Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0800

2009/800/EÜ: Komisjoni otsus, 30. oktoober 2009 , millega muudetakse otsust 2004/432/EÜ kolmandate riikide esitatud jääkide seire kavade tunnustamise kohta vastavalt nõukogu direktiivile 96/23/EÜ (teatavaks tehtud numbri K(2009) 8347 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 285, 31.10.2009, p. 43–48 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 14/03/2011; mõjud tunnistatud kehtetuks 32011D0163

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/800/oj

31.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/43


KOMISJONI OTSUS,

30. oktoober 2009,

millega muudetakse otsust 2004/432/EÜ kolmandate riikide esitatud jääkide seire kavade tunnustamise kohta vastavalt nõukogu direktiivile 96/23/EÜ

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 8347 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/800/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. aprilli 1996. aasta direktiivi 96/23/EÜ, millega nähakse ette teatavate ainete ja nende jääkide kontrollimise meetmed elusloomades ja loomsetes toodetes ning tunnistatakse kehtetuks direktiivid 85/358/EMÜ ja 86/469/EMÜ ning otsused 89/187/EMÜ ja 91/664/EMÜ, (1) eriti selle artikli 29 lõike 1 neljandat lõiku,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiiviga 96/23/EÜ on kehtestatud meetmed selle I lisas loetletud ainete ja jääkide rühmade seireks. Vastavalt direktiivile 96/23/EÜ peavad kolmandad riigid, kes soovivad olla lisatud või jääda niisuguste ühenduse õigusaktides sätestatud kolmandate riikide loeteludesse, kust liikmesriigid võivad importida kõnealuse direktiiviga reguleeritud loomi ja loomseid põhisaadusi, esitama kava, millega nähakse ette nende kolmandate riikide pakutavad tagatised seoses selles lisas loetletud jääkide ja ainete rühmade seirega. Kõnealused kavad tuleb komisjoni taotluse korral ajakohastada, eelkõige juhul, kui see osutub vajalikuks teatavate kontrollide tõttu.

(2)

Komisjoni 29. aprilli 2004. aasta otsusega 2004/432/EÜ (kolmandate riikide esitatud jääkide seire kavade tunnustamise kohta vastavalt nõukogu direktiivile 96/23/EÜ) (2) kinnitati teatavate kõnealuse otsuse lisas loetletud kolmandate riikide esitatud jääkide seirekavad, mis hõlmavad loetelus nimetatud loomi ja loomseid põhisaadusi.

(3)

Belize, Kamerun ja Prantsuse Polüneesia on komisjonile esitanud jääkide seirekavad mee kohta. Nende kavade hindamine ja komisjonile laekunud täiendav teave annavad kõnealuste kolmandate riikide esitatud jääkide seirekavadele piisava tagatise jääkide seireks mee puhul. Seega tuleks nimetatud toode lisada otsuse 2004/432/EÜ lisas esitatud loetelus kõnealuseid kolmandaid riike käsitlevate kannete hulka.

(4)

Montenegro on loetletud otsuse 2004/432/EÜ lisas kategooriates veised, lambad/kitsed, sead, hobuslased ja mesi. See ajutine olukord kehtib, kuni jääkide kohta saadakse lisateavet.

(5)

Montenegro esitas komisjonile ajakohastatud jääkide seirekava veiste, lammaste/kitsede, sigade, kodulindude, vesiviljelustoodete, munade ja mee kohta. Selle kava hindamine ja komisjonile laekunud täiendav teave annavad piisava tagatise jääkide seireks veiste, lammaste/kitsede, sigade ja mee puhul. Kõnealused tooted peaksid seega jääma otsuse 2004/432/EÜ lisa loetelus Montenegrot käsitlevasse kandesse ning märge kande ajutise iseloomu kohta tuleks välja jätta.

(6)

Selle kava hindamine ja komisjonile laekunud täiendav teave annavad lisaks piisavad tagatised jääkide seireks kodulindude, vesiviljelusloomade ja munade puhul. Seega tuleks kõnealused tooted lisada otsuse 2004/432/EÜ lisas esitatud loetelus Montenegrot käsitleva kande hulka.

(7)

Hobuslased ei ole hõlmatud ajakohastatud jääkide seirekavaga, mille Montenegro esitas komisjonile. Seepärast tuleks hobuslased jätta välja kõnealust kolmandat riiki käsitlevast kandest otsuse 2004/432/EÜ lisas esitatud loetelus.

(8)

Seišellid on loetletud otsuse 2004/432/EÜ lisas vesiviljelustoodete puhul, kuid see riik ei ole komisjonile esitanud jääkide seire kava 2009. aastaks. Seepärast tuleks Seišelle käsitlev kanne vesiviljelustoodete kategoorias kõnealuse otsuse lisast välja jätta.

(9)

Ühenduse õigusaktide selguse ja järjepidevuse huvides tuleks otsuse 2004/432/EÜ lisa joonealustes märkustes teha teatavad väikesed muudatused.

(10)

Selleks et vältida häireid kaubanduses, tuleks sätestada üleminekuperiood Montenegrost ja Seišellidelt pärit teatavate loomade ja loomsete saaduste saadetiste suhtes, mis on lähetatud nimetatud kolmandatest riikidest ühendusse enne käesoleva otsuse jõustumise kuupäeva.

(11)

Otsust 2004/432/EÜ tuleks vastavalt muuta.

(12)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2004/432/EÜ lisa asendatakse käesoleva otsuse lisas esitatud tekstiga.

Artikkel 2

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. novembrist 2009.

Käesoleva otsusega tehtud muudatusi otsuse 2004/432/EÜ lisa loetelus ei kohaldata Montenegrost pärit hobuslaste ja nendest saadud toodete saadetiste suhtes ja Seišellidelt pärit vesiviljelustoodete saadetiste suhtes, kui selliste loomade ja toodete importija tõendab, et need saadetised lähetati vastavalt Montenegrost ja Seišellidelt ja olid teel ühendusse enne käesoleva otsuse jõustumise kuupäeva.

Artikkel 3

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 30. oktoober 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 125, 23.5.1996, lk 10.

(2)  ELT L 154, 30.4.2004, lk 44.


LISA

„LISA

ISO2 kood

Riik

Veised

Lambad/kitsed

Sead

Hobuslased

Kodulinnud

Vesiviljelus

Piim

Munad

Küülikud

Ulukid

Tehistingimustes peetavad ulukid

Mesi

AD

Andorra (1)

X

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

AE

Araabia Ühendemiraadid

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

AL

Albaania

 

X

 

 

 

X

 

X

 

 

 

 

AN

Hollandi Antillid

 

 

 

 

 

 

X (2)

 

 

 

 

 

AR

Argentina

X

X

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

AU

Austraalia

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

BA

Bosnia ja Hertsegoviina

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BD

Bangladesh

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

BR

Brasiilia

X

 

 

X

X

X

 

 

 

 

 

X

BW

Botswana

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

BY

Valgevene

 

 

 

X (3)

 

X

X

X

 

 

 

 

BZ

Belize

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

CA

Kanada

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CH

Šveits

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

CL

Tšiili

X

X (4)

X

 

X

X

X

 

 

X

 

X

CM

Kamerun

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

CN

Hiina

 

 

 

 

X

X

 

X

X

 

 

X

CO

Colombia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CR

Costa Rica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

CU

Kuuba

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

EC

Ecuador

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ET

Etioopia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

FK

Falklandi saared

X

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FO

Fääri saared

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GL

Gröönimaa

 

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

GM

Gambia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

GT

Guatemala

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

HK

Hongkong

 

 

 

 

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

 

HN

Honduras

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

HR

Horvaatia

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

X

X

X

X

ID

Indoneesia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

IL

Iisrael

 

 

 

 

X

X

X

X

 

 

X

X

IN

India

 

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

X

IS

Island

X

X

X

X

 

X

X

 

 

 

X (2)

 

IR

Iraan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

JM

Jamaica

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

JP

Jaapan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

KG

Kõrgõzstan

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

KR

Lõuna-Korea

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

LK

Sri Lanka

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MA

Maroko

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ME

Montenegro

X

X

X

 

X

X

 

X

 

 

 

X

MG

Madagaskar

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

MK

Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik (5)

X

X

 

X (3)

 

 

X

 

 

 

 

 

MU

Mauritius

 

 

 

 

X (2)

X

 

 

 

 

 

 

MX

Mehhiko

 

 

 

X

 

X

 

X

 

 

 

X

MY

Malaisia

 

 

 

 

X (6)

X

 

 

 

 

 

 

MZ

Mosambiik

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

NA

Namiibia

X

X

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

NC

Uus-Kaledoonia

X

 

 

 

 

X

 

 

 

X

X

X

NI

Nicaragua

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

NZ

Uus-Meremaa

X

X

 

X

 

X

X

 

 

X

X

X

PA

Panama

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PE

Peruu

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

 

PF

Prantsuse Polüneesia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PH

Filipiinid

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

PN

Pitcairn ja sõltkonnad

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

PY

Paraguay

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RS

Serbia (7)

X

X

X

X (3)

X

X

X

X

 

X

 

X

RU

Venemaa

X

X

X

X (3)

X

 

X

X

 

 

X (8)

X

SA

Saudi Araabia

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SG

Singapur

X (2)

X (2)

X (2)

 

X (2)

X (2)

X (2)

 

 

 

 

 

SM

San Marino (9)

X

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SR

Suriname

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

SV

El Salvador

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

SZ

Svaasimaa

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TH

Tai

 

 

 

 

X

X

 

 

 

 

 

X

TN

Tuneesia

 

 

 

 

X

X

 

 

 

X

 

 

TR

Türgi

 

 

 

 

X

X

X

 

 

 

 

X

TW

Taiwan

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

TZ

Tansaania

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

X

UA

Ukraina

 

 

 

X

X

X

X

X

 

 

 

X

UG

Uganda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

US

Ameerika Ühendriigid

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

UY

Uruguay

X

X

 

X

 

X

X

 

X

X

X

X

VE

Venezuela

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

VN

Vietnam

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

YT

Mayotte

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

ZA

Lõuna-Aafrika Vabariik

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

X

 

ZM

Sambia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

ZW

Zimbabwe

 

 

 

 

 

X

 

 

 

 

X

 


(1)  Esialgne jääkide seire kava, mis on kiidetud heaks EÜ-Andorra ühiskomitee veterinaariaalase töörühma poolt (vastavalt ühiskomitee 22. detsembri 1999. aasta otsusele nr 2/1999 (EÜT L 31, 5.2.2000, lk 84)).

(2)  Kolmandad riigid, kus kasutatakse toidu tootmiseks kas muude heakskiidetud kolmandate riikide või ELi liikmesriikide toorainet.

(3)  Elushobuslaste eksport tapmiseks (ainult toiduks tarvitatavad loomad).

(4)  Ainult lambad.

(5)  Endine Jugoslaavia Makedoonia Vabariik; ajutine kood, mis ei piira ühelgi viisil selle riigi lõpliku nimetuse kehtestamist, mida arutatakse praegu ÜROs.

(6)  Ainult Malaisia lääneosas (poolsaarel).

(7)  Ei hõlma Kosovot, nagu on määratletud Ühinenud Rahvaste Organisatsiooni Julgeolekunõukogu 10. juuni 1999. aasta otsuses nr 1244.

(8)  Ainult põhjapõdrad Murmanski ja Jamali Neenetsi piirkonnas.

(9)  Seirekava kinnitatud vastavalt EÜ-San Marino koostöökomitee 28. juuni 1994. aasta otsusele nr 1/94 (EÜT L 238, 13.9.1994, lk 25).”


Top