Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1228

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1228/2011, 16. november 2011 , millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 429/73, millega nähakse ette teatavate määruse (EMÜ) nr 1059/69 reguleerimisalasse kuuluvate ja Türgist pärinevate kaupade ühendusse importimise erisätted

OJ L 326, 8.12.2011, p. 17–17 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1228/oj

8.12.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 326/17


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1228/2011,

16. november 2011,

millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu määrus (EMÜ) nr 429/73, millega nähakse ette teatavate määruse (EMÜ) nr 1059/69 reguleerimisalasse kuuluvate ja Türgist pärinevate kaupade ühendusse importimise erisätted

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 207 lõiget 2,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (1)

ning arvestades järgmist:

(1)

Liidu õiguse läbipaistvuse parandamine on oluline osa liidu institutsioonide rakendatavast parema õigusloome strateegiast. Sellega seoses on asjakohane jätta kehtivate õigusaktide hulgast välja need õigusaktid, millel ei ole enam tegelikku õigusmõju.

(2)

Nõukogu määrus (EMÜ) nr 429/73 (2) võeti vastu, et määrata imporditollimaksude vähendatud püsikomponent põllumajandustoodetele, mis pärinevad Türgist ja on imporditud 23. novembril 1970. aastal alla kirjutatud Euroopa Majandusühenduse ja Türgi vahelise assotsieerumislepingu lisaprotokolli raames.

(3)

EÜ-Türgi assotsiatsiooninõukogu 22. detsembri 1995. aasta otsusega nr 1/95 tolliliidu lõppetapi rakendamise kohta (3) sätestatakse eeskirjad tollimaksude määramiseks Türgist pärinevatele ja Euroopa Liitu imporditavatele töödeldud põllumajandustoodetele. Sellest tulenevalt on määrus (EMÜ) nr 429/73 iganenuks muutunud.

(4)

Seetõttu tuleks määrus (EMÜ) nr 429/73 õiguskindluse ja selguse huvides kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määrus (EMÜ) nr 429/73 tunnistatakse kehtetuks.

2.   Lõikes 1 osutatud õigusakti kehtetuks tunnistamine ei piira

a)

lõikes 1 osutatud õigusakti alusel vastu võetud liidu õigusaktide jõusse jäämist ega

b)

nende muudatuste kehtima jäämist, mida on lõikes 1 osutatud õigusakti alusel tehtud teistesse liidu õigusaktisse, mida ei ole käesoleva määrusega kehtetuks tunnistatud.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 16. november 2011

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

W. SZCZUKA


(1)  Euroopa Parlamendi 13. septembri 2011. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 20. oktoobri 2011. aasta otsus.

(2)  EÜT L 59, 5.3.1973, lk 85.

(3)  EÜT L 35, 13.2.1996, lk 1.


Top