Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R1000

Komisjoni määrus (EL) nr 1000/2010, 3. november 2010 , millega kehtestatakse erandid määrustest (EÜ) nr 2402/96, (EÜ) nr 2058/96, (EÜ) nr 2305/2003, (EÜ) nr 969/2006, (EÜ) nr 1918/2006, (EÜ) nr 1964/2006, (EÜ) nr 27/2008, (EÜ) nr 1067/2008 ja (EÜ) nr 828/2009 seoses impordilitsentsi taotluste esitamise ja impordilitsentside väljaandmise kuupäevadega 2011. aastal maguskartuli, maniokitärklise, manioki, teravilja, riisi, suhkru ja oliiviõli tariifikvootide raames ning määrustest (EÜ) nr 382/2008, (EÜ) nr 1518/2003, (EÜ) nr 596/2004, (EÜ) nr 633/2004 ja (EÜ) nr 951/2006 seoses ekspordilitsentside väljaandmise kuupäevadega 2011. aastal veise-, vasika- ja sealiha, munade ja kodulinnuliha ning kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi sektoris

OJ L 290, 6.11.2010, p. 26–32 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/1000/oj

6.11.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 290/26


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 1000/2010,

3. november 2010,

millega kehtestatakse erandid määrustest (EÜ) nr 2402/96, (EÜ) nr 2058/96, (EÜ) nr 2305/2003, (EÜ) nr 969/2006, (EÜ) nr 1918/2006, (EÜ) nr 1964/2006, (EÜ) nr 27/2008, (EÜ) nr 1067/2008 ja (EÜ) nr 828/2009 seoses impordilitsentsi taotluste esitamise ja impordilitsentside väljaandmise kuupäevadega 2011. aastal maguskartuli, maniokitärklise, manioki, teravilja, riisi, suhkru ja oliiviõli tariifikvootide raames ning määrustest (EÜ) nr 382/2008, (EÜ) nr 1518/2003, (EÜ) nr 596/2004, (EÜ) nr 633/2004 ja (EÜ) nr 951/2006 seoses ekspordilitsentside väljaandmise kuupäevadega 2011. aastal veise-, vasika- ja sealiha, munade ja kodulinnuliha ning kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi sektoris

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. mai 1996. aasta otsust 96/317/EÜ vastavalt GATTi artiklile XXIII Taiga peetud konsultatsioonide tulemuste kokkuvõtte kohta, (1) eriti selle artiklit 3,

võttes arvesse nõukogu 18. juuni 1996. aasta määrust (EÜ) nr 1095/96 vastavalt GATTi XXIV artikli lõikele 6 toimunud läbirääkimiste tulemusel koostatud CXL-loendis sätestatud kontsessioonide rakendamise kohta, (2) eriti selle artikli 1 lõiget 1,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (3) eriti selle artiklit 61, artikli 144 lõiget 1, artikleid 148 ja 156 ning artikli 161 lõiget 3 koostoimes artikliga 4,

võttes arvesse nõukogu 20. detsembri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1528/2007, millega teatavatest Aafrika, Kariibi mere ja Vaikse ookeani (AKV) piirkonna riikide rühma riikidest pärit toodete suhtes kohaldatakse korda, mis on sätestatud lepingutes, millega või mille tulemusel luuakse majanduspartnerlus, (4) eriti selle artikli 9 lõiget 5,

võttes arvesse nõukogu 22. juuli 2008. aasta määrust (EÜ) nr 732/2008, millega kohaldatakse üldiste tariifsete soodustuste kava ajavahemikus 1. jaanuar 2009 kuni 31. detsember 2011 ja millega muudetakse määrusi (EÜ) nr 552/97, (EÜ) nr 1933/2006 ja komisjoni määrusi (EÜ) nr 1100/2006 ja (EÜ) nr 964/2007, (5) eriti selle artikli 11 lõiget 7,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 17. detsembri 1996. aasta määrusega (EÜ) nr 2402/96, millega avatakse teatavad iga-aastased maguskartuli ja maniokitärklise tariifikvoodid ja sätestatakse nende halduseeskirjad, (6) on ette nähtud erisätted kvootide 09.4013 ja 09.4014 alla kuuluva maguskartuli ning kvootide 09.4064 ja 09.4065 alla kuuluva maniokitärklise impordilitsentsi taotluste esitamiseks ja impordilitsentside väljaandmiseks.

(2)

Komisjoni 15. jaanuari 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 27/2008, millega avatakse teatavad CN-koodide 0714 10 91, 0714 10 99, 0714 90 11 ja 0714 90 19 alla kuuluvate teatavatest kolmandatest riikidest, välja arvatud Tai Kuningriigist pärit toodete iga-aastased tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine, (7) on ette nähtud erisätted kvootide 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 ja 09.4021 alla kuuluvate toodete impordilitsentsi taotluste esitamiseks ja impordilitsentside väljaandmiseks.

(3)

Komisjoni 30. oktoobri 2008. aasta määrusega (EÜ) nr 1067/2008, millega avatakse kolmandatest riikidest pärit muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu ühenduse tariifikvoodid ja sätestatakse nende haldamine ning kehtestatakse erand nõukogu määrusest (EÜ) nr 1234/2007, (8) komisjoni 29. detsembri 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 2305/2003, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava odra ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine, (9) ning komisjoni 29. juuni 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 969/2006, millega avatakse kolmandatest riikidest imporditava maisi ühenduse tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine, (10) on ette nähtud erisätted kvootide 09.4123, 09.4124 ja 09.4125 alla kuuluva muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu, kvoodi 09.4126 alla kuuluva odra ning kvoodi 09.4131 alla kuuluva maisi impordilitsentsi taotluste esitamiseks ja impordilitsentside väljaandmiseks.

(4)

Komisjoni 28. oktoobri 1996. aasta määrusega (EÜ) nr 2058/96, millega avatakse CN-koodi 1901 10 alla kuuluvate toiduainete tootmiseks ettenähtud CN-koodi1006 40 00 alla kuuluva purustatud riisi tariifikvoot ja sätestatakse selle haldamine, (11) ning komisjoni 22. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1964/2006, milles sätestatakse üksikasjalikud eeskirjad Bangladeshist pärit riisi impordikvootide avamiseks ja haldamiseks vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr 3491/90, (12) on ette nähtud erisätted kvoodi 09.4079 alla kuuluva purustatud riisi ja kvoodi 09.4517 alla kuuluva Bangladeshist pärit riisi impordilitsentsi taotluste esitamiseks ja impordilitsentside väljaandmiseks.

(5)

Komisjoni 10. septembri 2009. aasta määrusega (EÜ) nr 828/2009, milles sätestatakse üksikasjalikud rakenduseeskirjad tariifirubriiki 1701 kuuluvate suhkrutoodete impordi ja rafineerimise jaoks sooduslepingute alusel turustusaastatel 2009/2010 – 2014/2015, (13) on ette nähtud erisätted impordilitsentsitaotluste esitamiseks ja impordilitsentside väljaandmiseks kvootide 09.4221, 09.4231 ning 09.4241–09.4247 alusel.

(6)

Komisjoni 20. detsembri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1918/2006, millega avatakse ühenduse tariifikvoot Tuneesiast pärit oliiviõli kohta ja sätestatakse selle kvoodi haldamine, (14) on ette nähtud erisätted kvoodi 09.4032 alla kuuluva oliiviõli impordilitsentsi taotluste esitamiseks ja impordilitsentside väljaandmiseks.

(7)

Võttes arvesse puhkepäevi 2011. aastal, tuleks teatavate ajavahemike suhtes teha erand määrustest (EÜ) nr 2402/96, (EÜ) nr 2058/96, (EÜ) nr 2305/2003, (EÜ) nr 969/2006, (EÜ) nr 1918/2006, (EÜ) nr 1964/2006, (EÜ) nr 1067/2008 ja (EÜ) nr 828/2009 seoses impordilitsentsi taotluste esitamise ja kõnealuste litsentside väljaandmise kuupäevadega, et tagada vastavatest kvoodimahtudest kinnipidamine.

(8)

Komisjoni 21. aprilli 2008. aasta määruse (EÜ) nr 382/2008 (veise- ja vasikalihasektori impordi- ja ekspordilitsentside rakenduseeskirjade kohta) (15) artikli 12 lõike 1 teises lõigus, komisjoni 28. augusti 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1518/2003 (millega kehtestatakse ekspordilitsentside süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad sealihasektoris) (16) artikli 3 lõikes 3, komisjoni 30. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 596/2004 (millega kehtestatakse ekspordilitsentside süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad munasektoris) (17) artikli 3 lõikes 3 ja komisjoni 30. märtsi 2004. aasta määruse (EÜ) nr 633/2004 (millega kehtestatakse ekspordilitsentside süsteemi üksikasjalikud rakenduseeskirjad kodulinnuliha sektoris) (18) artikli 3 lõikes 3 on sätestatud, et ekspordilitsentsid antakse välja litsentsi taotluse esitamisele järgneva nädala kolmapäeval, tingimusel et komisjon ei ole osutatud ajavahemikul võtnud mingeid erimeetmeid.

(9)

Komisjoni 30. juuni 2006. aasta määruse (EÜ) nr 951/2006 (millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris) (19) artikli 7d lõikes 1 on sätestatud, et kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi ekspordilitsentsid antakse välja alates litsentsitaotluse esitamisele järgneva nädala reedest, tingimusel et komisjon ei ole osutatud ajavahemikul võtnud mingeid erimeetmeid.

(10)

2011. aasta riigipühade ja Euroopa Liidu Teataja ebakorrapärase väljaandmise tõttu kõnealuste pühade ajal on ajavahemik taotluste esitamise ja litsentside väljaandmise päeva vahel tõhusa turukorralduse tagamiseks liiga lühike. Seega tuleks ajavahemikku pikendada.

(11)

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1157/2009, (20) millega kehtestati erandid teatavatest määrustest seoses impordilitsentsitaotluste esitamise ja impordilitsentside väljaandmise kuupäevadega 2010. aastal, tuleb seetõttu kehtetuks tunnistada.

(12)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Maguskartul

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 2402/96 artiklist 3 ei tohi 2011. aastaks esitada kvootide 09.4013 ja 09.4014 alla kuuluva maguskartuli impordilitsentsi taotlusi enne teisipäeva, 4. jaanuari 2011 ja pärast teisipäeva, 13. detsembrit 2011.

2.   Erandina määruse (EÜ) nr 2402/96 artikli 8 lõikest 1 antakse kvootide 09.4013 ja 09.4014 alla kuuluva maguskartuli impordilitsentsid, mille taotlused on esitatud I lisas osutatud kuupäevadeks, välja kõnealuses I lisas osutatud kuupäevadel, kui komisjoni määruse (EÜ) nr 1301/2006 (21) artikli 7 lõike 2 kohaselt võetud meetmetest ei tulene teisiti.

Artikkel 2

Maniokitärklis

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 2402/96 artikli 9 esimesest lõigust ei tohi 2011. aastaks esitada kvootide 09.4064 ja 09.4065 alla kuuluva maniokitärklise impordilitsentsi taotlusi enne teisipäeva, 4. jaanuari 2011 ja pärast teisipäeva, 13. detsembrit 2011.

2.   Erandina määruse (EÜ) nr 2402/96 artikli 13 lõikest 1 antakse kvootide 09.4064 ja 09.4065 alla kuuluvad maniokitärklise impordisertifikaadid, mille taotlused on esitatud käesoleva määruse II lisas osutatud kuupäevadeks, välja kõnealuses II lisas osutatud kuupäevadel, kui komisjoni määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõike 2 kohaselt võetud meetmetest ei tulene teisiti.

Artikkel 3

Maniokk

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 27/2008 artikli 8 esimesest lõigust ei tohi 2011. aastaks esitada kvootide 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 ja 09.4021 alla kuuluva manioki impordilitsentsi taotlusi enne esmaspäeva, 3. jaanuari 2011 ja pärast kolmapäeva, 14. detsembrit 2011 kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

2.   Erandina määruse (EÜ) nr 27/2008 artikli 8 lõikest 4 antakse kvootide 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 ja 09.4021 alla kuuluva manioki impordilitsentsid, mille taotlused on esitatud III lisas osutatud kuupäevadeks, välja kõnealuses III lisas osutatud kuupäevadel, kui määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõike 2 kohaselt võetud meetmetest ei tulene teisiti.

Artikkel 4

Teravili

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 1067/2008 artikli 4 lõike 1 teisest lõigust ei tohi kvootide 09.4123, 09.4124 ja 09.4125 alla kuuluva muu kui kõrge kvaliteediga pehme nisu impordilitsentsi taotlusi 2011. aastaks esitada pärast reedet, 16. detsembrit 2011 kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

2.   Erandina määruse (EÜ) nr 2305/2003 artikli 3 lõike 1 teisest lõigust ei tohi kvoodi 09.4126 alla kuuluva odra impordilitsentsi taotlusi 2011. aastaks esitada pärast reedet, 16. detsembrit 2011 kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

3.   Erandina määruse (EÜ) nr 969/2006 artikli 4 lõike 1 teisest lõigust ei tohi kvoodi 09.4131 alla kuuluva maisi impordilitsentsi taotlusi 2011. aastaks esitada pärast reedet, 16. detsembrit 2011 kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

Artikkel 5

Riis

1.   Erandina määruse (EÜ) nr 2058/96 artikli 2 lõike 1 kolmandast lõigust ei tohi kvoodi 09.4079 alla kuuluva purustatud riisi impordilitsentsi taotlusi 2011. aastaks esitada pärast reedet, 9. detsembrit 2011 kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

2.   Erandina määruse (EÜ) nr 1964/2006 artikli 4 lõike 3 esimesest lõigust ei tohi kvoodi 09.4517 alla kuuluva Bangladeshist pärit riisi impordilitsentsi taotlusi 2011. aastaks esitada pärast reedet, 9. detsembrit 2011 kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

Artikkel 6

Suhkur

Erandina määruse (EÜ) nr 828/2009 artikli 4 lõikest 1 ei tohi kvootide 09.4221, 09.4231 ja 09.4241–09.4247 alla kuuluvate suhkrutoodete impordilitsentsi taotlusi esitada ajavahemikus reedest, 16. detsembrist 2011 kell 13.00 Brüsseli aja järgi kuni reedeni, 30. detsembrini 2011 kell 13.00 Brüsseli aja järgi.

Artikkel 7

Oliiviõli

Erandina määruse (EÜ) nr 1918/2006 artikli 3 lõikest 3 antakse käesoleva määruse IV lisas osutatud perioodidel oliiviõli impordilitsentside kohta esitatud taotluste korral impordilitsentsid välja IV lisas esitatud kuupäevadel, kui komisjoni määruse (EÜ) nr 1301/2006 artikli 7 lõike 2 kohaselt võetud meetmetest ei tulene teisiti.

Artikkel 8

Toetustega ekspordilitsentsid veise-, vasika- ja sealiha ning munade ja kodulinnuliha sektoris

Erandina määruse (EÜ) nr 382/2008 artikli 12 lõike 1 teisest lõigust, määruse (EÜ) nr 1518/2003 artikli 3 lõikest 3, määruse (EÜ) nr 596/2004 artikli 3 lõikest 3 ja määruse (EÜ) nr 633/2004 artikli 3 lõikest 3 antakse käesoleva määruse V lisas osutatud perioodidel esitatud taotluste korral ekspordilitsentsid välja V lisas esitatud kuupäevadel.

Esimeses lõigus sätestatud erandit kohaldatakse tingimusel, et enne eespool osutatud väljaandmise kuupäevi ei ole võetud ühtegi määruse (EÜ) nr 382/2008 artikli 12 lõigetes 2 ja 3, määruse (EÜ) nr 1518/2003 artikli 3 lõigetes 4 ja 4a, määruse (EÜ) nr 596/2004 artikli 3 lõigetes 4 ja 4a ning määruse (EÜ) nr 633/2004 artikli 3 lõigetes 4 ja 4a osutatud erimeedet.

Artikkel 9

Kvoodiväline suhkur ja kvoodiväline isoglükoos

Erandina määruse (EÜ) nr 951/2006 artikli 7d lõikest 1 antakse kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi ekspordilitsentsid, mille kohta on taotlus esitatud käesoleva määruse VI lisas osutatud perioodidel, välja VI lisas esitatud kuupäevadel.

Esimeses lõigus sätestatud erandit kohaldatakse tingimusel, et enne eespool nimetatud väljaandmise kuupäevi ei ole võetud ühtegi määruse (EÜ) nr 951/2006 artikli 9 lõigetes 1 ja 2 osutatud erimeedet.

Artikkel 10

Määrus (EÜ) nr 1157/2009 tunnistatakse kehtetuks alates 31. detsembrist 2010.

Artikkel 11

Jõustumine

Käesolev määrus jõustub kolmandal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Määrus kaotab kehtivuse 31. detsembril 2011.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. november 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  EÜT L 122, 22.5.1996, lk 15.

(2)  EÜT L 146, 20.6.1996, lk 1.

(3)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(4)  ELT L 348, 31.12.2007, lk 1.

(5)  ELT L 211, 6.8.2008, lk 1.

(6)  EÜT L 327, 18.12.1996, lk 14.

(7)  ELT L 13, 16.1.2008, lk 3.

(8)  ELT L 290, 31.10.2008, lk 3.

(9)  EÜT L 342, 30.12.2003, lk 7.

(10)  ELT L 176, 30.6.2006, lk 44.

(11)  EÜT L 276, 29.10.1996, lk 7.

(12)  ELT L 408, 30.12.2006, lk 19.

(13)  ELT L 240, 11.9.2009, lk 14.

(14)  ELT L 365, 21.12.2006, lk 84.

(15)  ELT L 115, 29.4.2008, lk 10.

(16)  ELT L 217, 29.8.2003, lk 35.

(17)  ELT L 94, 31.3.2004, lk 33.

(18)  ELT L 100, 6.4.2004, lk 8.

(19)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(20)  ELT L 313, 28.11.2009, lk 60.

(21)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.


I LISA

Kvootide 09.4013 ja 09.4014 alla kuuluva maguskartuli impordilitsentside väljaandmine 2011. aasta teatavateks perioodideks

Taotluste esitamise kuupäev

Litsentside väljaandmise kuupäev

Teisipäev, 19. aprill 2011

Reede, 29. aprill 2011

Teisipäev, 3. mai 2011

Kolmapäev, 11. mai 2011

Teisipäev, 31. mai 2011

Neljapäev, 9. juuni 2011

Teisipäev, 19. juuli 2011

Kolmapäev, 27. juuli 2011

Teisipäev, 9. august 2011

Kolmapäev, 17. august 2011

Teisipäev, 25. oktoober 2011

Neljapäev, 3. november 2011


II LISA

Kvootide 09.4064 ja 09.4065 alla kuuluva maniokitärklise impordilitsentside väljaandmine 2011. aasta teatavateks perioodideks

Taotluste esitamise kuupäev

Litsentside väljaandmise kuupäev

Teisipäev, 19. aprill 2011

Reede, 29. aprill 2011

Teisipäev, 3. mai 2011

Kolmapäev, 11. mai 2011

Teisipäev, 31. mai 2011

Neljapäev, 9. juuni 2011

Teisipäev, 19. juuli 2011

Kolmapäev, 27. juuli 2011

Teisipäev, 9. august 2011

Kolmapäev, 17. august 2011

Teisipäev, 25. oktoober 2011

Neljapäev, 3. november 2011


III LISA

Kvootide 09.4009, 09.4010, 09.4011, 09.4012 ja 09.4021 alla kuuluva manioki impordilitsentside väljaandmine 2011. aasta teatavateks perioodideks

Taotluste esitamise kuupäev

Litsentside väljaandmise kuupäev

Esmaspäev, 18., teisipäev, 19. ja kolmapäev, 20. aprill 2011

Reede, 29. aprill 2011

Esmaspäev, 2., teisipäev, 3. ja kolmapäev, 4. mai 2011

Kolmapäev, 11. mai 2011

Esmaspäev, 30. ja teisipäev, 31. mai ning kolmapäev, 1. juuni 2011

Neljapäev, 9. juuni 2011

Esmaspäev, 18., teisipäev, 19. ja kolmapäev, 20. juuli 2011

Kolmapäev, 27. juuli 2011

Esmaspäev, 8., teisipäev, 9. ja kolmapäev, 10. august 2011

Kolmapäev, 17. august 2011

Esmaspäev, 24., teisipäev, 25. ja kolmapäev, 26. oktoober 2011

Neljapäev, 3. november 2011


IV LISA

Oliiviõli impordilitsentside taotluste esitamise periood

Litsentside väljaandmise kuupäev

Esmaspäev, 18. või teisipäev, 19. aprill 2011

Reede, 29. aprill 2011

Esmaspäev, 2. või teisipäev, 3. mai 2011

Kolmapäev, 11. mai 2011

Esmaspäev, 30. või teisipäev, 31. mai 2011

Neljapäev, 9. juuni 2011

Esmaspäev, 18. või teisipäev, 19. juuli 2011

Kolmapäev, 27. juuli 2011

Esmaspäev, 8. või teisipäev, 9. august 2011

Kolmapäev, 17. august 2011

Esmaspäev, 24. või teisipäev, 25. oktoober 2011

Neljapäev, 3. november 2011


V LISA

Ekspordilitsentsi taotluste esitamise periood veise-, vasika- ja sealiha, munade ja kodulinnuliha sektoris

Litsentside väljaandmise kuupäev

18.–22. aprill 2011

28. aprill 2011

2.–6. mai 2011

12. mai 2011

6.–10. juuni 2011

16. juuni 2011

8.–12. august 2011

18. august 2011

24.–28. oktoober 2011

4. november 2011

19.–30. detsember 2011

5. jaanuar 2012


VI LISA

Kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi ekspordilitsentside taotluste esitamise periood

Litsentside väljaandmise kuupäev

24.–28. oktoober 2011

8. november 2011

19.–23. detsember 2011

6. jaanuar 2012


Top