Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32010O0002

Euroopa Keskpanga suunis, 21. aprill 2010 , TARGET2-Securities kohta (EKP/2010/2)

OJ L 118, 12.5.2010, p. 65–80 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 19/07/2012; kehtetuks tunnistatud 32012O0013

ELI: http://data.europa.eu/eli/guideline/2010/2/oj

12.5.2010   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 118/65


EUROOPA KESKPANGA SUUNIS,

21. aprill 2010,

TARGET2-Securities kohta

(EKP/2010/2)

(2010/272/EL)

EUROOPA KESKPANGA NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu toimimise lepingut, eelkõige selle artikli 127 lõike 2 esimest taanet,

võttes arvesse Euroopa Keskpankade Süsteemi ja Euroopa Keskpanga põhikirja (edaspidi „EKPSi põhikiri”), eelkõige selle artikleid 3.1, 12.1, 17, 18 ja 22,

ning arvestades järgmist:

(1)

6. juulil 2006 otsustas Euroopa Keskpanga (EKP) nõukogu koostöös väärtpaberite keskdepositooriumide (CSD) ja teiste turuosalistega uurida võimalust luua eurosüsteemi uus väärtpaberite keskpangarahas arveldamise teenus nimega TARGET2-Securities (T2S). Täites EKPSi põhikirja artiklitest 17, 18 ja 22 tulenevaid eurosüsteemi ülesandeid, on T2Si eesmärgiks põhiliste, neutraalsete ja piiriüleste üleeuroopaliste raha ja väärtpaberite keskpangarahas arveldamise teenuse pakkumise abil lihtsustada kauplemisjärgset integreerimist selliselt, et CSDd saaksid osutada oma klientidele integreeritud tehnilises piiriülese tehingu võimalusega keskkonnas ühtlustatud ja standardiseeritud „ülekanne makse vastu”-arveldusteenuseid. Kuivõrd keskpangarahas arveldus on üks eurosüsteemi põhilisi ülesandeid, on T2S oma iseloomult avalik teenus. Tagatiste haldamise teenust ja keskpangarahas arveldamise teenust pakuvad T2Si raames euroala RKPd.

(2)

EKPSi põhikirja artikkel 22 volitab eurosüsteemi kehtestama eeskirju „efektiivsete ja usaldatavate arveldus- ja maksesüsteemide tagamiseks liidu piires”. Samuti võimaldab keskpangarahas arveldamine vältida likviidsusriski ning on seetõttu oluline väärtpaberite kauplemisjärgse keskkonna kindlustamisel ning finantsturul üldiselt.

(3)

17. juulil 2008 otsustas nõukogu käivitada T2Si loomise ja eraldada vahendid, mis on vajalikud selle lõpuleviimiseks. Samuti otsustas nõukogu pakkumuse alusel, mille tegid Deutsche Bundesbank, Banco de España, Banque de France ja Banca d’Italia (edaspidi „4KP”), et T2Si töötab välja ja käitab 4KP.

(4)

Nõukogu võttis vastu 19. märtsi 2009. aasta otsuse EKP/2009/6 TARGET2-Securities programmi juhatuse (1) kui tasakaalustatud juhtimise organi, mis töötaks välja ettepanekuid nõukogule tähtsaimates strateegilistes küsimustes ning täidaks üksnes tehnilise iseloomuga ülesandeid, asutamise kohta. Üheks T2S juhtimise nurgakiviks on otsuse EKP/2009/6 lisas toodud T2Si programmi juhatuse volitused. Samas panid eurosüsteemi keskpangad T2Si programmi juhatusele teatavad rakendusülesanded, et see saaks olla täielikult toimiv ja tegutseda kogu eurosüsteemi nimel.

(5)

Käesolevas suunises sätestatakse eelkõige T2S programmi põhialused täpsustamis- ja väljatöötamisetapis. Käesolev suunis on nõukogu eespool osutatud otsuste lõpptulemus ning täpsustab eelkõige T2Si programmi juhatuse ja 4KP rolli ja vastutust ning nende vastastikuseid suhteid. Suunist täiendavad T2Si programmi edasisel arendamisel lisanduvad õigusaktid ja lepingud, mille eest lõplikult vastutab nõukogu.

(6)

Vastavalt nõukogu eespool osutatud otsustele jaguneb T2Si programmi juhtimine kolme tasandi vahel. Esimesel juhtimistasandil on lõplik otsustusõigus T2Si suhtes EKP nõukogul, millel on üldvastutus T2Si programmi eest ning mis on vastavalt EKPSi põhikirja artiklile 8 kogu eurosüsteemi otsuseid tegev organ. Teisel juhtimistasandil moodustati T2Si programmi juhatus eesmärgiga toetada EKP otsuseid tegevaid organeid T2Si programmi eduka ja õigeaegse lõpetamise tagamisel. Viimane, kolmas juhtimistasand koosneb 4KPst.

(7)

Kuivõrd T2Si teenust pakutakse CSDdele, on T2Si väljatöötamisel, T2Sile üleminekul ja edasisel käitamisel oluline arendada välja CSD suhete struktuur. Sellel eesmärgil moodustatakse CSD kontaktrühm (Contact Group). Riikide kasutajarühmad (National User Groups) on riigi turul väärtpaberite arveldamise teenuste pakkujate ja kasutajatega suhtlemiseks ja koostööks loodud üksused. T2Si nõuanderühm (Advisory Group) on eurosüsteemi ja T2Si huvirühmade vaheliseks suhtlemiseks ja koostööks loodud üksus.

(8)

T2S ei ole äriettevõte ega ole mõeldud konkureerima CSDde või teiste turuosalistega. Seega, kuigi T2Si rahastamise korra kohaselt on eesmärgiks kulude täielik katmine, ei osutata T2Si teenust kasumi teenimise eesmärgil. Eurosüsteemi poolt T2Si teenusesse investeeritava kogusumma suhtes võetakse vastu siseotsus ning T2Si teenuse hind kujundatakse eesmärgiga kulud täielikult katta. Lisaks peab eurosüsteem rangelt järgima CSDde diskrimineerimise keelu põhimõtet ning püüdma tagada T2Silt arveldusplatvormi allhankivatele CSDdele võrdsed võimalused.

(9)

T2Si platvorm on tehniline vahend, mis võimaldab mitte ainult teha arveldusi eurodes, vaid ta on avatud ka euroalavälistele RKPdele ja muudele osaleda soovivatele keskpankadele; samuti võimaldab see riigi vääringu keskpangarahas arveldamist T2Sis vastavalt käesoleva suunise sätetele,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA SUUNISE:

I   JAGU

ÜLDSÄTTED

Artikkel 1

Sisu ja kohaldamisala

1.   T2S põhineb keskpankade reaalajalise brutoarveldussüsteemiga ühildatud ühisel tehnilisel platvormil. Tegemist on eurosüsteemi poolt CSDdele pakutava teenusega, mis võimaldab põhiliste, neutraalsete ja piiriüleste väärtpaberitehingute „ülekanne makse vastu” arveldamist keskpangarahas.

2.   Käesolevas suunises sätestatakse T2Si programmi juhtimise kord. Suunises sätestatakse ka T2Si programmi peamised tunnused, määratletakse T2Si programmi juhatuse ja 4KP vastavad rollid ja vastutus ning nendevahelised suhted täpsustamis- ja väljatöötamisetapis. Samuti täpsustatakse suunises peamised nõukogu poolt T2Si suhtes tehtavad otsused. Lisaks sätestatakse suunises järgmised T2Si suhtes kehtivad põhiprintsiibid: a) rahastamise kord, õigused ja garantiid; b) CSDde juurdepääsu ja lepinguliste suhete reguleerimise kord; c) muus vääringus valuutade T2Sis kasutamise kõlblikuks tunnistamise kord; ning d) T2Si programmi väljatöötamine.

Artikkel 2

Mõisted

Käesolevas suunises kasutatakse järgmisi mõisteid:

—   „väärtpaberite keskdepositoorium” (central securities depository, CSD)– üksus, kes: a) võimaldab väärtpaberitehinguid töödelda ja arveldada elektroonilise kande alusel; b) osutab kontohaldusteenuseid st äriõiguslike toimingute ja väljaostude haldamist; ning c) tegutseb aktiivselt väärtpaberiemissioonide usaldusväärsuse tagamisel;

—   „ülekanne makse vastu” (delivery versus payment, DVP)– mehhanism, mis seob omavahel väärtpaberiülekande ja rahaülekande, tagades väärtpaberite üleandmise vaid juhul, kui teostatakse rahaline makse;

—   „euroala RKP” (euro area NCB)– selle liikmesriigi keskpank (RKP), mille vääringuks on euro;

—   „eurosüsteemi keskpank” (Eurosystem central bank)– vastavalt olukorrale kas euroala RKP või EKP;

—   „raamleping” (Framework Agreement)– CSD ja eurosüsteemi vahel väljatöötamis- ja kasutusetapis sõlmitav lepinguline raamistik;

—   „üldine funktsionaalne kirjeldus” (General functional specifications, GFS)– T2Si kasutajate vajaduste rahuldamiseks väljatöötatava funktsionaalse lahenduse üldkirjeldus. Hõlmab selliseid elemente nagu funktsionaalne arhitektuur (domeenid, moodulid ja kahepoolset sidet võimaldavad elemendid), kontseptuaalsed mudelid, andmemudel või andmevoo protsess;

—   „Tasand2-tasand3 leping” (Level 2-Level 3 agreement)– T2Si programmi juhatuse ja 4KP vahel kokku lepitav, nõukogu poolt heakskiidetav ning seejärel eurosüsteemi keskpankade ja 4KP poolt allakirjutatav tarne- ja kasutusleping. Leping sisaldab täpsustusi 4KP, T2Si programmi juhatuse ja eurosüsteemi keskpankade ülesannete ja vastutuse kohta;

—   „liikmesriik” (Member State)– liidu liikmesriik;

—   „euroalaväline RKP” (non-euro area NCB)– selle liikmesriigi RKP, mille vääringuks ei ole euro;

—   „kasutusetapp” (operational phase)– ajavahemik, mis algab esimese CSD üleminekuga T2Si platvormile;

—   „muu keskpank” (other central bank)– liiduvälise riigi keskpank;

—   „maksegraafik” (payment schedule)– 4KP-le makstava hüvitise osamaksete tasumise graafik;

—   „teenuse ulatuse leping” (service level agreement, SLA)– T2Si osas nii 4KP poolt eurosüsteemile pakutavate teenuste kui eurosüsteemi poolt CSDdele pakutavate teenuste ulatust määratlevad lepingud;

—   „täpsustamis- ja väljatöötamisetapp” (specification and development phase)– ajavahemik, mis algab nõukogu poolt kasutajavajaduste kirjelduse kinnitamisega ja lõppeb kasutusetapi algusega;

—   „T2Si ärirakendus” (T2S business application)– eurosüsteemi poolt T2Si platvormil T2Si teenuste osutamise eesmärgil eurosüsteemi nimel 4KP poolt väljatöötatav ja käitatav tarkvara;

—   „T2Si muutmise ja avaldamise kord” (T2S Change and Release Management Procedure)– T2Si teenuste muutmisel kohaldatavate eeskirjade ja menetluste kogum;

—   „T2Si rahastamispakett” (T2S financial envelope)– hüvitamisele kuuluvate T2Si kogukulude ülempiir. Rahastamispiiriga määratakse kindlaks a) osaleva RKP poolt T2Si eest tasumisele kuuluv maksimumsumma, ja b) summa, mille 4KP saab vastavalt kokkulepitud maksegraafikule osalevatelt RKPdelt tagasi töö üleandmisel;

—   „T2Si platvorm” (T2S platform)– käesoleva suunise mõistes ning olenemata termini „T2Si platvorm” kasutamisest muudes T2Siga seonduvates dokumentides, T2Si ärirakenduse käitamiseks vajalik riistvara ja tarkvara (st kogu kasutatav tarkvara, välja arvatud T2Si ärirakendus);

—   „T2Si programm” (T2S Programme)– eurosüsteemiga raamlepingu sõlminud CSDde täieliku üleminekuni T2Si väljatöötamiseks vajalike tegevuste ja väljundite kogum;

—   „T2Si programmi juhatus” (T2S Programme Board)– eurosüsteemi juhtorgan, mis moodustatakse vastavalt otsusele EKP/2009/6 ja mille ülesandeks on töötada välja ettepanekuid nõukogule tähtsaimates strateegilistes küsimustes ja täita üksnes tehnilise iseloomuga ülesandeid seoses T2Siga;

—   „T2Si projektikonto” (T2S project account)– T2Si konto, mida kasutatakse osamaksete, hüvitiste ja tasude maksmiseks. Projektikontol võivad olla allkontod, et eristada erinevaid rahavooge, millel ei ole eelarvelist tähendust;

—   „T2Si teenused” (T2S services)– eurosüsteemi poolt raamlepingu alusel CSDdele pakutavad teenused;

—   „T2Si kasutajad” (T2S users)– T2Si kasutamiseks eurosüsteemiga raamlepingu sõlminud CSDdega lepingulist suhet omavad juriidilised isikud. Hõlmab ka maksepankasid, kellel on lepinguline suhe keskpankadega ja kes pakuvad finantsasutusele likviidsust reaalajalise brutoarveldussüsteemi konto kaudu ja arveldavad T2Sis;

—   „kasutaja üksikasjalik funktsionaalne kirjeldus” (User detailed functional specifications, UDFS)– T2Si välise (rakendustevahelise) andmevoo juhtimisfunktsioonide detailne kirjeldus. Hõlmab T2Si platvormiga ühendamise eesmärgil siseinfosüsteemi korrigeerimiseks või arendamiseks kasutajate jaoks vajalikku teavet;

—   „kasutusjuhend” (User Handbook)– dokument, mis kirjeldab erinevaid T2Si kasutajatele kasutajalt-rakendusele (ekraanil kuvatavas) režiimis võimaldatavaid T2Si tarkvara lahendusi;

—   „kasutajavajaduste kirjeldus” (User requirements document, URD)– T2Si kasutajavajadusi määratlev dokument, mille EKP avaldas 3. juulil 2008 ning mida on hiljem muudetud vastavalt T2Si muutmise ja avaldamise korrale.

II   JAGU

T2Si PROGRAMMI JUHTIMINE

Artikkel 3

Juhtimistasandid

T2Si programmi juhtimine põhineb kolmel tasandil vastavalt käesoleva jao sätetele. Tasand1 koosneb EKP nõukogust, tasand2 T2Si programmi juhatusest ja tasand3 4KPst.

Artikkel 4

EKP nõukogu

1.   Nõukogu vastutab T2Si programmi korraldamise, üldjuhtimise ja kontrolli eest. Samuti vastutab nõukogu lõplike T2Si programmi puudutavate otsuste tegemise eest ning otsustab tasand2 ja tasand3 vahel määramata ülesannete jagamise.

2.   Eelkõige on nõukogu pädevuses:

a)

vastutus T2Si programmi juhtimise eest järgmiste tegevuste elluviimisel:

i)

kõikide T2Si juhtimist puudutavate küsimuste lahendamine; T2Si programmi eest üldvastutuse võtmine ja seega võimalikes vaidlusküsimustes lõpliku otsuse tegemine;

ii)

ad hoc otsuste tegemine T2Si programmi juhatusele või 4KP-le määratud ülesannete suhtes;

iii)

T2Si programmiga seonduvate konkreetsete järgmiste või lisaülesannete määramine T2Si programmi juhatusele ja/või 4KP-le, otsustades samas küsimused, mille otsustusõigus jätta endale;

iv)

T2Si programmi juhatuse korraldusega seonduvate küsimuste otsustamine;

b)

vastavalt T2Si nõuanderühma eeskirjale T2Si nõuanderühma liikmete poolt esitatud taotlustele vastamine;

c)

T2Si üldise rahastamise korra üle otsustamine, eelkõige järgmise osas:

i)

T2Si teenuste hinnakujundus;

ii)

T2Si kuluarvestuse metoodika;

iii)

rahastamise kord vastavalt artiklile 12;

d)

CSD juurdepääsukriteeriumide määramine;

e)

T2Si programmi tegevuskava (T2S Programme Plan) kinnitamine ja vastuvõtmine; T2Si programmi kulgemise jälgimine ja võimalike T2Si rakendamisel tekkivate viivituste ärahoidmiseks võetavate meetmete üle otsustamine;

f)

T2Si üldise tegevuskorra üle otsustamine, eelkõige järgmise osas:

i)

T2Si tegevusraamistik, sealhulgas vahejuhtumite haldamise ja kriisijuhtimise strateegia;

ii)

T2Si infoturbe raamistik;

iii)

T2Si muutmise ja avaldamise kord;

iv)

T2Si testimise strateegia;

v)

T2Sile ülemineku strateegia;

vi)

T2Si riskijuhtimise raamistik;

g)

üldise lepingulise raamistiku kinnitamine, eelkõige järgmise osas:

i)

tasand 2 ja –3 vahelised lepingud;

ii)

T2Si programmi juhatuse ja CSDde vahel ning eurosüsteemi keskpankade ja 4KPga läbiräägitavad teenuse ulatuse lepingud;

iii)

T2Si programmi juhatuse poolt koos eurosüsteemi keskpankadega ning teiselt poolt CSDde poolt läbiräägitavad CSDdega sõlmitavad lepingud;

iv)

lepingud teiste euroalaväliste RKPdega, muude keskpankadega ja muude pädevate rahandusasutustega, sealhulgas vastavad teenuse ulatuse lepingud;

h)

vastutus järelevalve eeskirjade ja põhimõtete jõustamise tagamiseks asjakohaste meetmete võtmise eest;

i)

CSDde T2Sile ülemineku algkuupäeva määramine.

Artikkel 5

T2Si programmi juhatus

1.   T2Si programmi juhatuse koosseis ja volitused on sätestatud otsuses EKP/2009/6, samuti käesoleva suunise I lisas. T2Si programmi juhatus vastutab nõukogu poolt määratletud üldises raamistikus tasand2-le määratud ülesannete eest.

2.   T2Si programmi juhatuse pädevuse hulka kuulub ka:

a)

üldise funktsionaalse kirjelduse, kasutaja üksikasjaliku funktsionaalse kirjelduse ja kasutusjuhendite läbitöötamine ja kinnitamine;

b)

T2Si tegevusraamistiku, sealhulgas vahejuhtumite haldamise ja kriisijuhtimise strateegia, rakendamine nõukogu poolt kehtestatud parameetrite piires;

c)

läbirääkimiste pidamine artikli 18 lõigetes 1 ja 2 osutatud vääringu kaasamise lepingute üle;

d)

vastavatele pädevatele seadusandlikele asutustele ja järelevalveasutustele teabe andmine;

e)

Tasand2-tasand3 lepingule nõukogu heakskiidu saamiseks läbirääkimiste pidamine 4KPga.

Artikkel 6

4KP

1.   4KP töötab välja ja käitab T2Si platvormi ning annab T2Si programmi juhatusele teavet sisekorra ja tööjaotuse kohta.

4KP täidab eelkõige järgmisi ülesandeid:

a)

kasutajavajaduste kirjelduse ja T2Si programmi juhatuse juhiste põhjal üldise funktsionaalse kirjelduse, kasutaja üksikasjaliku funktsionaalse kirjelduse ja kasutusjuhendite väljatöötamine vastavalt T2Si programmi tegevuskavale;

b)

eurosüsteemi nimel T2Si platvormi väljatöötamine ja ülesehitamine ning T2Si platvormi tehniliste komponentide valmistamine vastavalt T2Si programmi tegevuskavale, kasutajavajaduste kirjeldusele, üldisele funktsionaalsele kirjeldusele, kasutaja üksikasjalikule funktsionaalsele kirjeldusele ning muudele kirjeldustele ja teenuse tasemetele;

c)

T2Si programmi juhatusele T2Si platvormi kättesaadavaks tegemine vastavalt kokkulepitud tähtajale, kirjeldustele ja teenuse tasemetele;

d)

artiklis 12 sätestatud T2Si rahastamise korra jaoks T2S programmi juhatusele järgmise esitamine:

i)

Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) või eurosüsteemi asjaomase komitee ja/või välisaudiitorite poolt hindamist ja/või auditeerimist võimaldavas vormis hinnang T2Si väljatöötamise ja käitamise kulude kohta;

ii)

hinnapakkumine, mis sisaldab tüüpi, maksegraafikut ning hõlmatud perioodi;

e)

T2Si platvormi ehitamiseks ja käitamiseks ning eurosüsteemi poolt CSDdele T2Si teenuste pakkumist võimaldava positsiooni saavutamiseks vajalike litsentside muretsemine;

f)

T2Si platvormi muudatuste sisseviimine vastavalt T2Si muutmise ja avaldamise korrale;

g)

nõukogu või T2Si programmi juhatuse poolt esitatud taotlustele vastamine pädevusvaldkonna piires;

h)

T2Si programmi juhatusega kooskõlastatult testimiseks ja üleminekuks vajaliku koolitusalase, tehnilise ja tegevustoe pakkumine;

i)

T2Si programmi juhatusega tasand2-tasand3 lepingu osas läbirääkimiste pidamine.

2.   4KP liikmed vastutavad eurosüsteemi eest solidaarselt oma kohustuste täitmise eest. 4KP vastutab pettuse, tahtliku väärkäitumise ja raske hooletuse eest. Vastutust täpsustatakse tasand2-tasand3 lepingus.

3.   4KP poolt eespool osutatud ülesannete täitmiseks allhanke võtmine välistelt teenusepakkujatelt ei mõjuta 4KP vastutust eurosüsteemi ja muude huvirühmade ees ning peab olema T2Si programmi juhatusele läbipaistev.

Artikkel 7

Suhted huvirühmadega

1.   T2Si nõuanderühm on eurosüsteemi ja T2Si huvirühmade vaheliseks suhtlemiseks ja koostööks loodud üksus. T2Si nõuanderühm annab aru T2Si programmi juhatusele ning võib erandjuhtudel juhtida nõukogu tähelepanu teatavatele küsimustele.

T2Si nõuanderühma eesistuja on T2Si programmi juhatuse eesistuja. T2Si nõuanderühma koosseis ja volitused sätestatakse käesoleva suunise lisas.

Nõuanderühm täidab oma ülesandeid nõukogu poolt kinnitatud kodukorra alusel.

2.   CSD kontaktrühm on CSDdega suhtlemiseks ja koostööks loodud üksus. CSD kontaktrühm aitab kaasa raamlepingu väljatöötamisele ning eurosüsteemi ja T2Sis osaleda soovivate CSDde vahelistele läbirääkimistele. CSD kontaktrühma eesistuja on T2Si programmi juhatuse eesistuja. CSD kontaktrühma koosseis ja volitused sätestatakse lisas.

3.   Riigisisesed kasutajarühmad on riigisisesel turul väärtpaberite arveldusteenuste pakkujate ja tarbijatega suhtlemiseks ja koostööks loodud üksused T2Si väljatöötamise ja rakendamise toetamiseks ning T2Si mõjude hindamiseks riigisisesele turgudele. Riigisisest kasutajarühma juhatab vastav RKP. Riigisisese kasutajarühma koosseis ja volitused sätestatakse lisas.

Artikkel 8

Hea juhtimistava

1.   Huvide konflikti vältimiseks eurosüsteemi T2Si teenuseid pakkuvate ja reguleerivate ülesannete vahel peavad eurosüsteemi keskpangad tagama:

a)

et T2Si programmi juhatuse liikmed ei osale oma keskpankade järelevalvetegevuses seoses T2Siga, nagu on sätestatud nõukogu poolt heakskiidetud T2Si programmi juhatuse kodukorras. Nad ei tohi olla makse- ja arveldussüsteemide komitee (PSSC), infotehnoloogiakomitee ega eurosüsteemi infotehnoloogia juhtkomitee liikmed (Eurosystem IT Steering Committee, EISC), ning

b)

et T2Si järelevalvetegevus ja T2Si käitustegevus oleksid teineteisest eraldatud.

2.   T2Si programmi juhatusel on vastavalt käesolevale suunisele aruandluskohustus ning tema tegevust kontrollitakse ja auditeeritakse. T2Si platvormi väljatöötamise, käitamise ja kulude auditeerimine algatatakse ja viiakse läbi vastavalt auditi läbiviimise hetkel kehtivatele nõukogu poolt kinnitatud EKPSi auditeerimispõhimõtetele ja tingimustele.

Artikkel 9

Koostöö ja teabevahetus

1.   4KP ja T2Si programmi juhatus teevad omavahel koostööd, vahetavad teavet ja pakuvad teineteisele T2Si väljatöötamise perioodil tehnilist ja muud vajalikku tuge.

2.   4KP, muud eurosüsteemi pangad ja T2Si programmi juhatus teavitavad üksteist viivitamatult mis tahes asjaoludest, mis võivad oluliselt mõjutada T2Si platvormi väljatöötamist või ülesehitamist ning püüavad võimalikke riske maandada.

3.   T2Si programmi juhatus esitab nõukogule kvartaliaruande T2Si programmi väljatöötamise kohta. Aruande projekt esitatakse enne EKP juhatuse kaudu nõukogule esitamist märkuste esitamiseks makse- ja arveldussüsteemide komiteele (PSSC) ja eurosüsteemi infotehnoloogia juhtkomiteele (EISC).

4.   T2Si programmi juhatus annab töökavad, kokkuvõtted ja komitee koosolekutega seonduvad muud dokumendid PSSC liikmete jagatud kasutusse, et PSSC liikmed saaksid vajadusel töös osaleda.

5.   T2Si programmi juhatus võib vajaduse korral anda nõu ja pidada nõu EKPSi mis tahes pädeva komiteega.

6.   4KP esitab T2Si programmi juhatusele regulaarselt T2Si programmi aruandeid.

7.   T2Si programmi nõukogu ja 4KP aruandluskohustuse sisu ja täpne menetlus sätestatakse tasand2-tasand3 lepingus.

III   JAGU

RAHASTAMISE KORD

Artikkel 10

Hinnakujundus

1.   T2Si platvormi hinnakujundus juhindub põhimõtetest, mille kohaselt ei ole eesmärgiks kasumi teenimine vaid kõikide kulude katmine ja CSDde võrdne kohtlemine.

2.   Kuue kuu jooksul alates käesoleva suunise vastuvõtmisest esitab T2Si programmi juhatus nõukogule T2Si teenuste hinnakujundusettepaneku, sealhulgas üldmenetluse ja aruande T2Si vastavuse kohta kasumi mitteteenimise ja kulude katmise eesmärgile, andes sealjuures hinnangu eurosüsteemi jaoks kaasneva finantsriski kohta. Enne nõukogule esitamist arutatakse hinnakujundus läbi CSDde ja kasutajatega.

Artikkel 11

Kuluarvestuse ja raamatupidamise metoodika

1.   T2Si suhtes kohaldatakse eurosüsteemi ühist kuluarvestuse metoodikat (Eurosystem Common Cost Methodology) ja 10. novembri 2006 suunist EKP/2006/16 raamatupidamise ja finantsaruandluse õigusraamistiku kohta Euroopa Keskpankade Süsteemis, (2) kui nõukogu ei otsusta teisiti.

2.   T2Si programmi juhatus kaasab väga varasel etapil asjaomased EKPS/eurosüsteemi komiteed, et hinnata, kas on korrektselt rakendatud:

a)

eurosüsteemi ühine kuluarvestuse metoodika T2Si kuluhinnangu koostamisel ja T2Si aastakulu arvutamisel, ja

b)

EKP ja 4KP poolt suunis EKP/2006/16 seoses T2Si kulude ja vara kajastamisega.

Artikkel 12

Rahastamise korraldus

1.   T2Si programmi juhatus esitab nõukogule ettepaneku rahastamispaketi kohta, mis sisaldab T2Si kulusid, st T2Si väljatöötamise, ülalpidamise ja käitamisega seonduvaid 4KP ja EKP kulusid.

2.   Samuti sisaldab ettepanek järgmist:

a)

pakkumise tüüp;

b)

maksegraafik;

c)

hõlmatud ajavahemik;

d)

kulude jagamise mehhanism;

e)

kapitalikulud.

3.   Nõukogu teeb otsuse rahastamise korralduse kohta.

Artikkel 13

Maksed

1.   T2Si projektikonto haldajaks on EKP eurosüsteemi nimel. T2Si projektikonto ei ole eelarvelise iseloomuga, vaid seda kasutatakse T2Si kuludega seonduvate avansiliste maksete, osamaksete ja hüvitismaksete ning T2Si teenustasude kogumiseks ja väljamaksmiseks.

2.   T2Si programmi juhatus haldab T2S projektikontot eurosüsteemi nimel. 4KP väljundite valideerimise ja vastuvõtmise alusel kinnitab T2Si programmi juhatus iga osamakse tasumise 4KP-le vastavalt nõukogu poolt kinnitatud ning tasand2-tasand3 lepingus sätestatud maksegraafikule.

Artikkel 14

Eurosüsteemi õigused T2Si platvormile

1.   Eurosüsteem on T2Si ärirakenduse täieõiguslik omanik.

2.   Selleks annab 4KP eurosüsteemile kõik intellektuaalset omandit puudutavad litsentsid, mis võimaldavad eurosüsteemil pakkuda CSDdele võrdsetel alustel kõiki T2Si teenuseid vastavalt kohaldatavatele eeskirjadele ja teenuste ulatusele. 4KP hüvitab eurosüsteemile kolmandate osapoolte esitatud mis tahes hüvitusnõuded seoses eespool osutatud intellektuaalse omandi õigustega.

3.   Eurosüsteemi õiguste täpne sisu T2Si platvormi osas lepitakse 4KP ja T2Si programmi juhatuse poolt kokku tasand2-tasand3 lepingus. Artiklis 18 määratletud vääringu kaasamise lepingu sõlminud asutuste õigused sätestatakse vastavas lepingus.

IV   JAGU

VÄÄRTPABERITE KESKDEPOSITOORIUMID (CSD)

Artikkel 15

CSD juurdepääsukriteeriumid

1.   CSDdele võimaldatakse juurdepääs T2Si teenustele eeldusel, et:

a)

Euroopa Komisjoni on CSDst teavitatud vastavalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. mai 1998 direktiivi 98/26/EÜ (arvelduse lõplikkuse kohta makse- ja väärtpaberiarveldussüsteemides) artiklile 10 (3) või, väljaspool Euroopa Majanduspiirkonna (EMP) jurisdiktsiooni asuvate CSDde puhul, kui nad tegutsevad liidus kehtiva õigusliku ja regulatiivse raamistikuga samaväärses raamistikus;

b)

CSD on saanud pädevatelt asutustelt positiivse hinnangu CESR/EKPSi soovituste osas väärtpaberiarveldussüsteemide kohta;

c)

nõudmisel teeb CSD teistele T2Si CSDdele kättesaadavaks iga väärtpaberi/ISIN, mille emiteerijaks (või tehniliseks emiteerijaks) on asjaomane CSD;

d)

CSD võimaldab teistele T2Si CSDdele võrdsetel alustel üldist haldusteenust;

e)

CSD võimaldab teistele T2Si CSDdele keskpangarahas arvelduste teostamist juhul, kui vastav vääring on T2Sis esindatud.

2.   CSDde juurdepääsukriteeriume määratlevad eeskirjad sätestatakse eurosüsteemi keskpankade ja CSDde vahelistes lepingutes.

3.   EKP avaldab oma koduleheküljel nimekirja nendest CSDdest, kellele on võimaldatud arveldamine T2Si platvormil.

Artikkel 16

Lepingulised suhted CSDdega

1.   Eurosüsteemi keskpankade ja CSDde vahelised lepingud, sealhulgas teenuse ulatuse lepingud, harmoneeritakse täielikult.

2.   T2Si programmi juhatus koos eurosüsteemi pankadega räägib kõik lepingu tingimused CSDdega läbi.

3.   CSDdega sõlmitavad lepingud kinnitab nõukogu ja need kirjutab eurosüsteemi keskpankade nimel alla CSD asukohajärgse riigi eurosüsteemi keskpank, väljaspool euroala asuvate CSDde puhul aga EKP. Iirimaa puhul kirjutab lepingule alla selle liikmesriigi eurosüsteemi keskpank, kes vastavalt direktiivi 98/26/EÜ artiklile 10 teavitas väärtpaberiarveldussüsteemist Euroopa Komisjoni.

Artikkel 17

Vastavus kehtestatud nõetele

1.   T2Si programmi juhatus püüab läbivalt tagada CSDde vastavuse kohalduvatele õiguslikele, regulatiivsetele ja järelevalvenõuetele.

2.   T2Si programmi nõukogu kaalub kas EKP peaks andma soovitusi õigusaktide kohandamiseks eesmärgiga tagada CSDdele võrdsed juurdepääsuõigused T2Si teenustele ja tegema vastavaid ettepanekuid nõukogule.

VI   JAGU

VÄÄRING, MIS EI OLE EURO

Artikkel 18

Tingimused vääringu T2Sis kasutamiseks

1.   EMP vääring, mis ei ole euro, vastab T2Sis kasutamise tingimustele, kui euroalaväline RKP, muu keskpank või vastava vääringu eest vastutav muu asutus sõlmib eurosüsteemiga vääringu kaasamise lepingu ja et nõukogu on asjaomase vääringu tingimustele vastavaks tunnistanud.

2.   Vääring, mis ei ole EMP vääring, vastab T2Sis kasutamise tingimustele, kui nõukogu on asjaomase vääringu tingimustele vastavaks tunnistanud, kui:

a)

selles vääringus teostatavatele arveldustele kohaldatav õiguslik, regulatiivne ja järelevalveraamistik tagab sisuliselt samaväärse või veelgi tugevama õiguskindluse kui liidus;

b)

selle vääringu lisamisel T2Si on positiivne mõju T2Si rollile liidu väärtpaberiarveldusturul;

c)

muu keskpank või asjaomase vääringu eest vastutav muu asutus sõlmib eurosüsteemiga mõlemaid osapooli rahuldava vääringu kaasamise lepingu.

3.   Euroalavälised RKPd võivad olla T2Si programmi juhatuses esindatud kooskõlas T2Si programmi juhatuse volitustega.

VI JAGU

T2Si PROGRAMMI VÄLJATÖÖTAMINE

Artikkel 19

T2Si programmi tegevuskava

1.   Käesoleva suunise vastuvõtmisel teeb T2Si programmi juhatus nõukogule kasutajavajaduste kirjelduse alusel ettepaneku T2Si programmi tegevuskava suhtes, mis koosneb T2Si programmi väljundite ja tegevuste struktureeritud nimekirjast koos vastastikuse sõltuvuse kirjeldustega ning planeeritavate algus- ja lõppkuupäevadega.

2.   Nõukogu hindab, valideerib ja kinnitab T2Si programmi tegevuskava T2Si programmi juhatuse ettepanekute alusel.

3.   T2Si programmi juhatus koostab T2Si programmi tegevuskava alusel programmi täpse ajakava ja määrab T2Si programmi etapid. Ajakava avaldatakse ja edastatakse kõikidele T2Si huvirühmadele.

4.   Juhul kui esineb tõsine oht, et T2Si programmi teatava etapi saavutamine ebaõnnestub, teavitab T2Si programmi juhatus sellest viivitamata nõukogu, ja teeb ettepaneku meetmete kohta, et vähendada T2Si programmi rakendamise viivitust.

VII   JAGU

LÕPPSÄTTED

Artikkel 20

Tasand2-tasand3 leping

1.   Tasand2-tasand3 leping sätestab 4KP, T2Si programmi juhatuse ja eurosüsteemi keskpankade täpsed ülesanded ja vastutuse vastavalt käesolevale suunisele.

2.   Eurosüsteem ja 4KP kirjutavad lepingule alla pärast tasand2-tasand3 lepingu projekti nõukogule heakskiitmiseks esitamist.

Artikkel 21

Vaidluste lahendamine

1.   Juhul kui mis tahes vaidlust käesolevas suunises reguleeritud küsimuses ei õnnestu lahendada osapooltevahelise kokkuleppe teel, võivad asjaomased osapooled pöörduda vaidlusküsimuse lahendamiseks nõukogu poole.

2.   Tasand2-tasand3 leping näeb ette, et T2Si programmi juhatus ja 4KP võivad tasand2-tasand3 lepingust tuleneva mis tahes vaidluse lahendamiseks pöörduda nõukogu poole.

Artikkel 22

Jõustumine

Käesolev suunis jõustub 1. mail 2010.

Artikkel 23

Adressaadid ja rakendusmeetmed

Käesolevat suunist kohaldatakse kõikide eurosüsteemi keskpankade suhtes.

Frankfurt Maini ääres, 21. aprill 2010

EKP nõukogu nimel

EKP president

Jean-Claude TRICHET


(1)  ELT L 102, 22.4.2009, lk 12.

(2)  ELT L 348, 11.12.2006, lk 1.

(3)  EÜT L 166, 11.6.1998, lk 45.


LISA

T2Si NÕUANDERÜHM

Volitused ja koosseis

1.   Volitused ja pädevus

TARGET2-Securities (T2S) nõuanderühmal (Advisory Group) on järgmised volitused:

a)

eurosüsteemi toetamine üldise kirjelduse ja kasutaja üksikasjaliku funktsionaalse kirjelduse (UDFS) läbivaatamisel eesmärgiga tagada nende täielik vastavus kasutajavajaduste kirjeldusele (URD);

b)

eurosüsteemi toetamine kasutajavajaduste kirjelduse muudatusettepanekute läbivaatamisel;

c)

nõustamine üldise kirjelduse ja kasutaja üksikasjaliku funktsionaalse kirjelduse õigusliku aluse edasise määratlemise osas;

d)

eurosüsteemi toetamine hinnakujunduse edasisel määratlemisel;

e)

T2Siga seonduva väärtpaberiarvelduse harmoneerimistöö jätkamine, ja

f)

rakendusalaste jõupingutuste toetamine turul;

g)

T2Si ja CSDde vahelisele tõhusa ja tasuva T2Si keskkonna loomisele kaasa aitavate kokkulepete ja põhimõtete rakendamise toetamine ja nõu andmine ning seeläbi saldode ja arveldustegevuse T2Si ületoomise edendamine CSDde ja turuosaliste hulgas;

h)

nõustamine ülemineku ja etapiviisilise ülemineku küsimustes.

2.   Koosseis

2.1.

Nõuanderühm koosneb eesistujast, sekretärist, täisliikmetest ja vaatlejaliikmetest.

2.2.

Eesistujal on õigus vajaduse korral ning nõuanderühma eelnevalt teavitades kutsuda omal äranägemisel nõuanderühma koosolekutest ajutiselt osa võtma ka lisaeksperte.

3.   Täisliikmed

3.1.

Täisliikmetel on õigus osaleda nõuanderühma otsuste vastuvõtmisel.

3.2.

Igale rühmale, millel on õigus saada täisliikmeks vastavalt artikli 3 lõikele 3, määratakse vastav arv täisliikmeid. Muude huvirühmade täisliikmete arv on võrdne keskpanga huvirühma täisliikmete arvuga.

3.3.

Nõuanderühma täisliikmeks on õigus saada järgmiste rühmade esindajatel:

a)

Keskpangad – EKPd ja igat euroala riigi keskpanka (RKP) esindab üks täisliige. Liikmesriigi üleminekul eurole osaleb nõuanderühmas täisliikmena alates euro kasutuselevõtu kuupäevast ka vastava riigi RKP. Euroalavälist keskpanka, kes on otsustanud kaasata oma vääringu T2Sis, võib alates vastava otsuse kuupäevast samuti esindada üks täisliige. Avalik-õigusliku ametiasutusena on üheks täisliikmeks ka Euroopa Komisjon, keda loetakse keskpanga rühma liikmeks.

b)

Väärtpaberite keskdepositooriumid (CSDd) – nõuanderühma täisliikme staatus ning esindaja nimetamise õigus on igal CSD rühmal, mis koosneb mitmest CSDst või, asjakohastel juhtudel, igal CSD-l, kes teeb eurotehinguid ja/või muid tehinguid riigi vääringus, mis ei ole euro, ning vastab järgmistele kriteeriumidele:

on avaldanud toetust T2Sile;

on valmis sõlmima eurosüsteemiga lepingu;

on teatanud oma kavatsusest võtta T2S kasutusele niipea kui see on töövalmis.

Vastavalt punktile 3.2 ja punkti 3.3 alapunktile a on CSD esindajate arv võrdne keskpanga esindajate arvuga. Seega on suurematel CSDde rühmadel ja suurematel CSDdel rohkem esindajaid, sõltuvalt arveldusmahust. Lisaesindajate arvu otsustavad nõuanderühmas esindatud CSDd ja nõuanderühma eesistuja vastavalt proportsionaalse esindatuse d’Hondti meetodile.

c)

Kasutajad – sekretärile esitatud avalduste põhjal valib liikmete nimetamise komitee (Nomination Committee, NC) kasutajate hulgast liikmed järgmise jaotuse alusel:

vähemalt üksteist täisliiget, kes esindavad T2Sis kasutamise kõlblikes vääringutes väärtpaberitehinguid teostavaid suuremaid kommertspanku, olenemata nende asutamise riigist;

vähemalt kaks täisliiget, kes esindavad rahvusvahelisi investeerimispanku;

vähemalt kaks täisliiget, kes esindavad kohalike klientide teenindamiseks väärtpaberiarveldusi teostavaid panku;

vähemalt üks täisliige, kes esindab keskset tehingupoolt.

4.   Vaatlejaliikmed

4.1.

Vaatlejaliikmel on õigus osaleda nõuanderühma koosolekutel, kuid mitte selle otsuste tegemisel.

4.2.

Nõuanderühma vaatlejaliikmeks on õigus saada ühel esindajal igast järgmisest rühmast/asutusest:

a)

Euroopa Väärtpaberiturujärelevalve Komitee;

b)

Euroopa Pangandusföderatsioon;

c)

Euroopa Hoiupankade Ühendus;

d)

Euroopa Pangaühistute Ühendus;

e)

Euroopa Väärtpaberiteenuste Foorum (European Securities Services Forum);

f)

Euroopa Väärtpaberibörside Liit (Federation of European Securities Exchanges);

g)

CSDd, mis toetavad T2Si ja mille käitajaks on RKP;

h)

nõuanderühma allrühmade eesistujad.

4.3.

T2Si platvormi väljaehitavad ja käitavad eurosüsteemi keskpangad (4KP) võivad nõuanderühma vaatlejaliikmeks nimetada ühe esindaja igast keskpangast. Asjaomased esindajad avaldavad nõuanderühmale oma arvamuse ühtses vormis.

5.   Liikmete nimetamise kord

5.1.

Täisliikmete ja vaatlejaliikmete nimetamisel kehtib järgmine kord:

a)

keskpanga esindaja nimetatakse keskpanga presidendi poolt vastavalt asjaomase keskpanga põhikirjale;

b)

CSD esindaja nimetatakse asjaomase CSD juhi poolt;

c)

kasutaja esindaja nimetatakse asjaomaste organisatsioonide poolt avalduste alusel ad personam. Liikmete nimetamise komitee määrab esindajad vastavalt kehtivale liikmete nimetamise komitee töökorrale ja kriteeriumidele;

d)

vaatlejaliige määratakse asjaomase rühma/asutuse juhi poolt;

5.2.

Liikmeks nimetatud isikul peab olema vastav kogemuste baas ja tehnilised eriteadmised. Liikmete nimetajad vastutavad selle eest, et liikmeks nimetatud isikul oleks nõuanderühma töös aktiivseks osalemiseks piisavalt aega.

5.3.

Liikmeks nimetamise kinnitus esitatakse kirjalikult nõuanderühma sekretärile.

6.   Nõuanderühmas osalemine

6.1.

Nõuanderühma täisliikmed ja vaatlejaliikmed osalevad isiklikult nõuanderühma töös. Osalemine nõuanderühma koosolekutel näitab liikmekohustuste täitmist projektis.

6.2.

Täisliikmetel ja vaatlejaliikmetel on õigus määrata (vastava kogemuste baasi ja tehniliste eriteadmistega) asendusliige, kes võib erandkorras, asjaomase liikme puudumisel, osaleda nõuanderühma koosolekutel ja avaldada arvamust; täisliikme asendamise korral ka volituse alusel hääletada. Sellisel juhul teavitab asjaomane täisliige või vaatlejaliige sekretäri olukorrast piisava ajavaruga ette.

6.3.

Kui täisliige või asendajaliige lahkub esindatavast üksusest, lõpeb tema liikmestaatus viivitamata.

6.4.

Täisliikme või asendajaliikme liikme staatuse lõppemisel palub nõuanderühma eesistuja asjaomasel organisatsioonil või liikmete nimetamise komiteel määrata asendusliige vastavalt punktis 5 sätestatud liikmete nimetamise korrale.

7.   Eesistuja

7.1.

Nõuanderühma eesistujaks on EKPs töötav kõrgema astme juht. Eesistuja määratakse ametisse EKP nõukogu poolt. Eesistujal on õigus määrata asendaja, kes võib eesistujat erandkorras asendada.

7.2.

Eesistuja vastutab nõuanderühma koosolekute korraldamise ja juhatamise eest. Nõuanderühma liikmete ettepanekuid arvesse võttes otsustatakse koosoleku päevakava ning nõuanderühmale saadetavad dokumendid.

7.3.

Eesistuja otsustab küsimuse kuuluvuse nõuanderühma pädevusvaldkonda (vastavalt punktile 1.2) ning teavitab nõuanderühma, kui otsustatakse, et küsimus ei kuulu nõuanderühma pädevusvaldkonda.

7.4.

Eesistuja täidab kõiki EKP nõukogu otsusega sätestatud funktsioone, samuti kõiki nõuanderühma poolt eesistujale delegeeritud funktsioone.

7.5.

Eesistuja nimetab nõuanderühma egiidi all moodustatud allrühmade eesistujad ja korralised liikmed.

7.6.

Eesistuja on ainsaks nõuanderühma esindajaks organisatsioonivälistes suhetes. Nõuanderühma teavitatakse kohasel viisil eesistuja poolt nõuanderühma esindamisest mis tahes organisatsioonivälistes suhetes. Nõuanderühma teavitatakse nõuanderühma esindamisest mis tahes organisatsioonivälistes suhetes piisava ajavaruga.

8.   Sekretariaat

8.1.

Nõuanderühma sekretäriks on suurte kogemustega EKP töötaja. Sekretär nimetatakse ametisse eestistuja poolt. Eesistuja võib määrata asendaja sekretäri erandkorras asendamiseks.

8.2.

EKP tagab sekretärile tegevustoe ja sekretariaadi abi.

8.3.

Tööjuhiseid annab sekretärile eesistuja. Sekretäri tööülesanneteks on eelkõige:

a)

eesistuja abistamine tööülesannete täitmisel;

b)

koosolekute korraldamine ja koosoleku protokolli koostamine;

c)

nõuanderühma poolt vastuvõetud dokumentide koostamisel osalemine;

d)

konsultatsioonides koordinaatorina tegutsemine;

e)

nõuanderühma ja teiste rühmade tööga seonduva organisatsioonivälise suhtlemise korraldamine (näiteks nõuanderühma dokumentide avaldamine);

f)

käesolevas kodukorras sätestatud või, asjakohastel juhtudel, nõuanderühma või eesistuja poolt määratud ülesannete täitmine.

8.4.

Sekretär on ametikohajärgne liikmete nimetamise komitee liige. Samuti on sekretäril õigus osaleda nõuanderühma allüksuste töös.

8.5.

Sekretäril puudub õigus osaleda nõuanderühma otsuste vastuvõtmisel.

9.   Töökorraldus

9.1.

Nõuanderühma koosolekud toimuvad üldjuhul kord kvartalis. Vajadusel võib eesistuja kutsuda kokku lisakoosolekuid, mille toimumise kuupäevast teavitatakse nõuanderühma piisava ajavaruga ette. Koosolekud toimuvad üldjuhul EKP ruumides.

9.2.

Töökeeleks on inglise keel.

9.3.

Nõuanderühma koosolekute esialgsed järeldused avaldatakse EKP kodulehel kolme tööpäeva jooksul pärast koosolekut. Esialgsed järeldused avaldatakse eesistuja vastutusel, koos vastava märkega, nõuanderühma osaluseta. Pärast igat nõuanderühma koosolekut koostab sekretär tegevuskava, milles on ära toodud koosolekul kokkulepitud ülesanded ja tähtajad. Sekretär koostab nõuanderühma koosoleku protokolli ning edastab selle kõikidele nõuanderühma liikmetele kuue tööpäeva jooksul pärast koosolekut. Nõuanderühma liikmed võivad kolme tööpäeva jooksul esitada protokolli kavandi kohta märkuseid. Lõplik protokoll avaldatakse pärast selle kinnitamist nõuanderühma poolt. Protokoll asendab eesistuja esialgsed järeldused, mis eemaldatakse kodulehelt pärast protokolli avaldamist. Protokollis märgitakse tõstatatud teemad ning arutelu tulemused.

9.4.

Nõuanderühma töö on avatud ja läbipaistev.

Koosoleku päevakord ja arutlusele tulevad dokumendid (kaasa arvatud nõuanderühma allüksuste ettepanekud) jagatakse liikmetele laiali ja avaldatakse EKP kodulehel vähemalt viis tööpäeva enne koosolekut. Nõuanderühmal on õigus omal äranägemisel otsustada milliseid vähemalt viis päeva enne koosolekut esitatud dokumente koosolekul arutatakse. Vähemalt kolm päeva enne koosolekut sekretärile esitatud märkused ja muud dokumendid jagatakse nõuanderühma liikmetele ja avaldatakse üldreeglina ka EKP kodulehel. Konfidentsiaalsed dokumendid (näiteks turuosalistelt konfidentsiaalsuse klausli alusel saadud dokumendid ja eesistuja poolt konfidentsiaalseks kuulutatud dokumendid) avaldamisele ei kuulu.

9.5.

Nõuanderühma otsuse vormiks on nõuanne, mis esitatakse vahetult EKP otsuseid tegevatele organitele, st. EKP nõukogule ja juhatusele, või otsus, mis puudutab nõuanderühma või selle allüksuste töökorraldust.

9.6.

Üldjuhul võetakse EKP otsuseid tegevatele organitele esitatav arvamus vastu nõuanderühma otsuste vastuvõtmisel osalevate nõuanderühma liikmete konsensuse alusel. Kui konsensust ei saavutata, on eesistujal õigus hinnata toetuse määra asjaomasele arvamusele. Selleks uurib eesistuja nõuanderühma otsuse vastuvõtmisel osalevatelt nõuanderühma täisliikmetelt kas nad on ettepanekuga nõus või mitte. Toetuse määrast teavitatakse ka EKP otsuseid tegevaid organeid. Kui ühte ja sama küsimust puudutava arvamuse osas tehakse mitmeid ettepanekuid, teavitatakse EKP otsuseid tegevaid organeid vaid nendest ettepanekutest, mida toetab vähemalt seitse nõuanderühma täisliiget (või nende asendusliiget). Täisliikmetel on keelatud toetada samas küsimuses rohkem kui üht ettepanekut. Erakordselt tähtsates küsimustes on seitsmel täisliikmel õigus nõuda oma eriarvamuse viivitamata esitamist EKP otsuseid tegevatele organitele.

9.7.

Nõuanderühmal on õigus moodustada allüksuseid, et toetada nõuanderühma tööd järgmistes valdkondades: a) kasutajavajaduste tehniline rakendamine, b) T2Siga seonduvate küsimuste harmoneerimine, c) T2Siga seonduvad õiguslikud küsimused, või d) muud valdkonnad, mille osas nõuanderühm vajab eritoetust. Nõuanderühm määratleb ja kinnitab asjaomaste allüksuste volitused.

Nõuanderühmal on õigus moodustada allrühmi, kus on esindatud kõik nõuanderühma huvirühmad ning mis on mõeldud pikaajaliseks tegutsemiseks. Samuti on nõuanderühmal õigus moodustada rakkerühmi, kus ei pea ilmtingimata olema esindatud kõik nõuanderühma huvirühmad ja/või mis on mõeldud lühiajaliseks tegutsemiseks. Ühtlasi on nõuanderühmal ja T2Si projekti töörühmal õigus moodustada teatavate küsimuste lahendamiseks ajutisi töörühmi.

Allüksuste töökorraldust puudutavad nõuanderühma otsused võetakse vastu konsensuse alusel. Kui konsensust ei saavutata, võetakse otsused vastu lihthäälteenamusega.

9.8.

Nõuanderühm on kohustatud tagama, et erinevatel turuosalistel ja ametiasutustel oleks võimalus esitada omapoolsed ettepanekud ning et neid teavitataks nõuanderühma aruteludest. Asjaomaste konsultatsioonide koordinaatoriks on sekretär, keda toetab EKP T2Si töörühm ning vajaduse korral ka teised EKP töötajad.

Riigisisese turu ja nõuanderühma vahelise ühenduse tagamiseks moodustatakse igas riigis riigisisesed kasutajarühmad (National User Groups, NUG). Riigisisestel kasutajarühmadel on õigus esitada sekretäri vahendusel nõuanderühmale ettepanekuid ja otsuseid.

Nõuanderühm võtab tarvitusele kohased meetmed konsulteerimaks turuosaliste, ametiasutuste ning muude huvirühmade ja huvitatud osapooltega (näiteks riigisisesed kasutajarühmad, avalikud arutelud, ümarlauadiskussioonid, eraldi kohtumised ja teabetunnid või konsultatsioonijärgsete tagasisidearuannete avaldamine).

Konsultatsiooni puudutavate märkuste esitamiseks peab reeglina andma aega vähemalt kolm nädalat, kui nõuanderühma eesistuja ei otsusta teisiti.

10.   Aruandlus ja Euroopa Keskpankade Süsteemi (EKPS) komiteedega suhtlemine

10.1.

EKP nõukogu võib nii omal algatusel kui vastava taotluse alusel anda nõuanderühmale üldiseid juhiseid.

10.2.

Nõuanderühm esitab oma arvamuse vahetult EKP otsuseid tegevatele organitele seisukoha võtmiseks.

10.3.

Nõuanderühmal on õigus nii omal algatusel kui vastava taotluse alusel anda allrühmale eesistuja kaudu juhiseid kui volituste alusel täidetavaid tööülesandeid.

10.4.

Nõuanderühmal on õigus eesistuja kaudu konsulteerida EKPSi komitee või selle allrühma(de)ga asjaomase komitee pädevusvaldkonda kuuluvates konkreetsetes tehnilistes küsimustes (näiteks T2Siga seonduvates õiguslikes küsimustes). Konsultatsiooniks antakse üldjuhul aega vähemalt kolm nädalat, välja arvatud kiireloomuliste küsimuste korral. Eesistuja tagab, et nõuanderühma töö ei kattuks EKPSi komitee volitustega.

CSD KONTAKTRÜHM

Volitused ja koosseis

1.   Volituste ulatus

CSD kontaktrühm (CSD Contact Group, CCG) aitab kaasa raamlepingu väljatöötamisele ning eurosüsteemi ja T2Sis osaleda soovivate CSDde vahelistele läbirääkimistele. EKP nõukogu esitab ettepaneku raamlepingu kohta kõikidele Euroopa CSDdele. Raamleping käsitleb T2Si väljatöötamis- ja kasutusetappe. Iga CSD kirjutab raamlepingule eraldi alla.

2.   Koosseis

CSD kontaktrühm koosneb CSD projekti toetajatest ning T2S programmi juhatuse liikmetest ja asendusliikmetest.

Projekti toetajad nimetatakse eurosüsteemiga 16. juulil 2009 vastastikuse mõistmise memorandumi allkirjastanud või hiljem memorandumiga nõustumise kohta ühepoolse avalduse teinud CSDde juhatuste poolt. Iga CSD liige võib määrata asendusliikme, kes teda äraolekul asendab. Projekti toetaja ja tema asendusliikme puudumise korral on CSD esinduseta. T2S programmi juhatuse liikmeid ja nende asendusliikmeid puudumise korral ei asendata.

CSD kontaktrühma eesistujaks on T2S programmi juhatuse eesistuja. Eesistuja vastutab koostöös CSDdega 1) koosolekute sageduse, vormi ja päevakorra eest, ja 2) välisekspertide ja/või T2Si töörühma liikmete kaasamise eest spetsiifilisi teemasid puudutavatele koosolekutele. Raportöör on EKP T2Si töörühma liige. Tema kohustused on järgmised: 1) koosolekute korraldamise koordineerimine ja vajalike dokumentide õigeaegne edastamine; 2) eesistuja abistamine rühma koosolekute ettevalmistamisel; 3) koosolekute tulemuste dokumenteerimine, ja 4) eesistuja abistamine asjaomaste (all)rühmadega suhtlemisel.

3.   Töökorraldus, koostöö ja toetus

Töökorraldus

CSD kontaktrühma otsused võetakse vastu konsensuse alusel. Kui konsensust ei suudeta saavutada kahel järjestikusel koosolekul, tuleb kõik eriarvamused täpselt dokumenteerida. Sellisel juhul on T2S programmi juhatuse kohustuseks esitada nõukogule ettepanek. CSDdel, kes T2S programmi juhatuse ettepanekuga ei nõustu, on õigus esitada eriarvamus.

T2S nõuanderühma ja CSD kontaktrühma vaheline koostöö

CSD kontaktrühma eesistuja teavitab nõuanderühma regulaarselt raamlepingu läbirääkimise kulgemisest.

Vajaduse korral osalevad nõuanderühma allüksused CSD kontaktrühma töös (vajadusel projektijuhtide allrühma ja lepinguliste küsimuste allrühma vahendusel).

CSD kontaktrühma toetamine

CSD kontaktrühma toetavad:

projektijuhtide allrühm (Project Managers Sub-group, PMSG), mis vastutab läbirääkimiste ärilise aspekti eest (sh funktsionaalsete, tehniliste ja planeerimisküsimuste eest);

lepinguliste küsimuste rakkerühm (Task Force on Contractual Issues, TCI), mis pakub CSD kontaktrühmale õigustuge ja „tõlgib” CSD kontaktrühma ja projektijuhtide allrühma ärilised ettepanekud õiguskeelde.

Nimetatud rakkerühmade volitused ning nende üldise tegevuse määrab CSD kontaktrühm.

RIIGISISESED KASUTAJARÜHMAD

Volitused ja koosseis

1.   Sissejuhatus

Riigisiseste kasutajarühmade (National User Group, NUG) ülesandeks on võimaldada riigisisesel turul väärtpaberiarveldusteenuste pakkujate ja kasutajate vahelist koostööd TARGET2-Securities (T2Si) väljatöötamise ja rakendamise eesmärgil. Riigisisesed kasutajarühmad moodustavad üksuse, mis võimaldab turuosalistel osaleda T2Si nõuanderühmade töös, mis vormiliselt seob nõuanderühma ja riigisisese turgu. Riigisisesed kasutajarühmad vahendavad teavet T2Si projekti töörühmale ja edastavad nõuanderühmale nõuanderühma pädevusse kuuluvaid küsimusi puudutavat teavet. Samuti võivad riigisisesed kasutajarühmad esitada teatavaid küsimusi nõuanderühmale kaalumiseks.

Riigisisesed kasutajarühmad võivad osaleda muudatuste tegemisel kasutajavajaduste kirjeldusse ning nad on olulised asjaomaste taotluste hindamisel riigisisese turu toimimise kontekstis. Riigisisesed kasutajarühmad peaksid järgima T2Si põhimõtet, mille kohaselt peab vältima riikide erisuste lisamist T2Si ning aktiivselt edendama harmoneerimist.

2.   Volitused

Riigisisestel kasutajarühmadel on järgmised volitused:

T2Si mõju hindamine, eelkõige T2Si kasutajavajaduste muutumise osas riigisisesel turul. Seejuures peab arvestama „ühtse T2Si” (lean T2S) põhimõttega, mille kohaselt tuleb vältida erisusi riikides ja edendada harmoneerimist;

nõuanderühma tähelepanu juhtimine olulistele riigisisest turgu puudutavatele küsimustele;

riigisiseste väärtpaberiringkondade T2Si teadlikkuse suurendamine;

neid riigisiseseid ringkondi esindavate nõuanderühma liikmete toetamine.

3.   Koosseis

Riigisisene kasutajarühm koosneb eesistujast, sekretärist ja liikmetest.

Riigisisese kasutajarühma eesistuja on üldreeglina nõuanderühma täisliige või vaatlejaliige. Tavaliselt on selles ametis asjaomase riigi keskpanga vanemametnik. Kui asjaomane keskpank ei esita ega nimeta riigisisese kasutajarühma eesistujat, määratakse eesistuja nõuanderühma eesistuja poolt, kelle ülesandeks on konsensuse leidmine peamiste turuosaliste vahel antud riigis. Juhul kui eesistuja ei ole nõuanderühma liige, koordineerib nõuanderühma ja riigisisese kasutajarühma vahelisi suhteid nõuanderühma liige, et tagada tihedad suhted nõuanderühma ja riigisisese kasutajarühma vahel.

Riigisisese kasutajarühma sekretäri määrab euroala riikides vastava riigi keskpank, teistes riikides aga riigisisese kasutajarühma eesistuja. Sekretäri ülesandeks on osaleda T2Si töörühma poolt riigisiseste kasutajarühmade sekretäridele regulaarselt korraldatavatel teabetundidel.

Riigisisese kasutajarühma liikmeteks on asjaomase nõuanderühma liikmed ja vaatlejaliikmed (või nende poolt määratud ja riigisisese kasutajarühma eesistuja poolt heakskiidetud kõrgetasemelised esindajad) ning isikud, kelle teadmised ja positsioon võimaldavad esindada kõiki kasutajate ja pakkujate liike riigisisesel turul. Riigisisese kasutajarühma liikmeteks võivad seega olla väärtpaberite keskdepositooriumid, maaklerid, pangad, investeerimispangad, varahaldurid, emitendid ja/või nende agendid, kesksed tehingupooled (CCP), börsid ja mitmepoolsed kauplemissüsteemid (MTF), asjaomase riigi keskpank, reguleerivad asutused ja pangaliidud.

4.   Töökorraldus

Riigisisesed kasutajarühmad tegelevad ainult T2Siga seonduvate küsimustega. Riigisiseselt kasutajarühmalt oodatakse aktuaalsete küsimuste osas aktiivset arupärimist T2Si töörühmalt, samuti nõuanderühma sekretäri poolt taotletud või riigisisese kasutajarühma enda poolt tõstatatud küsimuste osas riikliku seisukoha õigeaegset esitamist. T2Si töörühm annab riigisisestele kasutajarühmadele regulaarset teavet ja korraldab riigisisese kasutajarühma ja T2Si töörühma vahelise koostöö edendamiseks kohtumisi riigisiseste kasutajarühmade sekretäridega.

Riigisisene kasutajarühm korraldab regulaarselt koosolekuid, võttes arvesse nõuanderühma koosolekute ajakava, et oleks võimalik riigisisese nõuanderühma liikmetele nõu anda. Nõuanderühma liikmetele ei ole need nõuanded siduvad. Riigisisene kasutajarühm võib nõuanderühma sekretäri vahendusel esitada nõuanderühmale kirjalikke päringuid ning küsida nõuanderühma liikmelt tema seisukohta.

Riigisisese kasutajarühma sekretär edastab riigisisese kasutajarühma koosoleku päevakava ja arutusele tulevad dokumendid vähemalt viis päeva enne koosolekut. Riigisisese kasutajarühma koosoleku kokkuvõte avaldatakse T2Si kodulehel, vajaduse korral ka vastava RKP kodulehel, inglise keeles ja muus liidu keeles kolme nädala jooksul peale koosolekut.

Riigisisese kasutajarühma liikmete nimekiri avaldatakse T2Si kodulehel. Riigisisene kasutajarühm avaldab T2Si kodulehel ka riigisisese kasutajarühma e-posti aadressi, et turuosalised teaksid, kellega oma seisukohtade avaldamiseks ühendust võtta.


Top