EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1353

Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 1353/2011, 20. detsember 2011 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 rakenduseeskirjad seoses makseasutuste raamatupidamisarvestuse, kulu- ja tuludeklaratsioonide ning kulude hüvitamise tingimustega Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) raames

OJ L 338, 21.12.2011, p. 35–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 027 P. 355 - 355

No longer in force, Date of end of validity: 03/09/2014; kehtetuks tunnistatud 32014R0907

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/1353/oj

21.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 338/35


KOMISJONI RAKENDUSMÄÄRUS (EL) nr 1353/2011,

20. detsember 2011,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 883/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1290/2005 rakenduseeskirjad seoses makseasutuste raamatupidamisarvestuse, kulu- ja tuludeklaratsioonide ning kulude hüvitamise tingimustega Euroopa Põllumajanduse Tagatisfondi (EAGF) ja Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondi (EAFRD) raames

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 21. juuni 2005. aasta määrust (EÜ) nr 1290/2005 ühise põllumajanduspoliitika rahastamise kohta, (1) eriti selle artiklit 42,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 20. septembri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1698/2006 (Maaelu Arengu Euroopa Põllumajandusfondist (EAFRD) antavate maaelu arengu toetuste kohta) (2) artikli 70 [lõikega 4c] on lubatud EAFRD toetuse määra suurendada 95 %ni selliste liikmesriikide puhul, kellel on suuri raskusi finantsstabiilsuse säilitamisega.

(2)

Et liikmesriigid saaksid võimalikult kiiresti kasu suurendatud kaasrahastamise määrast, tuleks komisjoni määrusega (EÜ) nr 883/2006 (3) ettenähtud eeskirju liidu toetuse arvutamiseks EAFRD raamatupidamisarvestuse raames kohandada viivitamata.

(3)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 883/2006 vastavalt muuta.

(4)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusfondide komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 883/2006 artikli 17 lõikele 1 lisatakse järgmine lõik.

„Erandina esimesest lõigust arvutatakse määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 70 [lõike 4c] kohaselt muudetud maaelu arengu programmide puhul liidu toetus ajavahemikul, mille jooksul kõnealuse määruse artikli 70 [lõikes 4c] osutatud erandit kohaldatakse, võrdlusperioodi viimasel päeval kehtiva rahastamiskava alusel. Viimase võrdlusperioodi kohta, mille suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 1698/2005 artikli 70 [lõikes 4c] osutatud erandit, näidatakse artiklis 16 osutatud kuludeklaratsioonis tehtud kulutused eraldi enne ja pärast erandi kohaldamist. Kõnealuste alavõrdlusperioodide eest makstav liidu toetus arvutatakse iga alavõrdlusperioodi kehtiva rahastamiskava alusel.”

Artikkel 2

Määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 20. detsember 2011

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 209, 11.8.2005, lk 1.

(2)  ELT L 277, 21.10.2005, lk 1.

(3)  ELT L 171, 23.6.2006, lk 1.


Top