Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1015

Komisjoni määrus (EL) nr 1015/2010, 10. november 2010 , millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ökodisaini nõuetega EMPs kohaldatav tekst

OJ L 293, 11.11.2010, p. 21–30 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 016 P. 203 - 212

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1015/oj

11.11.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 293/21


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1015/2010,

10. november 2010,

millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi 2009/125/EÜ seoses kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate ökodisaini nõuetega

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 21. oktoobri 2009. aasta direktiivi 2009/125/EÜ, mis käsitleb raamistiku kehtestamist energiamõjuga toodete ökodisaini nõuete sätestamiseks, (1) eriti selle artikli 15 lõiget 1,

olles konsulteerinud ökodisaini nõuandefoorumiga

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivi 2009/125/EÜ kohaselt kehtestab komisjon selliste energiamõjuga toodete ökodisaini nõuded, mille müügi- ja kaubandusmahud on märkimisväärsed ning millel on märkimisväärne keskkonnamõju, mida on võimalik ilma liigsete kuludeta oluliselt parandada.

(2)

Direktiivi 2009/125/EÜ artikli 16 lõike 2 esimeses taandes on sätestatud, et komisjon võtab vastavalt artikli 19 lõikes 3 sätestatud menetlusele, täites artikli 15 lõikes 2 sätestatud kriteeriume ja olles konsulteerinud ökodisaini nõuandefoorumiga, vajaduse korral vastu rakendusmeetme kodumasinate, sealhulgas kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate kohta.

(3)

Komisjon on viinud läbi ettevalmistava uuringu, mille käigus analüüsiti kodumajapidamises tavaliselt kasutatavate pesumasinate tehnilisi, keskkonna- ja majandusaspekte. Uuring koostati koostöös ELi ja kolmandate riikide sidusrühmade ja huvitatud isikutega ning selle tulemused on avaldatud.

(4)

Käesoleva määrusega reguleeritakse tooteid, mis on ette nähtud kodumajapidamises pesu pesemiseks.

(5)

Kodumajapidamises kasutatavatel ühendatud pesumasinatel-kuivatitel on eriomadused ja seepärast tuleks need käesoleva määruse reguleerimisalast välja jätta. Kuid arvestades seda, et neil on samasugused funktsioonid kui kodumajapidamises kasutatavatel pesumasinatel, tuleks neid niipea kui võimalik käsitleda mõnes järgmises direktiivi 2009/125/EÜ rakendusmeetmes.

(6)

Käesoleva määruse kohaldamise seisukohast loetakse kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate märkimisväärseks keskkonnaaspektiks elektri- ja veetarbimist kasutusetapis. Käesoleva määrusega reguleeritavad tooted tarbisid 2005. aastal ELis hinnanguliselt 35 TWh elektrienergiat ja 2 213 miljonit m3 vett. Kui ei võeta erimeetmeid, on aastal 2020 hinnangute kohaselt elektritarbimine 37,7 TWh ja veetarbimine 2 051 miljonit m3. Ettevalmistava uuringu tulemuste kohaselt on käesoleva määrusega hõlmatud toodete elektri- ja veetarbimist võimalik oluliselt vähendada.

(7)

Ettevalmistavast uuringust selgub, et muid direktiivi 2009/125/EÜ I lisa 1. osa kohaseid ökodisaini parameetreid käsitlevad nõuded ei ole vajalikud, kuna pesumasinate elektri- ja veetarbimine kasutusetapis on ülekaalukalt olulisim keskkonnaaspekt.

(8)

Käesoleva määrusega reguleeritavate toodete elektri- ja veetarbimise vähenemine tuleks saavutada olemasolevate litsentsivabade kulutõhusate tehniliste lahenduste rakendamisega, tänu millele väheneks seadmete ostmise ja käitamise summaarne kulu.

(9)

Ökodisaininõuded ei tohiks mõjutada toote kasutusomadusi lõpptarbija seisukohast ega avaldada kahjulikku mõju tervisele, ohutusele ega keskkonnale. Eelkõige peaks kasutusetapi elektri- ja veetarbimise vähendamisest saadud tulu ületama tootmisetapiga seotud mis tahes täiendavat keskkonnamõju.

(10)

Ökodisaininõuded tuleks kehtestada järk-järgult, et jätta tootjatele piisav ajavaru käesoleva määrusega reguleeritavate toodete ümberprojekteerimiseks. Ajastus peaks olema selline, et välditaks negatiivset mõju turulolevate seadmete kasutusomadustele ning võetaks arvesse mõju lõpptarbijate ja tootjate, eelkõige väikeste ja keskmise suurusega ettevõtjate kuludele, tagades samas käesoleva määruse eesmärkide õigeaegse saavutamise.

(11)

Asjaomaste tooteparameetrite kindlaksmääramisel tuleks kasutada usaldusväärset, täpset ja korratavat mõõtmismeetodit, võttes arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid, sealhulgas Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiivi 98/34/EÜ (millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord) (2) I lisas loetletud Euroopa standardiorganite vastuvõetud harmoneeritud standardeid, kui need on olemas.

(12)

Kooskõlas direktiivi 2009/125/EÜ artikliga 8 tuleks käesolevas määruses täpsustada kohaldatavad vastavushindamise menetlused.

(13)

Vastavuskontrolli hõlbustamiseks peaksid tootjad esitama direktiivi 2009/125/EÜ V ja VI lisas osutatud tehnilistes dokumentides teabe niivõrd, kuivõrd see teave on seotud käesolevas määruses sätestatud nõuetega.

(14)

Lisaks käesolevas määruses õiguslikult siduvate nõuete kehtestamisele tuleks välja selgitada parima võimaliku tehnika soovituslikud võrdlusandmed, et tagada sellise teabe laialdane ja hõlbus kättesaadavus, mis käsitleb käesoleva määrusega reguleeritavate toodete keskkonnasõbralikkust kogu nende olelusringi jooksul.

(15)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas direktiivi 2009/125/EÜ artikli 19 lõikes 1 osutatud komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Eesmärk ja reguleerimisala

1.   Käesoleva määrusega kehtestatakse ökodisaininõuded kodumajapidamises kasutatavate võrgutoitega pesumasinate, samuti vajaduse korral ka akutoitega töötavate pesumasinate, sealhulgas muuks kui kodumajapidamises kasutamiseks ettenähtud pesumasinate ja kodumajapidamises kasutatavate sisseehitatud pesumasinate turulelaskmisele.

2.   Käesolevat määrust ei kohaldata kodumajapidamises kasutatavate ühendatud pesumasinate-kuivatite suhtes.

Artikkel 2

Mõisted

Lisaks direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 2 esitatud mõistetele kasutatakse käesolevas määruses järgmisi mõisteid:

1)   „kodumajapidamises kasutatav pesumasin”– automaatpesumasin, millega vett kasutades pestakse ja loputatakse riideesemeid, mis võimaldab ka pesu tsentrifuugimist ja mis on kavandatud kasutamiseks peamiselt muudele kui kutselistele kasutajatele;

2)   „kodumajapidamises kasutatav sisseehitatud pesumasin”– kodumajapidamises kasutatav pesumasin, mis on ette nähtud paigaldamiseks kappi, ettevalmistatud seinaorva või muusse sarnasesse kohta ja mis viimistletakse mööbliks;

3)   „automaatpesumasin”– pesumasin, milles sissepandud pesu pestakse ilma inimese sekkumiseta täielikult masina programmi kohaselt;

4)   „kodumajapidamises kasutatav ühendatud pesumasin-kuivati”– kodumajapidamises kasutatav pesumasin, millel on tsentrifuugimise võimalus ja ka vahend riideesemete kuivatamiseks, harilikult kuumutamise ja pööritamisega;

5)   „programm”– rida ette kindlaks määratud tööetappe, mis tootja teate kohaselt sobivad teatavat tüüpi riideesemete pesemiseks;

6)   „tsükkel”– täielik pesemis-, loputamis- ja tsentrifuugimisprotsess, mis on valitud programmi jaoks kindlaks määratud;

7)   „programmi kestus”– aeg, mis kulub programmi käivitamisest kuni programmi lõpuni, välja arvatud lõppkasutaja programmeeritav viiteaeg;

8)   „nimitäitekogus”– suurim mass kilogrammides, mille tootja on teatanud teatavat liiki kuivade riideesemete jaoks 0,5 kg täpsusega ja mida saab kodumajapidamises kasutamiseks ettenähtud masinaga töödelda vastavalt valitud programmile pärast seda, kui masin on tootja juhiste kohaselt täidetud;

9)   „osaline koormus”– pool kodumajapidamises kasutatava pesumasina teatava programmi puhul ettenähtud nimitäitekogusest;

10)   „allesjääv niiskusesisaldus”– pesumasinas olevasse pesusse tsentrifuugimise lõpuks jääv niiskusekogus;

11)   „väljalülitatud seisund”– seisund, milles kodumajapidamises kasutatav pesumasin on lülitatud välja seadmel oleva nupu või lülitiga, mis normaalse kasutuse korral on lõpptarbijale kättesaadav ja käitamiseks ette nähtud, et tagada väikseim võimsustarve; väljalülitatud seisundis võib masinat hoida määramata aja, kui masin on ühendatud vooluallikaga ja masinat kasutatakse vastavalt tootja juhistele; väljalülitatud seisundi lõppkasutajale kättesaadava nupu või lüliti puudumise korral tähendab väljalülitatud seisund olekut, millesse kodumajapidamises kasutatav pesumasin ise tagasi pöördub pärast püsioleku voolutarbimist;

12)   „ooteseisund”– väikseima võimsustarbega seisund, milles masin võib pärast programmi lõppu olla määramata aja ilma lõppkasutaja edasise sekkumiseta, välja arvatud pesu väljavõtmine;

13)   „samaväärne pesumasin”– kodumajapidamises kasutatava pesumasina turule lastud mudel, mille nimitäitekogus, tehnilised ja kasutusomadused, elektri- ja veetarbimine ning õhus leviva müra tase pesemise ja tsentrifuugimise ajal on samaväärsed sama tootja poolt erineva koodi all turule lastud teise pesumasina omadega.

Artikkel 3

Ökodisaininõuded

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate üldised ökodisaininõuded on esitatud I lisa punktis 1.

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate konkreetsed ökodisaini nõuded on esitatud I lisa punktis 2.

Artikkel 4

Vastavushindamine

1.   Direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamise menetlus on kõnealuse direktiivi IV lisas sätestatud sisemine kavandikontroll või V lisas sätestatud juhtimissüsteem.

2.   Direktiivi 2009/125/EÜ artiklis 8 osutatud vastavushindamise puhul esitatakse tehnilise dokumentatsiooni toimikus käesoleva määruse II lisas esitatud arvutus.

Kui kodumajapidamises kasutatava pesumasina konkreetse mudeli kohta tehnilises dokumentatsioonis esitatud andmed on saadud tehniliste näitajate põhjal tehtud arvutuste või muude samaväärsete kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate andmete ekstrapoleerimise tulemusel või mõlemal viisil, esitatakse dokumentatsioonis nimetatud arvutuste või ekstrapoleerimise või mõlema üksikasjad ja tootja läbiviidud katsetuste üksikasjad, et oleks võimalik kontrollida arvutuste õigsust. Sel juhul esitatakse tehnilises dokumentatsioonis ka kõikide muude samaväärsete kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate mudelite loetelu, mille puhul tehnilises dokumentatsioonis sisalduvad andmed on saadud samadel alustel.

Artikkel 5

Turujärelevalve kontrollimenetlus

Käesoleva määruse I lisas sätestatud nõuete täitmise kontrollimiseks kohaldavad liikmesriigid direktiivi 2009/125/EÜ artikli 3 lõikes 2 osutatud turujärelevalvet, kasutades käesoleva määruse III lisas kirjeldatud kontrollimenetlust.

Artikkel 6

Võrdlusandmed

Käesoleva määruse vastuvõtmise ajal turul olnud parimate kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate näitlikud võrdlusandmed on esitatud IV lisas.

Artikkel 7

Läbivaatamine

Tehnika arengu arvessevõtmiseks vaatab komisjon käesoleva määruse läbi hiljemalt nelja aasta pärast alates selle jõustumisest ja esitab läbivaatamise tulemused arutamiseks ökodisaini nõuandefoorumile. Eelkõige hinnatakse läbivaatamisel III lisa kohaseid kontrollimisel lubatud hälbeid, võimalusi kehtestada nõudeid loputamise ja tsentrifuugimise tõhususe ning sooja vee sisselaskmise võimaluste kohta.

Artikkel 8

Jõustumine ja kohaldamine

1.   Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

2.   Seda kohaldatakse alates 1. detsembrist 2011.

Järgnevalt loetletud ökodisaininõudeid kohaldatakse siiski vastavalt järgmisele ajakavale:

a)

I lisa punkti 1 alapunktis 1 sätestatud üldisi ökodisaininõudeid kohaldatakse alates 1. detsembrist 2012;

b)

I lisa punkti 1 alapunktis 2 sätestatud üldisi ökodisaininõudeid kohaldatakse alates 1. juunist 2011;

c)

I lisa punkti 1 alapunktis 3 sätestatud üldisi ökodisaininõudeid kohaldatakse alates 1. detsembrist 2013;

d)

I lisa punkti 2 alapunktis 2 sätestatud konkreetseid ökodisaininõudeid kohaldatakse alates 1. detsembrist 2013.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. november 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 285, 31.10.2009, lk 10.

(2)  EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37.


I LISA

Ökodisaininõuded

1.   ÜLDISED ÖKODISAININÕUDED

1)

Kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate elektritarbimise ja muude näitajate arvutamiseks kasutatakse tsükleid, millega pestakse normaalselt määrdunud puuvillast pesu 40 °C ja 60 °C juures (edaspidi „puuvillase pesu tavaprogrammid”). Kõnealused tsüklid on selgesti kindlakstehtavad kodumajapidamises kasutatava pesumasina programmivalimisseadmel või -ekraanil, kui masinal on ekraan, või mõlemal ja on tähistatud kui „puuvillase pesu tavaprogramm 60 °C” ja „puuvillase pesu tavaprogramm 40 °C”.

2)

Tootja lisatud kasutusjuhendis esitatakse järgmine teave:

a)

puuvillase pesu tavaprogrammid 60 °C ja 40 °C juures pesemiseks, tähistustega „puuvillase pesu tavaprogramm 60 °C” ja „puuvillase pesu tavaprogramm 40 °C” ning selgitusega, et programmid sobivad normaalselt määrdunud puuvillase pesu pesemiseks ja on nii energia- kui ka veetarbimist arvestades kõige tõhusamad programmid sellise pesu pesemiseks; lisaks märge, et tegelik vee temperatuur võib erineda pesemistsükli jaoks näidatud temperatuurist;

b)

tarbitav võimsus väljalülitatud seisundis ja ooteseisundis;

c)

näitlik teave programmi kestuse, allesjääva niiskusesisalduse, energia- ja veetarbimise kohta peamiste pesemisprogrammide jaoks täiskoormuse või osalise koormuse või mõlema puhul;

d)

soovitus eri pesemistemperatuuride puhul sobivate puhastusainete tüübi kohta.

3)

Kodumajapidamises kasutatav pesumasin pakub lõppkasutajale tsüklit pesemiseks 20 °C juures. Kõnealune programm on kodumajapidamises kasutatava pesumasina programmivalimisseadmel või ekraanil või mõlemal selgelt kindlakstehtav.

2.   KONKREETSED ÖKODISAININÕUDED

Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad vastavad järgmistele nõuetele.

1)

Alates 1. detsembrist 2011 on:

kõikide kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate energiatõhususe indeks (EEI) madalam kui 68;

kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate puhul, mille nimitäitekogus on suurem kui 3 kg, pesemistõhususe indeks (Iw ) suurem kui 1,03;

kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate puhul, mille nimitäitekogus on kuni 3 kg, pesemistõhususe indeks (Iw ) suurem kui 1,00;

kõikide kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate veetarbimine (Wt ) järgmine:

Wt  ≤ 5 × c + 35

kus c on kodumajapidamises kasutatava pesumasina nimitäitekogus puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul täiskoormuse juures või puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C puhul täiskoormuse juures, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on väiksem.

2)

Alates 1. detsembrist 2013 on:

kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate puhul, mille nimitäitekogus on vähemalt 4 kg, energiatõhususe indeks (EEI) madalam kui 59;

kõikide kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate puhul veetarbimine järgmine,

Wt  ≤ 5 × c½  + 35

kus c½ on kodumajapidamises kasutatava pesumasina nimitäitekogus puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul osalise koormuse juures või puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C puhul osalise koormuse juures, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on väiksem.

Energiatõhususe indeks (EEI), pesemistõhususe indeks (Iw ) ja veetarbimine (Wt ) arvutatakse vastavalt II lisale.


II LISA

Energiatõhususe indeksi, pesemistõhususe indeksi, veetarbimise ja niiskuse jääksisalduse arvutamine

1.   ENERGIATÕHUSUSE INDEKSI ARVUTAMINE

Kodumajapidamises kasutatava pesumasinamudeli energiatõhususe indeksi (EEI) arvutamisel võrreldakse pesumasina kaalutud aastast energiatarbimist puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C täiskoormuse juures ja osalise koormuse juures ning puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C osalise koormuse juures tema aastase normatiivse energiatarbimisega.

a)

Energiatõhususe indeks (EEI), ümardatuna esimese kümnendkohani, arvutatakse järgmiselt:

Formula

kus:

AEC

=

kodumajapidamises kasutatava pesumasina kaalutud aastane energiatarbimine;

SAEC

=

kodumajapidamises kasutatava pesumasina aastane normatiivne energiatarbimine.

b)

Aastane normatiivne energiatarbimine (SAEC ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/aasta) järgmiselt:

Formula

kus:

c

=

kodumajapidamises kasutatava pesumasina nimitäitekogus puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul täiskoormuse juures või puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C puhul täiskoormuse juures, sõltuvalt sellest, kumb väärtus on väiksem.

c)

Kaalutud aastane energiatarbimine (AEC ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse kilovatt-tundides aasta kohta (kWh/aasta) järgmiselt:

i)

Formula

kus:

Et

=

kaalutud energiatarbimine;

Po

=

kaalutud tarbitav võimsus väljalülitatud seisundis;

Pl

=

kaalutud tarbitav võimsus ooteseisundis;

Tt

=

programmi kestus;

220

=

tavaliste pesemistsüklite üldarv aastas;

ii)

kui kodumajapidamises kasutatav pesumasin on varustatud voolutarbimise aktiivse juhtimise süsteemiga ja pesumasin läheb tsükli lõpul automaatselt tagasi väljalülitatud seisundisse, arvutatakse kaalutud aastane energiatarbimine (AEC ) järgmise valemi abil, millega võetakse arvesse ooteseisundi tegelikku kestust:

Formula

kus:

Tl

=

ooteseisundi kestus.

d)

Kaalutud energiatarbimine (Et ), ümardatuna kolmanda kümnendkohani, arvutatakse kilovatt-tundides (kWh) järgmiselt:

Formula

kus:

Et,60

=

puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C energiatarbimine;

Et,60½

=

puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C energiatarbimine osalise koormuse juures;

Et,40½

=

puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C energiatarbimine osalise koormuse juures.

e)

Kaalutud tarbitav võimsus väljalülitatud seisundis (Po ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse vattides (W) järgmiselt:

Formula

kus:

Po,60

=

tarbitav võimsus väljalülitatud seisundis puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul täiskoormuse juures;

Po,60½

=

tarbitav võimsus väljalülitatud seisundis puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul osalise koormuse juures;

Po,40½

=

tarbitav võimsus väljalülitatud seisundis puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C puhul osalise koormuse juures.

f)

Kaalutud tarbitav võimsus ooteseisundis (Pl ), ümardatuna teise kümnendkohani, arvutatakse vattides (W) järgmiselt:

Formula

kus:

Pl,60

=

tarbitav võimsus ooteseisundis puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul täiskoormuse juures;

Pl,60½

=

tarbitav võimsus ooteseisundis puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul osalise koormuse juures;

Pl,40½

=

tarbitav võimsus ooteseisundis puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C puhul osalise koormuse juures.

g)

Programmi kaalutud kestus (Tt ), ümardatuna täisminutini, arvutatakse minutites järgmiselt:

Formula

kus:

Tt,60

=

programmi kestus puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul täiskoormuse juures;

Tt,60½

=

programmi kestus puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul osalise koormuse juures;

Tt,40½

=

programmi kestus puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C puhul osalise koormuse juures.

h)

Ooteseisundis oldud kaalutud aeg (Tl ), ümardatuna täisminutini, arvutatakse minutites järgmiselt:

Formula

kus:

Tl,60

=

ooteseisundis oldud aeg puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul täiskoormuse juures;

Tl,60½

=

ooteseisundis oldud aeg puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul osalise koormuse juures;

Tl,40½

=

ooteseisundis oldud aeg puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C puhul osalise koormuse juures.

2.   PESEMISTÕHUSUSE INDEKSI ARVUTAMINE

Pesemistõhususe indeksi (Iw ), arvutamisel võrreldakse kodumajapidamises kasutatava pesumasina kaalutud pesemistõhusust puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul täiskoormuse juures ja osalise koormuse juures ning puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C puhul osalise koormuse juures võrdluseks võetud pesumasina pesemistõhususega, kusjuures võrdluseks võetud pesumasina tehnilised andmed on kindlaks määratud üldtunnustatult parimate mõõtmismeetoditega, sealhulgas meetoditega, mis on esitatud dokumentides, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

a)

Pesemistõhususe indeks (Iw ), ümardatuna kolmanda kümnendkohani, arvutatakse järgmiselt:

Formula

kus:

IW,60

=

pesemistõhususe indeks puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul täiskoormuse juures;

IW,60½

=

pesemistõhususe indeks puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul osalise koormuse juures;

IW,40½

=

pesemistõhususe indeks puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C puhul osalise koormuse juures.

b)

Puuvillase pesu tavaprogrammi (p) pesemistõhususe indeks arvutatakse järgmiselt:

Formula

kus:

WT,i

=

kodumajapidamises kasutatava pesumasina pesemistõhususe indeks katsetingimustes ühe katsetustsükli i puhul;

WR,a

=

võrdluseks võetud pesumasina keskmine pesemistõhususe indeks ühe katsetustsükli i puhul;

n

=

katsetustsüklite arv, n ≥ 3 puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul täiskoormuse juures, n ≥ 2 puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul osalise koormuse juures ja n ≥ 2 puuvillase pesu tavaprogrammi 40 °C puhul osalise koormuse juures.

c)

Pesemistõhusus (W) on üksikute katselappide keskmine peegeldusväärtus pärast katsetustsükli lõppu.

3.   VEETARBIMISE ARVUTAMINE

Veetarbimine (Wt ), ümardatuna esimese kümnendkohani, arvutatakse järgmiselt:

Wt = Wt,60

kus:

Wt,60

=

veetarbimine puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C puhul täiskoormuse juures.

4.   ALLESJÄÄVA NIISKUSESISALDUSE ARVUTAMINE

Programmi puhul allesjääv niiskusesisaldus (D) arvutatakse protsentides ja ümardatakse lähima täisprotsendini.


III LISA

Turujärelevalve kontrollimenetlus

I lisas sätestatud nõuetele vastavuse kontrollimiseks katsetavad liikmesriikide ametiasutused üht kodumajapidamises kasutatavat pesumasinat. Kui seadme mõõdetud näitajad ei vasta tootja poolt kooskõlas artikli 4 lõikega 2 esitatud väärtustele tabelis 1 esitatud täpsusega, mõõdetakse veel kolme kodumajapidamises kasutatavat pesumasinat. Nimetatud kolme kodumajapidamises kasutatava pesumasina puhul mõõdetud väärtuste aritmeetiline keskmine peab jääma tabelis 1 määratletud vahemikku, välja arvatud energiatarbimine, mis ei tohi olla üle 6 % suurem energiatarbimise nimiväärtusest Et .

Vastasel korral loetakse kõnealune mudel ja kõik samaväärsed kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate mudelid I lisas esitatud nõuetele mittevastavaks.

Liikmesriigi ametiasutused kasutavad usaldusväärset, täpset ja korratavat mõõtmismenetlust, võttes arvesse üldtunnustatult parimaid mõõtmismeetodeid, sealhulgas sellistes dokumentides sätestatud meetodeid, mille viitenumbrid on sel eesmärgil avaldatud Euroopa Liidu Teatajas.

Tabel 1

Mõõdetav parameeter

Kontrollimisel lubatud hälbed

Aastane energiatarbimine

Mõõdetud väärtus ei tohi olla AEC nimiväärtusest (1) üle 10 % suurem.

Pesemistõhususe indeks

Mõõdetud väärtus ei tohi olla IW nimiväärtusest üle 4 % väiksem.

Energiatarbimine

Mõõdetud väärtus ei tohi olla Et nimiväärtusest üle 10 % suurem.

Programmi kestus

Mõõdetud väärtus ei tohi olla Tt nimiväärtusest üle 10 % suurem.

Veetarbimine

Mõõdetud väärtus ei tohi olla Wt nimiväärtusest üle 10 % suurem.

Tarbitav võimsus väljalülitatud seisundis ja ooteseisundis

Üle 1,00 W ulatuvad tarbitava võimsuse Po ja Pl mõõdetud väärtused ei tohi olla üle 10 % nimiväärtustest suuremad. Kuni 1,00 W-ni ulatuvad tarbitava võimsuse Po ja Pl mõõdetud väärtused ei tohi olla nimiväärtustest üle 0,10 W suuremad.

Ooteseisundi kestus

Mõõdetud väärtus ei tohi olla Tl nimiväärtusest üle 10 % suurem.


(1)  „Nimiväärtus” – tootja deklareeritud väärtus.


IV LISA

Võrdlusandmed

Käesoleva määruse jõustumise ajal on kodumajapidamises kasutatavate pesumasinate puuvillase pesu tavaprogrammi 60 °C järgi täiskoormusega pesemisel vee- ja energiatarbimise, pesemistõhususe ning pesemise ja tsentrifuugimise ajal õhus leviva müra seisukohast parimad olemasolevad tehnilised lahendused järgmised (1).

1)

Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega 3 kg:

a)   energiatarbimine: 0,57 kWh/tsükkel (ehk 0,19 kWh/kg), mis vastab summaarsele energiatarbimisele 117,84 kWh aastas; sellest 105,34 kWh aastas kulub 220 tsükli tegemiseks ja 12,5 kWh aastas kulub väikese võimsustarbega olekutes;

b)   veetarbimine: 39 l/tsükkel, mis vastab veetarbimisele 8 580 liitrit aastas, kui tehakse 220 tsüklit;

c)   pesemistõhususe indeks: 1,03 ≥ Iw > 1,00;

d)   pesemise ja tsentrifuugimise (900 p/min) ajal õhus leviv müra: ei ole teada.

2)

Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega 3,5 kg:

a)   energiatarbimine: 0,66 kWh/tsükkel (ehk 0,19 kWh/kg), mis vastab summaarsele energiatarbimisele 134,50 kWh aastas; sellest 122,00 kWh aastas kulub 220 tsükli tegemiseks ja 12,5 kWh aastas kulub väikese võimsustarbega olekutes;

b)   veetarbimine: 39 l/tsükkel, mis vastab veetarbimisele 8 580 liitrit aastas, kui tehakse 220 tsüklit;

c)   pesemistõhususe indeks: Iw on 1,03;

d)   pesemise ja tsentrifuugimise (900 p/min) ajal õhus leviv müra: ei ole teada.

3)

Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega 4,5 kg:

a)   energiatarbimine: 0,76 kWh/tsükkel (ehk 0,17 kWh/kg), mis vastab summaarsele energiatarbimisele 152,95 kWh aastas; sellest 140,45 kWh aastas kulub 220 tsükli tegemiseks ja 12,5 kWh aastas kulub väikese võimsustarbega olekutes;

b)   veetarbimine: 40 l/tsükkel, mis vastab veetarbimisele 8 800 liitrit aastas, kui tehakse 220 tsüklit;

c)   pesemistõhususe indeks: Iw on 1,03;

d)   pesemise ja tsentrifuugimise (1 000 p/min) ajal õhus leviv müra: 55/70 dB(A) re 1pW.

4)

Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega 5 kg:

a)   energiatarbimine: 0,850 kWh/tsükkel (ehk 0,17 kWh/kg), mis vastab summaarsele energiatarbimisele 169,60 kWh aastas; sellest 157,08 kWh aastas kulub 220 tsükli tegemiseks ja 12,5 kWh aastas kulub väikese võimsustarbega olekutes;

b)   veetarbimine: 39 l/tsükkel, mis vastab veetarbimisele 8 580 liitrit aastas, kui tehakse 220 tsüklit;

c)   pesemistõhususe indeks: Iw on 1,03;

d)   pesemise ja tsentrifuugimise (1 200 p/min) ajal õhus leviv müra: 53/73 dB(A) re 1pW.

5)

Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega 6 kg:

a)   energiatarbimine: 0,90 kWh/tsükkel (ehk 0,15 kWh/kg), mis vastab summaarsele energiatarbimisele 178,82 kWh aastas; sellest 166,32 kWh aastas kulub 220 tsükli tegemiseks ja 12,5 kWh aastas kulub väikese võimsustarbega olekutes;

b)   veetarbimine: 37 l/tsükkel, mis vastab veetarbimisele 8 140 liitrit aastas, kui tehakse 220 tsüklit;

c)   pesemistõhususe indeks: Iw on 1,03;

d)   pesemise ja tsentrifuugimise (1 600 p/min) ajal õhus leviv müra: ei ole teada.

6)

Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega 7 kg:

a)   energiatarbimine: 1,05 kWh/tsükkel (ehk 0,15 kWh/kg), mis vastab summaarsele energiatarbimisele 201,00 kWh aastas; sellest 188,50 kWh aastas kulub 220 tsükli tegemiseks ja 12,5 kWh aastas kulub väikese võimsustarbega olekutes;

b)   veetarbimine: 43 l/tsükkel, mis vastab veetarbimisele 9 460 liitrit aastas, kui tehakse 220 tsüklit;

c)   pesemistõhususe indeks: Iw on 1,03;

d)   pesemise ja tsentrifuugimise (1 000 p/min) ajal õhus leviv müra: 57/73 dB(A) re 1pW;

e)   pesemise ja tsentrifuugimise (1 400 p/min) ajal õhus leviv müra: 59/76 dB(A) re 1pW;

f)   pesemise ja tsentrifuugimise (1 200 p/min) ajal õhus leviv müra: 48/62 dB(A) re 1pW (majapidamises kasutatavate sisseehitatud pesumasinate puhul).

7)

Kodumajapidamises kasutatavad pesumasinad nimitäitekogusega 8 kg:

a)   energiatarbimine: 1,200 kWh/tsükkel (ehk 0,15 kWh/kg), mis vastab summaarsele energiatarbimisele 234,26 kWh aastas; sellest 221,76 kWh aastas kulub 220 tsükli tegemiseks ja 12,5 kWh aastas kulub väikese võimsustarbega olekutes;

b)   veetarbimine: 56 l/tsükkel, mis vastab veetarbimisele 12 320 liitrit aastas, kui tehakse 220 tsüklit;

c)   pesemistõhususe indeks: Iw on 1,03;

d)   pesemise ja tsentrifuugimise (1 400 p/min) ajal õhus leviv müra: 54/71 dB(A) re 1pW;

e)   pesemise ja tsentrifuugimise (1 600 p/min) ajal õhus leviv müra: 54/74 dB(A) re 1pW.


(1)  Aastase energiatarbimise hindamiseks kasutati II lisas esitatud arvutusmeetodit, võttes programmi kestuseks 90 minutit, väljalülitatud seisundis tarbitavaks võimsuseks 1 W ja ooteseisundis tarbitavaks võimsuseks 2 W.


Top