Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0686

Komisjoni rakendusotsus, 13. oktoober 2011 , millega muudetakse otsuse 2004/211/EÜ I lisa seoses Mehhiko kohta tehtud kannetega loetelus, kuhu on kantud sellised kolmandad riigid ja nende osad, millest on lubatud tuua liitu elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid (teatavaks tehtud numbri K(2011) 7168 all) EMPs kohaldatav tekst

OJ L 269, 14.10.2011, p. 37–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 060 P. 274 - 275

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2018; mõjud tunnistatud kehtetuks 32018R0659

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec_impl/2011/686/oj

14.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 269/37


KOMISJONI RAKENDUSOTSUS,

13. oktoober 2011,

millega muudetakse otsuse 2004/211/EÜ I lisa seoses Mehhiko kohta tehtud kannetega loetelus, kuhu on kantud sellised kolmandad riigid ja nende osad, millest on lubatud tuua liitu elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid

(teatavaks tehtud numbri K(2011) 7168 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2011/686/EL)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse, (1) eriti selle artikli 17 lõike 3 punkti a,

võttes arvesse nõukogu 30. novembri 2009. aasta direktiivi 2009/156/EÜ hobuslaste liikumist ja kolmandatest riikidest importimist reguleerivate loomatervishoiunõuete kohta, (2) eriti selle artikli 12 lõike 1 esimest ja teist lõiku, artikli 12 lõiget 4 ning artikli 19 sissejuhatavat lauset ja punkte a ja b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 92/65/EMÜ on sätestatud nõuded, mida kohaldatakse muu hulgas hobuslaste sperma, munarakkude ja embrüote impordil Euroopa Liitu. Need nõuded peavad olema samaväärsed vähemalt liikmesriikidevahelise kauplemise puhul kohaldatavate nõuetega.

(2)

Direktiivis 2009/156/EÜ on kehtestatud elushobuslaste liitu importimist reguleerivad loomatervishoiunõuded. Direktiivis on sätestatud, et hobuslaste import liitu on lubatud ainult sellistest kolmandatest riikidest või nende osadest, kus hobuste Venezuela entsefalomüeliidist teatamine on kohustuslik ja kus hobuste Venezuela entsefalomüeliiti ei ole kahe aasta jooksul esinenud.

(3)

Komisjoni 6. jaanuari 2004. aasta otsusega 2004/211/EÜ (millega kehtestatakse kolmandate riikide ja nende territooriumi osade loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida elushobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid, ning millega muudetakse otsuseid 93/195/EMÜ ja 94/63/EÜ) (3) kehtestatakse kolmandate riikide või (juhul kui kohaldatakse piirkondadeks jaotamist) nende osade loetelu, millest liikmesriigid lubavad hobuslaste ning nende sperma, munarakkude ja embrüote importi, ning esitatakse muud sellise impordi suhtes kohaldatavad tingimused. See loetelu on esitatud kõnealuse otsuse I lisas. Mehhiko, v.a osariigid Chiapas ja Oaxaca, on praegu selles lisas ära toodud.

(4)

Mehhiko teavitas 19. augustil 2011 Maailma Loomatervishoiu Organisatsiooni Tabasco ja Veracruzi osariikides kinnitust leidnud kahest hobuste Venezuela entsefalomüeliidi juhtumist, mida põhjustas naaberosariikides Chiapases ja Oaxacas täheldatud viiruse alatüüp IE.

(5)

Seega ei tohiks enam lubada tuua Mehhiko Tabasco ja Veracruzi osariikidest liitu hobuslasi ning hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid. Need osariigid tuleks seepärast otsuse 2004/211/EÜ I lisast välja jätta.

(6)

Seega tuleks otsust 2004/211/EÜ vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2004/211/EÜ I lisas asendatakse Mehhikot käsitlev kanne järgmisega:

„MX

Mehhiko

MX-0

Kogu riik

 

 

MX-1

Kogu riik, v.a osariigid Chiapas, Oaxaca, Tabasco ja Veracruz

D

X

X

X

X

X

X

X

X”

 

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 13. oktoober 2011

Komisjoni nimel

komisjoni liige

John DALLI


(1)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54.

(2)  ELT L 192, 23.7.2010, lk 1.

(3)  ELT L 73, 11.3.2004, lk 1.


Top