Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0958

Komisjoni määrus (EÜ) nr 958/2009, 14. oktoober 2009 , millega määratakse kindlaks ekspordilitsentside väljaandmise heakskiiduprotsent, millega lükatakse tagasi ekspordilitsentsitaotlused ja millega peatatakse ekspordilitsentsitaotluste esitamine kvoodivälise suhkru puhul

OJ L 270, 15.10.2009, p. 5–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/958/oj

15.10.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 270/5


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 958/2009,

14. oktoober 2009,

millega määratakse kindlaks ekspordilitsentside väljaandmise heakskiiduprotsent, millega lükatakse tagasi ekspordilitsentsitaotlused ja millega peatatakse ekspordilitsentsitaotluste esitamine kvoodivälise suhkru puhul

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus) (1),

võttes arvesse komisjoni 30. juuni 2006. aasta määrust (EÜ) nr 951/2006, millega kehtestatakse nõukogu määruse (EÜ) nr 318/2006 üksikasjalikud rakenduseeskirjad kolmandate riikidega kauplemise suhtes suhkrusektoris, (2) eriti selle artiklit 7e koostoimes artikli 9 lõikega 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Vastavalt määruse (EÜ) nr 1234/2007 artikli 61 esimese lõigu punktile d võib turustusaasta jooksul toodetud suhkrut, mis ületab kõnealuse määruse artiklis 56 osutatud kvooti, eksportida üksnes komisjoni kindlaksmääratava koguselise piirangu ulatuses.

(2)

Komisjoni 2. aprilli 2009. aasta määruses (EÜ) nr 274/2009 (millega määratakse kindlaks kvoodivälise suhkru ja isoglükoosi eksportimise koguseline piirang kuni 2009/10. turustusaasta lõpuni) (3) on sätestatud eespool nimetatud piirangud.

(3)

Ekspordilitsentsitaotlustega hõlmatud suhkru kogused ületavad määrusega (EÜ) nr 274/2009 kindlaks määratud koguseid. Seepärast tuleks 5., 6., 7., 8. ja 9. oktoobril 2009 taotletud koguste puhul sätestada heakskiiduprotsent. Seega tuleks kõik pärast 9. oktoobrit 2009 esitatud ekspordilitsentsitaotlused suhkru puhul tagasi lükata ja peatada nende toodete ekspordilitsentsitaotluste esitamine,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Kvoodivälise suhkru ekspordilitsentsid, mille taotlused esitati ajavahemikul 5. oktoobrist 2009 kuni 9. oktoobrini 2009, antakse taotletud koguste puhul välja ühtse heakskiiduprotsendi 17,275689 % alusel.

2.   12., 13., 14., 15. ja 16. oktoobril 2009 esitatud kvoodivälise suhkru ekspordilitsentsitaotlused lükatakse tagasi.

3.   Kvoodivälise suhkru ekspordilitsentsitaotluste esitamine peatatakse ajavahemikuks 19. oktoobrist 2009 kuni 30. septembrini 2010.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 14. oktoober 2009

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1.

(2)  ELT L 178, 1.7.2006, lk 24.

(3)  ELT L 91, 3.4.2009, lk 16.


Top