Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0684

2011/684/CFSP: Nõukogu otsus 2011/684/ÜVJP, 13. oktoober 2011 , millega muudetakse otsust 2011/273/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta

OJ L 269, 14.10.2011, p. 33–35 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/11/2011; kehtetuks tunnistatud 32011D0782

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/684/oj

14.10.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 269/33


NÕUKOGU OTSUS 2011/684/ÜVJP,

13. oktoober 2011,

millega muudetakse otsust 2011/273/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artiklit 29,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu võttis 9. mail 2011 vastu otsuse 2011/273/ÜVJP Süüria vastu suunatud piiravate meetmete kohta (1).

(2)

Võttes arvesse Süürias valitseva olukorra tõsidust, tuleks otsuses 2011/273/ÜVJP sätestatud piiravaid meetmeid kohaldada veel ühe üksuse suhtes, et takistada kõnealusel üksusel praegu tema omanduses, valduses või kontrolli all olevate rahaliste vahendite või majandusressursside kasutamist Süüria režiimi rahaliseks toetamiseks, võimaldades siiski ajutiselt kõnealusel üksusel kasutada hiljem saadud külmutatud rahalisi vahendeid ja majandusressursse kaubanduse rahastamiseks loetellu mittekantud isikute ja üksustega.

(3)

Seepärast tuleks otsust 2011/273/ÜVJP vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Nõukogu otsust 2011/273/ÜVJP muudetakse järgmiselt.

1)

Artiklit 3 muudetakse järgmiselt:

i)

lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et hoida ära I lisas loetletud isikute, kes vastutavad tsiviilelanike meeleavalduste vägivaldse mahasurumise eest Süürias, režiimist kasu saavate või seda toetavate isikute ja nendega seotud isikute sisenemine oma riigi territooriumile või selle läbimine.”;

ii)

lõige 8 asendatakse järgmisega:

„8.   Juhul kui liikmesriik lubab lõigete 3, 4, 5, 6 ja 7 alusel I lisas loetletud isikute sisenemist oma territooriumile või selle läbimist, kehtib luba ainult sel eesmärgil, milleks see on antud, ja ainult asjaomaste isikute kohta.”

2)

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

i)

lõiked 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„1.   Külmutatakse kõik rahalised vahendid ja majandusressursid, mis kuuluvad I ja II lisas loetletud isikutele, kes vastutavad tsiviilelanike meeleavalduste vägivaldse mahasurumise eest Süürias, režiimist kasu saavatele või seda toetavatele isikutele ja üksustele ning nendega seotud isikutele ja üksustele, või mis on nende omanduses, valduses või kontrolli all.

2.   Rahalisi vahendeid ega majandusressursse ei anta otseselt ega kaudselt I ja II lisas loetletud füüsiliste või juriidiliste isikute või üksuste käsutusse ega nende toetamiseks.”;

ii)

lõike 3 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

vajalikud I ja II lisas loetletud isikute ja neist sõltuvate pereliikmete põhivajaduste rahuldamiseks, sealhulgas tasumine toiduainete eest, üüri või hüpoteegi, ravimite ja ravikulude tasumine, maksud, kindlustusmaksed ning tasu kommunaalteenuste eest;”;

iii)

lõike 4 punkt a asendatakse järgmisega:

„a)

kohus, haldusorgan või vahekohus on rahaliste vahendite või majandusressursside suhtes kasutanud kinnipidamisõigust enne kuupäeva, mil artikli 4 lõikes 1 osutatud füüsiline või juriidiline isik või üksus kanti I või II lisas esitatud loetellu, või on teinud nende kohta enne nimetatud kuupäeva otsuse;”;

iv)

lõike 4 punkt c asendatakse järgmisega:

„c)

kinnipidamisõigus või otsus ei ole tehtud I ja II lisas loetletud füüsilise või juriidilise isiku või üksuse kasuks ning”;

v)

lisatakse järgmine lõige:

„5a.   Lõige 1 ei takista II lisas loetletud üksust tegemast kahe kuu jooksul alates tema loetellu kandmise kuupäevast makset sellistest külmutatud rahalistest vahenditest või majandusressurssidest, mille kõnealune üksus on saanud pärast loetellu kandmise kuupäeva, kui selline makse tuleb teha lepingu kohaselt kaubanduse rahastamiseks, eeldusel, et asjaomane liikmesriik on teinud kindlaks, et makse saajaks ei ole otseselt ega kaudselt lõikes 1 osutatud isik ega üksus.”

3)

Artikkel 4a asendatakse järgmisega:

„Artikkel 4a

I ja II lisas loetletud isikutele või üksustele või mis tahes teistele isikutele või üksustele Süürias, sealhulgas Süüria valitsusele, selle ametiasutustele, ettevõtetele ja ametkonnale või mis tahes isikule või üksusele, kes esitab nõude sellise isiku või üksuse nimel või kasuks, ei anta hüvitist, maksta kahjutasu ega hüvitata muud sellist liiki nõuet nagu nõue tasaarvestamise kohta, trahvinõue või nõue tagatise kohta, nõue, mille eesmärk on võlakirja, finantstagatise või vastutagatise pikendamine või väljamaksmine, kaasa arvatud akreditiivist või muust samalaadsest vahendist tulenev nõue, kui nõue on seotud lepingu või tehinguga, mille täitmist on otse või kaudselt, tervikuna või osaliselt mõjutanud käesolevas otsuses käsitletud meetmed.”

4)

Artikli 5 lõige 1 asendatakse järgmisega:

„1.   Nõukogu koostab liikmesriigi või liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja ettepanekul I ja II lisas esitatud loetelu ja teeb sellesse muudatusi.”

5)

Artikkel 6 asendatakse järgmisega:

Artikkel 6

1.   I ja II lisa sisaldavad asjaomaste isikute ja üksuste loetellu kandmise põhjuseid.

2.   I ja II lisa sisaldavad ka asjaomaste isikute ja üksuste tuvastamiseks vajalikku teavet, kui selline teave on kättesaadav. Füüsiliste isikute puhul võib selline teave sisaldada nime, sealhulgas varjunime, sünniaega ja -kohta, kodakondsust, passi ja isikutunnistuse numbrit, sugu, aadressi, kui see on teada, ning positsiooni või ametit. Üksuste puhul võib selline teave sisaldada nime, registrisse kandmise kohta ja kuupäeva, registrinumbrit ja tegevuskohta.

Artikkel 2

Otsuse 2011/273/ÜVJP lisast saab I lisa.

Artikkel 3

Käesoleva otsuse lisa lisatakse otsusele 2011/273/ÜVJP II lisana.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise kuupäeval.

Brüssel, 13. oktoober 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

M. DOWGIELEWICZ


(1)  ELT L 121, 10.5.2011, lk 11.


LISA

„II LISA

Artikli 4 lõikes 1 osutatud üksuste loetelu

Üksused

 

Nimi

Tuvastamisandmed

Põhjendus

Loendisse kandmise kuupäev

1.

Süüria Kommertspank

Damaskuse harukontor, P.O. Box 2231, Moawiya St., Damaskus, Süüria;- P.O. Box 933, Yousef Azmeh Square, Damaskus, Süüria;

Aleppo harukontor, P.O. Box 2, Kastel Hajjarin St., Aleppo, Süüria;

SWIFT/BIC CMSY SY DA; kogu maailma harukontorid [NPWMD]

Veebisait: http://cbs-bank.sy/En-index.php

Tel: +963 11 2218890

Faks: +963 11 2216975

Juhatus: dir.cbs@mail.sy

Riigi omandis olev pank, mis toetab režiimi rahaliselt.

13.10.2011”


Top