EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0858

Nõukogu otsus 2011/858/ÜVJP, 19. detsember 2011 , millega muudetakse otsust 2010/784/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel (EUPOL COPPS) ning pikendatakse selle kehtivust

OJ L 338, 21.12.2011, p. 54–54 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 18 Volume 006 P. 255 - 255

No longer in force, Date of end of validity: 30/06/2013

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/858/oj

21.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 338/54


NÕUKOGU OTSUS 2011/858/ÜVJP,

19. detsember 2011,

millega muudetakse otsust 2010/784/ÜVJP Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel (EUPOL COPPS) ning pikendatakse selle kehtivust

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 28, artikli 42 lõiget 4 ja artikli 43 lõiget 2,

võttes arvesse liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 14. novembril 2005 vastu ühismeetme 2005/797/ÜVJP (1) Euroopa Liidu politseimissiooni kohta Palestiina aladel (EUPOL COPPS), mida viimati pikendati nõukogu otsusega 2009/955/ÜVJP (2) ja mille kehtivusaeg lõppes 31. detsembril 2010.

(2)

Nõukogu võttis 17. detsembril 2010 vastu otsuse 2010/784/ÜVJP, (3) millega jätkatakse alates 1. jaanuarist 2011 Euroopa Liidu politseimissiooni Palestiina aladel ja mille kehtivus lõpeb 31. detsembril 2011.

(3)

Poliitika- ja julgeolekukomitee soovitas 8. novembril 2011 pikendada EUPOL COPPS tehniliselt täiendavalt kuue kuu võrra.

(4)

Missiooni EUPOL COPPS tuleks praeguste volituste alusel täiendavalt pikendada 1. jaanuarist 2012 kuni 30. juunini 2012.

(5)

Samuti on vaja kehtestada missiooni EUPOL COPPS tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ette nähtud lähtesumma ajavahemikuks 1. jaanuarist 2012 kuni 30. juunini 2012.

(6)

Missioon EUPOL COPPS viiakse läbi olukorras, mis võib halveneda ja takistada Euroopa Liidu lepingu artiklis 21 sätestatud liidu välistegevuse eesmärkide saavutamist,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsust 2010/784/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1.

Artikkel 12 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 12

Julgeolek

1.   Tsiviiloperatsiooni ülem juhendab missiooni juhti julgeolekumeetmete planeerimisel ning tagab nende nõuetekohase ja tõhusa rakendamise EUPOL COPPSi jaoks kooskõlas artiklitega 5, 6 ja 9, tehes seda koostöös Euroopa välisteenistuse julgeolekudirektoraadiga.

2.   Missiooni juht vastutab EUPOL COPPSi julgeoleku ning nende minimaalsete julgeolekunõuete järgimise tagamise eest, mida kohaldatakse EUPOL COPPSi suhtes kooskõlas liidu poliitikaga, mis käsitleb aluslepingu V jaotise alusel väljapoole ELi operatiivülesannete täitmisele lähetatud isikkoosseisu julgeolekut, ja seda täiendavate dokumentidega.

3.   Missiooni juhti abistab missiooni julgeoleku vanemametnik (SMSO), kes annab aru missiooni juhile ja hoiab ka tihedat ametialast kontakti Euroopa välisteenistuse julgeolekudirektoraadiga.

4.   EUPOL COPPSi isikkoosseisu liikmed läbivad enne teenistuskohustuste täitmisele asumist kohustusliku julgeolekukoolituse kooskõlas operatsiooni plaaniga. Isikkoosseis saab missiooni toimumiskohas regulaarselt julgeoleku vanemametniku korraldatud täiendkoolitust.”

2.

Artikli 13 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   EUPOL COPPSi tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ette nähtud lähtesumma ajavahemikul 1. jaanuarist 2011 kuni 31. detsembrini 2011 on 8 250 000 eurot.

EUPOL COPPSi tegevusega seonduvate kulutuste katmiseks ette nähtud lähtesumma ajavahemikul 1. jaanuarist 2012 kuni 30. juunini 2012 on 4 750 000 eurot.”

3.

Artikli 16 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Käesolev otsus kaotab kehtivuse 30. juunil 2012.”

Artikkel 2

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Brüssel, 19. detsember 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ELT L 300, 17.11.2005, lk 65.

(2)  ELT L 330, 16.12.2009, lk 76.

(3)  ELT L 335, 18.12.2010, lk 60.


Top