Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R1035

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1035/2009, 30. oktoober 2009 , millega määratakse ajavahemikuks 2009/2010 Šoti viskina eksporditava teravilja suhtes kohaldatavad koefitsiendid

OJ L 285, 31.10.2009, p. 3–4 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 30/09/2010; kehtetuks tunnistatud 32010R1113

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/1035/oj

31.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 285/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1035/2009,

30. oktoober 2009,

millega määratakse ajavahemikuks 2009/2010 Šoti viskina eksporditava teravilja suhtes kohaldatavad koefitsiendid

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 10. novembri 2006. aasta määrust (EMÜ) nr 1670/2006, millega sätestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 1784/2003 teatavad üksikasjalikud rakenduseeskirjad seoses kohandatud toetuste kindlaksmääramise ja andmisega eksportimiseks ettenähtud teatavate alkohoolsete jookide valmistamiseks kasvatatavale teraviljale, (2) eriti selle artiklit 5,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruse (EÜ) nr 1670/2006 artikli 4 lõikega 1 on ette nähtud, et eksporditoetust makstakse teraviljakoguste eest, mis on suunatud kontrolli alla ja destilleeritud ning mis on korrutatud iga asjaomase liikmesriigi jaoks iga-aastaselt kindlaksmääratava koefitsiendiga. Kõnealune koefitsient väljendab eksporditud ja turustatud üldkoguste keskmist suhet kõnealuste koguste muutuste põhjal, mis on ilmnenud sellise arvu aastate jooksul, mis vastab asjaomase alkohoolse joogi keskmisele laagerdumisajale.

(2)

Andmete põhjal, mida Ühendkuningriik 1. jaanuarist 2008 kuni 31. detsembrini 2008 väldanud perioodi kohta edastas, oli Šoti viski (Scotch whisky) keskmine laagerdumisaeg kaheksa aastat.

(3)

Sellest lähtuvalt tuleks määrata koefitsiendid ajavahemikuks 1. oktoobrist 2009 kuni 30. septembrini 2010.

(4)

Euroopa Majanduspiirkonna lepingu protokolli nr 3 artikliga 10 on välistatud eksporditoetuse andmine Liechtensteini, Islandile ja Norrasse eksporditavate toodete eest. Lisaks on ühendus sõlminud mõne kolmanda riigiga lepingu, millega on välistatud eksporditoetuse andmise. Määruse (EÜ) nr 1670/2006 artikli 7 lõike 2 kohaselt ajavahemikuks 2009/2010 koefitsiente arvutades tuleks neid asjaolusid arvesse võtta.

(5)

Komisjoni 2. detsembri 2008. aasta määrus (EÜ) nr 1196/2008 (millega määratakse Šoti viskina eksporditavale teraviljale kohaldatavad koefitsiendid ajavahemikuks 2008/2009) (3) mõju on ammendunud, kuna selles käsitleti ajavahemikus 2008/2009 kohaldatavaid koefitsiente. Selguse ja õiguskindluse huvides tuleks kõnesolev määrus kehtetuks tunnistada,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Ajavahemikul 1. oktoobrist 2009 kuni 30. septembrini 2010 Ühendkuningriigis Šoti viski valmistamiseks kasutatava teravilja suhtes kohaldatavad koefitsiendid, millele on osutatud määruse (EÜ) nr 1670/2006 artiklis 4, sätestatakse käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Määrus (EÜ) nr 1196/2008 tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolev määrus jõustub selle Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Seda kohaldatakse alates 1. oktoobrist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 30. oktoober 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 312, 11.11.2006, lk 33.

(3)  ELT L 323, 3.12.2008, lk 20.


LISA

Ühendkuningriigis kohaldatavad koefitsiendid

Ajavahemik

Koefitsienti kohaldatakse

odrast valmistatud linnaste suhtes, mida kasutatakse linnaseviski valmistamiseks

teravilja suhtes, mida kasutatakse teraviljaviski valmistamiseks

1. oktoober 2009 kuni 30. september 2010

0,196

0,197


Top