EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010D0621

2010/621/EL: Nõukogu otsus, 8. oktoober 2010 , Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise diplomaatilise, teenistus- või ametipassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta

OJ L 273, 19.10.2010, p. 2–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 19 Volume 012 P. 197 - 198

In force: This act has been changed. Current consolidated version: 07/10/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2010/621/oj

19.10.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 273/2


NÕUKOGU OTSUS,

8. oktoober 2010,

Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise diplomaatilise, teenistus- või ametipassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu Euroopa Liidu nimel allakirjutamise kohta

(2010/621/EL)

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artikli 77 lõike 2 punkti a koostoimes artikli 218 lõikega 5,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut

ning arvestades järgmist:

(1)

Oma viisapoliitika ühtsustamiseks nõukogu 15. märtsi 2001. aasta määrusega (EÜ) nr 539/2001 (milles loetletakse kolmandad riigid, kelle kodanikel peab välispiiride ületamisel olema viisa, ja need kolmandad riigid, kelle kodanikud on sellest nõudest vabastatud) (1) kehtestasid mõned liikmesriigid enne oma ühinemist liiduga viisavabaduse Brasiilia Liitvabariigi („Brasiilia”) kodanikele, kuna Brasiilia kuulub nende kolmandate riikide loetellu, mille kodanikud on viisanõudest vabastatud.

(2)

Põhiseadusest tulenevalt ei ole Brasiilial võimalik loobuda liikmesriikide suhtes viisanõudest ühepoolselt; selleks tuleb sõlmida viisavabadusleping, mille peab ratifitseerima Brasiilia parlament.

(3)

Brasiilial on sõlmitud viisavabadusleping enamiku liikmesriikidega enne nende ühinemist liiduga või enne ühise viisapoliitika kehtestamist. Ometi ei ole nelja liikmesriigiga kahepoolset lepingut varem sõlmitud, mistõttu Brasiilia nõuab endiselt nende liikmesriikide kodanikelt riigis lühiajaliseks viibimiseks viisat.

(4)

Tulenevalt ühise viisapoliitika olemusest ja liidu ainupädevusest selles valdkonnas on liit ainukesena pädev pidama läbirääkimisi viisavabaduslepingute üle ja neid sõlmima; liikmesriigid ise seda teha ei saa.

(5)

Võttes arvesse, et Brasiilia ei kohtle teatavaid liikmesriike vastastikkuse põhimõtte alusel, volitas nõukogu komisjoni oma 18. aprilli 2008. aasta otsusega pidama vastastikuse viisavabaduse täielikuks tagamiseks läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Brasiilia vahelise lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu üle.

(6)

Läbirääkimisi lepingu üle alustati 2. juulil 2008 ja need lõpetati 19. novembril 2009.

(7)

28. aprillil 2010 Brüsselis parafeeritud Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelisele diplomaatilise, teenistus- või ametipassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitlevale lepingule tuleks alla kirjutada, eeldusel et see hiljem sõlmitakse.

(8)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles Ühendkuningriik ei osale vastavalt nõukogu 29. mai 2000. aasta otsusele 2000/365/EÜ (Suurbritannia ja Põhja-Iiri Ühendkuningriigi taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes) (2). Seetõttu ei osale Ühendkuningriik otsuse vastuvõtmisel, see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav.

(9)

Käesolev otsus kujutab endast nende Schengeni acquis’ sätete edasiarendamist, milles Iirimaa ei osale vastavalt nõukogu 28. veebruari 2002. aasta otsusele 2002/192/EÜ (Iirimaa taotluse kohta osaleda teatavates Schengeni acquis’ sätetes) (3). Seetõttu ei osale Iirimaa otsuse vastuvõtmisel, see ei ole tema suhtes siduv ega kohaldatav,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks Euroopa Liidu ja Brasiilia Liitvabariigi vahelise diplomaatilise, teenistus- või ametipassi kasutajate suhtes lühiajalise viisa nõudest loobumist käsitleva lepingu allakirjutamine (edaspidi „leping”), eeldusel et leping sõlmitakse (4).

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud liidu nimel lepingule alla kirjutama, eeldusel et see sõlmitakse.

Artikkel 3

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Luxembourg, 8. oktoober 2010

Nõukogu nimel

eesistuja

M. WATHELET


(1)  EÜT L 81, 21.3.2001, lk 1.

(2)  EÜT L 131, 1.6.2000, lk 43.

(3)  EÜT L 64, 7.3.2002, lk 20.

(4)  Lepingu tekst avaldatakse koos otsusega selle sõlmimise kohta.


Top