Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1193

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1193/2009, 3. november 2009 , millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1762/2003, (EÜ) nr 1775/2004, (EÜ) nr 1686/2005 ja (EÜ) nr 164/2007 ning millega määratakse kindlaks turustusaastatel 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006 kehtivad toodangumaksud suhkrusektoris

OJ L 321, 8.12.2009, p. 1–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1193/oj

8.12.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 321/1


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1193/2009,

3. november 2009,

millega muudetakse määruseid (EÜ) nr 1762/2003, (EÜ) nr 1775/2004, (EÜ) nr 1686/2005 ja (EÜ) nr 164/2007 ning millega määratakse kindlaks turustusaastatel 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005 ja 2005/2006 kehtivad toodangumaksud suhkrusektoris

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 19. juuni 2001. aasta määrust (EÜ) nr 1260/2001 suhkrusektori turgude ühise korralduse kohta, (1) eriti artikli 15 lõike 8 esimest taanet ja artikli 16 lõiget 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt komisjoni 20. veebruari 2002. aasta määruse (EÜ) nr 314/2002 (milles sätestatakse suhkrusektori kvoodisüsteemi kohaldamise üksikasjalikud eeskirjad) (2) artiklile 8 olid toodangumaksud kindlaks määratud järgmiselt:

turustusaastaks 2002/2003 komisjoni määrusega (EÜ) nr 1762/2003 (3);

turustusaastaks 2003/2004 komisjoni määrusega (EÜ) nr 1775/2004 (4);

turustusaastaks 2004/2005 komisjoni määrusega (EÜ) nr 1686/2005 (5);

turustusaastaks 2005/2006 komisjoni määrusega (EÜ) nr 164/2007 (6).

(2)

8. mail 2008 tegi Euroopa Kohus ühendatud kohtuasjades C-5/06 ja C-23/06–C-36/06 otsuse, mille kohaselt järeldub määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 15 lõike 1 punktist d, et olenemata sellest, kas eksporditoetusi on tegelikult makstud või mitte, tuleb toote ühe tonniga seotud keskmise kahjumi arvutamisel arvesse võtta kõiki kõnealuse artikliga hõlmatud eksporditud toodete koguseid. Sellest tulenevalt tunnistas Euroopa Kohus kehtetuks komisjoni 7. oktoobri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1762/2003, millega määratakse kindlaks turustusaastal 2002/2003 kehtivad toodangumaksud suhkrusektoris, ja komisjoni 14. oktoobri 2004. aasta määruse (EÜ) nr 1775/2004, millega määratakse kindlaks turustusaastal 2003/2004 kehtivad põhitoodangumaksud suhkrusektoris.

(3)

Samal põhjusel tunnistas Euroopa Kohus ühendatud kohtuasju C-175/07–C-184/07 ning kohtuasju C-466/06 ja C-200/06 käsitlevate 6. oktoobri 2008. aasta otsustega kehtetuks komisjoni 14. oktoobri 2005. aasta määruse (EÜ) nr 1686/2005, millega määratakse kindlaks 2004/2005. turustusaastal kehtivad põhitoodangumaksud ja lisamaksu koefitsient suhkrusektoris.

(4)

Turustusaastate 2002/2003, 2003/2004 ja 2004/2005 suhtes kohaldatud metoodikat, mille kohus kehtetuks tunnistas, kohaldati ka turustusaasta 2005/2006 suhtes. Seepärast tuleb 2005/2006. turustusaastaks kindlaks määrata uued suhkru toodangumaksud uue arvutusmeetodi kohaselt.

(5)

Euroopa Kohus märkis ühendatud kohtuasju C-5/06 ja C-23/06–C-36/06 käsitlevas 8. mai 2008. aasta otsuses, et komisjoni 15. oktoobri 2002. aasta määruse (EÜ) nr 1837/2002 (millega määratakse kindlaks turustusaastal 2001/2002 kehtivad toodangumaksud ja lisamaksukoefitsient suhkrusektoris) (7) analüüsil ei avastatud selliseid elemente, mis võiksid mõjutada selle kehtivust. Komisjon arvutas kõnealuse turustusaasta toodangumaksud keskmise kahjumi töödeldud toodete kujul eksporditud suhkru kõikide koguste alusel, olenemata sellest, kas need vastasid toetuse saamise tingimustele või mitte.

(6)

Seepärast oleks asjakohane, et komisjon määraks kindlaks turustusaastal kehtivad toodangumaksud ja vajaduse korral lisamaksukoefitsiendi, kasutades sama arvutusmeetodit, mis turustusaasta 2001/2002 puhul.

(7)

2002/2003. turustusaasta varasem tõenäoline kogukahjum, mis registreeriti määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 15 lõigete 1 ja 2 kohaselt, tuli vastavalt kõnealuse artikli lõigetele 3 ja 4 arvutada põhimaksu ja B-maksu alusel. Põhimaksu määraks kehtestati 2 % ja B-maksu määraks 19,962 %. Samal ajal kaeti teadaolevate andmete põhjal ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 15 lõikele 1 registreeritud kogukahjum täielikult põhitoodangumaksust ja B-maksust saadud tuludest, seega ei olnud kõnealuse määruse artikli 16 lõikes 2 osutatud koefitsienti 2002/2003. turustusaastaks vaja kindlaks määrata. Põhjenduses 5 osutatud arvutusmeetodit kohaldades on põhimaksu määr 2 % ja B-maksu määr 19,958 %. Teadaolevate andmete põhjal ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 15 lõikele 1 registreeritud kogukahjum kaetakse täielikult põhitoodangumaksust ja B-maksust saadud tuludest. Seega ei ole turustusaastaks 2002/2003 kõnealuse määruse artikli 16 lõikes 2 nimetatud koefitsienti vaja kehtestada.

(8)

2003/2004. turustusaasta varasem tõenäoline kogukahjum, mis registreeriti määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 15 lõigete 1 ja 2 kohaselt, tuli vastavalt nimetatud artikli lõigetele 3 ja 4 arvutada põhimaksu ja B-maksu alusel. Põhimaksu määraks kehtestati 2 % ja B-maksu määraks 27,050 %. Samal ajal kaeti teadaolevate andmete põhjal ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 15 lõikele 1 registreeritud kogukahjum täielikult põhitoodangumaksust ja B-maksust saadud tuludest, seega ei olnud kõnealuse määruse artikli 16 lõikes 2 osutatud koefitsienti 2003/2004. turustusaastaks vaja kindlaks määrata. Põhjenduses 5 osutatud arvutusmeetodit kohaldades on põhimaksu määr 2 % ja B-maksu määr 27,169 %. Teadaolevate andmete põhjal ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 15 lõikele 1 registreeritud kogukahjum kaetakse täielikult põhitoodangumaksust ja B-maksust saadud tuludest. Seega ei ole turustusaastaks 2003/2004 kõnealuse määruse artikli 16 lõikes 2 nimetatud koefitsienti vaja kehtestada.

(9)

Komisjoni 17. augusti 2004. aasta määruses (EÜ) nr 1462/2004, milles vaadatakse läbi B-toodangumaksu ülemmäär ja muudetakse B-suhkrupeedi miinimumhinda suhkrusektoris turustusaastaks 2004/2005, (8) tõsteti määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 15 lõike 4 teise lõigu esimeses taandes osutatud B-maksu ülemmäär 37,5 %ni valge suhkru sekkumishinnast. Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 15 lõigete 1 ja 2 kohaselt registreeritud tõenäolisest kogukahjumist tulenevalt on kõnealusel turustusaastal põhimaksu määr 2 % ja B-maksu määr 37,5 %. Põhjenduses 5 osutatud arvutusmeetodi kohaldamine ei muuda kõnealuseks turustusaastaks kindlaks määratud põhimaksu määra ega B-maksu määra. Määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 16 lõikega 1 nähakse ette lisamaks juhul, kui vastavalt artikli 15 lõigetele 1 ja 2 registreeritud kogukahjumit ei kaeta täielikult põhitoodangumaksust ja B-maksust saadud tuludest. 2004/2005. turustusaastal on katmata kogukahjum uue arvutusmeetodi kohaselt 125 129 948 eurot. Seepärast tuleb kindlaks määrata määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 16 lõikes 2 nimetatud koefitsient. Koefitsiendi kindlaksmääramisel tuleb arvesse võtta 2003/2004. turustusaastaks määratud liigseid toetusi liikmesriikidele 30. aprilli 2004. aasta seisuga.

(10)

2005/2006. turustusaasta varasema tõenäolise kogukahjumi suhtes, mis registreeriti määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 15 lõigete 1 ja 2 kohaselt, tuli vastavalt nimetatud artikli lõikele 3 kohaldada põhimaksu määra 1,0022 %. Samal ajal kaeti teadaolevate andmete põhjal ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 15 lõikele 1 registreeritud kogukahjum täielikult põhimaksust ja seega ei olnud 2005/2006. turustusaastaks vaja kindlaks määrata B-maksu ega koefitsienti, mis võimaldaks kindlaks määrata lisamaksu. Põhjenduses 5 osutatud arvutusmeetodit kohaldades on põhimaksu määr 0,9706 %, B-maksu määra aga ei ole vaja arvutada. Teadaolevate andmete põhjal ja vastavalt määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 15 lõikele 1 registreeritud kogukahjum kaetakse täielikult põhitoodangumaksust saadud tuludest ja seega ei ole kõnealuse määruse artikli 16 lõikes 2 osutatud koefitsienti vaja kindlaks määrata.

(11)

Eespool toodut silmas pidades tuleks määrusi (EÜ) nr 1762/2003, (EÜ) nr 1775/2004, (EÜ) nr 1686/2005 ja (EÜ) nr 164/2007 vastavalt muuta.

(12)

Õiguskindluse huvides tuleks kavandatavaid muudatusi kohaldada alates muudetavate sätete jõustumise kuupäevadest.

(13)

Õiguskindluse huvides ja liikmesriikide võrdse kohtlemise tagamiseks on vaja kindlaks määrata kuupäev, millest alates käesoleva määruse kohaselt muudetud maksumäärad tuleks kehtestada nõukogu 22. mai 2000. aasta määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 (millega rakendatakse otsus 2007/436/EÜ, Euratom Euroopa ühenduste omavahendite süsteemi kohta) (9) artikli 2 lõike 2 teise lõigu tähenduses.

(14)

Põllumajandusturgude ühise korralduse komitee ei poolda käesoleva määrusega ette nähtud meetmeid,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1762/2003 artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Suhkrusektori toodangumaksud kehtestatakse 2002/2003. turustusaastaks järgmiselt:

a)

12 638 eurot valge suhkru tonni kohta A- ja B-suhkru põhitoodangumaksuna;

b)

126 113 eurot valge suhkru tonni kohta B-suhkru B-maksuna;

c)

5 330 eurot kuivaine tonni kohta A- ja B-isoglükoosi põhitoodangumaksuna;

d)

55 082 eurot kuivaine tonni kohta B-isoglükoosi B-maksuna;

e)

12 638 eurot suhkru või isoglükoosi ekvivalendina väljendatud kuivaine tonni kohta A- ja B-inuliinisiirupi põhitoodangumaksuna;

f)

126 113 eurot suhkru või isoglükoosi ekvivalendina väljendatud kuivaine tonni kohta B-inuliinisiirupi B-maksuna.”

Artikkel 2

Määruse (EÜ) nr 1775/2004 artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Suhkrusektori toodangumaksud kehtestatakse 2003/2004. turustusaastaks järgmiselt:

a)

12 638 eurot valge suhkru tonni kohta A- ja B-suhkru põhitoodangumaksuna;

b)

171 679 eurot valge suhkru tonni kohta B-suhkru B-maksuna;

c)

5 330 eurot kuivaine tonni kohta A- ja B-isoglükoosi põhitoodangumaksuna;

d)

73 310 eurot kuivaine tonni kohta B-isoglükoosi B-maksuna;

e)

12 638 eurot suhkru või isoglükoosi ekvivalendina väljendatud kuivaine tonni kohta A- ja B-inuliinisiirupi põhitoodangumaksuna;

f)

171 679 eurot suhkru või isoglükoosi ekvivalendina väljendatud kuivaine tonni kohta B-inuliinisiirupi B-maksuna.”

Artikkel 3

Määruse (EÜ) nr 1686/2005 artiklid 1 ja 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Suhkrusektori toodangumaksud kehtestatakse 2004/2005. turustusaastaks järgmiselt:

a)

12 638 eurot valge suhkru tonni kohta A- ja B-suhkru põhitoodangumaksuna;

b)

236 963 eurot valge suhkru tonni kohta B-suhkru B-maksuna;

c)

5 330 eurot kuivaine tonni kohta A- ja B-isoglükoosi põhitoodangumaksuna;

d)

99 424 eurot kuivaine tonni kohta B-isoglükoosi B-maksuna;

e)

12 638 eurot suhkru või isoglükoosi ekvivalendina väljendatud kuivaine tonni kohta A- ja B-inuliinisiirupi põhitoodangumaksuna;

f)

236 963 eurot suhkru või isoglükoosi ekvivalendina väljendatud kuivaine tonni kohta B-inuliinisiirupi B-maksuna.

Artikkel 2

2004/2005. turustusaastaks on määruse (EÜ) nr 1260/2001 artikli 16 lõikes 2 ette nähtud koefitsient Tšehhi Vabariigi, Läti, Leedu, Ungari, Poola, Sloveenia ja Slovakkia puhul 0,25466 ja teiste liikmesriikide puhul 0,14911.”

Artikkel 4

Määruse (EÜ) nr 164/2007 artikkel 1 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 1

Suhkrusektori toodangumaksud kehtestatakse 2005/2006. turustusaastaks järgmiselt:

a)

6 133 eurot valge suhkru tonni kohta A- ja B-suhkru põhitoodangumaksuna;

b)

2 726 eurot kuivaine tonni kohta A- ja B-isoglükoosi põhitoodangumaksuna;

c)

6 133 eurot suhkru või isoglükoosi ekvivalendina, väljendatud kuivaine tonni kohta A- ja B-inuliinisiirupi põhitoodangumaksuna.”

Artikkel 5

Määruse (EÜ, Euratom) nr 1150/2000 artikli 2 lõikes 2 osutatud kindlaksmääramise kuupäev käesoleva määrusega muudetud maksude puhul on hiljemalt käesoleva määruse jõustumisele järgneva teise kuu viimane päev.

Artikkel 6

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Artiklit 1 kohaldatakse alates 8. oktoobrist 2003.

Artiklit 2 kohaldatakse alates 15. oktoobrist 2004.

Artiklit 3 kohaldatakse alates 18. oktoobrist 2005.

Artiklit 4 kohaldatakse alates 23. veebruarist 2007.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 3. november 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  EÜT L 178, 30.6.2001, lk 1. Määrus (EÜ) nr 1260/2001 tunnistati kehtetuks ja asendati alates turustusaastast 2006/2007 nõukogu määrusega (EÜ) nr 318/2006, mis tunnistati kehtetuks ja asendati nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrusega (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  EÜT L 50, 21.2.2002, lk 40. Määrus (EÜ) nr 314/2002 tunnistati kehtetuks ja asendati komisjoni määrusega (EÜ) nr 952/2006 (ELT L 178, 1.7.2006, lk 39).

(3)  ELT L 254, 8.10.2003, lk 4.

(4)  ELT L 316, 15.10.2004, lk 64.

(5)  ELT L 271, 15.10.2005, lk 12.

(6)  ELT L 51, 20.2.2007, lk 17.

(7)  EÜT L 278, 16.10.2002, lk 13.

(8)  ELT L 270, 18.8.2004, lk 4.

(9)  EÜT L 130, 31.5.2000, lk 1.


Top