EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32011D0294

2011/294/EL: Nõukogu otsus, 13. mai 2011 , protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vahelise kalandusalase partnerlusepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta

ELT L 134, 21.5.2011, p. 1–1 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

Dokument on avaldatud eriväljaandes (HR)

Legal status of the document In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2011/294/oj

21.5.2011   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 134/1


NÕUKOGU OTSUS,

13. mai 2011,

protokolli (millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vahelise kalandusalase partnerlusepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus) sõlmimise kohta

(2011/294/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 43 koostoimes artikli 218 lõike 6 punktiga a,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi nõusolekut

ning arvestades järgmist:

(1)

5. oktoobril 2006 võttis nõukogu vastu määruse (EÜ) nr 1563/2006 (mis käsitleb Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vahelise kalandusalase partnerluslepingu sõlmimist) (1). Nimetatud lepingule on lisatud protokoll.

(2)

Seejärel pidas Euroopa Liit Komoori Liiduga (edaspidi „Komoorid”) läbirääkimisi uue protokolli üle, milles sätestatakse ELi laevade kalapüügivõimalused Komooride suveräänsete õiguste või nende jurisdiktsiooni all olevates vetes.

(3)

Läbirääkimiste tulemusena parafeeriti uus protokoll 21. mail 2010 ning seda parandati 16. detsembri 2010. aasta kirjavahetusega.

(4)

Vastavalt nõukogu otsusele 2010/783/EL (2) allkirjastati uus protokoll 31. detsembril 2010 Euroopa Liidu nimel ning asuti seda ajutiselt kohaldama.

(5)

On asjakohane sõlmida uus protokoll,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Protokoll, millega määratakse kindlaks Euroopa Ühenduse ja Komoori Liidu vahelise kalandusalase partnerlusepinguga ettenähtud kalapüügivõimalused ja rahaline toetus, kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks.

Artikkel 2

Nõukogu eesistuja esitab Euroopa Liidu nimel protokolli artiklis 14 sätestatud teatise (3).

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Brüssel, 13. mai 2011

Nõukogu nimel

eesistuja

MARTONYI J.


(1)  ELT L 290, 20.10.2006, lk 6.

(2)  ELT L 335, 18.12.2010, lk 1.

(3)  Nõukogu peasekretariaat avaldab protokolli jõustumiskuupäeva Euroopa Liidu Teatajas.


Top