EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011R1174

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) nr 1174/2011, 16. november 2011 , euroalal esineva ülemäärase makromajandusliku tasakaalustamatuse korrigeerimiseks võetavate täitemeetmete kohta

OJ L 306, 23.11.2011, p. 8–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 01 Volume 009 P. 110 - 113

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2011/1174/oj

23.11.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 306/8


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EL) nr 1174/2011,

16. november 2011,

euroalal esineva ülemäärase makromajandusliku tasakaalustamatuse korrigeerimiseks võetavate täitemeetmete kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 136 koostoimes artikli 121 lõikega 6,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

olles edastanud seadusandliku akti eelnõu liikmesriikide parlamentidele,

võttes arvesse Euroopa Keskpanga arvamust (1),

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (2),

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Majanduse juhtimise parandatud raamistiku aluseks peaksid olema mitu üksteisega seotud ja sidusat püsiva majanduskasvu ja tööhõive poliitikavaldkonda, eelkõige liidu majanduskasvu ja tööhõivestrateegia, keskendudes eriti siseturu arendamisele ja tugevdamisele, rahvusvahelise kaubanduse ja konkurentsivõime edendamisele, majandus- ja eelarvepoliitika tugevdatud kooskõlastamise Euroopa poolaastale, ülemäärase valitsemissektori eelarvepuudujäägi ennetamise ja korrigeerimise tõhusale raamistikule (stabiilsuse ja kasvu pakt), makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise ja korrigeerimise toimivale raamistikule, liikmesriikide eelarveraamistiku miinimumnõuetele ning tõhusamale finantsturgude reguleerimisele ja järelevalvele, sealhulgas Euroopa Süsteemsete Riskide Nõukogu teostatavale makrotasandi usaldatavusnormatiivide täitmise järelevalvele.

(2)

Usaldusväärsed statistilised andmed on makromajandusliku tasakaalustamatuse järelevalve alus. Et kindlustada usaldusväärsed ja sõltumatud statistilised andmed, peaksid liikmesriigid tagama siseriiklike statistikaasutuste ametialase sõltumatuse kooskõlas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 11. märtsi 2009. aasta määruses (EÜ) nr 223/2009 (Euroopa statistika kohta) (4) sätestatud Euroopa statistika tegevusjuhisega. Lisaks on makromajandusliku tasakaalustamatuse järelevalve seisukohast oluline ka usaldusväärsete eelarveandmete kättesaadavus. Selle nõude täitmine tuleks tagada eeskirjadega, mis on ettenähtud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011 määrusega (EL) nr 1173/2011 (eelarvejärelevalve tõhusa rakendamise kohta euroalal), (5) eelkõige selle artikliga 8.

(3)

Euroopa Liidu toimimise lepingu (ELi toimimise leping) kohaselt peaks liikmesriikide majanduspoliitika liidusisene kooskõlastamine toimuma vastavalt majanduspoliitika üldsuunistele ja tööhõivesuunistele ning see peaks hõlmama kinnipidamist stabiilsete hindade, riigi rahanduse ja majanduse usaldusväärsuse ja jätkusuutlikkuse ning tasakaalustatud maksebilansi juhtpõhimõtetest.

(4)

Majandus- ja rahaliidu esimesel kümnendil saadud kogemused ja tehtud vead näitavad, et liidu majanduse juhtimist on vaja parandada, ning selleks tuleks liikmesriikidele anda suurem vastutus ühiselt kokkulepitud eeskirjade ja poliitika eest ning luua liidu tasandil tõhusam raamistik liikmesriikide majanduspoliitika üle järelevalve teostamiseks.

(5)

Dünaamilise siseturu saavutamist ja säilitamist tuleks pidada majandus- ja rahaliidu nõuetekohase ja sujuva toimimise osaks.

(6)

Eelkõige tuleks laiendada liikmesriikide majanduspoliitika järelevalvet enamatele valdkondadele kui eelarvejärelevalve, et anda üksikasjalikum ja formaalsem raamistik eesmärgiga ennetada ülemäärast makromajanduslikku tasakaalustamatust ning aidata sellest mõjutatud liikmesriikidel töötada välja parandusmeetmete kava enne, kui kõrvalekalded suurenevad ning arengud majanduses ja rahanduses püsivalt järjest halvemuse poole liiguvad. Selline majanduspoliitika järelevalve laiendamine peaks toimuma paralleelselt eelarvejärelevalve tugevdamisega.

(7)

Et aidata sellist ülemäärast makromajanduslikku tasakaalustamatust korrigeerida, on vaja õigusaktides üksikasjalikult sätestatud menetlust.

(8)

On asjakohane täiendada ELi toimimise lepingu artikli 121 lõigetes 3 ja 4 osutatud mitmepoolset järelevalvemenetlust konkreetsete eeskirjadega liidu piires makromajandusliku tasakaalustamatuse tuvastamiseks ning ülemäärase makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamiseks ja korrigeerimiseks. See menetlus peaks tingimata olema integreeritud iga-aastasesse mitmepoolse järelevalve tsüklisse.

(9)

Majanduse juhtimise tugevdamine peaks hõlmama Euroopa Parlamendi ja liikmesriikide parlamentide tihedamat ja õigeaegsemat kaasamist. Kuigi Euroopa Parlamendi partnerid selles dialoogis on asjakohased liidu institutsioonid ja nende esindajad, võib Euroopa Parlamendi pädev komisjon anda liikmesriigile, kelle kohta nõukogu on käesoleva määruse kohaselt teinud intressikandva tagatise või iga-aastase trahvi määramise otsuse, võimaluse osaleda arvamuste vahetuses. Liikmesriigi osalemine sellises arvamuste vahetuses on vabatahtlik.

(10)

Komisjonil peaks olema tõhusama järelevalve teostamisel suurem roll järgmistes küsimustes: liikmesriigipõhised hinnangud, järelevalve, kontrollkäigud kohapeal, soovitused ja hoiatused.

(11)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 16. novembri 2011 määruse (EL) nr 1176/2011 (makromajandusliku tasakaalustamatuse ennetamise ja korrigeerimise kohta) (6) täitmist tuleks tugevdada, kehtestades intressikandvad tagatised juhuks, kui ei ole täidetud soovitust võtta parandusmeetmeid. Sellised tagatised tuleks muuta iga-aastaseks trahviks, kui sama tasakaalustamatust käsitleva menetluse raames jäetakse korduvalt täitmata soovitus ülemäärase makromajandusliku tasakaalustamatuse korrigeerimiseks. Kõnealuseid täitemeetmeid tuleks kohaldada liikmesriikide suhtes, mille rahaühik on euro.

(12)

Kui liikmesriik jätab täitmata nõukogu soovitused, tuleks talle määrata intressikandev tagatis või trahv, kuni nõukogu on kindlaks teinud, et liikmesriik on võtnud tema soovituste järgimiseks parandusmeetmeid.

(13)

Samuti tuleks liikmesriiki üldjuhul karistada iga-aastase trahviga, kui ta ei täida korduvalt nõuet koostada nõukogu soovituse täitmiseks parandusmeetmete kava, kuni nõukogu on kindlaks teinud, et liikmesriik on esitanud sellise parandusmeetmete kava, milles on nõukogu soovitust piisavalt arvesse võetud.

(14)

Selleks et tagada liikmesriikide võrdne kohtlemine, peaksid intressikandev tagatis ja trahv olema kõigile liikmesriikidele, mille rahaühik on euro, ühesuurused: 0,1 % asjaomase liikmesriigi eelmise aasta sisemajanduse koguproduktist (SKP).

(15)

Samuti peaks komisjonil olema võimalik esitada soovitus karistust vähendada või see tühistada erakorraliste majandusolude tõttu.

(16)

Menetlus karistuste kohaldamiseks nende liikmesriikide suhtes, kes ei võta ülemäärase makromajandusliku tasakaalustamatuse korrigeerimiseks tõhusaid meetmeid, tuleks üles ehitada nii, et karistuste kohaldamine kõnealuste liikmesriikide suhtes oleks reegel, mitte erand.

(17)

Käesolevas määruses osutatud trahvid tuleks arvata ELi toimimise lepingu artiklis 311 osutatud muude tulude hulka ja tuleks eraldada liikmesriikide, mille rahaühik on euro, loodud stabiilsusmehhanismidele finantsabi andmiseks, et tagada kogu euroala stabiilsus.

(18)

Käesolevas määruses sätestatud karistuste määramiseks üksikotsuste vastuvõtmise õigus tuleks anda nõukogule. Osana liikmesriikide majanduspoliitika kooskõlastamisest, millega nõukogu tegeleb vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 121 lõikele 1, on kõnealused üksikotsused lahutamatuteks järelmeetmeteks meetmetele, mille nõukogu on võtnud vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 121 ning määrusele (EL) nr 1176/2011.

(19)

Kuna käesolev määrus sisaldab üldnorme määruse (EL) nr 1176/2011 tõhusa täitmise tagamiseks, tuleks see vastu võtta ELi toimimise lepingu artikli 121 lõikes 6 osutatud seadusandliku tavamenetluse kohaselt.

(20)

Kuna käesoleva määruse eesmärki, nimelt ülemäärase makromajandusliku tasakaalustamatuse korrigeerimise tõhus tagamine euroalal, ei suuda liikmesriigid piisavalt saavutada, sest liikmesriikide vahel on tihedad kaubandus- ja finantssidemed ning siseriiklik majanduspoliitika mõjutab liitu ja euroala tervikuna, ning seetõttu on seda parem saavutada liidu tasandil, võib liit võtta meetmeid kooskõlas Euroopa Liidu lepingu artiklis 5 sätestatud subsidiaarsuse põhimõttega. Kõnealuses artiklis sätestatud proportsionaalsuse põhimõtte kohaselt ei lähe käesolev määrus nimetatud eesmärgi saavutamiseks vajalikust kaugemale,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Sisu ja reguleerimisala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse karistuste süsteem ülemäärase makromajandusliku tasakaalustamatuse tõhusaks korrigeerimiseks euroalal.

2.   Käesolevat määrust kohaldatakse liikmesriikide suhtes, mille rahaühik on euro.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas määruses kasutatakse määruse (EL) nr 1176/2011 artiklis 2 sätestatud mõisteid.

Lisaks kasutatakse järgmist mõistet:

„erakorralised majandusolud”– asjaolud, mille puhul ülemäärast valitsemissektori eelarvepuudujääki käsitatakse võrreldes kontrollväärtusega erandlikuna ELi toimimise lepingu artikli 126 lõike 2 punkti a teise taande tähenduses ning mida on täpsustatud nõukogu 7. juuli 1997. aasta määruses (EÜ) nr 1467/97 (ülemäärase eelarvepuudujäägi menetluse rakendamise kiirendamise ja selgitamise kohta) (7).

Artikkel 3

Karistused

1.   Kui nõukogu teeb kooskõlas määruse (EL) nr 1176/2011 artikli 10 lõikega 4 otsuse nõuete mittetäitmise tuvastamise kohta, milles jõuab järeldusele, et asjaomane liikmesriik ei ole võtnud nõukogu soovitatud parandusmeetmeid, määrab nõukogu komisjoni soovituse põhjal oma otsusega intressikandva tagatise.

2.   Nõukogu määrab komisjoni soovituse põhjal oma otsusega iga-aastase trahvi, kui:

a)

kooskõlas määruse (EL) nr 1176/2011 artikli 8 lõikega 3 on sama tasakaalustamatust käsitleva menetluse raames antud kaks järjestikust nõukogu soovitust ning nõukogu on seisukohal, et liikmesriik on esitanud ebapiisava parandusmeetmete kava, või

b)

kooskõlas määruse (EL) nr 1176/2011 artikli 10 lõikega 4 on sama tasakaalustamatust käsitleva menetluse raames tehtud kaks järjestikust nõukogu otsust, milles tuvastatakse nõuete mittetäitmine. Sellisel juhul määratakse iga-aastane trahv nii, et määratud intressikandev tagatis muudetakse iga-aastaseks trahviks.

3.   Lõigetes 1 ja 2 osutatud otsused loetakse nõukogu poolt vastuvõetuks juhul, kui nõukogu ei ole 10 päeva jooksul pärast seda, kui komisjon on soovituse vastu võtnud, otsustanud kvalifitseeritud häälteenamusega soovitust tagasi lükata. Nõukogu võib soovitust muuta kvalifitseeritud häälteenamusega.

4.   Komisjoni soovitus nõukogu otsuse tegemiseks esitatakse 20 päeva jooksul alates lõigetes 1 ja 2 osutatud tingimuste täitmisest.

5.   Komisjoni soovitatud intressikandva tagatise või iga-aastase trahvi suurus on 0,1 % asjaomase liikmesriigi eelmise aasta SKPst.

6.   Erandina lõikest 5 võib komisjon erakorraliste majandusolude tõttu või asjaomase liikmesriigi põhjendatud taotlusel, mis on esitatud komisjonile 10 päeva jooksul pärast lõikes 1 ja 2 osutatud tingimuste täitmist, teha ettepaneku vähendada intressikandva tagatise või iga-aastase trahvi suurust või see tühistada.

7.   Juhul kui liikmesriik on andnud teatava kalendriaasta eest intressikandva tagatise või tasunud iga-aastase trahvi ning nõukogu jõuab seejärel kooskõlas määruse (EL) nr 1176/2011 artikli 10 lõikega 1 järeldusele, et liikmesriik on kõnealuse aasta jooksul rakendanud soovitatud parandusmeetmeid, tagastatakse kõnealuse aasta eest tasutud tagatis koos kogunenud intressiga või trahv liikmesriigile pro rata temporis.

Artikkel 4

Trahvist saadud tulude eraldamine

Käesoleva määruse artiklis 3 osutatud trahvid arvatakse ELi toimimise lepingu artiklis 311 osutatud muude tulude hulka ja eraldatakse Euroopa finantsstabiilsusvahendile. Alates hetkest, kui liikmesriigid, mille rahaühik on euro, on loonud muu stabiilsusmehhanismi finantsabi andmiseks, et tagada kogu euroala stabiilsus, eraldatakse trahvid kõnealusele mehhanismile.

Artikkel 5

Hääletamine nõukogus

1.   Artiklis 3 osutatud meetmete üle otsustamisel hääletavad ainult need nõukogu liikmed, kes esindavad selliseid liikmesriike, mille rahaühik on euro, ning nõukogu ei võta arvesse asjaomast liikmesriiki esindava nõukogu liikme häält.

2.   Lõikes 1 osutatud nõukogu liikmete kvalifitseeritud häälteenamus määratakse kindlaks vastavalt ELi toimimise lepingu artikli 238 lõike 3 punktile b.

Artikkel 6

Majandusdialoog

Selleks et tõhustada dialoogi asjakohaste liidu institutsioonide, eelkõige Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni vahel, ning tagada suurem läbipaistvus ja vastutus, võib Euroopa Parlamendi pädev komisjon kutsuda nõukogu eesistuja, komisjoni ja vajaduse korral Euroopa Ülemkogu eesistuja või eurorühma esimehe esinema parlamendikomisjoni ees, et arutada artikli 3 kohaselt tehtud otsuseid.

Euroopa Parlamendi pädev komisjon võib anda liikmesriigile, keda sellised otsused puudutavad, võimaluse osaleda arvamuste vahetuses.

Artikkel 7

Läbivaatamine

1.   Komisjon avaldab aruande käesoleva määruse kohaldamise kohta 14. detsember 2014 ning seejärel iga viie aasta järel.

Kõnealuses aruandes hinnatakse muu hulgas järgmist:

a)

käesoleva määruse tõhusus;

b)

edusammud liikmesriikide majanduspoliitika tihedama kooskõlastamise ja nende majandustulemuste püsiva lähenemise tagamisel kooskõlas ELi toimimise lepinguga.

2.   Vajadusel lisatakse kõnealusele aruandele ettepanek käesoleva määruse muutmiseks.

3.   Komisjon saadab aruande ja kõik sellele lisatavad ettepanekud Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

Artikkel 8

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja liikmesriikides vahetult kohaldatav kooskõlas aluslepingutega.

Strasbourg, 16. november 2011

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

W. SZCZUKA


(1)  ELT C 150, 20.5.2011, lk 1.

(2)  ELT C 218, 23.7.2011, lk 53.

(3)  Euroopa Parlamendi 28. septembri 2011. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 8. novembri 2011. aasta otsus.

(4)  ELT L 87, 31.3.2009, lk 164.

(5)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 1.

(6)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 25.

(7)  EÜT L 209, 2.8.1997, lk 6.


Top