EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0862

2011/862/EL: Komisjoni rakendusotsus, 19. detsember 2011 , millega kiidetakse heaks teatavad loomahaiguse ja zoonooside likvideerimise ning seire muudetud kavad 2011. aastaks ja muudetakse otsust 2010/712/EL kõnealuse otsusega heakskiidetud kavade puhul antava liidu rahalise toetuse osas (teatavaks tehtud numbri K(2011) 9478 all)

OJ L 338, 21.12.2011, p. 64–69 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/862/oj

21.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 338/64


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

19. detsember 2011,

millega kiidetakse heaks teatavad loomahaiguse ja zoonooside likvideerimise ning seire muudetud kavad 2011. aastaks ja muudetakse otsust 2010/712/EL kõnealuse otsusega heakskiidetud kavade puhul antava liidu rahalise toetuse osas

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 9478 all)

(2011/862/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 25. mai 2009. aasta otsust 2009/470/EÜ kulutuste kohta veterinaaria valdkonnas, (1) eriti selle artikli 27 lõikeid 5 ja 6 ning artikli 28 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Otsusega 2009/470/EÜ on kehtestatud liidu rahalise toetuse andmise kord loomahaiguste ja zoonooside likvideerimise, kontrollimise ja seirekavade puhul.

(2)

Komisjoni 25. aprilli 2008. aasta otsusega 2008/341/EÜ (millega kehtestatakse ühenduse kriteeriumid, millele peavad vastama teatavate loomahaiguste ja zoonooside riiklikud likvideerimis-, tõrje- ja seireprogrammid) (2) on ette nähtud, et otsuse 2009/470/EÜ artikli 27 lõikes 1 sätestatud meetmetena heakskiidu saamiseks peavad liikmesriikide esitatud likvideerimis-, tõrje- ja seirekavad vastama vähemalt otsuse 2008/341/EÜ lisas sätestatud kriteeriumidele.

(3)

Komisjoni 23. novembri 2010. aasta otsusega 2010/712/EL (millega kiidetakse heaks liikmesriikide 2011. aastaks ja järgmisteks aastateks esitatud aastased ja mitmeaastased kavad ning ühenduse rahaline toetus teatavate loomahaiguste ja zoonooside likvideerimiseks, tõrjeks ja seireks) (3) on heaks kiidetud teatavate riikide kavad ning kehtestatud liidu rahalise toetuse kavandatav maksimumsumma ja määr igale liikmesriigi esitatud kavale.

(4)

Komisjon on hinnanud liikmesriikide esitatud aruandeid kavadega seotud kulude kohta. Kõnealuse hinnangu tulemustest järeldub, et teatavad liikmesriigid ei kasuta täielikult ära 2011. aastaks eraldatud vahendeid, samal ajal kui teised ületavad eraldatud summa.

(5)

Teatavad liikmesriigid on komisjonile teatanud, et praeguses finantsolukorras on vaja täiendavat toetust hävitatud loomade omanikele, samuti on vaja 50 % tasemel rahastatavaid muid meetmeid, et tagada ELi kaasrahastatud veterinaarprogrammide järjepidevus ja säilitada eri haigustega seonduv positiivne trend.

(6)

Komisjon uuris rahastamise suurendamist käsitlevaid taotlusi, võttes arvesse veterinaaria olukorda ja jooksval eelarveaastal saadaolevaid vahendeid, ning pidas ajakohaseks, et 50 % tasemel rahastavate abikõlblike meetmete jaoks antavaid toetusi suurendatakse nii, et rahastamismäära kohandatakse 60 protsendini.

(7)

Seepärast tuleks mitme riikliku kava puhul antavat liidu rahalist toetust kohandada. On asjakohane jaotada vahendid ümber nende riiklike kavade arvelt, mille puhul ei kasutata eraldisi täielikult ära, ja kanda need üle kavadele, mis tõenäoliselt ületavad eraldisi. Ümberjaotamine peab põhinema viimasel teabel asjaomase liikmesriigi tegelike kulude kohta.

(8)

Lisaks on Portugal esitanud veiste brutselloosi likvideerimise muudetud kava, Läti on esitanud salmonelloosi tõrje muudetud kava, Rumeenia ja Slovakkia on esitanud sigade klassikalise katku tõrje ja seire muudetud kava, Taani on esitanud kodu- ja metslindudel esinevat lindude grippi käsitleva muudetud uuringukava, Belgia, Tšehhi Vabariik, Taani, Saksamaa, Eesti, Iirimaa, Hispaania, Prantsusmaa, Itaalia, Küpros, Läti, Luksemburg, Ungari, Madalmaad, Austria, Poola, Portugal, Sloveenia, Slovakkia, Soome, Rootsi ja Ühendkuningriik on esitanud transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate seire ning veiste spongioosse entsefalopaatia ja skreipi likvideerimise muudetud kavad ning Rumeenia, Sloveenia ja Soome on esitanud marutaudi likvideerimine muudetud kavad.

(9)

Komisjon on esitatud muudetud kavasid hinnanud nii veterinaaria kui ka rahalisest seisukohast lähtudes. Leiti, et kavad vastavad liidu asjakohastele veterinaariaalastele õigusaktidele ning eelkõige otsuses 2008/341/EÜ lisas sätestatud kriteeriumidele. Seetõttu tuleks kõnealused muudetud kavad heaks kiita.

(10)

Seega tuleks otsust 2010/712/EL vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Portugali esitatud veiste brutselloosi likvideerimise muudetud kava heakskiitmine

Kiidetakse heaks Portugali 12. aprillil 2011 esitatud veiste brutselloosi käsitlev muudetud kava ajavahemikuks 1. jaanuarist 2011 kuni 31. detsembrini 2011.

Artikkel 2

Belgia ja Läti esitatud liigi Gallus gallus aretuskarjades, munakanade karjades ja broilerikarjades ning liigi Meleagris gallopavo kalkunite karjades salmonelloosi (zoonootiline salmonelloos) käsitlevate muudetud kavade heakskiitmine

Kiidetakse heaks järgmised teatava zoonootilise salmonelloosi tõrje muudetud kavad liigi Gallus gallus aretuskarjade, munakanade karjade ja broilerikarjade puhul ning kalkunite (Meleagris gallopavo) karjade puhul ajavahemikuks 1. jaanuarist 2011 kuni 31. detsembrini 2011:

a)

Belgia 26. juulil 2011 esitatud kava;

b)

Läti 8. märtsil 2011 esitatud kava.

Artikkel 3

Rumeenia ja Slovakkia esitatud sigade klassikalist katku käsitlevate muudetud kavade heakskiitmine

Kiidetakse heaks järgmised sigade klassikalise katku tõrje ja seire muudetud kavad ajavahemikuks 1. jaanuarist 2011 kuni 31. detsembrini 2011:

a)

Rumeenia 7. oktoobril 2011 esitatud kava;

b)

Slovakkia 21. novembril 2011 esitatud kava.

Artikkel 4

Taani esitatud kodu- ja metslindudel esinevat lindude grippi käsitleva muudetud uuringukava heakskiitmine

Kiidetakse heaks Taani 4. märtsil 2011 esitatud kodu- ja metslindudel esinevat lindude grippi käsitlev muudetud uuringukava ajavahemikuks 1. jaanuarist 2011 kuni 31. detsembrini 2011.

Artikkel 5

Teatavate liikmesriikide esitatud transmissiivseid spongioosseid entsefalopaatiaid, veiste spongioosset entsefalopaatiat ja skreipit käsitlevate muudetud kavade heakskiitmine

Kiidetakse heaks järgmised transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate seire ning veiste spongioosse entsefalopaatia ja skreipi likvideerimise muudetud kavad ajavahemikuks 1. jaanuarist 2011 kuni 31. detsembrini 2011:

a)

Belgia 15. juunil 2011 esitatud kava;

b)

Tšehhi Vabariigi 17. juunil 2011 esitatud kava;

c)

Taani 8. juunil 2011 esitatud kava;

d)

Saksamaa 14. juunil 2011 esitatud kava;

e)

Eesti 27. juunil 2011 esitatud kava;

f)

Iirimaa 29. juunil 2011 esitatud kava;

g)

Hispaania 1. juulil 2011 esitatud kava;

h)

Prantsusmaa 13. juulil 2011 esitatud kava;

i)

Itaalia 22. juunil 2011 esitatud kava;

j)

Küprose 30. juunil 2011 esitatud kava;

k)

Läti 28. juunil 2011 esitatud kava;

l)

Luksemburgi 24. juunil 2011 esitatud kava;

m)

Ungari 29. juunil 2011 esitatud kava;

n)

Madalmaade 30. juunil 2011 esitatud kava;

o)

Austria 29. juunil 2011 esitatud kava;

p)

Poola 28. juunil 2011 esitatud kava;

q)

Portugali 29. juunil 2011 esitatud kava;

r)

Sloveenia 8. juunil 2011 esitatud kava;

s)

Slovakkia 30. juunil 2011 esitatud kava;

t)

Soome 22. juunil 2011 esitatud kava;

u)

Rootsi 20. juunil 2011 esitatud kava;

v)

Ühendkuningriigi 28. juunil 2011 esitatud kava.

Artikkel 6

Rumeenia ja Soome esitatud marutaudi käsitlevate muudetud kavade heakskiitmine

Kiidetakse heaks järgmised marutaudi käsitlevad muudetud kavad ajavahemikuks 1. jaanuarist 2011 kuni 31. detsembrini 2011:

a)

Rumeenia 23. septembril 2011 esitatud kava;

b)

Soome 15. septembril 2011 esitatud kava.

Artikkel 7

Slovakkia esitatud marutaudi käsitleva mitmeaastase muudetud kava heakskiitmine

Kiidetakse heaks Slovakkia 16. septembril 2011 esitatud marutaudi käsitlev mitmeaastane muudetud kava ajavahemikuks 1. jaanuarist 2011 kuni 31. detsembrini 2012.

Artikkel 8

Otsuse 2010/712/EL muudatused

Otsust 2010/712/EL muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 1 muudetakse järgmiselt.

a)

Lõike 2 punktis b asendatakse tekst „50 %” tekstiga „60 %”.

b)

Lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

ei tohi ületada järgmist:

i)

Hispaania puhul 4 600 000 eurot;

ii)

Itaalia puhul 3 000 000 eurot;

iii)

Küprose puhul 90 000 eurot;

iv)

Portugali puhul 1 040 000 eurot;

v)

Ühendkuningriigi puhul 1 350 000 eurot.”

c)

Lõike 3 punktid a–d asendatakse järgmistega:

„a)

Rose Bengali test

0,24 eurot testi kohta;

b)

SAT-test

0,24 eurot testi kohta;

c)

komplemendi sidumise test

0,48 eurot testi kohta;

d)

ELISA-test

1,2 eurot testi kohta.”

2)

Artiklit 2 muudetakse järgmiselt.

a)

Lõike 2 punktis b asendatakse tekst „50 %” tekstiga „60 %”.

b)

Lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

ei tohi ületada järgmist:

i)

Iirimaa puhul 16 000 000 eurot;

ii)

Hispaania puhul 18 500 000 eurot;

iii)

Itaalia puhul 5 500 000 eurot;

iv)

Portugali puhul 1 440 000 eurot;

v)

Ühendkuningriigi puhul 26 500 000 eurot.”

c)

Lõikes 3 asendatakse punktid a ja b järgmisega:

„a)

tuberkuliiniproov

2,4 eurot testi kohta;

b)

gamma-interferoontest

6 eurot testi kohta.”

3)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt.

a)

Lõike 2 punktis b asendatakse tekst „50 %” tekstiga „60 %”.

b)

Lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

ei tohi ületada järgmist:

i)

Kreeka puhul 160 000 eurot;

ii)

Hispaania puhul 9 200 000 eurot;

iii)

Itaalia puhul 4 200 000 eurot;

iv)

Küprose puhul 85 000 eurot;

v)

Portugali puhul 2 260 000 eurot.”

c)

Lõikes 3 asendatakse punktid a ja b järgmisega:

„a)

Rose Bengali test

0,24 eurot testi kohta;

b)

komplemendi sidumise test

0,48 eurot testi kohta”.

4)

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt.

a)

Lõike 2 punktis b asendatakse tekst „50 %” tekstiga „60 %”.

b)

Lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

ei tohi ületada järgmist:

i)

Belgia puhul 420 000 eurot;

ii)

Bulgaaria puhul 10 000 eurot;

iii)

Tšehhi Vabariigi puhul 1 700 000 eurot;

iv)

Taani puhul 0 eurot;

v)

Saksamaa puhul 400 000 eurot;

vi)

Eesti puhul 10 000 eurot;

vii)

Iirimaa puhul 10 000 eurot;

viii)

Kreeka puhul 100 000 euroga;

ix)

Hispaania puhul 5 200 000 eurot;

x)

Prantsusmaa puhul 3 000 000 eurot;

xi)

Itaalia puhul 300 000 eurot;

xii)

Läti puhul 20 000 eurot;

xiii)

Leedu puhul 5 000 eurot;

xiv)

Ungari puhul 60 000 eurot;

xv)

Malta puhul 10 000 eurot;

xvi)

Madalmaade puhul 50 000 eurot;

xvii)

Austria puhul 160 000 eurot;

xviii)

Poola puhul 50 000 eurot;

xix)

Portugali puhul 1 650 000 eurot;

xx)

Rumeenia puhul 100 000 eurot;

xxi)

Sloveenia puhul 50 000 eurot;

xxii)

Slovakkia puhul 60 000 eurot;

xxiii)

Soome puhul 20 000 eurot;

xxiv)

Rootsi puhul 20 000 eurot.”

c)

Lõike 3 punktid a–f asendatakse järgmistega:

„a)

ELISA test

3 eurot testi kohta;

b)

PCR-test

12 eurot testi kohta;

c)

ühevalentsete vaktsiinide ostmine

0,36 eurot doosi kohta;

d)

kahevalentsete vaktsiinide ostmine

0,54 eurot doosi kohta;

e)

veiste vaktsineerimine

1,80 eurot iga vaktsineeritud veise kohta, olenemata dooside arvust ja kasutatud vaktsiini tüübist;

f)

lammaste või kitsede vaktsineerimine

0,90 eurot iga vaktsineeritud lamba või kitse kohta, olenemata dooside 'arvust ja kasutatud vaktsiini tüübist.”

5)

Artiklit 5 muudetakse järgmiselt.

a)

Lõike 2 punktis b asendatakse tekst „50 %” tekstiga „60 %”.

b)

Lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

ei tohi ületada järgmist:

i)

Belgia puhul 1 200 000 eurot;

ii)

Bulgaaria puhul 25 000 eurot;

iii)

Tšehhi Vabariigi puhul 2 100 000 eurot;

iv)

Taani puhul 340 000 eurot;

v)

Saksamaa puhul 1 000 000 eurot;

vi)

Eesti puhul 40 000 eurot;

vii)

Iirimaa puhul 120 000 eurot;

viii)

Kreeka puhul 1 000 000 eurot;

ix)

Hispaania puhul 1 300 000 eurot;

x)

Prantsusmaa puhul 660 000 eurot;

xi)

Itaalia puhul 1 700 000 eurot;

xii)

Küprose puhul 150 000 eurot;

xiii)

Läti puhul 1 650 000 eurot;

xiv)

Luksemburgi puhul 20 000 eurot;

xv)

Ungari puhul 2 400 000 eurot;

xvi)

Malta puhul 150 000 eurot;

xvii)

Madalmaade puhul 3 900 000 eurot;

xviii)

Austria puhul 1 200 000 eurot;

xix)

Poola puhul 4 800 000 eurot;

xx)

Portugali puhul 65 000 eurot;

xxi)

Rumeenia puhul 500 000 eurot;

xxii)

Sloveenia puhul 120 000 eurot;

xxiii)

Slovakkia puhul 600 000 eurot;

xxiv)

Ühendkuningriigi puhul 75 000 eurot.”

c)

Lõike 3 punktid a–e asendatakse järgmistega:

„a)

bakterioloogiline test (kasvatamine/isoleerimine)

8,4 eurot testi kohta;

b)

vaktsiini ostmine

0,06 eurot doosi kohta;

c)

Salmonella spp. vastavate isolaatide serotüübi määramine

24 eurot testi kohta;

d)

bakterioloogilised testid lindlate desinfitseerimise tõhususe kontrollimiseks pärast Salmonella-positiivsete karjade väljaviimist

6 eurot testi kohta;

e)

testid mikroobivastaste ainete olemasolu või bakterite kasvu pärssiva toime kindlakstegemiseks salmonelloosi suhtes kontrollitud linnukarjadest pärit lindude kudedes:

6 eurot testi kohta”

6)

Artiklit 6 muudetakse järgmiselt.

a)

Lõike 2 punktis b asendatakse tekst „50 %” tekstiga „60 %”.

b)

Lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

ei tohi ületada järgmist:

i)

Bulgaaria puhul 120 000 eurot;

ii)

Saksamaa puhul 1 600 000 eurot;

iii)

Prantsusmaa puhul 240 000 eurot;

iv)

Itaalia puhul 160 000 eurot;

v)

Ungari puhul 700 000 eurot;

vi)

Rumeenia puhul 700 000 eurot;

vii)

Sloveenia puhul 30 000 eurot;

viii)

Slovakkia puhul 300 000 eurot.”

c)

Lõikes 3 asendatakse tekst „2,5 eurot” tekstiga „3 eurot”.

7)

Artiklit 8 muudetakse järgmiselt.

a)

Lõike 2 punktis b asendatakse tekst „50 %” tekstiga „60 %”.

b)

Lõike 2 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

ei tohi ületada järgmist:

i)

Belgia puhul 90 000 eurot;

ii)

Bulgaaria puhul 25 000 eurot;

iii)

Tšehhi Vabariigi puhul 70 000 eurot;

iv)

Taani puhul 80 000 eurot;

v)

Saksamaa puhul 300 000 eurot;

vi)

Eesti puhul 10 000 eurot;

vii)

Iirimaa puhul 75 000 eurot;

viii)

Kreeka puhul 50 000 euroga;

ix)

Hispaania puhul 150 000 eurot;

x)

Prantsusmaa puhul 150 000 eurot;

xi)

Itaalia puhul 1 000 000 eurot;

xii)

Küprose puhul 20 000 eurot;

xiii)

Läti puhul 45 000 eurot;

xiv)

Leedu puhul 10 000 eurot;

xv)

Luksemburgi puhul 10 000 eurot;

xvi)

Ungari puhul 360 000 eurot;

xvii)

Malta puhul 20 000 eurot;

xviii)

Madalmaade puhul 360 000 eurot;

xix)

Austria puhul 60 000 eurot;

xx)

Poola puhul 100 000 eurot;

xxi)

Portugali puhul 45 000 eurot;

xxii)

Rumeenia puhul 180 000 eurot;

xxiii)

Sloveenia puhul 50 000 eurot;

xxiv)

Slovakkia puhul 15 000 eurot;

xxv)

Soome puhul 25 000 eurot;

xxvi)

Rootsi puhul 50 000 eurot;

xxvii)

Ühendkuningriigi puhul 160 000 eurot.”

c)

Lõike 3 punktid a–e asendatakse järgmistega:

„a)

ELISA-test

2,4 eurot testi kohta;

b)

agar-geeli immuundifusioontest

1,44 eurot testi kohta;

c)

hemaglutinatsiooni inhibitsiooni test H5/H7 tuvastamiseks

14,40 eurot testi kohta;

d)

viirusisolatsiooni test

48 eurot testi kohta;

e)

PCR-test

24 eurot testi kohta.”

8)

Artiklit 9 muudetakse järgmiselt.

a)

Lõike 2 punktis c asendatakse tekst „50 %” tekstiga „60 %”.

b)

Lõike 2 punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

ei tohi ületada järgmist:

i)

Belgia puhul 1 900 000 eurot;

ii)

Bulgaaria puhul 330 000 eurot;

iii)

Tšehhi Vabariigi puhul 1 030 000 eurot;

iv)

Taani puhul 1 370 000 eurot;

v)

Saksamaa puhul 7 750 000 eurot;

vi)

Eesti puhul 330 000 eurot;

vii)

Iirimaa puhul 4 000 000 eurot;

viii)

Kreeka puhul 2 000 000 eurot;

ix)

Hispaania puhul 6 650 000 eurot;

x)

Prantsusmaa puhul 18 850 000 eurot;

xi)

Itaalia puhul 6 000 000 eurot;

xii)

Küprose puhul 1 700 000 eurot;

xiii)

Läti puhul 320 000 eurot;

xiv)

Leedu puhul 720 000 eurot;

xv)

Luksemburgi puhul 125 000 eurot;

xvi)

Ungari puhul 1 180 000 eurot;

xvii)

Malta puhul 25 000 eurot;

xviii)

Madalmaade puhul 3 530 000 eurot;

xix)

Austria puhul 1 800 000 eurot;

xx)

Poola puhul 3 440 000 eurot;

xxi)

Portugali puhul 1 800 000 eurot;

xxii)

Rumeenia puhul 1 000 000 eurot;

xxiii)

Sloveenia puhul 250 000 eurot;

xxiv)

Slovakkia puhul 550 000 eurot;

xxv)

Soome puhul 580 000 eurot;

xxvi)

Rootsi puhul 850 000 eurot;

xxvii)

Ühendkuningriigi puhul 6 500 000 eurot.”

c)

Lõike 3 punktis d asendatakse tekst „10 eurot” tekstiga „12 eurot”.

9)

Artikli 10 lõike 2 punkti c muudetakse järgmiselt:

a)

punktis i asendatakse tekst „1 800 000 eurot” tekstiga „850 000 eurot”;

b)

punktis ii asendatakse tekst „620 000 eurot” tekstiga „570 000 eurot”;

c)

punktis iv asendatakse tekst „7 110 000 eurot” tekstiga „8 110 000 eurot”;

d)

punktis v asendatakse tekst „5 000 000 eurot” tekstiga „2 100 000 eurot”;

e)

punktis vii asendatakse tekst „200 000 eurot” tekstiga „290 000 eurot”.

10)

Artikli 10 lõikes 4 asendatakse tekst „lõigetest 2 ja 3” tekstiga „lõike 2 punktist a, lõike 2 punktist b ja lõikest 3”.

11)

Artikli 11 lõike 5 punkti c muudetakse järgmiselt:

a)

punktis i asendatakse tekst „2 250 000 eurot” tekstiga „1 600 000 eurot”;

b)

punktis ii asendatakse tekst „1 800 000 eurot” tekstiga „1 500 000 eurot”;

c)

punktis v asendatakse tekst „740 000 eurot” tekstiga „850 000 eurot”.

12)

Artikli 11 lõikes 7 asendatakse tekst „lõigetest 5 ja 6” tekstiga „lõike 5 punktist a, lõike 5 punktist b ja lõikest 6”.

Artikkel 9

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 19. detsember 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  ELT L 155, 18.6.2009, lk 30.

(2)  ELT L 115, 29.4.2008, lk 44.

(3)  ELT L 309, 25.11.2010, lk 18.


Top