ELi tasandil puuduvad võrreldavad andmed.

(5)

Komisjon tegi ettepaneku peamiste tegevustena nimetada ELi mesilaste tervishoiu referentlabor (EURL) ning alustada meemesilaste kolooniate vähenemise järelevalveuuringuid, mida tehnilise külje pealt toetaks EURL ning kaasfinantseeriks komisjon.

(6)

Esimene samm on juba tehtud – ELi mesilaste tervishoiu referentlabor nimetati komisjoni määrusega (EÜ) nr 87/2011 (5) ning see tegutseb alates 1. aprillist 2011. (ANSES – Sophia Antipolis – FR).

(7)

Komisjoni taotlusel on ELi mesilaste tervishoiu referentlabor koostanud tehnilise dokumendi „Mesilaskolooniate vähenemise pilootjärelevalveprojekti alused” (kättesaadav aadressil http://ec.europa.eu/food/animal/liveanimals/bees/bee_health_en.htm), milles antakse liikmesriikidele juhised järelevalveuuringute hoolikaks väljatöötamiseks.

(8)

Selleks, et parandada mesilaste tervist käsitlevate andmete kättesaadavust, on asjakohane toetada liikmesriikides teatavaid järelevalveuuringuid mesilaste vähenemise kohta.

(9)

Liikmesriikidel paluti 30. septembriks 2011 esitada komisjonile järelevalveuuringud, mis põhinevad ELi mesilaste tervishoiu referentlabori koostatud tehnilisel dokumendil.

(10)

20 liikmesriiki on saatnud ettepanekud järelevalveuuringute kohta. Neid ettepanekuid hinnatakse tehnilisest ja finantsaspektist, et kontrollida nende vastavust tehnilisele dokumendile „Mesilaskolooniate vähenemise pilootjärelevalveprojekti alused”. Pärast hindamist ja valikumenetlust kinnitatakse edaspidise komisjoni otsusega kaasrahastamise määr, mis ei ületa 70 % kogu summast, ning iga liikmesriigi panus.

(11)

Järelevalveuuringud peavad hõlmama mesilate kontrollimist enne talve ning sellele järgnevat kontrollkäiku pärast talve. Veel üks kontrollkäik on planeeritud teha suvel. Sõltuvalt liikmesriikide kavast tuleks seega esimene kontrollkäik teha enne talve 2012 ning teine kontrollkäik sellele järgneval aastal. Sel põhjusel on asjakohane, kui käesolevat otsust kohaldataks alates 1. jaanuarist 2012 kuni 30. juunini 2013.

(12)

On asjakohane kehtestada liidu finantseering uuringutele, eraldades selleks 3 750 000 eurot.

(13)

Käesolevat otsust käsitatakse rahastamisotsusena määruse (EÜ, Euratom) nr 1605/2002 artikli 75 kõike 2 ja määruse (EÜ, Euratom) nr 2342/2002 artikli 90 tähenduses.

(14)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

1.   Euroopa Liidu toetus meemesilaste kolooniate vähenemise järelevalveuuringute teostamiseks on 3 750 000 eurot. Toetust antakse ajavahemikul 1. jaanuarist 2012 kuni 30. juunini 2013.

2.   Esimeses lõikes nimetatud toetus, mis on maksimaalselt 70 % kogukuludest, on piiratud järgmiste kulutustega:

i)

laboritestide tegemine ja

ii)

töötajad, kes on spetsiaalselt määratud

valimite võtmiseks ja

mesilate ning mesilaskolooniate tervise jälgimiseks.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 21. detsember 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(2)  EÜT L 248, 16.9.2002, lk 1.

(3)  EÜT L 357, 31.12.2002, lk 1.

(4)  KOM(2010) 714 (lõplik).

(5)  ELT L 29, 3.2.2011, lk 1.


Top