Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32009R0332

Komisjoni määrus (EÜ) nr 332/2009, 23. aprill 2009 , millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa

OJ L 104, 24.4.2009, p. 3–3 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 02 Volume 016 P. 126 - 126

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2009/332/oj

24.4.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 104/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 332/2009,

23. aprill 2009,

millega muudetakse nõukogu määruse (EMÜ) nr 2658/87 (tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta) I lisa

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 23. juuli 1987. aasta määrust (EMÜ) nr 2658/87 tariifi- ja statistikanomenklatuuri ning ühise tollitariifistiku kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõike 1 punkti a,

ning arvestades järgmist:

(1)

Mõnede toodete klassifitseerimiseks, mis kuuluvad määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri rubriiki 1905, tuleb eristada alamrubriigi 1905 90 20 tooteid alamrubriiki 1905 90 90 klassifitseeritavatest valmististest.

(2)

Vastavalt harmoneeritud süsteemi selgitavatele märkustele, rubriik 1905 punkt B, hõlmab see rubriik hulga enamasti küpsetatud tooteid jahust või tärklisest segatud tainamassist, tavaliselt ketaste või lehtede kujul.

(3)

Alamrubriigi 1905 90 20„muud tooted” ei ole määratletud.

(4)

Probleemid on tekkinud nn „tainalehtede” klassifitseerimisega, kuna puuduvad selged kriteeriumid toodete eristamiseks alamrubriikide 1905 90 20 ja 1905 90 90 vahel.

(5)

Seepärast on asjakohane lisada gruppi 19 lisamärkus, millega sätestatakse, et alamrubriik 1905 90 20 hõlmab üksnes kuivi ja rabedaid tooteid.

(6)

Seepärast tuleks määrust (EMÜ) nr 2658/87 vastavalt muuta.

(7)

Käesoleva määrusega ettenähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrusele (EMÜ) nr 2658/87 lisatud kombineeritud nomenklatuuri gruppi 19 lisatakse järgmine lisamärkus:

„3.

Alamrubriik 1905 90 20 hõlmab üksnes kuivi ja rabedaid tooteid.”

Artikkel 2

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 23. aprill 2009

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 256, 7.9.1987, lk 1.


Top