Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1230

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1230/2011, 16. november 2011 , millega tunnistatakse kehtetuks teatavad nõukogu vananenud õigusaktid ühise kaubanduspoliitika valdkonnas

OJ L 326, 8.12.2011, p. 21–23 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1230/oj

8.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 326/21


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1230/2011,

16. november 2011,

millega tunnistatakse kehtetuks teatavad nõukogu vananenud õigusaktid ühise kaubanduspoliitika valdkonnas

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 207,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Liidu õiguse läbipaistvuse parandamine on oluline osa liidu institutsioonide rakendatavast parema õigusloome strateegiast. Sellega seoses on asjakohane jätta kehtivate õigusaktide hulgast välja need õigusaktid, millel ei ole enam tegelikku õigusmõju.

(2)

Mitu ühise kaubanduspoliitikaga seotud õigusakti, mis ametlikult siiski veel kehtivad, on iganenuks muutunud.

(3)

Nõukogu 16. mai 1988. aasta määrus (EMÜ) nr 1471/88 (mis käsitleb teatavateks kasutusviisideks mõeldud maguskartuli ja maniokitärklise impordi suhtes kohaldatavat korda) (2) on kaotanud oma õigusmõju, kuna selle sisu on üle võetud hilisemate õigusaktidega.

(4)

Nõukogu 25. veebruari 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 478/92 (millega avatakse Fääri saartelt pärit ja sealt toodava CN-koodi 2309 10 11 alla kuuluva jaemüügiks pakendatud koera- ja kassitoidu ning CN-koodi ex 2309 90 41 alla kuuluva jaemüügiks pakendatud kalasööda iga-aastane ühenduse tariifikvoot) (3) oli ette nähtud tariifikvootide avamiseks 1992. aastal ja on seega kaotanud oma õigusmõju.

(5)

Nõukogu 26. oktoobri 1992. aasta määrus (EMÜ) nr 3125/92 (Bosnia ja Hertsegoviinast, Horvaatiast, Sloveeniast, Montenegrost, Serbiast ja endisest Jugoslaavia Makedoonia Vabariigist pärit lamba- ja kitselihatoodete ühendusse importimise korra kohta) (4) käsitles ajutist olukorda ja on seega kaotanud oma õigusmõju.

(6)

Nõukogu 28. oktoobri 1996. aasta määruse (EÜ) nr 2184/96 (Egiptusest pärineva ja sealt toodava riisi sisseveo kohta ühendusse) (5) eesmärk oli vähendada rahvusvahelisest lepingust lähtuvat tollimaksu; hiljem asendati kõnealune leping Egiptusega 28. oktoobril 2009. aastal sõlmitud lepinguga, mis jõustus 1. juunil 2010. aastal, ning kõnealune määrus on seega kaotanud oma õigusmõju.

(7)

Nõukogu 12. detsembri 1996. aasta määrus (EÜ) nr 2398/96 (millega avatakse Euroopa Ühenduse ja Iisraeli Riigi vahelise assotsiatsioonilepingu ja vahelepinguga ettenähtud Iisraelist pärineva kalkuniliha tariifikvoot) (6) on kaotanud oma õigusmõju, kuna see põhines assotsieerimislepingul, mis allkirjastati 1995. aastal ja mis asendati Iisraeliga 4. novembril 2009. aastal sõlmitud assotsieerimislepinguga, mis jõustus 1. jaanuaril 2010. aastal ja millega nähakse ette uued tariifikvoodid.

(8)

Nõukogu 29. juuli 1999. aasta määrus (EÜ) nr 1722/1999 (Alžeeriast, Marokost ja Egiptusest pärit kliide, peprede ja teatavate teraviljade tuulamise, jahvatamise või muu töötlemise tulemusel tekkinud töötlemisjääkide ja Marokost pärit kõva nisu importimise kohta) (7) on kaotanud oma õigusmõju, kuna see oli ette nähtud ajutise vahendina enne Alžeeriaga 22. aprillil 2002. aastal sõlmitud assotsieerimislepingut, mis jõustus 1. septembril 2005. aastal, Marokoga 26. veebruaril 1996. aastal sõlmitud assotsieerimislepingut, mis jõustus 1. märtsil 2000. aastal ning mille põllumajandust käsitlevaid lisasid muudeti 2003. ja 2005. aastal jõustunud lepingutega, ning enne Egiptusega 28. oktoobril 2009. aastal sõlmitud assotsieerimislepingut, mis jõustus 1. juunil 2010. aastal.

(9)

Nõukogu 17. detsembri 1999. aasta määrusega (EÜ) nr 2798/1999 (milles sätestatakse Tuneesiast pärit oliiviõli impordi üldeeskirjad ajavahemikuks 1. jaanuarist31. detsembrini 2000 ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 906/98) (8) kehtestati meede, mida kohaldati ainult 2000. aastal, määrus on seega kaotanud oma õigusmõju.

(10)

Nõukogu 24. jaanuari 2000. aasta määrus (EÜ) nr 215/2000 (millega uuendatakse aastaks 2000 meetmeid, mis on sätestatud määruses (EÜ) nr 1416/95, millega kehtestatakse teatavatele töödeldud põllumajandussaadustele aastaks 1995 teatavad soodustused ühenduse tariifikvootide kujul) (9) hõlmas üksnes 2000. aastat ja on seega kaotanud oma õigusmõju.

(11)

Nõukogu 26. aprilli 2004. aasta otsus 2004/910/EÜ (milles käsitletakse Euroopa Ühenduse ning Barbadose, Belize’i, Côte d’Ivoire’i Vabariigi, Fidži, Guyana Vabariigi, Jamaica, Kenya Vabariigi, Kongo Vabariigi, Malawi Vabariigi, Madagaskari Vabariigi, Mauritiuse Vabariigi, Saint Christopher ja Nevise, Sambia Vabariigi, Suriname Vabariigi, Svaasimaa Kuningriigi, Zimbabwe Vabariigi, Tansaania Ühendvabariigi, Trinidadi ja Tobago Vabariigi, Uganda Vabariigi ja India vahel 2003/2004 ja 2004/2005 tarneperioodiks toorroosuhkrule tagatud hindu käsitlevate lepingute sõlmimist kirjavahetuse teel) (10) oli ajutise iseloomuga ning on seega kaotanud oma õigusmõju.

(12)

Nõukogu 25. oktoobri 2004. aasta määrusega (EÜ) nr 1923/2004 (millega kehtestatakse Šveitsi Konföderatsiooni jaoks teatavatele töödeldud põllumajandussaadustele teatavad soodustused ühenduse tariifikvootide kujul) (11) kehtestati meede, mida kohaldati 1. maist31. detsembrini 2004, mistõttu määrus on kaotanud oma õigusmõju.

(13)

Nõukogu 16. aprilli 2007. aasta otsus 2007/317/EÜ (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse nimel võetav seisukoht rahvusvahelises teraviljanõukogus 1995. aasta teraviljakaubanduse konventsiooni pikendamise kohta) (12) on kaotanud oma õigusmõju, kuna selle sisu on üle võetud hilisema õigusaktiga.

(14)

Rida teatavaid riike käsitlevaid õigusakte on muutunud iganenuks pärast nende riikide ühinemist liiduga.

(15)

Nõukogu 24. septembri 1998. aasta otsus 98/658/EÜ (ühelt poolt Euroopa Ühenduse, Euroopa Söe- ja Teraseühenduse ja Euroopa Aatomienergiaühenduse ning teiselt poolt Sloveenia Vabariigi vahelise kaubandust ja kaubandusküsimusi käsitleva vahelepingu ja ühelt poolt Euroopa ühenduste ja selle liikmesriikide ning teiselt poolt Sloveenia Vabariigi vahel sõlmitud Euroopa lepingu lisaprotokolli sõlmimise kohta) (13) on pärast Sloveenia ühinemist liiduga iganenuks muutunud.

(16)

Nõukogu 6. veebruari 2003. aasta määrus (EÜ) nr 278/2003 (millega võetakse vastu ühepoolsed üleminekumeetmed seoses teatavate Poolast pärit töödeldud põllumajandussaaduste impordiga) (14) on pärast Poola ühinemist liiduga iganenuks muutunud.

(17)

Nõukogu 2. juuni 2003. aasta määrus (EÜ) nr 999/2003 (millega võetakse vastu autonoomsed üleminekumeetmed teatavate Ungarist pärit töödeldud põllumajandussaaduste importimise ning teatavate põllumajandussaaduste Ungarisse eksportimise suhtes) (15) on pärast Ungari ühinemist liiduga iganenuks muutunud.

(18)

Nõukogu 2. juuni 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1039/2003 (millega võetakse vastu autonoomsed üleminekumeetmed teatavate Eestist pärit töödeldud põllumajandussaaduste importimise ning teatavate põllumajandussaaduste Eestisse eksportimise suhtes) (16) on pärast Eesti ühinemist liiduga iganenuks muutunud.

(19)

Nõukogu 18. juuni 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1086/2003 (millega võetakse vastu autonoomsed üleminekumeetmed teatavate Sloveeniast pärit töödeldud põllumajandussaaduste importimise ning teatavate põllumajandussaaduste Sloveeniasse eksportimise suhtes) (17) on pärast Sloveenia ühinemist liiduga iganenuks muutunud.

(20)

Nõukogu 18. juuni 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1087/2003 (millega võetakse vastu autonoomsed üleminekumeetmed teatavate Lätist pärit töödeldud põllumajandussaaduste importimise ning teatavate põllumajandussaaduste Lätisse eksportimise suhtes) (18) on pärast Läti ühinemist liiduga iganenuks muutunud.

(21)

Nõukogu 18. juuni 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1088/2003 (millega võetakse vastu autonoomsed üleminekumeetmed teatavate Leedust pärit töödeldud põllumajandussaaduste importimise ning teatavate põllumajandussaaduste Leedusse eksportimise suhtes) (19) on pärast Leedu ühinemist liiduga iganenuks muutunud.

(22)

Nõukogu 18. juuni 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1089/2003 (millega võetakse vastu autonoomsed üleminekumeetmed teatavate Slovaki Vabariigist pärit töödeldud põllumajandussaaduste importimise ning teatavate põllumajandussaaduste Slovaki Vabariiki eksportimise suhtes) (20) on pärast Slovakkia ühinemist liiduga iganenuks muutunud.

(23)

Nõukogu 18. juuni 2003. aasta määrus (EÜ) nr 1090/2003 (millega võetakse vastu autonoomsed üleminekumeetmed teatavate Tšehhi Vabariigist pärit töödeldud põllumajandussaaduste importimise ning teatavate põllumajandussaaduste Tšehhi Vabariiki eksportimise suhtes) (21) on pärast Tšehhi Vabariigi ühinemist liiduga iganenuks muutunud.

(24)

Õiguskindluse ja selguse huvides tuleks kõnealused iganenuks muutunud õigusaktid kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määrused (EMÜ) nr 1471/88, (EMÜ) nr 478/92, (EMÜ) nr 3125/92, (EÜ) nr 2184/96, (EÜ) nr 2398/96, (EÜ) nr 1722/1999, (EÜ) nr 2798/1999, (EÜ) nr 215/2000, (EÜ) nr 278/2003, (EÜ) nr 999/2003, (EÜ) nr 1039/2003, (EÜ) nr 1086/2003, (EÜ) nr 1087/2003, (EÜ) nr 1088/2003, (EÜ) nr 1089/2003, (EÜ) nr 1090/2003, (EÜ) nr 1923/2004 ja otsused 98/658/EÜ, 2004/910/EÜ, 2007/317/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

2.   Lõikes 1 osutatud õigusaktide kehtetuks tunnistamine ei piira

a)

lõikes 1 osutatud õigusaktide alusel vastu võetud liidu õigusaktide jõusse jäämist ega

b)

nende muudatuste kehtima jäämist, mida on lõikes 1 osutatud õigusaktide alusel tehtud teistesse liidu õigusaktisse, mida ei ole käesoleva määrusega kehtetuks tunnistatud.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 16. november 2011

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

W. SZCZUKA


(1)  Euroopa Parlamendi 13. septembri 2011. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 20. oktoobri 2011. aasta otsus.

(2)  EÜT L 134, 31.5.1988, lk 1.

(3)  EÜT L 55, 29.2.1992, lk 2.

(4)  EÜT L 313, 30.10.1992, lk 3.

(5)  EÜT L 292, 15.11.1996, lk 1.

(6)  EÜT L 327, 18.12.1996, lk 7.

(7)  EÜT L 203, 3.8.1999, lk 16.

(8)  EÜT L 340, 31.12.1999, lk 1.

(9)  EÜT L 24, 29.1.2000, lk 9.

(10)  ELT L 391, 31.12.2004, lk 1.

(11)  ELT L 331, 5.11.2004, lk 9.

(12)  ELT L 119, 9.5.2007, lk 30.

(13)  EÜT L 314, 24.11.1998, lk 6.

(14)  ELT L 42, 15.2.2003, lk 1.

(15)  ELT L 146, 13.6.2003, lk 10.

(16)  ELT L 151, 19.6.2003, lk 1.

(17)  ELT L 163, 1.7.2003, lk 1.

(18)  ELT L 163, 1.7.2003, lk 19.

(19)  ELT L 163, 1.7.2003, lk 38.

(20)  ELT L 163, 1.7.2003, lk 56.

(21)  ELT L 163, 1.7.2003, lk 73.


Top