Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009D0799

2009/799/EÜ: Komisjoni otsus, 29. oktoober 2009 , millega muudetakse otsust 2002/994/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid teatavate Hiinast pärit loomsete saaduste suhtes (teatavaks tehtud numbri K(2009) 8243 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 285, 31.10.2009, p. 42–42 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 176 - 176

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/799/oj

31.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/42


KOMISJONI OTSUS,

29. oktoober 2009,

millega muudetakse otsust 2002/994/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid teatavate Hiinast pärit loomsete saaduste suhtes

(teatavaks tehtud numbri K(2009) 8243 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2009/799/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 18. detsembri 1997. aasta direktiivi 97/78/EÜ, milles sätestatakse kolmandatest riikidest ühendusse toodavate toodete veterinaarkontrolli põhimõtted, (1) eriti selle artikli 22 lõiget 6,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 20. detsembri 2002. aasta otsust 2002/994/EÜ, mis käsitleb teatavaid kaitsemeetmeid teatavate Hiinast pärit loomsete saaduste suhtes, (2) kohaldatakse kõigi Hiinast pärit loomsete saaduste suhtes, mis on ette nähtud inimtoiduks või loomasöödaks.

(2)

Kõnealuse otsuse artikli 3 kohaselt lubavad liikmesriigid importida selle otsuse lisa II osas loetletud tooteid, millega on kaasas Hiina pädeva asutuse tõend, milles kinnitatakse, et iga saadetis on enne saatmist läbinud keemilise katse tagamaks, et asjaomased tooted ei kujuta ohtu inimeste tervisele. Selline keemiline katse tuleb teha eelkõige selleks, et avastada kloramfenikooli ja nitrofuraani ning nende metaboliitide esinemist.

(3)

Komisjoni 1. oktoobri 2008. aasta otsusega 2008/772/EÜ, millega muudetakse otsust 2004/432/EÜ kolmandate riikide esitatud jääkide seire kavade tunnustamise kohta vastavalt nõukogu direktiivile 96/23/EÜ, (3) muudeti komisjoni otsust 2004/432/EÜ, (4) et võtta arvesse ühendusse impordiks ette nähtud munade jääkide seire kava, mille olid esitanud Hiina pädevad asutused.

(4)

Munad ja munatooted tuleks seega lisada otsuse 2002/994/EÜ lisa II osas esitatud toodete loetellu ja kõnealust otsust tuleks vastavalt muuta.

(5)

Munade ja munatoodete import Hiinast ühendusse on lubatud ainult tingimusel, et peetakse kinni muudest inimeste või loomade tervishoiuga seoses vastu võetud sanitaarmeetmetest.

(6)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Otsuse 2002/994/EÜ lisa II osasse lisatakse järgmine taane:

„—

munad ja munatooted”.

Artikkel 2

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 29. oktoober 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 24, 30.1.1998, lk 9.

(2)  EÜT L 348, 21.12.2002, lk 154.

(3)  ELT L 263, 2.10.2008, lk 20.

(4)  ELT L 154, 30.4.2004, lk 44.


Top