Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R1243

Komisjoni määrus (EÜ) nr 1243/2008, 12. detsember 2008 , millega muudetakse direktiivi 2006/141/EÜ III ja VI lisa teatavate imiku piimasegude koostisnõuete osas (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 335, 13.12.2008, p. 25–27 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 030 P. 300 - 302

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/1243/oj

13.12.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 335/25


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 1243/2008,

12. detsember 2008,

millega muudetakse direktiivi 2006/141/EÜ III ja VI lisa teatavate imiku piimasegude koostisnõuete osas

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 3. mai 1989. aasta direktiivi 89/398/EMÜ eritoitudeks ettenähtud toiduaineid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta, (1) eriti selle artikli 4 lõike 1 kolmanda lõigu teist taanet,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 22. detsembri 2006. aasta direktiivis 2006/141/EÜ (imiku piimasegude ja jätkupiimasegude kohta ning millega muudetakse direktiivi 1999/21/EÜ) (2) on muu hulgas sätestatud imiku piimasegude koostisnõuded.

(2)

Direktiivis 2006/141/EÜ on sätestatud, et imiku piimasegude valmistamisel võib kasutada ainult III lisas loetletud aineid, et rahuldada muu hulgas aminohapete ja muude lämmastikuühendite vajadus.

(3)

Nimetatud direktiivi III lisa tuleks muuta, et lubada L-arginiini ja selle vesinikkloriidi kasutamist imikute piimasegudes.

(4)

Direktiivis 2006/141/EÜ on ka sätestatud, et I lisa punktis 2.2 määratletud valgu hüdrolüsaatidest valmistatud imiku piimasegud, mille valgusisaldus jääb alammäära ja 0,56 g/100 kJ (2,25 g/100 kcal) vahele, peavad vastama VI lisas esitatud asjakohastele kirjeldustele. Nimetatud lisas on sätestatud lehmapiimast saadud vadakuvalgu hüdrolüsaatidel põhineva imiku piimasegu valmistamisel kasutatava valgu sisalduse ja allika ning valgu töötlemise kirjeldus.

(5)

Komisjoni 27. oktoobri 2006. aasta määrusega (EÜ) nr 1609/2006 (millega lubatakse kaheks aastaks turule viia lehmapiimast saadud vadakuvalgu hüdrolüsaatidel põhinev imiku piimasegu) (3) lubatakse turule viia lehmapiimast saadud vadakuvalgu hüdrolüsaatidel põhinev imiku piimasegu, mis vastab nimetatud määruse lisas esitatud valgu sisalduse ja allika, valgu töötlemise ja valgu kvaliteedi kirjeldusele. Kõnealune luba kaotab kehtivuse 27. oktoobril 2008.

(6)

Direktiiviga 2006/141/EÜ on püsivalt kehtestatud määruses (EÜ) nr 1609/2006 sätestatud luba. Direktiivi 2006/141/EÜ VI lisas on sätestatud kõnealuse imiku piimasegu valgu sisalduse ja allika ning valgu töötlemise kirjeldus. Siiski ei ole valgu kvaliteediga seotud täpseid koostisnõudeid nimetatud lisasse kaasatud. Selliste nõuete puudumine takistaks valgu hüdrolüsaatidest valmistatud imiku piimasegu turuleviimist määruse (EÜ) nr 1609/2006 kehtivuse lõppedes.

(7)

Valgu kvaliteediga seotud kirjeldus, mis oli esitatud määrusega (EÜ) nr 1609/2006 sätestatud loas, tuleks lisada direktiivi 2006/141/EÜ VI lisasse. Seetõttu tuleks nimetatud lisa vastavalt muuta.

(8)

Vältimaks häireid imiku piimasegude turul, tuleks käesolevat määrust kohaldada alates 28. oktoobrist 2008.

(9)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Direktiivi 2006/141/EÜ III ja VI lisa muudetakse vastavalt käesoleva direktiivi lisale.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 28. oktoobrist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 12. detsember 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 186, 30.6.1989, lk 27

(2)  ELT L 401, 30.12.2006, lk 1.

(3)  ELT L 299, 28.10.2006, lk 9.


LISA

Direktiivi 2006/141/EÜ III ja VI lisa muudetakse järgmiselt.

1)

III lisa 3. osas esitatud loetelu „Aminohapped ja muud lämmastikuühendid” algusesse lisatakse järgmine aine:

„L-arginiin ja selle vesinikkloriid (1)

2)

VI lisasse lisatakse punkt 4:

„4.   Valgu kvaliteet

Asendamatute ja osaliselt asendamatute aminohapete sisaldused rinnapiimas, väljendatuna milligrammides 100 kJ ja 100 kcal kohta, on järgmised:

 

100 kJ1 kohta (2)

100 kcal kohta

Arginiin

16

69

Tsüstiin

6

24

Histidiin

11

45

Isoleutsiin

17

72

Leutsiin

37

156

Lüsiin

29

122

Metioniin

7

29

Fenüülalaniin

15

62

Treoniin

19

80

Trüptofaan

7

30

Türosiin

14

59

Valiin

19

80


(1)  L-arginiini ja selle vesinikkloriidi kasutatakse ainult artikli 7 lõike 1 kolmandas lõigus nimetatud imiku piimasegu valmistamisel.”

(2)  1 kJ = 0,239 kcal.”


Top