Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010R0854

Komisjoni määrus (EL) nr 854/2010, 27. september 2010 , millega kehtestatakse jaotuskoefitsient ajavahemikul 8. – 14. septembrini 2010 taotletud impordilitsentside väljaandmiseks suhkrutoodetele teatavate tariifikvootide alusel ning peatatakse kõnealuste litsentside taotluste esitamine

OJ L 253, 28.9.2010, p. 52–53 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2010/854/oj

28.9.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 253/52


KOMISJONI MÄÄRUS (EL) nr 854/2010,

27. september 2010,

millega kehtestatakse jaotuskoefitsient ajavahemikul 8.–14. septembrini 2010 taotletud impordilitsentside väljaandmiseks suhkrutoodetele teatavate tariifikvootide alusel ning peatatakse kõnealuste litsentside taotluste esitamine

EUROOPA KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni 25. septembri 2009. aasta määrust (EÜ) nr 891/2009, millega avatakse teatavad ühenduse tariifikvoodid suhkrusektoris ja sätestatakse nende haldamine, (3) eriti selle artikli 5 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 891/2009 kohaselt ajavahemikul 8.–14. septembrini 2010 pädevatele asutustele esitatud impordilitsentsi taotlustega hõlmatud kogused ületavad järjekorranumbri 09.4320 jaoks ette nähtud koguse.

(2)

Selles olukorras tuleb vastavalt määrusele (EÜ) nr 1301/2006 kehtestada jaotuskoefitsient järjekorranumbri 09.4320 all välja antavate impordilitsentside suhtes. Määruse (EÜ) nr 891/2009 kohaselt tuleks uute litsentsitaotluste esitamine kõnealuse järjekorranumbri kohta turustusaasta lõpuni peatada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruse (EÜ) nr 891/2009 kohaselt ajavahemikul 8.–14. septembrini 2010 esitatud impordilitsentsi taotlustes märgitud kogused tuleb korrutada käesoleva määruse lisas sätestatud jaotuskoefitsiendiga.

2.   Lisas osutatud järjekorranumbritele vastavate uute litsentsitaotluste esitamine peatatakse kuni 2010/11. turustusaasta lõpuni.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 27. september 2010

Komisjoni nimel, presidendi eest

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13.

(3)  ELT L 254, 26.9.2009, lk 82.


LISA

CXL kontsessioonisuhkur

Turustusaasta 2010/2011

Taotlused, mis on esitatud ajavahemikul 8.9.2010–14.9.2010

Järjekorranumber

Riik

Jaotuskoefitsient

(%)

Uued taotlused

09.4317

Austraalia

 

09.4318

Brasiilia

 

09.4319

Kuuba

 

09.4320

Muud kolmandad riigid

5,0039

Peatatud

09.4321

India

 

Ei kohaldata: komisjonile ei ole ühtegi litsentsitaotlust esitatud.


Balkani suhkur

Turustusaasta 2010/2011

Taotlused, mis on esitatud ajavahemikul 8.9.2010–14.9.2010

Järjekorranumber

Riik

Jaotuskoefitsient

(%)

Uued taotlused

09.4324

Albaania

 

09.4325

Bosnia ja Hertsegoviina

 (2)

 

09.4326

Serbia, Montenegro ja Kosovo (1)

 (2)

 

09.4327

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik

 

09.4328

Horvaatia

 (2)

 

Ei kohaldata: komisjonile ei ole ühtegi litsentsitaotlust esitatud.


Erakorraline ja tööstuslik importsuhkur

Turustusaasta 2010/2011

Taotlused, mis on esitatud ajavahemikul 8.9.2010–14.9.2010

Järjekorranumber

Liik

Jaotuskoefitsient

(%)

Uued taotlused

09.4380

Erakorraline

 

09.4390

Tööstuslik

 

Ei kohaldata: komisjonile ei ole ühtegi litsentsitaotlust esitatud.


(1)  Kosovo ÜRO julgeolekukomitee resolutsiooni nr 1244/1999 alusel.

(2)  Ei kohaldata: taotlused ei ületa saadaolevaid koguseid ja need rahuldatakse täies ulatuses.


Top