Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1014

Komisjoni määrus (EL) nr 1014/2010, 10. november 2010 , uute sõiduautode registreerimisandmete seire ja esitamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009 EMPs kohaldatav tekst

OJ L 293, 11.11.2010, p. 15–20 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 060 P. 132 - 137

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1014/oj

11.11.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 293/15


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1014/2010,

10. november 2010,

uute sõiduautode registreerimisandmete seire ja esitamise kohta vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusele (EÜ) nr 443/2009

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta määrust (EÜ) nr 443/2009, millega kehtestatakse uute sõiduautode heitenormid väikesõidukite süsinikdioksiidiheite vähendamist käsitleva ühenduse tervikliku lähenemisviisi raames, (1) eriti selle artikli 8 lõike 9 esimest lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 8 kohaselt peavad liikmesriigid registreerima igal aastal teatavad andmed eelneval aastal asjaomase liikmesriigi territooriumil registreeritud uute sõiduautode kohta ning edastama need andmed komisjonile. Kuna nende andmete alusel määratakse uute sõiduautode tootjatele teatav CO2-heite sihttase ning hinnatakse, kas tootjad järgivad neid sihttasemeid, on vaja ühtlustada kõnealuste andmete kogumise ja esitamise eeskirjad.

(2)

Selleks et täielikult hinnata, kas iga tootja järgib talle kooskõlas määrusega (EÜ) nr 443/2009 määratud CO2-heite sihttaset ning et saada vajalik kogemus kõnealuse määruse kohaldamisest, on komisjonil vaja üksikasjalikke andmeid tootja tasandil iga sõidukiseeria kohta, mis on kindlaks määratud tüübi, variandi ja versiooni järgi. Seepärast peaksid liikmesriigid tagama, et need andmed registreeritakse ja edastatakse komisjonile koos koondandmetega vastavalt kõnealuse määruse artikli 8 lõikele 2.

(3)

Vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5. septembri 2007. aasta direktiivi 2007/46/EÜ (millega kehtestatakse raamistik mootorsõidukite ja nende haagiste ning selliste sõidukite jaoks mõeldud süsteemide, osade ja eraldi seadmestike kinnituse kohta) (2) artiklitele 18 ja 26 peab tootja tagama, et igal ELis turule lastud uuel sõidukil on kaasas vastavustunnistus ning liikmesriik tohib registreerida sõiduki üksnes siis, kui sellel on vastavustunnistus. Seepärast on loogiline, et vastavustunnistus peaks olema peamine allikas, kust saadakse andmeid, mille liikmesriigid peavad määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 8 lõike 1 kohaselt registreerima, tegema tootjatele kättesaadavaks ja esitama komisjonile. Selleks et liikmesriigid saaksid uute sõiduautode registreerimiseks ja kasutuselevõtuks kasutada mujalt kui vastavustunnistuselt pärinevaid andmeid, nagu on osutatud määruse (EÜ) nr 443/2009 põhjenduses 26, on asjakohane näha ette, millised muud dokumendid on sama täpsed ning mida tuleks seepärast ka lubada liikmesriikidel kasutada.

(4)

On oluline, et uute sõiduautode registreerimisandmed oleksid täpsed ning neid oleks võimalik tõhusalt töödelda määruse (EÜ) nr 443/2009 artiklis 4 sätestatud sihttaseme kehtestamiseks. Seepärast peaksid tootjad esitama komisjonile ajakohased andmed nende nimede ja valmistajatehase tähise esimese osa kohta, mis on kindlaks määratud nõukogu 18. detsembri 1975. aasta direktiivis 76/114/EMÜ mootorsõidukite ja nende haagiste andmesilte ning kirjeid, nende asukohta ja kinnitusviisi käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (3) ning mida on kasutatud selle liikmesriigi vastavustunnistustel, kus sõiduk on registreeritud. Komisjonil on nende andmete alusel võimalik esitada liikmesriikidele tootjanimede ajakohane loetelu, mida tuleks aruandluses kasutada.

(5)

Liikmesriigid peaksid registreerima ja esitama andmed alternatiivkütuseid kasutavate esmakordselt registreeritud sõiduautode kohta. Selleks et komisjonil oleks etanoolisisaldusega (E85) kütust kasutavate sõidukite puhul võimalik arvesse võtta heite sihttaseme vähendamist kooskõlas määruse (EÜ) nr 443/2009 artikliga 6, peaksid liikmesriigid komisjonile esitama vajaliku teabe, sealhulgas alternatiivkütust müüvate bensiinijaamade osakaalu oma territooriumil ning vajaduse korral selliste bensiinijaamade koguarvu, kus müüakse etanoolisisaldusega (E85) kütust, mis vastab Euroopa Parlamendi ja nõukogu 23. aprilli 2009. aasta direktiivis 2009/28/EÜ (taastuvatest energiaallikatest toodetud energia kasutamise edendamise kohta ning direktiivide 2001/77/EÜ ja 2003/30/EÜ muutmise ja hilisema kehtetuks tunnistamise kohta) (4) ning Euroopa Parlamendi ja nõukogu 13. oktoobri 1998. aasta direktiivi 98/70/EÜ (bensiini ja diislikütuse kvaliteedi ning nõukogu direktiivi 93/12/EMÜ muutmise kohta) (5) artiklis 7b sätestatud säästlikkuse kriteeriumidele.

(6)

Direktiivi 2007/46/EÜ artiklitega 23 ja 24 on ette nähtud lihtsustatud tüübikinnitusmenetlus, mille puhul ei nõuta Euroopa vastavustunnistuse väljaandmist. Liikmesriigid peaksid kontrollima nimetatud menetluse kohaselt registreeritud sõidukite arvu, et hinnata selle mõju seiremenetlusele ning uute sõiduautode CO2-heite ELi keskmise sihttaseme saavutamisele.

(7)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas kliimamuutuste komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Mõisted

Lisaks määruse (EÜ) nr 443/2009 artiklites 2 ja 3 esitatud mõistetele kasutatakse järgmisi mõisteid:

1.   „tüübikinnitusdokumendid”– dokumendid, mis sisaldavad käesoleva määruse I lisa tabeli kolmandas veerus nimetatud andmeid;

2.   „koondatud seireandmed”– määruse (EÜ) nr 443/2009 II lisa C osa esimeses tabelis nimetatud koondandmed;

3.   „üksikasjalikud seireandmed”– määruse (EÜ) nr 443/2009 II lisa C osa teises tabelis nimetatud üksikasjalikud andmed, mis on liigitatud tootjate ning tüübi, variandi ja versiooni järgi kindlaksmääratud sõidukiseeriate kaupa;

4.   „baassõiduk”– direktiivi 2007/46/EÜ artikli 3 lõikes 18 määratletud sõiduk;

5.   „kahekütuseline gaasisõiduk” ja „segakütuseline etanoolisõiduk”– komisjoni määruse (EÜ) nr 692/2008 (6) artiklis 2 määratletud sõidukid;

Artikkel 2

Andmete edastamine

Liikmesriigid edastavad koondatud ja üksikasjalikud seireandmed elektroonilise edastussüsteemi kaudu Euroopa Keskkonnaagentuuri poolt hallatavasse keskandmevaramusse. Kui andmed on edastatud, teatavad liikmesriigid sellest komisjonile.

Artikkel 3

Andmeallikad

1.   Olenemata andmeallikast, mida liikmesriik kasutab koondatud ja üksikasjalike seireandmete koostamiseks, põhinevad kõnealused andmed asjaomase sõiduauto vastavustunnistusel või direktiivi 2007/46/EÜ III ja VIII lisas nimetatud teavet sisaldavatel tüübikinnitusdokumentidel vastavalt käesoleva määruse I lisa tabelile.

2.   Üksikasjalike seireandmete parameeter „uute registreerimiste koguarv” määratakse igal aastal konkreetse sõidukiga seoses tehtud registreerimiskannete koguarvu alusel.

3.   Kui vastavustunnistusel või tüübikinnitusdokumentidel on rohkem kui ühe tootja nimi, esitab liikmesriik baassõiduki tootja nime.

4.   Üksikasjalike seireandmete parameetri „CO2-heide” all esitatav CO2-heite väärtus võetakse vastavustunnistuse või tüübikinnitusdokumentide kandest „kombineeritult”, välja arvatud juhul, kui kohaldatakse kannet „kaalutud, kombineeritult”.

5.   Alternatiivkütust kasutavaid sõidukeid käsitlevates üksikasjalikes seireandmetes märgib pädev asutus kütuse liigi ja kütuse tüübi vastavalt käesoleva määruse I lisale.

6.   Kahekütuseliste gaasisõidukite või segakütuseliste etanoolisõidukite puhul esitab pädev asutus üksikasjalikes seireandmetes parameetri „CO2-heide (g/km)” all järgmised CO2-heite väärtused:

a)

veeldatud naftagaasi või maagaasi CO2-heite väärtus vastavalt määruse (EÜ) nr 443/2009 II lisa A osa punktile 2 bensiini ja gaaskütuseid kasutavate kahekütuseliste gaasisõidukite puhul;

b)

bensiini CO2-heite väärtus bensiini ja määruse (EÜ) nr 443/2009 artiklis 6 osutatud etanooli (E85) kasutavate segakütuseliste etanoolisõidukite puhul.

Seoses punktiga b esitavad liikmesriigid bensiini CO2-heite väärtuse ka juhul, kui tingimused määruse (EÜ) nr 443/2009 artiklis 6 sätestatud sihttaseme vähendamiseks ei ole täidetud. Liikmesriigid võivad siiski esitada ka E85 väärtuse.

7.   Kui sõiduki teljed on eri laiusega, esitab liikmesriik üksikasjalikes seireandmetes parameetri „katteala – telje rööbe” all suurima teljelaiuse.

8.   Kui koondatud ja üksikasjalikud seireandmed on võetud tüübikinnitusdokumentidest ning kui kõnealused andmed sisaldavad väärtusvahemikke, tagavad liikmesriigid esitatud andmete piisava täpsuse ning kooskõla vastavustunnistusel esitatud andmetega.

Artikkel 4

Andmete säilitamine ja kontroll

Liikmesriigid tagavad koondatud ja üksikasjalike seireandmete säilitamise, kogumise, kontrolli, tõendamise ja edastamise.

Artikkel 5

Liikmesriikide koostatavad andmed

1.   Kui liikmesriigid arvutavad CO2-heite keskmist taset, mis tuleb lisada koondatud seireandmetesse, ei võta nad arvesse järgmist:

a)

määruse (EÜ) nr 443/2009 artiklis 4 sätestatud protsendimäärad;

b)

määruse (EÜ) nr 443/2009 artiklis 5 sätestatud üliühikud;

c)

kooskõlas määruse (EÜ) nr 443/2009 artikliga 6 kohaldatud CO2-heite vähendamine;

d)

CO2-heite vähenemine, mis on saavutatud uuendusliku tehnoloogiaga kooskõlas määruse (EÜ) nr 443/2009 artikliga 12.

2.   Kui liikmesriigid arvutavad sõiduki keskmist massi ja katteala, mille väärtused tuleb lisada koondatud seireandmetesse, ei võta nad arvesse järgmist:

a)

määruse (EÜ) nr 443/2009 artiklis 4 sätestatud protsendimäärad;

b)

määruse (EÜ) nr 443/2009 artiklis 5 sätestatud üliühikud.

3.   Üksikasjalike seireandmete koostamisel lisavad liikmesriigid järgmised andmed:

a)

selliste sõidukite arv, mille CO2-heide on alla 50 g CO2/km ning mille registreerimisel ei kohaldatud määruse (EÜ) nr 443/2009 artiklis 5 sätestatud korrutustegureid;

b)

iga 85 % etanoolisisaldusega bensiini (E85) kasutava sõiduki CO2-heide, vähendamata kõnealust CO2-heite väärtust 5 % võrra, nagu on selliste sõidukite puhul ette nähtud määruse (EÜ) nr 443/2009 artikliga 6;

c)

iga uuendusliku tehnoloogiaga varustatud sõiduki CO2-heide, arvestamata määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 12 kohaselt heakskiidetud uuendusliku tehnoloogia kasutamisega saavutatud CO2-heite vähenemist.

4.   Koondatud ja üksikasjalikud seireandmed esitatakse käesoleva määruse II lisa tabelis 1 ja 2 kindlaksmääratud täpsusega.

Artikkel 6

Etanoolisisaldusega bensiini (E85) müüvaid bensiinijaamu käsitlev aruandlus

1.   Teave selliste bensiinijaamade osakaalu kohta asjaomaste liikmesriikide territooriumil, kus müüakse etanoolisisaldusega (E85) kütust, mis vastab direktiivi 2009/28/EÜ artiklis 17 ja direktiivi 98/70/EÜ artiklis 7b biokütustele kehtestatud säästlikkuse kriteeriumidele, esitatakse komisjonile elektrooniliselt koos koondatud seireandmetega.

Bensiinijaamade osakaal esitatakse vähemalt 5 % suuruste vahemikena ümardatuna alumise protsendimäärani.

2.   Kui etanoolisisaldusega (E85) kütust müüvate bensiinijaamade osakaal ületab 30 %, esitavad liikmesriigid komisjonile selliste bensiinijaamade koguarvu, kus müüakse etanoolisisaldusega (E85) kütust, mis on kättesaadav samal viisil nagu muu süsivesinikel põhinev vedelkütus ning mis vastab lõikes 1 osutatud säästlikkuse kriteeriumidele.

3.   Lõikes 1 ja 2 sätestatud teave esitatakse komisjonile igal aastal 28. veebruariks.

Kui komisjon ei esita vastuväiteid kolme kuu jooksul alates käesoleva artikli lõike 2 kohaselt esitatud teabe saamisest, kohaldatakse määruse (EÜ) nr 443/2009 artikliga 6 ettenähtud vähendamist.

Artikkel 7

EÜ tüübikinnitussüsteemiga hõlmamata sõidukid

1.   Kui sõiduautode suhtes kohaldatakse väikeseeriate siseriiklikku tüübikinnitusmenetlust kooskõlas direktiivi 2007/46/EÜ artikliga 23 või üksiksõiduki kinnitusmenetlust kooskõlas nimetatud direktiivi artikliga 24, esitavad liikmesriigid komisjonile nende territooriumil selliste menetluste alusel registreeritud sõiduautode vastavad arvud.

2.   Koondatud seireandmete koostamisel märgib pädev asutus tootja nime asemel ühe järgmistest andmetest:

a)

„AA-IVA” üksiksõiduki kinnitusmenetluse alusel kinnitatud sõidukitüüpide puhul;

b)

„AA-NSS” väikeseeriate siseriikliku tüübikinnitusmenetluse kaudu kinnitatud sõidukitüüpide puhul.

Liikmesriigid võivad kõnealuste sõidukite kohta koostada ka üksikasjalikud seireandmed; sel juhul kasutavad nad punktides a ja b osutatud lühendeid.

Artikkel 8

Tootjate loetelu

1.   Tootjad esitavad komisjonile 15. detsembriks 2010 järgmise teabe:

a)

nimed, mis on märgitud või mille nad kavatsevad märkida vastavustunnistusele;

b)

direktiivi 76/114/EMÜ kohaselt valmistajatehase tähise esimene osa, mis on märgitud või mille nad kavatsevad märkida vastavustunnistusele.

Nad teavitavad viivitamata komisjoni kõikidest punktis a ja b osutatud teabe muudatustest. Turule tulevad uued tootjad esitavad komisjonile viivitamata esimeses lõigus osutatud teabe.

2.   Pädev asutus kasutab koondatud ja üksikasjalike seireandmete koostamisel neid tootjate nimesid, mille komisjon on esitanud lõike 1 kohaselt teatatud nimede alusel koostatud loetelus. Esimest korda avaldatakse kõnealune loetelu Internetis 31. detsembril 2010 ning seejärel ajakohastatakse seda regulaarselt.

3.   Kui tootja nimi ei ole kõnealuses loetelus esitatud, kasutab pädev asutus koondatud ja üksikasjalike seireandmete koostamisel vastavustunnistusele või tüübikinnitusdokumentidele märgitud nime.

Artikkel 9

Tootjate esitatav täiendav teave

1.   Määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 8 lõike 4 teises lõigus osutatud teate esitamiseks teatavad tootjad komisjonile hiljemalt iga aasta 31. maiks selle kontaktisiku nime ja aadressi, kellele teade saadetakse.

Tootja teavitab viivitamata komisjoni kõikidest esitatud andmete muudatustest. Turule tulevad uued tootjad teatavad komisjonile viivitamata oma kontaktandmed.

2.   Kui seotud ettevõtjate rühm ühendab autopargid, esitab ta määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 7 lõike 6 kohaldatavuse kindlaksmääramiseks komisjonile tõendid selle kohta, et rühma liikmed on omavahel seotud vastavalt kõnealuse määruse artikli 3 lõikes 2 sätestatud kriteeriumidele.

Artikkel 10

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 10. november 2010

Komisjoni nimel

president

José Manuel BARROSO


(1)  ELT L 140, 5.6.2009, lk 1.

(2)  ELT L 263, 9.10.2007, lk 1.

(3)  EÜT L 24, 30.1.1976, lk 1.

(4)  ELT L 140, 5.6.2009, lk 16.

(5)  EÜT L 350, 28.12.1998, lk 58.

(6)  ELT L 199, 28.7.2008, lk 1.


I LISA

Andmeallikad

Parameeter

Vastavustunnistus

(1. osa, direktiivi 2007/46/EÜ IX lisas esitatud näidis B)

Tüübikinnitusdokumendid

(direktiiv 2007/46/EÜ)

Tootja

Punkt 0.5

III lisa 1. osa punkt 0.5

Tüüp

Punkt 0.2

III lisa 1. osa punkt 0.2

Variant

Punkt 0.2

VIII lisa punkt 3

Versioon

Punkt 0.2

VIII lisa punkt 3

Mark

Punkt 0.1

III lisa 1. osa punkt 0.1

Kaubanimi

Punkt 0.2.1.

III lisa 1. osa punkt 0.2.1

Sõiduki kategooria

Punkt 0.4

III lisa 1. osa punkt 0.4

Mass (kg)

kuni 29. aprillini 2010: punkt 12.1

alates 30. aprillist 2010: punkt 13

III lisa 1. osa punkt 2.6 (1)

Katteala – teljevahe (mm)

kuni 29. aprillini 2010: punkt 3

alates 30. aprillist 2010: punkt 4

III lisa 1. osa punkt 2.1 (2)

Katteala – telje rööbe (mm)

kuni 29. aprillini 2010: punkt 5

alates 30. aprillist 2010: punkt 30

III lisa 1. osa punktid 2.3.1 ja 2.3.2 (3)

CO2-heide (g/km (4)

kuni 29. aprillini 2010: punkt 46.2

alates 30. aprillist 2010: punkt 49.1

VIII lisa punkt 3

Kütuse liik

kuni 29. aprillini 2010: punkt 25

alates 30. aprillist 2010: punkt 26

III lisa 1. osa punkt 3.2.2.1

Kütuse tüüp

alates 30. aprillist 2010: punkt 26.1

III lisa 1. osa punkt 3.2.2.4


(1)  Kooskõlas käesoleva määruse artikli 3 lõikega 8.

(2)  Kooskõlas käesoleva määruse artikli 3 lõikega 8.

(3)  Kooskõlas käesoleva määruse artikli 3 lõigetega 7 ja 8.

(4)  Kooskõlas käesoleva määruse artikli 3 lõikega 4.


II LISA

Andmete üksikasjalikkuse tabelid

Tabel 1

Artikli 2 kohaselt esitatavate koondatud seireandmete nõutav üksikasjalikkus

CO2 (g/km)

vastavalt määruse (EÜ) nr 443/2009 artikli 9 lõike 2 teisele lõigule

Mass (kg)

täisarvuna

Katteala (m2)

ümardatuna lähima kolme kümnendkohani


Tabel 2

Artikli 2 kohaselt esitatavate üksikasjalike seireandmete nõutav üksikasjalikkus

CO2 (g/km)

täisarvuna

Mass (kg)

täisarvuna

Katteala – teljevahe (mm)

täisarvuna

Katteala – telje rööbe (mm)

täisarvuna

Heite vähenemine tänu uuendusliku tehnoloogia kasutamisele (g/km)

ümardatuna lähima ühe kümnendkohani


Top