Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010L0035

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2010/35/EL, 16. juuni 2010 , transporditavate surveseadmete kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 76/767/EMÜ, 84/525/EMÜ, 84/526/EMÜ, 84/527/EMÜ ja 1999/36/EÜ (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 165, 30.6.2010, p. 1–18 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 07 Volume 024 P. 3 - 20

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2010/35/oj

30.6.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 165/1


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2010/35/EL,

16. juuni 2010,

transporditavate surveseadmete kohta ja millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiivid 76/767/EMÜ, 84/525/EMÜ, 84/526/EMÜ, 84/527/EMÜ ja 1999/36/EÜ

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eriti selle artiklit 91,

võttes arvesse Euroopa Komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

pärast konsulteerimist Regioonide Komiteega,

toimides seadusandliku tavamenetluse kohaselt (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 29. aprilli 1999. aasta direktiiv 1999/36/EÜ transporditavate surveseadmete kohta (3) võeti vastu esimese sammuna transporditavate surveseadmete veoohutuse suurendamiseks, tagades ühtlasi transporditavate surveseadmete vaba liikumise ühtsel transporditurul.

(2)

Võttes arvesse veeohutuse arengut, on vaja ajakohastada direktiivi 1999/36/EÜ teatavaid tehnilisi sätteid.

(3)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 24. septembri 2008. aasta direktiiviga 2008/68/EÜ ohtlike kaupade siseveo kohta (4) laiendati teatavate rahvusvaheliste kokkulepete sätete kohaldamist siseriiklikule liiklusele, et ühtlustada ohtlike kaupade maantee-, raudtee- ja siseveetranspordi tingimused kogu liidus.

(4)

Seepärast on vaja ajakohastada vastavalt direktiivi 1999/36/EÜ sätteid, et vältida vastuolusid eelkõige transporditavate surveseadmetega seotud vastavusnõuete, vastavushindamise ja vastavushindamismenetluse eeskirjades.

(5)

Et suurendada ohtlike kaupade siseveotranspordi jaoks tunnustatud transporditavate surveseadmete ohutust ja tagada selliste transporditavate surveseadmete vaba liikumine, sealhulgas turule laskmine, turul kättesaadavaks tegemine ja kasutamine liidus, tuleb sätestada üksikasjalikud eeskirjad erinevate käitajate kohustuste kohta ja asjaomastele seadmetele esitatavad nõuded.

(6)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta otsus nr 768/2008/EÜ toodete turustamise ühise raamistiku kohta (5) moodustab tulevaste õigusaktide üldise horisontaalse raamistiku, millega ühtlustatakse toodete turustustingimusi. Seda raamistikku tuleks võimaluse korral kohaldada transporditavate surveseadmete sektori suhtes kooskõlas eesmärgiga ühtlustada toodete vaba liikumise eeskirju.

(7)

Et mitte takistada liikmesriikide ja kolmandate riikide vahelisi vedusid, ei peaks käesolevat direktiivi kohaldama liidu ja kolmandate riikide territooriumide vahel üksnes ohtlike kaupade veoks kasutatavate transporditavate surveseadmete suhtes.

(8)

Transporditavate surveseadmete veoohutuse ja vaba liikumise huvides peaksid olema selgelt määratletud erinevate ettevõtjate, sealhulgas transporditavate surveseadmete omanike ja käitajate kohustused.

(9)

Ettevõtjad peaksid vastavalt oma rollile tarneahelas vastutama, et transporditavad surveseadmed on kooskõlas ohutuse ja turulepääsu eeskirjadega.

(10)

Tõendamaks transporditavate surveseadmete ohutust, peaks vastavushinnangus olema näidatud, et uued transporditavad surveseadmed on kooskõlas direktiivi 2008/68/EÜ lisade ja käesoleva direktiivi tehniliste nõuetega.

(11)

Kooskõlas direktiivi 2008/68/EÜ lisade ja käesoleva direktiiviga tuleks teostada transporditavate surveseadmete regulaarset, vahe- ja erakorralist kontrolli, et tagada direktiivide ohutusnõuete pidev täitmine.

(12)

Transporditavad surveseadmed peaksid kandma märki selle kohta, et need on kooskõlas direktiiviga 2008/68/EÜ ja käesoleva direktiiviga, millega on tagatud nende vaba liikumine ja kasutamine.

(13)

Käesolevat direktiivi ei tuleks kohaldada transporditavate surveseadmete suhtes, mis lasti turule enne direktiivi 1999/36/EÜ vastavat rakendamiskuupäeva ja mille vastavust ei ole uuesti hinnatud.

(14)

Et tagada niisuguste olemasolevate transporditavate surveseadmete vaba liikumine ja kasutamine, mille suhtes ei ole teostatud eelnevat vastavushinnangut kooskõlas direktiiviga 1999/36/EÜ, tuleks nende vastavust uuesti hinnata.

(15)

Teavitatud asutuste hindamise, teavitamise ja järelevalve eest vastutavatele asutustele tuleb kehtestada nõuded, et tagada teavitatud asutuste töö pidevalt kõrge kvaliteet.

(16)

Direktiivi 2008/68/EÜ lisades ja käesolevas direktiivis sätestatud vastavushindamismenetluse kohaselt on nõutav kontrollorganite sekkumine, kes peavad kehtestama täpsed tegevusnõuded, et tagada töö kvaliteedi ühtlane tase kogu liidus. Seejärel peaksid liikmesriigid komisjoni nendest kontrollorganitest teavitama.

(17)

Pideva järelevalvega seotud selge vastutuse tagamiseks peaks teavitavale ametiasutusele jääma vastutus teavitatud asutuse jälgimiseks olenemata sellest, kus teavitatud asutus tegutseb.

(18)

Direktiivi 2008/68/EÜ ja käesoleva direktiivi täitmise tagamiseks tuleb kehtestada teavitatud asutuste vastastikuse tunnustamise ühtsed eeskirjad. Kõnealused ühtsed eeskirjad vähendavad tarbetuid kulutusi ja haldusmenetlusi, mis on seotud seadmete tunnustamise ja tehniliste kaubandustõkete kõrvaldamisega.

(19)

Liikmesriikidel peaks olema võimalus võtta meetmeid seadmete turule laskmise ja kasutamise piiramiseks või keelamiseks juhtudel, kui sellised seadmed võivad teatavates eriolukordades kujutada endast riski ohutusele, kaasa arvatud juhul, kui sellised seadmed on vastavuses direktiiviga 2008/68/EÜ ja käesoleva direktiiviga.

(20)

Komisjon peaks koostama konkreetsed suunised, et hõlbustada käesoleva direktiivi tehniliste sätete praktilist rakendamist, võttes arvesse artiklites 28 ja 29 ette nähtud kogemuste vahetuse tulemusi.

(21)

Komisjonil peaks olema õigus võtta kooskõlas ELi toimimise lepingu artikliga 290 vastu delegeeritud õigusakte teatavate kohanduste tegemiseks lisades. On eriti oluline, et komisjon viiks oma ettevalmistava töö käigus läbi asjakohaseid konsultatsioone, sealhulgas ekspertide tasandil.

(22)

Nõukogu 27. juuli 1976. aasta direktiiv 76/767/EMÜ surveanumaid ja nende kontrollimise meetodeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühissätete ühtlustamise kohta, (6) nõukogu 17. septembri 1984. aasta direktiiv 84/525/EMÜ õmbluseta terasgaasiballoone käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (7) nõukogu 17. septembri 1984. aasta direktiiv 84/526/EMÜ õmbluseta legeerimata alumiiniumist ja alumiiniumsulamitest gaasiballoone käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (8) nõukogu 17. septembri 1984. aasta direktiiv 84/527/EMÜ keevitatud legeerimata terasest gaasiballoone käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (9) ja direktiiv 1999/36/EÜ on vananenud ning tuleks seetõttu kehtetuks tunnistada.

(23)

Kooskõlas paremat õigusloomet käsitleva institutsioonidevahelise kokkuleppe (10) punktiga 34 julgustatakse liikmesriike koostama nende endi jaoks ja liidu huvides vastavustabeleid, kus on võimalikult suures ulatuses välja toodud vastavus käesoleva direktiivi ja ülevõtmismeetmete vahel, ning need üldsusele kättesaadavaks tegema,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

1. PEATÜKK

REGULEERIMISALA JA MÕISTED

Artikkel 1

Reguleerimisala

1.   Käesolevas direktiivis on sätestatud üksikasjalikud eeskirjad transporditavate surveseadmete ohutuse suurendamiseks ja nende seadmete vaba liikumise tagamiseks liidus.

2.   Käesolevat direktiivi kohaldatakse:

a)

artikli 2 lõikes 1 määratletud uute transporditavate surveseadmete suhtes, millel ei ole direktiividega 84/525/EMÜ, 84/526/EMÜ, 84/527/EMÜ või 1999/36/EÜ ette nähtud vastavusmärki, et muuta need turul kättesaadavaks;

b)

artikli 2 lõikes 1 määratletud transporditavate surveseadmete suhtes, millel on käesolevas direktiivis või direktiivides 84/525/EMÜ, 84/526/EMÜ, 84/527/EMÜ või 1999/36/EÜ ette nähtud vastavusmärk, seoses nende regulaarsete, vahe- ja erakorraliste kontrollide läbiviimisega ja nende kasutamisega;

c)

artikli 2 lõikes 1 määratletud transporditavate surveseadmete suhtes, millel ei ole direktiivis 1999/36/EÜ ette nähtud vastavusmärki, uueks vastavushindamiseks.

3.   Käesolevat direktiivi ei kohaldata transporditavate surveseadmete suhtes, mis lasti turule enne direktiivi 1999/36/EÜ rakendamiskuupäeva ja mille suhtes ei ole läbi viidud uut vastavushindamist.

4.   Käesolevat direktiivi ei kohaldata transporditavate surveseadmete suhtes, mida kasutatakse üksnes ohtlike kaupade veoks liikmesriikide ja kolmandate riikide vahel vastavalt direktiivi 2008/68/EÜ artiklile 4.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas direktiivis kasutatakse järgmisi mõisteid:

1)

„transporditavad surveseadmed”:

a)

kõik survemahutid, nende ventiilid ja muud asjakohased lisaseadmed, mida hõlmab direktiivi 2008/68/EÜ lisade peatükk 6.2,

b)

paagid, mahutikogumiga sõidukid/vagunid, mitmeelemendilised gaasikonteinerid, nende ventiilid ja muud asjakohased lisaseadmed, mida hõlmab direktiivi 2008/68/EÜ lisade peatükk 6.8,

kui punktides a või b nimetatud seadmeid kasutatakse kooskõlas kõnealuste lisadega klassi 2 kuuluvate gaaside (välja arvatud koodide 6 ja 7 alla kuuluvate gaaside või artiklite) veoks ning käesoleva direktiivi I lisas kindlaks määratud teistesse klassidesse kuuluvate ohtlike ainete veoks.

Transporditavate surveseadmete hulka loetakse gaasimahutid (ÜRO nr 2037), välja arvatud aerosoolid (ÜRO nr 1950), avatud krüotehnilised anumad, hingamisaparaatide gaasiballoonid, tulekustutid (ÜRO nr 1044), transporditavad surveseadmed, mille suhtes kohaldatakse erandit vastavalt direktiivi 2008/68/EÜ lisade punktile 1.1.3.2, ja transporditavad surveseadmed, mille suhtes kohaldatakse erandit pakendite ehituse ja katsetamise nõuetest vastavalt direktiivi 2008/68/EÜ lisade punkti 3.3 erisätetele;

2)

„direktiivi 2008/68/EÜ lisad” – direktiivi 2008/68/EÜ I lisa jaotis I.1, II lisa jaotis II.1 ning III lisa jaotis III.1;

3)

„turule laskmine” – transporditavate surveseadmete liidu turul esmakordne kättesaadavaks tegemine;

4)

„turul kättesaadavaks tegemine” – transporditavate surveseadmete tasu eest või tasuta tarnimine liidu turul turustamiseks või kasutamiseks äritegevuse või avaliku teenuse osutamise käigus;

5)

„kasutamine” – transporditavate surveseadmete täitmine, ajutine veoga seotud ladustamine, tühjendamine ja uuesti täitmine;

6)

„kõrvaldamine” – meede, mille eesmärk on takistada transporditavate surveseadmete turul kättesaadavaks tegemist või kasutamist;

7)

„tagasivõtmine” – meede, mille eesmärk on võtta turult tagasi transporditavad surveseadmed, mis on juba lõppkasutajale kättesaadavaks tehtud;

8)

„tootja” – füüsiline või juriidiline isik, kes toodab transporditavaid surveseadmeid või nende osi või kes on lasknud sellised seadmed projekteerida või toota ning turustab neid oma nime või kaubamärgi all;

9)

„volitatud esindaja” – liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kes on saanud tootjalt kirjaliku volituse tegutseda tema nimel seoses kindlaksmääratud ülesannetega;

10)

„importija” – liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kes laseb transporditavaid surveseadmeid või nende osi kolmandast riigist liidu turule;

11)

„levitaja” – liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, välja arvatud tootja või importija, kes teeb transporditavad surveseadmed või nende osad turul kättesaadavaks;

12)

„omanik” – liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kes omab transporditavaid surveseadmeid;

13)

„käitaja” – liidus asuv füüsiline või juriidiline isik, kes kasutab transporditavaid surveseadmeid;

14)

„ettevõtja” – tootja, volitatud esindaja, importija, levitaja, omanik või käitaja, kes teostab tasu eest või tasuta äritegevust või osutab avalikke teenuseid;

15)

„vastavushindamine” – direktiivi 2008/68/EÜ lisades sätestatud hindamine ja vastavushindamismenetlus;

16)

„pii-märk” – märgistus, mis viitab, et transporditavad surveseadmed on kooskõlas direktiivi 2008/68/EÜ lisades ja käesolevas direktiivis sätestatud kohaldatavate vastavushindamise nõuetega;

17)

„uus vastavushindamine” – omaniku või käitaja taotlusel teostatud menetlus enne direktiivi 1999/36/EÜ rakendamiskuupäeva toodetud ja turule lastud transporditavate surveseadmete vastavuse järelhindamiseks;

18)

„regulaarne kontroll” – regulaarne kontroll ja selle läbiviimise kord, mis on sätestatud direktiivi 2008/68/EÜ lisades;

19)

„vahekontroll” – vahekontroll ja selle läbiviimise kord, mis on sätestatud direktiivi 2008/68/EÜ lisades;

20)

„erakorraline kontroll” – erakorraline kontroll ja selle läbiviimise kord, mis on sätestatud direktiivi 2008/68/EÜ lisades;

21)

„riiklik akrediteerimisasutus” – ainus akrediteerimist teostav asutus liikmesriigis, kes on selleks riigi poolt volitatud;

22)

„akrediteerimine” – riikliku akrediteerimisasutuse poolt läbi viidav atesteerimine, mis tõendab, et teavitatud asutus vastab direktiivi 2008/68/EÜ lisade punkti 1.8.6.8 teises lõigus sätestatud nõuetele;

23)

„teavitav ametiasutus” – liikmesriigi poolt vastavalt artiklile 17 määratud asutus;

24)

„teavitatud asutus” – direktiivi 2008/68/EÜ lisades sätestatud nõuetele ja käesoleva direktiivi artiklites 20 ja 26 sätestatud tingimustele vastav kontrollorgan, keda on teavitatud vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 22;

25)

„teavitamine” – kontrollorganile teavitatud asutuse staatuse andmine, mis hõlmab sellekohase teabe edastamist komisjonile ja liikmesriikidele;

26)

„turujärelevalve” – ametiasutuste tegevus ja meetmed selle tagamiseks, et transporditavad surveseadmed vastaksid oma kasutusea jooksul direktiivis 2008/68/EÜ ja käesolevas direktiivis kehtestatud nõuetele ega ohustaks inimeste tervist, ohutust või muid avaliku huvi kaitsega seotud aspekte.

Artikkel 3

Kohapealsed nõuded

Liikmesriigid võivad kehtestada oma territooriumil kohapealsed nõuded transporditavate surveseadmete vahepealseks või pikaajaliseks ladustamiseks või kohapealseks kasutamiseks. Liikmesriigid ei või siiski kehtestada lisanõudeid transporditavate surveseadmete endi suhtes.

2. PEATÜKK

ETTEVÕTJATE KOHUSTUSED

Artikkel 4

Tootjate kohustused

1.   Transporditavate surveseadmete turule laskmisel tagavad tootjad, et seadmed on projekteeritud, toodetud ja dokumenteeritud vastavalt direktiivi 2008/68/EÜ lisades ja käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele.

2.   Kui transporditavate surveseadmete vastavus kohaldatavatele nõuetele on tõestatud direktiivi 2008/68/EÜ lisades ja käesolevas direktiivis sätestatud vastavushindamismenetluse abil, paigaldavad tootjad pii-märgi vastavalt käesoleva direktiivi artiklile 15.

3.   Tootjad säilitavad direktiivi 2008/68/EÜ lisades sätestatud tehnilist dokumentatsiooni. Dokumentatsiooni säilitatakse nimetatud lisades sätestatud aja jooksul.

4.   Tootjad, kes leiavad või kellel on põhjust uskuda, et nende poolt turule lastud transporditavad surveseadmed ei vasta direktiivi 2008/68/EÜ lisadele või käesolevale direktiivile, võtavad viivitamatult vajalikud parandusmeetmed transporditavate surveseadmete vastavusse viimiseks, turult kõrvaldamiseks või vajaduse korral tagasivõtmiseks. Lisaks sellele, kui transporditavad surveseadmed kujutavad endast riski, teavitavad tootjad sellest viivitamatult nende liikmesriikide pädevaid asutusi, kus nad transporditavad surveseadmed kättesaadavaks tegid, andes üksikasjalikku teavet eelkõige mittevastavuse ja kõigi võetud parandusmeetmete kohta.

5.   Tootjad dokumenteerivad kõik sellised mittevastavuse ja parandusmeetmetega seotud juhtumid.

6.   Riigi pädeva asutuse põhjendatud taotluse korral esitavad tootjad kõnealusele asutusele talle kergesti arusaadavas keeles kogu vajaliku teabe ja dokumentatsiooni, et tõestada transporditavate surveseadmete vastavust. Tootjad teevad kõnealuse asutuse taotlusel temaga koostööd mis tahes meetmete võtmiseks nende poolt turule lastud transporditavate surveseadmetega kaasneva ohu kõrvaldamiseks.

7.   Tootjad esitavad käitajatele üksnes sellist teavet, mis vastab direktiivi 2008/68/EÜ lisades ja käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele.

Artikkel 5

Volitatud esindajad

1.   Tootjad võivad kirjaliku volitusega määrata oma volitatud esindaja.

Volitatud esindaja volituste hulka ei kuulu artikli 4 lõigetes 1 ja 2 sätestatud kohustused ja tehnilise dokumentatsiooni koostamine.

2.   Volitatud esindaja täidab talle tootja volituses määratud ülesandeid. Volitus võimaldab volitatud esindajal teha vähemalt järgmist:

a)

säilitada tehnilist dokumentatsiooni riiklike järelevalveorganite käsutuses vähemalt direktiivi 2008/68/EÜ lisades tootjatele ette nähtud tähtaja jooksul;

b)

riigi pädeva asutuse põhjendatud taotluse korral esitada kõnealusele asutusele talle kergesti arusaadavas keeles kogu vajalik teave ja dokumentatsioon, et tõestada transporditavate surveseadmete vastavust;

c)

riigi pädevate asutuste taotlusel teha nendega koostööd mis tahes meetmete võtmiseks tema volituste alla kuuluvate transporditavate surveseadmetega kaasnevate riskide kõrvaldamiseks.

3.   Volitatud isiku nimi ja aadress peavad olema märgitud direktiivi 2008/68/EÜ lisades sätestatud vastavustunnistusel.

4.   Volitatud esindajad esitavad käitajatele üksnes sellist teavet, mis vastab direktiivi 2008/68/EÜ lisades ja käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele.

Artikkel 6

Importijate kohustused

1.   Importijad võivad liidu turule lasta üksnes selliseid transporditavaid surveseadmeid, mis vastavad direktiivi 2008/68/EÜ lisadele ja käesolevale direktiivile.

2.   Enne transporditavate surveseadmete turule laskmist tagavad importijad, et tootja on läbi viinud asjakohase vastavushindamismenetluse. Nad tagavad, et tootja on koostanud tehnilise dokumentatsiooni ja et transporditavatel surveseadmetel on pii-märk ja nendega on kaasas direktiivi 2008/68/EÜ lisades sätestatud vastavustunnistus.

Kui importija leiab või tal on põhjust uskuda, et transporditavad surveseadmed ei vasta direktiivi 2008/68/EÜ lisadele või käesolevale direktiivile, ei lase ta transporditavaid surveseadmeid turule enne, kui need on vastavusse viidud. Lisaks sellele, kui transporditavad surveseadmed kujutavad endast riski, teavitab importija sellest tootjat ja turujärelevalveasutusi.

3.   Importijad märgivad või lisavad oma nime ja kontaktaadressi direktiivi 2008/68/EÜ lisades sätestatud vastavustunnistusele.

4.   Importijad tagavad, et kui transporditavad surveseadmed kuuluvad nende vastutuse alla, ei ohusta nende ladustamis- või veotingimused seadmete vastavust direktiivi 2008/68/EÜ lisades sätestatud nõuetele.

5.   Importijad, kes leiavad või kellel on põhjust uskuda, et nende poolt turule lastud transporditavad surveseadmed ei vasta direktiivi 2008/68/EÜ lisadele või käesolevale direktiivile, võtavad viivitamatult vajalikud parandusmeetmed transporditavate surveseadmete vastavusse viimiseks, turult kõrvaldamiseks või vajaduse korral tagasivõtmiseks. Lisaks sellele, kui transporditavad surveseadmed kujutavad endast riski, teavitavad importijad sellest viivitamatult tootjat ja nende liikmesriikide pädevaid asutusi, kus nad transporditavad surveseadmed kättesaadavaks tegid, andes üksikasjalikku teavet eelkõige mittevastavuse kohta ja kõigi võetud parandusmeetmete kohta.

Importijad dokumenteerivad kõik sellised mittevastavuse ja parandusmeetmetega seotud juhtumid.

6.   Importijad säilitavad tehnilise dokumentatsiooni koopiat turujärelevalveasutuste käsutuses vähemalt direktiivi 2008/68/EÜ lisades tootjatele ette nähtud tähtaja jooksul ja tagavad, et tehnilise dokumentatsiooni saab kõnealustele asutustele nende taotluse korral kättesaadavaks teha.

7.   Riigi pädeva asutuse põhjendatud taotluse korral esitavad importijad kõnealusele asutusele talle kergesti arusaadavas keeles kogu vajaliku teabe ja dokumentatsiooni, et tõestada transporditavate surveseadmete vastavust. Importijad teevad kõnealuse asutuse taotlusel temaga koostööd mis tahes meetmete võtmiseks nende poolt turule lastud transporditavate surveseadmetega kaasneva ohu kõrvaldamiseks.

8.   Importijad esitavad käitajatele üksnes sellist teavet, mis vastab direktiivi 2008/68/EÜ lisades ja käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele.

Artikkel 7

Levitajate kohustused

1.   Levitajad teevad liidu turul kättesaadavaks üksnes sellised transporditavad surveseadmed, mis vastavad direktiivi 2008/68/EÜ lisadele ja käesolevale direktiivile. Enne transporditavate surveseadmete turul kättesaadavaks tegemist kontrollivad levitajad, kas transporditavatel surveseadmetel on pii-märk ning kas nendega on kaasas vastavustunnistus ja käesoleva direktiivi artikli 6 lõikes 3 osutatud kontaktaadress.

Kui levitaja leiab või tal on põhjust uskuda, et transporditavad surveseadmed ei vasta direktiivi 2008/68/EÜ lisadele või käesolevale direktiivile, ei tee ta transporditavaid surveseadmeid turul kättesaadavaks enne, kui need on vastavusse viidud. Lisaks sellele, kui transporditavad surveseadmed kujutavad endast riski, teavitab levitaja sellest tootjat või importijat ja turujärelevalveasutusi.

2.   Levitajad tagavad, et kui transporditavad surveseadmed kuuluvad nende vastutuse alla, ei ohusta nende ladustamis- või veotingimused seadmete vastavust direktiivi 2008/68/EÜ lisades sätestatud nõuetele.

3.   Levitajad, kes leiavad või kellel on põhjust uskuda, et nende poolt turul kättesaadavaks tehtud transporditavad surveseadmed ei vasta direktiivi 2008/68/EÜ lisadele või käesolevale direktiivile, võtavad viivitamatult vajalikud parandusmeetmed transporditavate surveseadmete vastavusse viimiseks, kõrvaldamiseks või vajaduse korral tagasivõtmiseks. Lisaks sellele, kui transporditavad surveseadmed kujutavad endast riski, teavitavad levitajad võimaluse korral sellest viivitamatult tootjat ja importijat ning nende liikmesriikide pädevaid asutusi, kus nad transporditavad surveseadmed kättesaadavaks tegid, andes üksikasjalikku teavet eelkõige mittevastavuse kohta ja kõigi võetud parandusmeetmete kohta.

Levitajad dokumenteerivad kõik sellised mittevastavuse ja parandusmeetmetega seotud juhtumid.

4.   Riigi pädeva asutuse põhjendatud taotluse korral esitavad levitajad kõnealusele asutusele talle kergesti arusaadavas keeles kogu vajaliku teabe ja dokumentatsiooni, et tõestada transporditavate surveseadmete vastavust. Levitajad teevad kõnealuse asutuse taotlusel temaga koostööd mis tahes meetmete võtmiseks nende poolt turul kättesaadavaks tehtud transporditavate surveseadmetega kaasneva ohu kõrvaldamiseks.

5.   Levitajad esitavad käitajatele üksnes sellist teavet, mis vastab direktiivi 2008/68/EÜ lisades ja käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele.

Artikkel 8

Omanike kohustused

1.   Kui omanik leiab või tal on põhjust uskuda, et transporditavad surveseadmed ei vasta direktiivi 2008/68/EÜ lisadele, sealhulgas regulaarse kontrolli nõuetele, või käesolevale direktiivile, ei tee ta transporditavaid surveseadmeid turul kättesaadavaks ega kasuta neid enne, kui need on vastavusse viidud. Lisaks sellele, kui transporditavad surveseadmed kujutavad endast riski, teavitab omanik sellest tootjat või importijat või levitajat ja turujärelevalveasutusi.

Omanikud dokumenteerivad kõik sellised mittevastavuse ja parandusmeetmetega seotud juhtumid.

2.   Omanikud tagavad, et kui transporditavad surveseadmed kuuluvad nende vastutuse alla, ei ohusta nende ladustamis- või veotingimused seadmete vastavust direktiivi 2008/68/EÜ lisades sätestatud nõuetele.

3.   Omanikud esitavad käitajatele üksnes sellist teavet, mis vastab direktiivi 2008/68/EÜ lisades ja käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele.

4.   Käesolevat artiklit ei kohaldata eraisikute suhtes, kes kavatsevad kasutada või kasutavad transporditavaid surveseadmeid isiklikuks või koduseks otstarbeks, vaba aja veetmisel või sportimisel.

Artikkel 9

Käitajate kohustused

1.   Käitajad võivad kasutada üksnes selliseid transporditavaid surveseadmeid, mis vastavad direktiivi 2008/68/EÜ lisadele ja käesolevale direktiivile.

2.   Kui transporditavad surveseadmed kujutavad endast riski, teavitab käitaja sellest omanikku ja turujärelevalveasutusi.

Artikkel 10

Juhtumid, mille puhul tootjate kohustusi kohaldatakse importijate ja levitajate suhtes

Käesolevas direktiivis käsitatakse importijat või levitajat tootjana, kelle suhtes kohaldatakse artikli 4 kohaseid tootja kohustusi, kui ta laseb turule transporditavaid surveseadmeid oma nime või kaubamärgi all või muudab juba turule lastud transporditavaid surveseadmeid selliselt, et see võib mõjutada nende vastavust kohaldatavatele nõuetele.

Artikkel 11

Ettevõtjate tuvastamine

Ettevõtjad tuvastavad turujärelevalveasutustele viimaste nõudmisel järgmised andmed vähemalt kümneaastase ajavahemiku kohta:

a)

iga ettevõtja, kes on neile tarninud transporditavaid surveseadmeid;

b)

iga ettevõtja, kellele nad on tarninud transporditavaid surveseadmeid.

3. PEATÜKK

TRANSPORDITAVATE SURVESEADMETE VASTAVUS

Artikkel 12

Transporditavate surveseadmete vastavus ja selle hindamine

1.   Artikli 1 lõike 2 punktis a osutatud transporditavad surveseadmed vastavad direktiivi 2008/68/EÜ lisades ja käesoleva direktiivi 3. ja 4. peatükis sätestatud vastavushinnangu, regulaarse kontrolli, vahekontrolli ja erakorralise kontrolli asjakohastele nõuetele.

2.   Artikli 1 lõike 2 punktis b osutatud transporditavad surveseadmed vastavad selle dokumentatsiooni tehnilistele tingimustele, mille järgi need toodeti. Seadmete suhtes kohaldatakse regulaarset kontrolli, vahekontrolli ja erakorralist kontrolli vastavalt direktiivi 2008/68/EÜ lisadele ning käesoleva direktiivi 3. ja 4. peatüki nõuetele.

3.   Vastavushindamistunnistused ja uue vastavushindamise tunnistused ning teavitatud asutuse väljastatud regulaarse, vahe- ja erakorralise kontrolli aruanded kehtivad kõigis liikmesriikides.

Korduvtäidetavate transporditavate surveseadmete lahtivõetavate osade suhtes võib teha eraldi vastavushindamise.

Artikkel 13

Uus vastavushindamine

Artikli 1 lõike 2 punktis c osutatud ja enne direktiivi 1999/36/EÜ rakendamiskuupäeva toodetud ning kasutusele võetud transporditavate surveseadmete uus vastavushindamine toimub vastavalt käesoleva direktiivi III lisas sätestatud uuele vastavushindamismenetlusele.

Pii-märk paigaldatakse vastavalt käesoleva direktiivi III lisale.

Artikkel 14

Pii-märgi üldpõhimõtted

1.   Pii-märgi võib paigaldada üksnes tootja või uue vastavushindamise korral paigaldatakse see vastavalt III lisa sätetele. Gaasiballoonidele, mis on eelnevalt vastavusse viidud direktiividega 84/525/EMÜ, 84/526/EMÜ või 84/527/EMÜ, kinnitab pii-märgi teavitatud asutus või see toimub tema järelevalve all.

2.   Pii-märgi võib paigaldada üksnes sellistele transporditavatele surveseadmetele, mis:

a)

vastavad direktiivi 2008/68/EÜ lisades ja käesolevas direktiivis sätestatud vastavushindamisnõuetele, või

b)

vastavad artiklis 13 osutatud uue vastavushindamise nõuetele.

Pii-märki ei paigaldata muudele transporditavatele surveseadmetele.

3.   Pii-märgi paigaldamisega näitab tootja, et ta võtab vastutuse selle eest, et transporditavad surveseadmed vastavad kõigile direktiivi 2008/68/EÜ lisades ja käesolevas direktiivis sätestatud kohaldatavatele nõuetele.

4.   Käesoleva direktiivi mõistes on pii-märk ainus tähis, mis kinnitab transporditavate surveseadmete vastavust direktiivi 2008/68/EÜ lisades ja käesolevas direktiivis sätestatud kohaldatavatele nõuetele.

5.   Transporditavatele surveseadmetele on keelatud paigaldada tähiseid, märke ja kirju, mida kolmandad isikud võivad nende tähenduse või kuju tõttu ekslikult pidada pii-märgiks. Muud tähised kantakse transporditavatele surveseadmetele selliselt, et sellega ei kahjustata pii-märgi nähtavust, loetavust ja tähendust.

6.   Korduvtäidetavate transporditavate surveseadmete otsese ohutusfunktsiooniga lahtivõetavatele osadele paigaldatakse pii-märk.

7.   Liikmesriigid tagavad pii-märgi suhtes kohaldatavate eeskirjade nõuetekohase rakendamise ja võtavad asjakohaseid meetmeid märgi väärkasutuse korral. Liikmesriigid sätestavad ka rikkumiste korral kohaldatavad karistused, mis võivad hõlmata kriminaalkaristusi raskete rikkumiste eest. Kõnealused karistused vastavad rikkumise raskusastmele ning pakuvad tõhusat kaitset väärkasutuse eest.

Artikkel 15

Pii-märgi paigaldamise eeskirjad ja tingimused

1.   Pii-märgi moodustab järgmine allpool esitatud kujuga sümbol:

Image

2.   Pii-märgi miinimumkõrgus on 5 mm. 140 mm või väiksema läbimõõduga transporditavate surveseadmete pii-märgi miinimumkõrgus on 2,5 mm.

3.   Lõikes 1 esitatud joonise proportsioonid säilitatakse. Ruudustik ei moodusta märgi osa.

4.   Pii-märk paigaldatakse nähtaval, loetaval ja kustutamatul viisil transporditavatele surveseadmetele või nende andmeplaadile, samuti korduvtäidetavate transporditavate surveseadmete otsese ohutusfunktsiooniga lahtivõetavatele osadele.

5.   Pii-märk paigaldatakse uutele transporditavatele surveseadmetele või korduvtäidetavate transporditavate surveseadmete otsese ohutusfunktsiooniga lahtivõetavatele osadele enne nende turule laskmist.

6.   Pii-märgile järgneb esialgsetes kontrollides ja katsetes osalenud teavitatud asutuse identifitseerimisnumber.

Teavitatud asutuse identifitseerimisnumbri paigaldab asutus ise või tootja vastavalt asutuse juhistele.

7.   Regulaarse kontrolli või vajaduse korral vahekontrolli kuupäeva märkele lisatakse regulaarse kontrolli eest vastutava teavitatud asutuse identifitseerimisnumber.

8.   Ilma pii-märgita gaasiballoonide puhul, mis on eelnevalt vastavusse viidud direktiividega 84/525/EMÜ, 84/526/EMÜ või 84/527/EMÜ ja mille suhtes on esimene regulaarne kontroll läbi viidud vastavalt käesolevale direktiivile, eelneb vastutava teavitatud asutuse identifitseerimisnumbrile pii-märk.

Artikkel 16

Transporditavate surveseadmete vaba liikumine

Ilma et see piiraks käesoleva direktiivi artiklites 30 ja 31 sätestatud kaitsemenetlust ja määruses (EÜ) nr 765/2008 (11) sätestatud turujärelevalve raamistikku, ei keela, piira ega takista ükski liikmesriik oma territooriumil käesolevale direktiivile vastavate transporditavate surveseadmete vaba liikumist, turul kättesaadavaks tegemist ega kasutamist.

4. PEATÜKK

TEAVITAVAD AMETIASUTUSED JA TEAVITATUD ASUTUSED

Artikkel 17

Teavitavad ametiasutused

1.   Liikmesriigid määravad teavitava ametiasutuse, kes vastutab teavitatud asutuste hindamiseks, teavitamiseks ja hilisemaks jälgimiseks vajalike menetluste kehtestamise ja rakendamise eest.

2.   Liikmesriigid võivad otsustada, et lõikes 1 osutatud hindamist ja jälgimist teostab määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses ja sellega kooskõlas riiklik akrediteerimisasutus.

3.   Kui teavitav ametiasutus delegeerib või annab lõikes 1 osutatud jälgimise muul viisil edasi asutusele, mis ei ole valitsusasutus, siis peab see asutus olema juriidiline isik ja täitma mutatis mutandis artikli 18 lõigetes 1 kuni 6 sätestatud nõudeid. Lisaks peab kõnealusel volitatud asutusel olema kord oma tegevusest tuleneva kahju hüvitamiseks.

4.   Teavitav ametiasutus vastutab täielikult lõikes 3 osutatud asutuse tegevuse eest.

Artikkel 18

Nõuded teavitavatele ametiasutustele

1.   Teavitav ametiasutus asutatakse nii, et ei tekiks huvide konflikte teavitatud asutustega.

2.   Teavitavaid ametiasutusi korraldatakse ja neid juhitakse nii, et kindlustada nende tegevuse objektiivsus ja erapooletus.

3.   Teavitavate ametiasutuste töö korraldatakse nii, et kõik teavitatud asutuste teavitamisega seotud otsused teevad pädevad isikud, kes ei ole hindamist läbi viinud isikud.

4.   Teavitavad ametiasutused ei teosta toiminguid ega osuta nõustamisteenuseid ärilisel eesmärgil või teavitatud asutustega konkureerides.

5.   Teavitavad ametiasutused tagavad saadud teabe konfidentsiaalsuse.

6.   Teavitavatel ametiasutustel on oma ülesannete nõuetekohaseks täitmiseks piisavalt pädevaid töötajaid.

Artikkel 19

Teavitavate ametiasutuste teabekohustus

Liikmesriigid annavad komisjonile teada oma siseriiklikest menetlustest teavitatud asutuste hindamiseks, teavitamiseks ja jälgimiseks ning muudatustest kõnealuses teabes.

Komisjon teeb nimetatud teabe avalikkusele kättesaadavaks.

Artikkel 20

Nõuded teavitatud asutustele

1.   Teavitamise eesmärgil vastab teavitatud asutus direktiivi 2008/68/EÜ lisades ja käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele.

2.   Pädev asutus direktiivi 2008/68/EÜ lisade tähenduses võib olla teavitatud asutus tingimusel, et ta vastab direktiivi 2008/68/EÜ lisades ja käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele ning ta ei tegutse samal ajal teavitava ametiasutusena.

3.   Teavitatud asutus asutatakse siseriikliku õiguse alusel ning ta on juriidiline isik.

4.   Teavitatud asutus võtab osa asjakohastest standardiseerimistegevustest ja artikli 29 alusel loodud teavitatud asutuste koordineerimisrühma tegevustest või tagab, et tema hindamise eest vastutavad töötajad on nendest teavitatud, ning kohaldab nimetatud rühma töö tulemusel koostatud haldusotsuseid ja -dokumente oma tegevuse üldiste suunistena.

Artikkel 21

Teavitamise taotlus

1.   Kontrollorgan esitab teavitamise taotluse selle liikmesriigi teavitavale ametiasutusele, mille territooriumil ta on asutatud.

2.   Taotlusega koos esitatakse:

a)

vastavushindamise, regulaarse kontrolli, vahekontrolli, erakorralise kontrolli ja uue vastavushindamise toimingute kirjeldus;

b)

punktiga a seotud menetluste kirjeldus;

c)

transporditavate surveseadmete kirjeldus, millega tegelemiseks ta väidab end pädev olevat;

d)

riikliku akrediteerimisasutuse väljastatud akrediteerimistunnistus määruse (EÜ) nr 765/2008 tähenduses, mis tõendab, et kontrollorgan vastab käesoleva direktiivi artiklis 20 sätestatud nõuetele.

Artikkel 22

Teavitamismenetlus

1.   Teavitavad ametiasutused võivad teavitada ainult neid asutusi, kes vastavad artiklis 20 sätestatud nõuetele.

2.   Teavitavad ametiasutused kasutavad komisjoni ja teiste liikmesriikide teavitamiseks komisjoni väljaarendatud ja hallatavat elektroonilist teavitamise vahendit.

3.   Teavitus sisaldab artikli 21 lõikes 2 nõutavat teavet.

4.   Asjaomane asutus võib teavitatud asutuse toiminguid teostada ainult juhul, kui komisjon või teised liikmesriigid ei esita vastuväiteid kahe nädala jooksul pärast teavitamist.

Käesoleva direktiivi mõistes käsitatakse teavitatud asutusena ainult sellist asutust.

5.   Komisjoni ja teisi liikmesriike teavitatakse kõigist edaspidistest asjakohastest muudatustest nimetatud teavituses.

6.   Direktiivi 2008/68/EÜ lisades määratletud taotleja sisekontrollitalitusi ei teavitata.

Artikkel 23

Identifitseerimisnumbrid ja teavitatud asutuste nimekirjad

1.   Komisjon määrab igale teavitatud asutusele identifitseerimisnumbri.

Ta määrab üheainsa identifitseerimisnumbri, isegi kui asutust teavitatakse mitme liidu õigusakti alusel.

2.   Komisjon teeb avalikkusele kättesaadavaks käesoleva direktiivi alusel teavitatud asutuste nimekirja, mis sisaldab ka asutustele eraldatud identifitseerimisnumbreid ja toiminguid, mille teostamiseks neid on teavitatud.

Komisjon tagab, et kõnealust nimekirja ajakohastatakse.

Artikkel 24

Muudatused teavitustes

1.   Kui teavitav ametiasutus on veendunud või talle on teatatud, et teavitatud asutus ei vasta enam artiklis 20 sätestatud nõuetele või et ta ei ole oma kohustusi täitnud, siis piirab, peatab või tühistab teavitav ametiasutus teavituse, sõltuvalt nõuetele mittevastavuse või kohustuste täitmata jätmise tõsidusest. Ta teavitab sellest viivitamatult komisjoni ja teisi liikmesriike.

2.   Juhul, kui teavitust piiratakse, see peatatakse või tühistatakse või kui teavitatud asutus on lõpetanud oma tegevuse, siis astub teavitav liikmesriik vajalikud sammud tagamaks, et kõnealuse asutuse dokumente menetleks mõni teine teavitatud asutus või et need oleks nõudmisel kättesaadavad teavitamise ja turujärelevalve eest vastutavatele ametiasutustele.

Artikkel 25

Teavitatud asutuste pädevuse vaidlustamine

1.   Komisjon uurib iga juhtumit, mil tal tekib kahtlus või tema tähelepanu juhitakse kahtlusele, et teavitatud asutus ei ole enam pädev või teavitatud asutus ei täida enam talle pandud nõudeid ja ülesandeid.

2.   Teavitav liikmesriik esitab komisjonile selle nõudmisel kogu teabe seoses teavitamise alusega või asjaomase asutuse pädevuse säilimisega.

3.   Komisjon tagab, et kogu tundlikku teavet, mille ta oma uurimise käigus on omandanud, käsitletakse konfidentsiaalselt.

4.   Kui komisjon on veendunud, et teavitatud asutus ei täida või ei täida enam teavitamise aluseks olevaid nõudeid, siis teavitab ta sellest teavitavat liikmesriiki ning nõuab, et see võtaks vajalikud parandusmeetmed, sealhulgas vajadusel tühistaks teavituse.

Artikkel 26

Teavitatud asutuste tegevusalased kohustused

1.   Teavitatud asutused teostavad vastavushindamist, regulaarset, vahe- ja erakorralist kontrolli kooskõlas oma teavitamistingimuste ja direktiivi 2008/68/EÜ lisades sätestatud menetlustega.

2.   Teavitatud asutused viivad läbi uue vastavushindamise kooskõlas III lisaga.

3.   Liikmesriigi teavitatud asutustel on lubatud töötada kõigis liikmesriikides. Esialgse hindamise ja teavitamise läbi viinud teavitava ametiasutuse ülesandeks jääb teavitatud asutuse edaspidise tegevuse jälgimine.

Artikkel 27

Teavitatud asutuste teabekohustus

1.   Teavitatud asutus teavitab teavitavat ametiasutust järgnevast:

a)

tunnistuse andmisest keeldumine, selle piiramine, peatamine või tühistamine;

b)

teavitamise ulatust ja tingimusi mõjutavad asjaolud;

c)

turujärelevalveasutustelt saadud teabenõuded teostatud toimingute kohta;

d)

nõudmise korral nende teavitusalas teostatud ja muud tehtud toimingud, sealhulgas piiriülene tegevus ja alltöövõtt.

2.   Teavitatud asutused esitavad teistele käesoleva direktiivi alusel teavitatud asutustele, kes teostavad samade transporditavate surveseadmete suhtes sarnaseid vastavushindamistoiminguid ning regulaarset, vahe- ja erakorralist kontrolli, asjakohase teabe negatiivsete ja nõudmisel positiivsete vastavushindamistulemuste kohta.

Artikkel 28

Kogemuste vahetus

Komisjon korraldab kogemuste vahetuse liikmesriikide ametiasutuste vahel, kes käesoleva direktiivi kohaselt vastutavad:

a)

teavituspoliitika;

b)

turujärelevalve eest.

Artikkel 29

Teavitatud asutuste koordineerimine

Komisjon tagab käesoleva direktiivi alusel teavitatud asutuste vahelise sobiva koordineerituse ja koostöö ning selle toimimise teavitatud asutuste valdkondliku rühma kujul.

Liikmesriigid tagavad oma teavitatud asutuste osalemise nimetatud rühma töös kas otse või määratud esindajate kaudu.

5. PEATÜKK

KAITSEMENETLUS

Artikkel 30

Siseriiklikul tasandil riski kujutavate transporditavate surveseadmetega tegelemise menetlus

1.   Kui ühe liikmesriigi turujärelevalveasutused on võtnud määruse (EÜ) nr 765/2008 artikli 20 alusel meetmeid või kui neil on piisavalt põhjust arvata, et käesoleva direktiivi reguleerimisalasse jäävate transporditavate surveseadmetega kaasneb risk inimeste tervisele või ohutusele või muudele käesoleva direktiiviga hõlmatud avaliku huvi kaitsega seotud aspektidele, siis viivad nad läbi asjaomaste transporditavate surveseadmete hindamise, mis hõlmab kõiki käesolevas direktiivis sätestatud nõudeid. Asjaomased ettevõtjad teevad turujärelevalveasutustega vajalikul viisil koostööd, sealhulgas lubavad juurdepääsu oma ruumidele ja esitavad vajadusel tootenäidised.

Kui kõnealuse hindamise tulemusena on turujärelevalveasutused arvamusel, et transporditavad surveseadmed ei vasta direktiivi 2008/68/EÜ lisades ja käesolevas direktiivis sätestatud nõuetele, siis nõuavad nad viivitamatult, et asjaomane ettevõtja võtaks vajalikud parandusmeetmed transporditavate surveseadmete nimetatud nõuetega vastavusse viimiseks, kõrvaldaks transporditavad surveseadmed turult või võtaks transporditavad surveseadmed tagasi mõistliku aja jooksul, arvestades riski olemust, vastavalt nendepoolsele ettekirjutusele.

Turujärelevalveasutused teavitavad sellest asjakohast teavitatud asutust.

Käesoleva lõike teises lõigus osutatud parandusmeetmete suhtes kohaldatakse määruse (EÜ) nr 765/2008 artiklit 21.

2.   Kui turujärelevalveasutused on seisukohal, et mittevastavus ei piirdu üksnes nende liikmesriigi territooriumiga, siis teavitavad nad komisjoni ja teisi liikmesriike hindamistulemustest ja meetmetest, mille võtmist nad on ettevõtjalt nõudnud.

3.   Ettevõtja tagab, et tema poolt liidu turul kättesaadavaks tehtud transporditavate surveseadmete suhtes võetakse kõik asjakohased parandusmeetmed.

4.   Kui asjaomane ettevõtja ei võta lõike 1 teises lõigus osutatud tähtaja jooksul piisavaid parandusmeetmeid, võtavad turujärelevalveasutused asjakohased ajutised meetmed, et keelata või piirata transporditavate surveseadmete kättesaadavaks tegemist nende siseriiklikul turul, seadmed turult kõrvaldada või tagasi võtta.

Nad teavitavad komisjoni ja teisi liikmesriike nimetatud meetmetest viivitamatult.

5.   Lõikes 4 osutatud teave hõlmab kõiki teadaolevaid üksikasju, eelkõige mittevastavate transporditavate surveseadmete tuvastamiseks vajalikku teavet, seadmete päritolu, väidetava mittevastavuse ja riski olemust, võetud siseriiklike meetmete iseloomu ja kestust, samuti asjaomase ettevõtja esitatud seisukohti. Turujärelevalveasutused märgivad eelkõige, kas mittevastavus on tingitud ühest järgmisest asjaolust:

a)

transporditavad surveseadmed ei vasta nõuetele, mis on seotud inimeste tervise ja ohutusega või muude direktiivi 2008/68/EÜ lisades ja käesolevas direktiivis sätestatud avaliku huvi kaitsega seotud aspektidega, või

b)

puudused on seotud direktiivi 2008/68/EÜ lisades või selle direktiivi muudes sätetes osutatud standardite või tehniliste reeglitega.

6.   Liikmesriigid, kes ei ole menetluse algatajad, teavitavad viivitamatult komisjoni ja teisi liikmesriike võetud meetmetest ja muust nende käsutuses olevast täiendavast teabest seoses asjaomaste transporditavate surveseadmete mittevastavusega ning oma vastuväidetest, kui nad ei ole teatatud siseriikliku meetmega nõus.

7.   Kui kahe kuu jooksul lõikes 4 osutatud teabe kättesaamisest ei ole teised liikmesriigid ega komisjon esitanud vastuväiteid seoses liikmesriigi ajutise meetmega, siis loetakse meede põhjendatuks.

8.   Liikmesriigid tagavad, et asjaomaste transporditavate surveseadmete suhtes võetakse viivitamatult asjakohased piiravad meetmed, nagu näiteks transporditavate surveseadmete viivitamatu kõrvaldamine nende turult.

Artikkel 31

Liidu kaitsemenetlus

1.   Kui artikli 30 lõigetes 3 ja 4 sätestatud menetluse käigus esitatakse liikmesriigi võetud meetmele vastuväiteid või kui komisjon arvab, et siseriiklik meede on siduva liidu õigusaktiga vastuolus, siis alustab komisjon viivitamatult konsulteerimist liikmesriikidega ja asjakohase ettevõtja või ettevõtjatega ning hindab siseriiklikku meedet. Nimetatud hindamise tulemuste põhjal otsustab komisjon, kas siseriiklik meede on põhjendatud või mitte.

Komisjoni otsus adresseeritakse kõigile liikmesriikidele ning see edastatakse viivitamatult neile ja asjaomasele ettevõtjale või asjaomastele ettevõtjatele.

2.   Kui siseriiklik meede loetakse põhjendatuks, siis võtavad kõik liikmesriigid vajalikud meetmed, et tagada mittevastavate transporditavate surveseadmete oma turult kõrvaldamine, ja teavitavad sellest komisjoni.

Kui siseriiklik meede loetakse põhjendamatuks, tühistab asjaomane liikmesriik selle.

3.   Kui siseriiklik meede loetakse põhjendatuks ja transporditavate surveseadmete mittevastavus viitab puudustele artikli 30 lõike 5 punktis b osutatud standardites, siis teavitab komisjon vastavat Euroopa standardiorganit või -organeid ja toob asja direktiivi 98/34/EÜ (12) artikli 5 alusel asutatud komitee ette. Kõnealune komitee võib enne oma arvamuse esitamist konsulteerida vastava Euroopa standardiorganiga või -organitega.

Artikkel 32

Nõuetele vastavad transporditavad surveseadmed, millega kaasneb risk inimeste tervisele ja ohutusele

1.   Kui liikmesriik leiab pärast artikli 30 lõike 1 kohast hindamist, et kuigi transporditavad surveseadmed on direktiiviga 2008/68/EÜ ja käesoleva direktiiviga kooskõlas, kaasneb nendega siiski risk inimeste tervisele või ohutusele või muudele avaliku huvi kaitsega seotud aspektidele, siis nõuab ta, et asjaomane ettevõtja võtaks kõik asjakohased meetmed tagamaks, et asjaomased transporditavad surveseadmed ei põhjustaks turulelaskmisel enam kõnealust riski, või kõrvaldaks seadmed turult või võtaks need tagasi mõistliku aja jooksul, mis vastab riski laadile, vastavalt liikmesriigi ettekirjutusele.

2.   Ettevõtja tagab, et parandusmeetmed võetakse kõigi tema poolt liidu turul kättesaadavaks tehtud või kasutatavate asjaomaste transporditavate surveseadmete suhtes.

3.   Liikmesriik teatab sellest viivitamata komisjonile ja teistele liikmesriikidele. Teave sisaldab kõiki teadaolevaid üksikasju, eelkõige asjaomaste transporditavate surveseadmete tuvastamiseks vajalikku teavet, seadmete päritolu ja tarneahelat, riski laadi ning võetud riiklike meetmete laadi ja kestust.

4.   Komisjon alustab viivitamata konsultatsioone liikmesriikidega ja asjaomase ettevõtjaga või asjaomaste ettevõtjatega, et hinnata liikmesriigi meedet. Kõnealuse hindamise tulemuste põhjal otsustab komisjon, kas meede on põhjendatud või mitte, ning teeb vajadusel ettepaneku asjakohaste meetmete kohta.

5.   Komisjoni otsus adresseeritakse kõigile liikmesriikidele ning see edastatakse viivitamatult neile ja asjaomasele ettevõtjale või asjaomastele ettevõtjatele.

Artikkel 33

Vormiline mittevastavus

1.   Ilma et see piiraks artikli 30 kohaldamist, nõuab liikmesriik asjaomaselt ettevõtjalt nõuete rikkumise lõpetamist, kui ta leiab järgmist:

a)

pii-märk on kinnitatud artiklit 12, 13, 14 või 15 rikkudes;

b)

pii-märk on kinnitamata;

c)

tehniline dokumentatsioon ei ole kas kättesaadav või täielik;

d)

direktiivi 2008/68/EÜ lisades ja käesolevas direktiivis sätestatud nõuded ei ole täidetud.

2.   Kui lõikes 1 osutatud nõuete rikkumine jätkub, võtab asjaomane liikmesriik kõik asjakohased meetmed transporditavate surveseadmete turul kättesaadavaks tegemise piiramiseks või keelamiseks või tagab, et need oleks turult kõrvaldatud või tagasi võetud.

6. PEATÜKK

LÕPPSÄTTED

Artikkel 34

Üleminekusätted

Liikmesriigid võivad jätta oma territooriumil kehtima II lisas loetletud sätted.

Liikmesriigid, kes jätavad kõnealused sätted kehtima, teavitavad sellest komisjoni. Komisjon teavitab sellest teisi liikmesriike.

Artikkel 35

Kohandamine teaduse ja tehnika arenguga

Komisjon võib vastavalt ELi toimimise lepingu artiklile 290 võtta vastu delegeeritud õigusakte seoses käesoleva direktiivi lisade kohandamisega teaduse ja tehnika arenguga, võttes eelkõige arvesse direktiivi 2008/68/EÜ lisade muudatusi.

Käesolevas artiklis osutatud delegeeritud õigusaktide puhul kohaldatakse artiklites 36, 37 ja 38 sätestatud menetlusi.

Artikkel 36

Delegeeritud volituste rakendamine

1.   Komisjonile antakse määramata ajaks õigus võtta vastu artiklis 35 osutatud delegeeritud õigusakte.

2.   Niipea kui komisjon on delegeeritud õigusakti vastu võtnud, teeb ta selle samal ajal teatavaks Euroopa Parlamendile ja nõukogule.

3.   Komisjonile antud õiguse suhtes võtta vastu delegeeritud õigusakte kohaldatakse artiklites 37 ja 38 sätestatud tingimusi.

Artikkel 37

Delegeerimise tagasivõtmine

1.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad artiklis 35 osutatud volituste delegeerimise tagasi võtta.

2.   Institutsioon, kes on algatanud sisemenetluse, et otsustada, kas volituste delegeerimine tuleks tagasi võtta, püüab sellest teavitada teist institutsiooni ja komisjoni mõistliku aja jooksul enne lõpliku otsuse tegemist, nimetades delegeeritud volitused, mille suhtes võidakse kohaldada tagasivõtmist, ja tagasivõtmise võimalikud põhjused.

3.   Tagasivõtmise otsusega lõpetatakse otsuses nimetatud volituste delegeerimine ning see jõustub kohe või selles nimetatud hilisemal kuupäeval. See ei mõjuta juba jõustunud delegeeritud õigusaktide kehtivust. Otsus avaldatakse Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 38

Delegeeritud õigusaktide suhtes vastuväidete esitamine

1.   Euroopa Parlament ja nõukogu võivad delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitada kahe kuu jooksul alates õigusakti teatavakstegemisest.

Euroopa Parlamendi või nõukogu algatusel võib seda tähtaega pikendada kahe kuu võrra.

2.   Kui pärast selle tähtaja möödumist ei ole Euroopa Parlament ega nõukogu delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid esitanud, avaldatakse see Euroopa Liidu Teatajas ning see jõustub õigusaktis sätestatud kuupäeval.

Delegeeritud õigusakti võib avaldada Euroopa Liidu Teatajas ja see võib jõustuda enne nimetatud tähtaja lõppu, kui nii Euroopa Parlament kui ka nõukogu on komisjonile teatanud, et nad ei kavatse vastuväiteid esitada.

3.   Kui Euroopa Parlament või nõukogu esitab delegeeritud õigusakti suhtes vastuväiteid, õigusakt ei jõustu. Vastuväiteid esitanud institutsioon põhjendab delegeeritud õigusakti suhtes esitatud vastuväiteid.

Artikkel 39

Kehtetuks tunnistamine

Direktiivid 76/767/EMÜ, 84/525/EMÜ, 84/526/EMÜ, 84/527/EMÜ ja 1999/36/EÜ tunnistatakse kehtetuks alates 1. juulist 2011.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile 1999/36/EÜ käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile.

Artikkel 40

Samaväärsuse tunnustamine

1.   Direktiivide 84/525/EMÜ, 84/526/EMÜ ja 84/527/EMÜ kohaselt antud transporditavate surveseadmete EMÜ tüübikinnitused ja direktiivi 1999/36/EÜ kohaselt antud EÜ kavandi vastavustunnistused tunnistatakse direktiivi 2008/68/EÜ lisades osutatud tüübitunnistustele vastavaks ning neile kohaldatakse kõnealuste lisade sätteid, mis käsitlevad tüübikinnituste tunnustamise ajapiiranguid.

2.   Direktiivi 1999/36/EÜ artikli 3 lõikes 3 osutatud ventiile ja lisaseadmeid, mis on märgistatud direktiivis 97/23/EÜ (13) osutatud märgiga vastavalt direktiivi 1999/36/EÜ artikli 3 lõikele 4, võib edasi kasutada.

Artikkel 41

Liikmesriikide kohustused

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed tagamaks, et asjaomased ettevõtjad täidavad 2. ja 5. peatüki sätteid. Ühtlasi tagavad liikmesriigid, et võetakse vajalikud rakendusmeetmed vastavalt artiklitele 12–15.

Artikkel 42

Ülevõtmine

1.   Liikmesriigid jõustavad käesoleva direktiivi järgimiseks vajalikud õigus- ja haldusnormid hiljemalt 30. juuniks 2011. Liikmesriigid teatavad nendest viivitamata komisjonile.

Kui liikmesriigid need sätted vastu võtavad, lisavad nad nendesse või nende ametliku avaldamise korral nende juurde viite käesolevale direktiivile. Sellise viitamise viisi näevad ette liikmesriigid.

2.   Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas vastuvõetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

3.   Olenemata lõikest 1, tagavad liikmesriigid, et artikli 21 lõike 2 punkti d kohaldatakse hiljemalt alates 1. jaanuarist 2012.

4.   Liikmesriigid tagavad, et lõikes 1 osutatud õigus- ja haldusnorme kohaldatakse kõigi ÜRO nr 1745, ÜRO nr 1746 ja ÜRO nr 2495 veoks kasutatavate survemahutite, nende ventiilide ja muude lisaseadmete suhtes hiljemalt alates 1. juulist 2013.

Artikkel 43

Jõustumine

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artikkel 44

Adressaadid

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 16. juuni 2010

Euroopa Parlamendi nimel

president

J. BUZEK

Nõukogu nimel

eesistuja

D. LÓPEZ GARRIDO


(1)  17. veebruari 2010. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata).

(2)  Euroopa Parlamendi 5. mai 2010. aasta seisukoht (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 31. mai 2010. aasta otsus.

(3)  EÜT L 138, 1.6.1999, lk 20.

(4)  ELT L 260, 30.9.2008, lk 13.

(5)  ELT L 218, 13.8.2008, lk 82.

(6)  EÜT L 262, 27.9.1976, lk 153.

(7)  EÜT L 300, 19.11.1984, lk 1.

(8)  EÜT L 300, 19.11.1984, lk 20.

(9)  EÜT L 300, 19.11.1984, lk 48.

(10)  ELT C 321, 31.12.2003, lk 1.

(11)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. juuli 2008. aasta määrus (EÜ) nr 765/2008, millega sätestatakse akrediteerimise ja turujärelevalve nõuded seoses toodete turustamisega (ELT L 218, 13.8.2008, lk 30).

(12)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. juuni 1998. aasta direktiiv 98/34/EÜ, millega nähakse ette tehnilistest standarditest ja eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord (EÜT L 204, 21.7.1998, lk 37).

(13)  Euroopa Parlamendi ja nõukogu 29. mai 1997. aasta direktiiv 97/23/EÜ surveseadmeid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta (EÜT L 181, 9.7.1997, lk 1).


I LISA

Loetelu ohtlikest kaupadest, mis ei kuulu klassi 2

ÜRO number

Klass

Ohtlik aine

1051

6.1

STABILISEERITUD VESINIKTSÜANIID,

mille veesisaldus on alla 3 %

1052

8

VEEVABA VESINIKFLUORIID

1745

5.1

BROOMPENTAFLUORIID,

välja arvatud veoks mahutites

1746

5.1

BROOMTRIFLUORIID,

välja arvatud veoks mahutites

1790

8

VESINIKFLUORIIDHAPE,

mille vesinikfluoriidi sisaldus on üle 85 %

2495

5.1

JOODPENTAFLUORIID,

välja arvatud veoks mahutites


II LISA

ÜLEMINEKUSÄTTED

1.   Liikmesriigid võivad säilitada oma siseriiklikud sätted muude seadmetega ühendavate seadmete ja tunnusvärvide kohta, mida kohaldatakse transporditavate surveseadmete suhtes selle ajani, kui asjaomased kasutamisstandardid lisatakse direktiivi 2008/68/EÜ lisadele.

2.   Liikmesriigid, kus õhutemperatuur on sageli alla –20 °C, võivad kehtestada rangemad kasutustemperatuuri standardid selliste materjalide töötemperatuurile, mida kasutatakse transporditavate surveseadmete puhul, mis on ette nähtud nende territooriumil toimuval ohtlike kaupade riigisisesel veol kasutamiseks, kuni asjaomaste kliimavöötmete asjakohaseid standardtemperatuure käsitlevad sätted inkorporeeritakse direktiivi 2008/68/EÜ lisadesse.

Sel juhul järgneb transporditavate surveseadmete, sealhulgas otsese ohutusfunktsiooniga lahtivõetavate osade pii-märgil teavitatud asutuse identifitseerimisnumbrile „–40 °C” või mõni muu pädeva asutuse poolt heakskiidetud vastav märge.


III LISA

UUS VASTAVUSHINDAMISMENETLUS

1.   Käesolevas lisas esitatakse meetod, millega tagatakse, et artikli 1 lõike 2 punktis c osutatud transporditavad surveseadmed, mis on toodetud ja kasutusele võetud enne direktiivi 1999/36/EÜ rakendamiskuupäeva, vastavad direktiivi 2008/68/EÜ lisade ja käesoleva direktiivi asjakohastele uue hindamise ajal kohaldatavatele sätetele.

2.   Omanik või käitaja peab tegema EN ISO/IEC 17020:2004 standardile vastavale A tüüpi teavitatud asutusele, kellele on teatatud uuest vastavushindamisest, kättesaadavaks teabe transporditavate surveseadmete kohta, mis võimaldab nimetatud asutusel seadmeid täpselt identifitseerida (päritolu, projekteerimiseeskirjad ja atsetüleeniballoonide osas ka andmed poorse massi kohta). Kui see on asjakohane, sisaldab kõnealune teave ka kõiki ettekirjutatud kasutuspiiranguid ja kõiki teateid võimalike kahjude või tehtud remondi kohta.

3.   A tüüpi teavitatud asutus, kellele on teatatud uuest vastavushindamisest, hindab, kas transporditavad surveseadmed on vähemalt sama ohutud kui direktiivi 2008/68/EÜ lisades osutatud transporditavad surveseadmed. Hindamine toimub punkti 2 kohaselt esitatud teabe alusel ja vajaduse korral tehakse täiendav kontroll.

4.   Kui punktis 3 osutatud hindamiste tulemused on rahuldavad, viiakse transporditavate surveseadmete suhtes läbi direktiivi 2008/68/EÜ lisades ette nähtud regulaarne kontroll. Kui regulaarse kontrolli nõuded on täidetud, paigaldab regulaarse kontrolli eest vastutav teavitatud asutus pii-märgi või paigaldatakse see tema kontrolli all vastavalt artikli 14 lõigetele 1–5. Pii-märgile järgneb regulaarse kontrolli eest vastutava teavitatud asutuse identifitseerimisnumber. Regulaarse kontrolli eest vastutav teavitatud asutus väljastab vastavalt punktile 6 uue vastavushindamise tunnistuse.

5.   Seeriaviisiliselt valmistatud survemahutite puhul võivad liikmesriigid lubada survemahutite, sealhulgas nende ventiilide ja vedamisel kasutatavate muude lisaseadmete vastavuse uuesti hindamist, mida viib läbi asjaomaste transporditavate surveseadmete regulaarse kontrolli eest vastutav teavitatud asutus, tingimusel et tüübivastavust on punkti 3 kohaselt hinnanud A tüüpi teavitatud asutus, mis vastutab uue vastavushindamise eest, ja tüübivastavuse uue hindamise tunnistus on väljastatud. Pii-märgile järgneb regulaarse kontrolli eest vastutava teavitatud asutuse identifitseerimisnumber.

6.   Kõigil juhtudel väljastab regulaarse kontrolli eest vastutav teavitatud asutus uue vastavushindamise tunnistuse, mis sisaldab vähemalt järgmist teavet:

a)

tunnistuse välja andnud teavitatud asutuse tunnus ja punkti 3 kohaselt uue vastavushindamise eest vastutava A tüüpi teavitatud asutuse tunnus, kui see on erinev;

b)

vastavalt punktis 2 sätestatule omaniku või käitaja nimi ja aadress;

c)

punktis 5 sätestatud menetluse kohaldamisel andmed tüübivastavuse uue hindamise tunnistuse kohta;

d)

andmed pii-märgiga tähistatud transporditavate surveseadmete tuvastamiseks, sealhulgas vähemalt seerianumber või -numbrid, ja

e)

väljastamiskuupäev.

7.   Väljastatakse tüübivastavuse uue hindamise tunnistus.

Kui kohaldatakse punktis 5 sätestatud menetlust, väljastab tüübivastavuse uue hindamise eest vastutav A tüüpi asutus uue vastavushindamise tunnistuse, mis sisaldab vähemalt järgmist teavet:

a)

tunnistuse välja andnud teavitatud asutuse tunnus;

b)

uuesti hinnatud transporditavate surveseadmete tootja ja algse tüübikinnituse omaniku nimi ja aadress, kui tüübikinnituse omanik ei ole tootja;

c)

andmed seeriatoodangu hulka kuuluvate transporditavate surveseadmete tuvastamiseks;

d)

väljastamiskuupäev ja

e)

sõnad: „käesolev tunnistus ei anna õigust transporditavate surveseadmete ega nende osade tootmiseks”.

8.   Pii-märgi paigaldamisega näitab omanik või käitaja, et ta võtab vastutuse selle eest, et transporditavad surveseadmed vastavad kõigile direktiivi 2008/68/EÜ lisades ja käesolevas direktiivis sätestatud kohaldatavatele nõuetele, mida kohaldatakse uue hindamise ajal.

9.   Vajaduse korral võetakse arvesse II lisa punktis 2 sätestatut ning paigaldatakse ka kõnealuses lisas ette nähtud temperatuurimärge.


Euroopa Parlamendi, nõukogu ja komisjoni avaldus Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 kohta

„Euroopa Parlament, nõukogu ja komisjon teatavad, et käesoleva direktiivi sätted ei piira institutsioonide edaspidiseid seisukohti Euroopa Liidu toimimise lepingu artikli 290 rakendamise kohta või üksikuid õigusakte, mis sisaldavad selliseid sätteid.”


Komisjoni avaldus delegeeritud õigusaktide teatavakstegemise kohta

Kui õigusaktiga ei ole ette nähtud kiirmenetlust, võtab komisjon arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu seisukohta, et delegeeritud õigusaktide teatavakstegemise puhul tuleb arvestada vaheaegu institutsioonide töös (talvine vaheaeg, suvine vaheaeg ja Euroopa Parlamendi valimised), tagamaks, et Euroopa Parlament ja nõukogu saaksid kasutada oma õigusi asjaomases õigusaktis sätestatud tähtaegade piires, ning on valmis vastavalt toimima.


Top