Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1244

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1244/2008, 12. detsember 2008 , millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1614/2000, millega sätestatakse üldise soodustuste süsteemi raames kehtestatud päritolustaatusega toodete määratluse erandid määrusest (EMÜ) nr 2454/93, et võtta arvesse Kambodža eriolukorda teatavate tekstiiltoodete ühendusse eksportimisel

OJ L 335, 13.12.2008, p. 28–29 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1244/oj

13.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 335/28


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1244/2008,

12. detsember 2008,

millega muudetakse määrust (EÜ) nr 1614/2000, millega sätestatakse üldise soodustuste süsteemi raames kehtestatud päritolustaatusega toodete määratluse erandid määrusest (EMÜ) nr 2454/93, et võtta arvesse Kambodža eriolukorda teatavate tekstiiltoodete ühendusse eksportimisel

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 12. oktoobri 1992. aasta määrust (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (1) eriti selle artiklit 247,

võttes arvesse komisjoni 2. juuli 1993. aasta määrust (EMÜ) nr 2454/93, millega kehtestatakse rakendussätted nõukogu määrusele (EMÜ) nr 2913/92, millega kehtestatakse ühenduse tolliseadustik, (2) eriti selle artiklit 76,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 27. juuni 2005. aasta määrusega (EÜ) nr 980/2005 üldiste tariifsete soodustuste kava kohaldamise kohta (3) andis ühendus Kambodžale üldised tariifsed soodustused. Määrus (EÜ) nr 980/2005 muutub kehtetuks 31. detsembril 2008, kuid asendatakse 1. jaanuaril 2009 nõukogu määrusega (EÜ) nr 732/2008, (4) milles kinnitatakse, et ühendus annab Kambodžale kõnealused tariifsed soodustused.

(2)

Määrusega (EMÜ) nr 2454/93 on kehtestatud üldiste tariifsete soodustuste kava raames kohaldatav päritolustaatusega toodete määratlus. Samuti on määruses (EMÜ) nr 2454/93 sätestatud erand kõnealusest määratlusest neile üldiste soodustuste kavaga hõlmatud vähim arenenud soodustatud riikidele, kes esitavad ühendusele asjakohase taotluse.

(3)

Kambodža suhtes on kohaldatud komisjoni määruse (EÜ) nr 1614/2000 (5) kohast teatavate tekstiiltoodetega seoses antud erandit, mille kehtivusaega on mitu korda pikendatud ning mis lõpeb 31. detsembril 2008.

(4)

Kambodža esitas 31. juuli 2008. aasta ja 15. oktoobri 2008. aasta kirjas taotluse erandi kehtivusaja pikendamiseks vastavalt määruse (EMÜ) nr 2454/93 artiklile 76.

(5)

Määruse (EÜ) nr 1614/2000 kehtivusaja viimasel, komisjoni määruse (EÜ) nr 1807/2006 (6) kohasel pikendamisel eeldati, et uued, lihtsamad ja arengut rohkem toetavad üldiste soodustuste kava päritolureeglid hakkavad kehtima enne erandi kehtivusaja lõppu. Üldiste soodustuste kava päritolureegleid ei ole veel vastu võetud ja kõigi eelduste kohaselt ei saa selliseid päritolureegleid kohaldada enne 2009. aasta lõppu.

(6)

Taotlusest ilmneb, et piisavat käitlemist ja töötlemist ning piirkondlikku kumulatsiooni käsitlevate päritolureeglite kohaldamisega kahjustataks märkimisväärselt Kambodža rõivatööstuse võimalusi jätkata eksporti ühendusse ja vähendaks investeeringuid. Selle tagajärjeks oleks ettevõtete edasine sulgemine ja töötus kõnealuses riigis. Lisaks näib, et isegi praegu kehtivate üldiste soodustuste kava päritolureeglite lühiajalisel kohaldamisel oleks just selline eespool kirjeldatud mõju.

(7)

Erandi kehtivust tuleks pikendada nii kauaks, et oleks piisavalt aega üldiste soodustuste kava uute päritolureeglite vastuvõtmiseks ja rakendamiseks. Kuna Kambodža tööstuse stabiilsuse ja kasvu jaoks on erandiga hõlmatud pikemaajaliste lepingute sõlmimine eriti tähtis, peaks erandi pikendatud kehtivusaeg olema piisavalt pikk, et võimaldada ettevõtjatel selliseid lepinguid sõlmida.

(8)

Täiendavate uute päritolureeglite kohaldamise tagajärjel peaksid Kambodža tooted, mille suhtes praegu kohaldatakse tariifset sooduskohtlemist vaid erandi kohaldamise tõttu, edaspidi vastama neile tingimustele seepärast, et nende suhtes kohaldatakse uusi päritolureegleid. Erand muutub siis ülearuseks. Ettevõtjate jaoks selguse tagamiseks on vaja määrus (EÜ) nr 1614/2000 tunnistada kehtetuks alates uute päritolureeglite kohaldamise kuupäevast.

(9)

Erandi kehtivusaega tuleks seepärast pikendada kuni määruses (EMÜ) nr 2454/93 sätestatud uute päritolureeglite kohaldamise kuupäevani, kuid erandi kohaldamine lõpetatakse igal juhul 31. detsembril 2010.

(10)

Seepärast tuleks määrust (EÜ) nr 1614/2000 vastavalt muuta.

(11)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas tolliseadustiku komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määruse (EÜ) nr 1614/2000 artikkel 2 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 2

Artiklis 1 sätestatud erandit kohaldatakse ajavahemikus 15. juulist 2000 kuni seoses üldiste soodustuste süsteemi raames kasutatud päritolustaatusega toodete määratlusega määrusesse (EMÜ) nr 2454/93 tehtud muudatuse kohaldamise kuupäevani otse Kambodžast transporditud ja ühendusse imporditud toodete suhtes aastaste koguste osas, mis on iga toote puhul lisas loetletud; kõnealuse erandi kohaldamine lõpetatakse igal juhul 31. detsembril 2010.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub seitsmendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. jaanuarist 2009.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

László KOVÁCS


(1)  EÜT L 302, 19.10.1992, lk 1.

(2)  EÜT L 253, 11.10.1993, lk 1.

(3)  ELT L 169, 30.6.2005, lk 1.

(4)  ELT L 211, 6.8.2008, lk 1.

(5)  EÜT L 185, 25.7.2000, lk 46.

(6)  ELT L 343, 8.12.2006, lk 71.


Top