EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1354

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1354/2011, 20. detsember 2011 , millega avatakse liidu tariifikvoodid lammaste, kitsede ning lamba- ja kitseliha suhtes

OJ L 338, 21.12.2011, p. 36–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 021 P. 225 - 227

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 01/10/2018

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1354/oj

21.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 338/36


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1354/2011,

20. detsember 2011,

millega avatakse liidu tariifikvoodid lammaste, kitsede ning lamba- ja kitseliha suhtes

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007 (millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid), (1) eriti selle artikli 144 lõiget 1 ja artiklit 148 koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Liidu tariifikvoodid lammaste, kitsede ning lamba- ja kitseliha suhtes tuleks avada alates 2012. aastast. Tollimaksud ja kogused tuleks kindlaks määrata kooskõlas asjaomaste 2012. aastal kehtivate rahvusvaheliste kokkulepetega. Läbirääkimistel, mis viisid kirjavahetuse vormis lepingu sõlmimiseni Euroopa Liidu ja Uus-Meremaa vahel vastavalt üldise tolli- ja kaubanduskokkuleppe (GATT) 1994 artikli XXIV lõikele 6 ja artiklile XXVIII seoses kontsessioonide muutmisega Bulgaaria Vabariigi ja Rumeenia loendis nende Euroopa Liiduga ühinemise käigus, (2) kohustus liit suurendama Uus-Meremaa aastast kogust 400 tonni võrra ja lisama loendisse erga omnes lammaste ja kitsede 200 tonni suuruse (rümba massina) aastase imporditariifikvoodi.

(2)

Nõukogu 18. veebruari 2003. aasta määruses (EÜ) nr 312/2003 (millega ühenduses rakendatakse ühelt poolt Euroopa Ühenduse ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Tšiili Vabariigi vahelises assotsieerimislepingus ettenähtud tariifieeskirju) (3) on sätestatud, et 1. veebruarist 2003 avatakse tootekoodile 0204 täiendav kahepoolne tariifikvoot 2 000 tonni, mida suurendatakse igal aastal 10 % võrra esialgsest kogusest. Tšiili GATTi/WTO tariifikvoodile lisatakse seepärast 200 tonni aastas ning mõlema kvoodi ühist haldamist tuleks jätkata samal viisil.

(3)

Komisjoni 21. detsembri 2010. aasta määrusega (EL) nr 1245/2010 (millega avatakse liidu 2011. aasta tariifikvoodid lammaste, kitsede ning lamba- ja kitseliha suhtes) (4) on avatud liidu 2011. aasta tariifikvoodid kooskõlas asjaomaste 2011. aastal kehtivate rahvusvaheliste kokkulepetega. Kõnealuseid tariifikvoote tuleks eespool osutatud Uus-Meremaa ja Tšiiliga sõlmitud lepingute sätteid arvesse võttes säilitada ja igal aastal avada. Määrus (EL) nr 1245/2010 aegub 2011. aasta lõpus ning tuleks seepärast kehtetuks tunnistada. Käesolevat määrust tuleks aga kohaldada kauem kui üks aasta, täites seega lihtsustamise eesmärki vältida määruse vastuvõtmist igal aastal.

(4)

Käesoleva määruse kohast importi tuleks hallata kalendriaasta alusel.

(5)

Selleks et tagada liidu tariifikvootide nõuetekohane toimimine, tuleb kindlaks määrata rümba massi ekvivalent.

(6)

Seetõttu tuleks lamba- ja kitselihatoodete tariifikvoote erandina komisjoni 26. juuni 1995. aasta määrusest (EÜ) nr 1439/95 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 3013/89 üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses lamba- ja kitselihatoodete impordi ja ekspordiga) (5) hallata kooskõlas määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 144 lõike 2 punktiga a. Seda tuleks teha kooskõlas komisjoni 2. juuli 1993. aasta määruse (EMÜ) nr 2454/93 (millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik) (6) artiklitega 308a, 308b ja artikli 308c lõikega 1.

(7)

Käesolevas määruses sätestatud tariifikvoote, kui neid hallatakse põhimõttel „kes ees, see mees”, ei tuleks esialgu käsitada kriitilistena määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 308c tähenduses. Seepärast tuleks tolliasutustele anda luba loobuda tagatisenõudest kaupade puhul, mis imporditi esialgu nende tariifikvootide alusel kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikli 308c lõikega 1 ja artikli 248 lõikega 4.

(8)

Tuleks selgitada, millised toodete päritolu tõendavad tõendid tuleb ettevõtjatel esitada, et kasutada tariifikvoote põhimõttel „kes ees, see mees”.

(9)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Käesoleva määrusega avatakse liidu imporditariifikvoodid lammaste, kitsede ning lamba- ja kitseliha suhtes alates 1. jaanuarist 2012.

Artikkel 2

Tollimaksumäärad, mida kohaldatakse selliste toodete suhtes, mille suhtes kehtivad artiklis 1 osutatud tariifikvoodid, CN-koodid, päritoluriigid, aastane kogus ja järjekorranumbrid, on sätestatud lisas.

Artikkel 3

1.   Rümba massi ekvivalendina väljendatud toodete kogused, mille suhtes kehtivad artiklis 1 osutatud tariifikvoodid, on sätestatud lisas.

2.   Lõikes 1 osutatud rümba massi ekvivalendi arvutamiseks korrutatakse lamba- ja kitselihatoodete netomass järgmiste koefitsientidega:

a)

elusloomad: 0,47;

b)

kondita lamba- ja kitsetalleliha: 1,67;

c)

kondita lamba- ja kitseliha, v.a talleliha, ja nende segud: 1,81;

d)

kondiga tooted: 1,00.

Kitsetall on kuni üheaastane kits.

Artikkel 4

Erandina määruse (EÜ) nr 1439/95 II jaotise A ja B osast hallatakse käesoleva määruse lisas sätestatud tariifikvoote põhimõttel „kes ees, see mees” kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklitega 308a ja 308b ning artikli 308c lõikega 1. Impordilitsentse ei nõuta.

Artikkel 5

1.   Lisas kindlaksmääratud tariifikvootide kasutusõiguse saamiseks tuleb liidu tolliasutustele esitada asjaomase kolmanda riigi pädevate asutuste välja antud kehtiv päritolutõend ja asjaomaste kaupade vabasse ringlusse lubamise tollideklaratsioon.

Selliste toodete päritolu, mille suhtes kohaldatakse muid kui sooduslepingust tulenevaid tariifikvoote, määratakse kindlaks kooskõlas liidus kehtivate sätetega.

2.   Lõikes 1 osutatud päritolutõend on järgmine:

a)

sooduslepingu alla kuuluva tariifikvoodi puhul kõnealuses lepingus sätestatud päritolutõend;

b)

muude tariifikvootide puhul kooskõlas määruse (EMÜ) nr 2454/93 artikliga 47 kehtestatud tõend, mis sisaldab lisaks kõnealuses artiklis sätestatud teabele järgmisi andmeid:

CN-kood (vähemalt neli esimest numbrit);

asjaomase tariifikvoodi järjekorranumber või järjekorranumbrid;

kogu netomass iga käesoleva määruse artikli 3 lõikes 2 täpsustatud koefitsiendikategooria puhul;

c)

riigi puhul, mille tariifikvoodid kuuluvad nii punkti a kui ka punkti b alla ja ühendatakse, punktis a osutatud tõend.

Kui punktis b osutatud päritolutõend esitatakse lisadokumendina üksnes ühe vabasse ringlusse lubamise deklaratsiooni puhul, võib see sisaldada mitut järjekorranumbrit. Kõikidel muudel juhtudel võib see sisaldada ainult üht järjekorranumbrit.

Artikkel 6

Määrus (EL) nr 1245/2010 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 7

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2012.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2011

Komisjoni nimel presidendi eest

komisjoni liige

Dacian CIOLOȘ


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 317, 30.11.2011, lk 2.

(3)  ELT L 46, 20.2.2003, lk 1.

(4)  ELT L 338, 22.12.2010, lk 37.

(5)  EÜT L 143, 27.6.1995, lk 7.

(6)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.


LISA

LAMBA- JA KITSELIHA (rümba massi ekvivalendina tonnides (t)) LIIDU IGA-AASTASED TARIIFIKVOODID ALATES 2012. AASTAST

CN-koodid

Väärtuseline tollimaks

%

Koguseline tollimaks

(eurot/100 kg kohta)

Järjekorranumber süsteemi „kes ees, see mees” alusel

Päritolu

Aastane kogus tonnides rümba massi ekvivalendina

Elusloomad

(koefitsient =0,47)

Kondita lambatalleliha (1)

(koefitsient =1,67)

Kondita lambaliha (2)

(koefitsient =1,81)

Kondiga liha ja rümbad

(koefitsient =1,00)

0204

Null

Null

09.2101

09.2102

09.2011

Argentina

23 000

09.2105

09.2106

09.2012

Austraalia

19 186

09.2109

09.2110

09.2013

Uus-Meremaa

228 254

09.2111

09.2112

09.2014

Uruguay

5 800

09.2115

09.2116

09.1922

Tšiili (3)

6 800

09.2121

09.2122

09.0781

Norra

300

09.2125

09.2126

09.0693

Gröönimaa

100

09.2129

09.2130

09.0690

Fääri saared

20

09.2131

09.2132

09.0227

Türgi

200

09.2171

09.2175

09.2015

Muud (4)

200

09.2178

09.2179

09.2016

Erga omnes  (5)

200

0204, 0210 99 21, 0210 99 29, 0210 99 60

Null

Null

09.2119

09.2120

09.0790

Island

1 850

0104 10 30

0104 10 80

0104 20 90

10 %

Null

09.2181

09.2019

Erga omnes  (5)

92


(1)  Ja kitsetalleliha.

(2)  Ja muu kitseliha peale talleliha.

(3)  Tšiili tariifikvoot suureneb 200 t aastas.

(4)  „Muud” tähendab kõiki WTO liikmeid, v.a Argentina, Austraalia, Uus-Meremaa, Uruguay, Tšiili, Gröönimaa ja Island.

(5)  „Erga omnes” viitab päritolule mis tahes riigist, sealhulgas käesolevas tabelis loetletud riigid.


Top