EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 22009D0021

2009/21/EÜ: EL-Maroko assotsiatsiooninõukogu otsus nr 1/2008, 26. november 2008 , millega luuakse tollikoostöö komitee ja võetakse vastu majandusdialoogi töörühma töökord ning muudetakse teatavate assotsiatsioonikomitee allkomiteede töökorda

OJ L 9, 14.1.2009, p. 43–50 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/21(1)/oj

14.1.2009   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 9/43


EL-MAROKO ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU OTSUS nr 1/2008,

26. november 2008,

millega luuakse tollikoostöö komitee ja võetakse vastu majandusdialoogi töörühma töökord ning muudetakse teatavate assotsiatsioonikomitee allkomiteede töökorda

(2009/21/EÜ)

ASSOTSIATSIOONINÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa – Vahemere piirkonna lepingut, millega luuakse assotsiatsioon ühelt poolt Euroopa ühenduste ja nende liikmesriikide ning teiselt poolt Maroko vahel (1) (edaspidi „assotsiatsioonileping”),

võttes arvesse EL-Maroko assotsiatsiooninõukogu 24. veebruari 2003. aasta otsust nr 1/2003, millega asutatakse assotsiatsioonikomitee allkomiteed, (2) eriti selle ainsa artikli neljandat lõiku,

võttes arvesse EL-Maroko assotsiatsiooninõukogu 24. oktoobri 2005. aasta soovitust nr 1/2005 EL-Maroko tegevuskava rakendamise kohta, (3)

ning arvestades järgmist:

(1)

Assotsiatsioonilepingu ja naabruspoliitika raames vastu võetud EL-Maroko tegevuskava rakendamise tulemusena tihenevad pidavalt ELi ja Maroko vahelised suhted.

(2)

Mõlemad lepinguosalised on kindlalt otsustanud tugevdada omavahelisi suhteid ja leida selleks uusi võimalusi.

(3)

Partnerluse prioriteetide rakendamise ja õigusaktide lähendamise üle tuleks teostada järelevalvet. ELi volitused määravad kindlaks Vahemere piirkonna riikidega koostöösuhete arendamise raamistiku; seejuures võetakse arvesse vajadust tagada Barcelona protsessi kui terviku sidusus ja tasakaalustatus.

(4)

EL-Maroko assotsiatsiooninõukogu 18. novembri 2005. aasta otsuses nr 2/2005, millega muudetakse Euroopa ja Vahemere piirkonna lepingu protokolli nr 4 mõiste „päritolustaatusega tooted” määratluse ja halduskoostöö meetodite kohta, (4) ei ole enam osutatud tollikoostöö komiteele. Seetõttu tuleks luua tollikoostöö komitee tööks uus õiguslik alus.

(5)

Assotsiatsioonilepingu artikliga 84 nähakse ette lepingu rakendamiseks vajalike töörühmade ja organite loomine.

(6)

Assotsiatsioonilepingu artikli 44 punktiga a luuakse ELi ja Maroko vahel majandusdialoog. Majandusdialoogi töörühma töökord tuleks vastu võtta.

(7)

EL-Maroko tegevuskava üle saavutatud kokkulepe järel on tekkinud uusi dialoogi- ja koostöövaldkondi. Assotsiatsiooninõukogu otsusega nr 1/2003 loodud allkomiteed ei kata kõiki nimetatud valdkondi.

(8)

Seetõttu tuleks tagada, et kõikide assotsiatsioonilepingus ja EL-Maroko tegevuskavas sätestatud teemade järelevalvet teostaks pädev allkomitee,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Assotsiatsioonikomitee juurde luuakse EL-Maroko tollikoostöö komitee, mille ülesandeks on jälgida assotsiatsioonilepingu ja naabruspoliitika raames kokku lepitud EL-Maroko tegevuskava rakendamist, tagada päritolureegleid käsitleva assotsiatsioonilepingu protokolli nr 4 rakendamiseks vajalik halduskoostöö ning täita mis tahes muid tollialaseid ülesandeid, mis talle võidakse usaldada.

Tollikoostöö komitee töökord on esitatud I lisas.

Tollikoostöö komitee töötab assotsiatsioonikomitee alluvuses, kellele ta annab aru iga kord pärast komitee koosolekut. Tollikoostöö komiteel ei ole otsustamisõigust. Ta võib siiski anda soovitusi assotsiatsioonilepingu tõhusa rakendamise hõlbustamiseks ja esitada assotsiatsioonikomiteele ettepanekuid. Kõnealused soovitused ja ettepanekud võetakse vastu ühise kokkuleppe alusel.

Assotsiatsioonikomitee võtab kõik muud selle tõhusa toimimise tagamiseks vajalikud meetmed ja teatab nendest assotsiatsiooninõukogule.

Artikkel 2

Võetakse vastu assotsiatsioonilepingu artikli 44 punktiga a loodud majandusdialoogi töörühma töökord, mis on esitatud II lisas.

Majandusdialoogi töörühm töötab assotsiatsioonikomitee alluvuses, kellele ta annab aru iga kord pärast töörühma koosolekut. Töörühmal ei ole otsustamisõigust. Ta võib siiski esitada assotsiatsioonikomiteele ettepanekuid.

Assotsiatsioonikomitee võtab kõik muud töörühma tõhusa toimimise tagamiseks vajalikud meetmed ja teatab nendest assotsiatsiooninõukogule.

Artikkel 3

Assotsiatsioonikomitee allkomiteede nr 1 „Siseturg”, nr 2 „Tööstus, kaubandus ja teenused”, nr 3 „Transport, keskkond ja energeetika”, nr 5 „Põllumajandus ja kalandus” ning nr 6 „Õigusküsimused ja julgeolek” käsitletavate teemade loetelu, mis on esitatud assotsiatsiooninõukogu otsusega nr 1/2003 vastu võetud allkomiteede töökorra II lisa punktis 3, muudetakse vastavalt käesoleva otsuse III lisale.

Artikkel 4

Käesolev otsus jõustub selle vastuvõtmise päeval.

Brüssel, 26. november 2008

Assotsiatsiooninõukogu nimel

eesistuja

M. NICOLAIDIS


(1)  EÜT L 70, 18.3.2000, lk 2.

(2)  ELT L 79, 26.3.2003, lk 14.

(3)  ELT L 285, 28.10.2005, lk 49.

(4)  ELT L 336, 21.12.2005, lk 1.


I LISA

EL-MAROKO TOLLIKOOSTÖÖ KOMITEE TÖÖKORD

1.   Koosseis ja eesistumine

EL-Maroko tollikoostöö komitee (edaspidi „komitee”) koosneb Euroopa Komisjoni esindajatest, keda abistavad liikmesriikide tolliasjatundjad, ning Maroko tolli esindajatest (ja/või teistest valitsuse esindajatest). Komitee eesistujaks on vaheldumisi Maroko tolli ja Euroopa Ühenduse esindaja.

2.   Volitused

Komitee allub assotsiatsioonikomiteele, kellele ta esitab aruande pärast iga koosolekut. Komiteel ei ole otsustamisõigust. Tal on siiski õigus teha ettepanekuid assotsiatsioonikomiteele.

3.   Teemad

Komitee uurib kõiki tolliküsimusi, mis on seotud assotsiatsioonilepingu ja naabruspoliitika raames kokku lepitud EL-Maroko tegevuskava rakendamisega. Ta hindab eriti õigusaktide lähendamise, rakendamise ja kohaldamise vallas tehtavaid edusamme. Kui see on asjakohane, uurib ta avaliku halduse alast koostööd. Komitee tegeleb tollivaldkondades tekkida võivate probleemidega (eelkõige päritolureeglid, üldised tolliprotseduurid, tollinomenklatuur, tolliväärtuse määramine, tariifirežiimid ja tollikoostöö) ning soovitab võimalikke meetmeid. Assotsiatsioonikomitee taotlusel võib komitee käsitleda ka muid teemasid, kaasa arvatud horisontaalsed küsimused.

Komitee koosolekutel võidakse käsitleda ühte või mitut tolliküsimust või tolliküsimusi tervikuna.

4.   Sekretariaat

Euroopa Komisjoni ametnik ja Maroko valitsuse ametnik tegutsevad ühiselt komitee alaliste sekretäridena.

Kõik komiteesse puutuvad teated edastatakse komitee sekretäridele.

5.   Koosolekud

Komitee tuleb kokku juhul, kui asjaolud seda nõuavad, kuid vähemalt kord aastas. Koosoleku võib kokku kutsuda kummagi lepinguosalise taotlusel, mille saadab asjaomane sekretär, kes edastab taotluse teisele lepinguosalisele. Komitee kokkukutsumise taotluse saamise korral vastab teise lepinguosalise sekretär sellele 15 tööpäeva jooksul.

Kiireloomuliste toimingute korral võib komitee kokku kutsuda lühema tähtaja jooksul lepinguosaliste kokkuleppel. Kõik koosoleku kokkukutsumise taotlused tuleb koostada kirjalikult.

Komitee koosolekud toimuvad lepinguosaliste vahel kokku lepitud kuupäeval ja kohas.

Koosoleku kutsub kokku kummagi lepinguosalise puhul asjaomane sekretär kokkuleppel eesistujaga. Enne iga koosolekut teatatakse eesistujale kummagi lepinguosalise delegatsiooni kavandatav koosseis.

Lepinguosaliste kokkuleppel võib komitee kutsuda oma koosolekutele mõlema lepinguosalise tehniliste talituste esindajaid, kes on seotud asjaomase küsimusega või kaasatud selle arutamisse, kuna küsimus on oma olemuselt horisontaalne, ning samuti eksperte, kes annavad vajalikku eriteavet.

6.   Koosoleku päevakord

Taotlused komitee koosoleku päevakorda võetavate punktide kohta edastatakse komitee sekretäridele.

Eesistuja koostab igaks koosolekuks esialgse päevakorra. Komitee sekretär edastab selle teisele lepinguosalisele hiljemalt kümme päeva enne koosoleku algust.

Esialgne päevakord sisaldab punkte, mille kohta sekretärid on saanud nende päevakorda võtmise taotluse vähemalt viisteist päeva enne koosoleku algust. Lepinguosalised peavad täiendavad ja tõendavad dokumendid kätte saama vähemalt seitse päeva enne koosoleku algust. Erakorraliste ja/või kiireloomuliste juhtumite puhul võib neid tähtaegu lühendada lepinguosaliste kokkuleppel.

Komitee võtab päevakorra vastu iga koosoleku alguses.

7.   Koosoleku protokoll

Koosoleku protokolli koostavad ja kinnitavad mõlemad sekretärid pärast iga koosolekut. Komitee sekretärid edastavad koosoleku protokolli koopia koos komitee ettepanekutega assotsiatsioonikomitee sekretäridele ja eesistujale.

8.   Avalikustamine

Kui ei ole teisiti otsustatud, ei ole komitee koosolekud avalikud.


II LISA

EL-MAROKO MAJANDUSDIALOOGI TÖÖRÜHMA TÖÖKORD

1.   Koosseis ja eesistumine

Majandusdialoogi töörühma (edaspidi „töörühm”) kuuluvad Euroopa Komisjoni ja Maroko valitsuse esindajad ning selle eesistujaks on ühiselt mõlemad lepinguosalised. Liikmesriike teavitatakse töörühma koosolekutest ja kutsutakse nendel osalema.

2.   Volitused

Töörühm tegeleb arutelu, konsulteerimise ja järelevalvega. Töörühm allub assotsiatsioonikomiteele, kellele ta esitab aruande pärast iga koosolekut. Töörühmal ei ole otsustamisõigust. Tal on siiski õigus teha ettepanekuid assotsiatsioonikomiteele.

3.   Teemad

Töörühm arutab makromajandusküsimusi. Ta jälgib samuti assotsiatsioonilepingu ja naabruspoliitika raames kokku lepitud EL-Maroko tegevuskava rakendamist, eelkõige allpool loetletud valdkondades, keskendudes õigusaktide lähendamisel, rakendamisel ja kohaldamisel tehtavatele edusammudele. Kui see on asjakohane, uurib ta avaliku halduse alast koostööd. Töörühm tegeleb järgmistes valdkondades tekkida võivate probleemidega ning soovitab võimalikke meetmeid:

a)

makromajanduslik raamistik;

b)

struktuurireformid;

c)

finantssektor ja kapitaliturud (makromajanduslikud küsimused);

d)

kapitali liikumine ja jooksvad maksed;

e)

avaliku sektori finantsjuhtimine ja -kontroll;

f)

maksustamine;

g)

statistika.

Loetelu ei ole ammendav ning assotsiatsioonikomitee võib sellesse lisada muid teemasid, kaasa arvatud horisontaalsed küsimused.

Töörühma koosolekutel võidakse käsitleda ühe või mitme valdkonna või kõikide eespool loetletud valdkondadega seotud küsimusi.

4.   Sekretariaat

Euroopa Komisjoni ametnik ja Maroko valitsuse ametnik tegutsevad ühiselt töörühma alaliste sekretäridena.

Kõik töörühma puudutavad teated edastatakse töörühma sekretäridele.

5.   Koosolekud

Töörühm tuleb kokku juhul, kui asjaolud seda nõuavad, kuid vähemalt kord aastas. Koosoleku võib kokku kutsuda kummagi lepinguosalise taotlusel, mille saadab asjaomane sekretär, kes edastab taotluse teisele lepinguosalisele. Töörühma kokkukutsumise taotluse saamise korral vastab teise lepinguosalise sekretär sellele 15 tööpäeva jooksul.

Kiireloomuliste toimingute korral võib töörühma kokku kutsuda lühema tähtaja jooksul lepinguosaliste kokkuleppel. Kõik koosoleku kokkukutsumise taotlused tuleb koostada kirjalikult.

Töörühma koosolekud toimuvad lepinguosaliste vahel kokku lepitud kuupäeval vaheldumisi Brüsselis ja Rabatis.

Koosoleku kutsub kokku kummagi lepinguosalise puhul asjaomane sekretär kokkuleppel eesistujaga. Enne iga koosolekut teatatakse eesistujale kummagi lepinguosalise delegatsiooni kavandatav koosseis.

Lepinguosaliste kokkuleppel võib töörühma koosolekutele kutsuda eksperte, kes annavad vajalikku eriteavet.

6.   Koosoleku päevakord

Taotlused töörühma koosoleku päevakorda võetavate punktide kohta edastatakse töörühma sekretäridele.

Kaaseesistujad koostavad vaheldumisi igaks koosolekuks esialgse päevakorra. Töörühma sekretär edastab selle teisele lepinguosalisele hiljemalt kümme päeva enne koosoleku algust.

Esialgne päevakord sisaldab punkte, mille kohta sekretärid on saanud nende päevakorda võtmise taotluse hiljemalt viisteist päeva enne koosoleku algust. Mõlemad lepinguosalised peavad tõendavad dokumendid kätte saama vähemalt seitse päeva enne koosolekut. Erakorraliste ja/või kiireloomuliste juhtumite puhul võib neid tähtaegu lühendada lepinguosaliste kokkuleppel.

Töörühm võtab päevakorra vastu iga koosoleku alguses.

7.   Koosoleku protokoll

Koosoleku protokolli koostavad ja kinnitavad mõlemad sekretärid pärast iga koosolekut. Töörühma sekretärid edastavad koosoleku protokolli koopia koos töörühma ettepanekutega assotsiatsioonikomitee sekretäridele ja eesistujale.

8.   Avalikustamine

Kui ei ole teisiti otsustatud, ei ole töörühma koosolekud avalikud.


III LISA

A.   EL-MAROKO ALLKOMITEE NR 1 „SISETURG” TÖÖKORD

Assotsiatsiooninõukogu otsuse nr 1/2003 II lisa punktis 3 osutatud loetelu teemadest, millega allkomitee tegeleb, asendatakse järgmisega:

„a)

standardimine, sertifitseerimine, vastavushindamine ja turujärelevalve (nimetatud valdkondades sõlmitud kaubanduslepingutega hõlmamata küsimused);

b)

konkurents ja riigiabi;

c)

intellektuaal-, tööstus- ja kaubandusomandi õigused;

d)

riigihanked;

e)

tarbijakaitse;

f)

teenused (reguleerimisküsimused), sealhulgas finants- ja postiteenused;

g)

äriühinguõigus ja asutamisõigus.”

B.   EL-MAROKO ALLKOMITEE NR 2 „TÖÖSTUS, KAUBANDUS JA TEENUSED” TÖÖKORD

Assotsiatsiooninõukogu otsuse nr 1/2003 II lisa punktis 3 osutatud loetelu teemadest, millega allkomitee tegeleb, asendatakse järgmisega:

„a)

tööstuskoostöö ja ettevõtluspoliitika;

b)

kaubandusküsimused;

c)

teenuskaubandus ja asutamisõigus;

d)

turism ja käsitöö;

e)

tehnilisi norme, standardimist ja vastavushindamist käsitlevate kaubanduslepingute ettevalmistamine;

f)

andmekaitse;

g)

kaubandusstatistika.”

C.   EL-MAROKO ALLKOMITEE NR 3 „TRANSPORT, KESKKOND JA ENERGEETIKA” TÖÖKORD

Assotsiatsiooninõukogu otsuse nr 1/2003 II lisa punktis 3 osutatud loetelu teemadest, millega allkomitee tegeleb, asendatakse järgmisega:

„a)

transport, sealhulgas infrastruktuuride moderniseerimine ja arendamine, kõikide transpordiliikide turvalisuse ja ohutuse suurendamine, sadamate ja lennujaamade kontroll ja juhtimine, mitmeliigilise transpordisüsteemi täiustamine, võttes arvesse koostalitlusvõimet;

b)

keskkond, sealhulgas suutlikkuse suurendamine seoses keskkonnaalase juhtimise institutsiooniliste ja õiguslike tahkudega ning võitlusega eri reostusliikide vastu; keskkonnamõõtme lülitamine Euroopa-Vahemere partnerluse prioriteetsetesse sektoritesse säästva arengu huvides; riiklike keskkonnakaitseprogrammide, eelkõige seoses reovee ja tahkete jäätmete käitlemisega seotud programmide rakendamine; piirkondliku ja rahvusvahelise koostöö hoogustamine, eriti seoses kliimamuutustega;

c)

energeetika, sealhulgas infrastruktuuride moderniseerimine ja arendamine, energeetika infrastruktuuri ja -transpordi turvalisus ja ohutus, nõudluse juhtimine, taastuvate energiaallikate kasutamise edendamine, teadustegevus ja koostöö andmevahetuses.”

D.   EL-MAROKO ALLKOMITEE NR 5 „PÕLLUMAJANDUS JA KALANDUS” TÖÖKORD

Assotsiatsiooninõukogu otsuse nr 1/2003 II lisa punktis 3 osutatud loetelu teemadest, millega allkomitee tegeleb, asendatakse järgmisega:

„a)

põllumajandus- ja kalandussaadused;

b)

põllumajanduskoostöö ja maaelu arendamine;

c)

töödeldud põllumajandustooted;

d)

fütosanitaar- ja veterinaarküsimused;

e)

nimetatud toodetega kauplemise suhtes kohaldatavad õigusaktid.”

E.   EL-MAROKO ALLKOMITEE NR 6 „ÕIGUSKÜSIMUSED JA JULGEOLEK” TÖÖKORD

Assotsiatsiooninõukogu otsuse nr 1/2003 II lisa punktis 3 osutatud loetelu teemadest, millega allkomitee tegeleb, asendatakse järgmisega:

„a)

õigusalane koostöö;

b)

justiitskoostöö tsiviil- ja kriminaalküsimustes;

c)

koostöö võitluses organiseeritud kuritegevusega, sealhulgas inimkaubanduse, uimastiäri, terrorismi, korruptsiooni ja rahapesuga;

d)

politseikoostöö.”


Top