EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document JOL_2008_213_R_0047_01

Nõukogu otsus 2008/651/ÜVJP/JSK, 30. juuni 2008 , Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu (mis käsitleb lennuettevõtjate poolt Euroopa Liidust pärineva broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolliametile) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta
Euroopa Liidu ja Austraalia vaheline leping, mis käsitleb lennuettevõtjate poolt Euroopa Liidust pärineva broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolliametile

OJ L 213, 8.8.2008, p. 47–57 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

8.8.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 213/47


NÕUKOGU OTSUS 2008/651/ÜVJP/JSK,

30. juuni 2008,

Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu (mis käsitleb lennuettevõtjate poolt Euroopa Liidust pärineva broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolliametile) Euroopa Liidu nimel allkirjastamise kohta

EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Liidu lepingut, eriti selle artikleid 24 ja 38,

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu otsustas 28. veebruaril 2008 volitada eesistujariiki, keda abistab komisjon, alustama läbirääkimisi Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu üle, mis käsitleb lennuettevõtjate poolt Euroopa Liidust pärineva broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolliametile. Kuna nimetatud läbirääkimised olid edukad, koostati lepingu eelnõu.

(2)

Leping sisaldab üksikasjalikke tagatisi sellise Euroopa Liidust edastatud broneeringuinfo kaitseks, mis on seotud Austraaliasse suunduvate või sealt saabuvate reisilendudega.

(3)

Austraalia ja Euroopa Liit vaatavad korrapäraselt läbi lepingu rakendamise, et pooltel oleks võimalik võtta kõik sellise läbivaatamise tulemusel vajalikuks peetavad meetmed.

(4)

Lepingule tuleks alla kirjutada, tingimusel et see sõlmitakse hilisemal kuupäeval.

(5)

Lepingu artikli 15 lõige 2 näeb ette lepingu ajutise kohaldamise alates allkirjastamise kuupäevast. Seetõttu peaksid liikmesriigid jõustama selle sätted alates nimetatud kuupäevast kooskõlas oma kehtivate siseriiklike õigusaktidega. Sellekohane deklaratsioon esitatakse lepingu allkirjastamisel,

ON TEINUD JÄRGMISE OTSUSE:

Artikkel 1

Käesolevaga kiidetakse Euroopa Liidu nimel heaks Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu (mis käsitleb lennuettevõtjate poolt Euroopa Liidust pärineva broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolliametile) allkirjastamine, eeldusel et kõnealune leping sõlmitakse.

Lepingu tekst on lisatud käesolevale otsusele.

Artikkel 2

Nõukogu eesistujal on õigus määrata isik(ud), kes on volitatud Euroopa Liidu nimel lepingule alla kirjutama, eeldusel et see sõlmitakse.

Artikkel 3

Vastavalt lepingu artikli 15 lõikele 2 kohaldatakse lepingu sätteid ajutiselt kooskõlas kehtiva siseriikliku õigusega alates selle allkirjastamise kuupäevast kuni lepingu jõustumiseni. Lisas esitatud deklaratsioon ajutise kohaldamise kohta esitatakse lepingu allkirjastamisel.

Brüssel, 30. juuni 2008

Nõukogu nimel

eesistuja

D. RUPEL


LISA

Euroopa Liidu ja Austraalia vahelise lepingu (mis käsitleb lennuettevõtjate poolt Euroopa Liidust pärineva broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolliametile) allkirjastamisel Euroopa Liidu nimel esitatav deklaratsioon

„Liikmesriigid kohaldavad ajutiselt käesolevat lepingut, mis ei kujuta endast erandit ELi või selle liikmesriikide õigusaktidest ega muuda neid, kuni lepingu jõustumiseni heas usus vastavalt oma kehtivatele siseriiklikele õigusaktidele.”


TÕLGE

Euroopa Liidu ja Austraalia vaheline

LEPING,

mis käsitleb lennuettevõtjate poolt Euroopa Liidust pärineva broneeringuinfo töötlemist ja edastamist Austraalia Tolliametile

EUROOPA LIIT

ühelt poolt ja

AUSTRAALIA

teiselt poolt,

SOOVIDES oma demokraatliku ühiskonna ja ühiste väärtuste kaitsmiseks tõhusalt ära hoida terrorismi ja sellega seotud kuritegusid ning muid raskeid rahvusvahelise ulatusega kuritegusid, sealhulgas organiseeritud kuritegevust, ning nende vastu võidelda,

TUNNISTADES, et teabe jagamine on terrorismi ja sellega seotud kuritegude ning muude raskete rahvusvahelise ulatusega kuritegude, sealhulgas organiseeritud kuritegevuse vastu võitlemise oluline osa ning et sellega seoses on broneeringuinfo kasutamine oluline vahend,

TUNNISTADES, et avaliku julgeoleku kindlustamiseks ja õiguskaitse eesmärkidel tuleks sätestada eeskirjad lennuettevõtjate poolt broneeringuinfo edastamise kohta Austraalia Tolliametile,

TUNNISTADES, et tähtis on ära hoida terrorismi ja sellega seotud kuritegusid ning muid raskeid rahvusvahelise ulatusega kuritegusid, sealhulgas organiseeritud kuritegevust, ning nende vastu võidelda, austades sealjuures põhiõigusi ja -vabadusi, eelkõige eraelu puutumatust ja andmekaitset,

TUNNISTADES, et Euroopa Liidu ja Austraalia andmekaitset käsitlevad õigusaktid, poliitika ja põhimõtted tuginevad ühisele alusele ning et mis tahes erinevused nende põhimõtete rakendamises ei tohiks takistada käesoleva lepingu kohast koostööd Euroopa Liidu ja Austraalia vahel,

VÕTTES ARVESSE kodaniku- ja poliitiliste õiguste rahvusvahelise pakti artiklit 17 õiguse kohta eraelu puutumatusele,

VÕTTES ARVESSE Euroopa Liidu lepingu artikli 6 lõiget 2 põhiõiguste austamise kohta ning eelkõige õigust eraelu puutumatusele ja isikuandmete kaitsele,

VÕTTES ARVESSE Austraalia Ühenduse 1901. aasta tolliseaduse asjakohaseid sätteid ja eelkõige selle jagu 64AF, mille kohaselt peavad kõik rahvusvahelise reisijateveoteenuse osutajad, kes suunduvad Austraaliasse, lahkuvad sealt või lendavad läbi Austraalia, edastama Austraalia Tolliametile taotluse korral broneeringuinfo ettenähtud viisil ja vormis sellisel määral, mil seda kogutakse ja säilitatakse lennuettevõtja broneerimissüsteemides ja väljumiste kontrollisüsteemides; ning Austraalia Ühenduse 1985. aasta tolliameti seadust, Austraalia Ühenduse 1958. aasta migratsiooniseadust, Austraalia Ühenduse 1914. aasta karistusseadustikku, Austraalia Ühenduse 1988. aasta eraelu puutumatuse seadust ja Austraalia Ühenduse 1982. aasta teabevabaduse seadust,

MÄRKIDES, et Euroopa Liidul on kohustus tagada, et lennuettevõtjatel, kes kasutavad broneerimissüsteeme, väljumiste kontrollisüsteeme ja/või Euroopa Liidus töödeldud broneeringuinfot, ei oleks takistusi Austraalia õigusaktide täitmisel seoses käesoleva lepingu kohaselt Euroopa Liidust pärineva broneeringuinfo edastamisega Austraalia Tolliametile,

KINNITADES, et käesolev leping ei loo pretsedenti tulevaste arutelude ega läbirääkimiste suhtes Austraalia ja Euroopa Liidu või ühe poole ja mis tahes riigi vahel seoses Euroopa Liidust pärineva broneeringuinfo või muud liiki andmete edastamise ja töötlemisega,

PÜÜDES tugevdada ja ergutada pooltevahelist koostööd ELi ja Austraalia partnerluse vaimus,

ON KOKKU LEPPINUD JÄRGMISES:

Artikkel 1

Mõisted

Käesolevas lepingus kasutatakse järgmisi mõisteid:

a)

„pooled” – Euroopa Liit (EL) ja Austraalia;

b)

„leping” – käesolev leping ja selle lisa, sealhulgas vajaduse korral nende muudatused, milles pooled on kokku leppinud. Käesolevale lepingule osutatakse kui ELi ja Austraalia vahelisele broneeringuinfo lepingule;

c)

„lennuettevõtjad” – lennuettevõtjad, kes omavad broneerimissüsteeme ja/või ELi liikmesriigi territooriumil töödeldud broneeringuinfot ja korraldavad Austraaliasse suunduvat, sealt lähtuvat või seda läbivat lennureisijate rahvusvahelist vedu;

d)

„toll” – Austraalia Tolliamet;

e)

„broneeringuinfo” – lennuettevõtjate broneerimissüsteemides sisalduvad iga reisijaga seotud andmed, mis sisaldavad broneeringut tegevate ja lennutegevuses osalevate lennuettevõtjate jaoks kogu vajalikku teavet broneeringu vormistamiseks ja kontrollimiseks;

f)

„Austraalia broneeringuinfo süsteem” – pärast artikli 4 lõikes 1 osutatud üleminekuperioodi lõppemist tolli kasutatav broneeringuinfo süsteem, et töödelda EList pärinevat broneeringuinfot, mille lennuettevõtjad on käesoleva lepingu alusel tollile edastanud, nagu on määratletud lisa punktis 11;

g)

„broneerimissüsteem” – lennuettevõtja broneerimissüsteemid ja väljumiste kontrolli süsteemid;

h)

„töötlemine” – iga isikuandmetega tehtav toiming või toimingute kogum, olenemata sellest, kas see on automatiseeritud või mitte, näiteks andmete kogumine, salvestamine, korrastamine, säilitamine, kohandamine või muutmine, väljavõtete tegemine, päringute teostamine, kasutamine, üleandmine, levitamine või muul moel kättesaadavaks tegemine, ühitamine või ühendamine, blokeerimine, kustutamine või hävitamine;

i)

„EList pärinev broneeringuinfo” – käesoleva lepingu kohaselt tollile edastatud broneeringuinfo;

j)

„raske kuritegu” – kuritegu, mille eest on karistuseks ette nähtud vähemalt nelja aasta pikkuse maksimummääraga vabadusekaotus või sellest rangem karistus.

Artikkel 2

Kohaldamisala

1.   Austraalia tagab, et toll töötleb EList pärinevat broneeringuinfot kooskõlas käesoleva lepinguga.

2.   EL tagab, et lennuettevõtjatel ei oleks takistusi Austraalia õigusaktide täitmisel seoses käesoleva lepingu kohaselt EList pärineva broneeringuinfo edastamisega tollile.

Artikkel 3

Piisav andmekaitse

Toll täidab käesolevat lepingut, kui ta tagab käesoleva lepingu eesmärkidel talle edastatud EList pärineva broneeringuinfo piisava kaitse ELi andmekaitset käsitlevate asjakohaste õigusaktide tähenduses.

Artikkel 4

Juurdepääsu viis

1.   Toll läheb EList pärineva broneeringuinfo töötlemisel üle artikli 1 punktis f määratletud Austraalia broneeringuinfo süsteemile hiljemalt kaks aastat pärast käesolevale lepingule allakirjutamist. Käesolevas lepingus sisalduvad viited broneeringuinfo edastamisele hõlmavad üleminekuperioodil ka tolli juurdepääsu broneeringuinfole vastavalt lõikes 2 kirjeldatud olemasolevale süsteemile.

2.   Toll kasutab üleminekuperioodil oma olemasolevat broneeringuinfo süsteemi, milles säilitatakse broneeringuinfot ainult siis, kui see on seotud lennujaamades saabuvate lendude kontrollimisega või toime pandud õigusrikkumisega. Olemasolev süsteem võimaldab reaalajas elektroonilist sidusjuurdepääsu lennuettevõtjate broneerimissüsteemides sisalduvatele andmeväljadele, mis on määratletud lisa punktis 9.

Artikkel 5

EList pärineva broneeringuinfo sihipärane kasutamine

1.   Toll töötleb EList pärinevat broneeringuinfot ja muid selle kaudu saadud isikuandmeid üksnes järgmiste kuritegude ärahoidmiseks ja nende vastu võitlemiseks:

i)

terrorism ja sellega seotud kuriteod;

ii)

rahvusvahelise ulatusega rasked kuriteod, sealhulgas organiseeritud kuritegevus;

iii)

eespool nimetatud kuritegude puhul vahistamisel või kinnipidamiskohast põgenemine.

2.   EList pärinevat broneeringuinfot võib samuti töödelda iga üksikjuhtumi puhul eraldi, kui see on vajalik andmesubjekti või teiste isikute elutähtsate huvide kaitseks, eelkõige seoses surma- või raske kehavigastuse ohuga andmesubjektile või teistele või märkimisväärse ohuga rahva tervisele, mis eelkõige on nõutud rahvusvaheliselt tunnustatud standarditega, nagu Maailma Terviseorganisatsiooni terviseeeskirjad (2005).

3.   Lisaks võib EList pärinevat broneeringuinfot töödelda iga üksikjuhtumi puhul eraldi juhul, kui selline töötlemine on konkreetselt ette nähtud kohtu korraldusega või Austraalia õigusaktidega riigiasutuste üle järelevalve teostamiseks ja vastutusele võtmiseks, sealhulgas Austraalia Ühenduse 1982. aasta teabevabaduse seadusest, Austraalia Ühenduse 1986. aasta inimõiguste ja võrdsete võimaluste komisjoni seadusest, Austraalia Ühenduse 1988. aasta eraelu puutumatuse seadusest, Austraalia Ühenduse 1997. aasta peaaudiitori seadusest või Austraalia Ühenduse 1976. aasta ombudsmani seadusest tulenevatel tingimustel. Kui Austraalia õigusaktide muudatused, millest Austraalia on teatanud artikli 6 kohaselt, laiendavad sellise EList päriva broneeringuinfo kohaldamisala, mida tuleb töödelda kooskõlas artikli 5 lõikega 3, võib EL kasutada artiklite 10 ja 13 sätteid.

Artikkel 6

Teave lepingut käsitlevate õigusaktide kohta

Toll teavitab ELi kõikidest Austraalia õigusaktidest, mis on otseselt seotud käesolevas lepingus sätestatud EList pärineva broneeringuinfo kaitsega.

Artikkel 7

Üksikisikute isikuandmete kaitse

1.   Austraalia tagab süsteemi, millele pääsevad juurde kõik üksikisikud, olenemata nende kodakondsusest või elukohariigist, ning mis võimaldab neil tutvuda oma isikuandmetega ja taotleda neid puudutavate andmete parandamist. Austraalia valitsusasutuste poolt säilitatava EList pärineva broneeringuinfo suhtes Austraalia Ühenduse 1988. aasta eraelu puutumatuse seaduse kohaselt pakutavat kaitset kohaldatakse olenemata isiku kodakondsusest või elukohariigist.

2.   Toll töötleb EList pärinevat broneeringuinfot ja kohtleb üksikisikuid, keda selline andmetöötlus puudutab, üksnes vastavalt käesolevas lepingus sätestatud andmekaitse standarditele ja kohaldatavatele Austraalia õigusaktidele, ilma neid isikuid diskrimineerimata, iseäranis kodakondsuse või elukohariigi alusel.

Artikkel 8

Üksikisikute ja üldsuse teavitamine

Toll teeb üldsusele, sealhulgas kõigile reisijatele, kättesaadavaks broneeringuinfo töötlemisega seotud teabe, sealjuures üldise teabe volituste kohta, mille alusel andmeid kogutakse, kogumise eesmärgi, andmete suhtes kohaldatava kaitse, andmete avaldamise viisi ja ulatuse, võimalikud õiguskaitsevahendid ja kontaktandmed isikutele, kellel on küsimusi või muresid.

Artikkel 9

Rakendamise ühine läbivaatamine

Austraalia ja EL vaatavad korrapäraste ajavahemike järel läbi käesoleva lepingu, sealhulgas andmekaitset ja andmete turvalisust käsitlevate tagatiste rakendamise, et vastastikku kindlustada lepingu tõhus rakendamine. Kõnealusel läbivaatamisel esindab ELi Euroopa Komisjoni õigus-, vabadus- ja turvalisusküsimuste peadirektoraat, sealhulgas andmekaitse- ja õiguskaitseasutuste esindajad, ning Austraaliat esindab Austraalia valitsuse asjaomane kõrgem ametnik või vajaduse korral tema kohusetäitja või mõlema poole vastastikusel kokkuleppel määratud ametnik. EL ja Austraalia määravad vastastikusel kokkuleppel kindlaks läbivaatamise korra üksikasjad.

Artikkel 10

Vaidluste lahendamine

Pooltevahelised vaidlused, mis on seotud käesoleva lepingu tõlgendamise, kohaldamise või rakendamisega, lahendatakse nendevaheliste konsultatsioonide või läbirääkimiste teel ega suunata lahendamiseks ühelegi kolmandale poolele või kohtule.

Artikkel 11

Lepingu muutmine ja läbivaatamine

1.   Pooled võivad kirjalikult kokku leppida lepingu muutmises. Muudatus jõustub üksnes siis, kui pooled on viinud lõpule kõik vajalikud sisemenetlused, ja sellele järgneval poolte vahel kokkulepitud kuupäeval.

2.   Pooled võivad lepingu tingimused läbi vaadata neli aastat pärast sellele allakirjutamist. Juhul kui Euroopa Liidus võetakse kasutusele broneeringuinfo süsteem, vaadatakse käesolev leping, olenemata kõnealusest ajavahemikust, läbi üksnes juhul, kui selline läbivaatamine hõlbustab Euroopa Liidu broneeringuinfo süsteemi toimimist või käesoleva lepingu rakendamist.

3.   Austraalia annab endast parima, et hõlbustada läbivaatamise korral Euroopa Liidu broneeringuinfo süsteemi toimimist.

Artikkel 12

Andmete edastamise peatamine

1.   ELi liikmesriikide pädevad asutused võivad kasutada oma olemasolevaid volitusi peatada andmete edastamine, et tagada üksikisikute kaitse seoses neid puudutavate isikuandmete töötlemisega, kui on väga tõenäoline, et rikutakse käesolevas lepingus sätestatud andmekaitse standardeid, kui on põhjust arvata, et toll ei võta ega kavatse võtta õigel ajal asjakohaseid meetmeid kõnealuse olukorra lahendamiseks, ja kui andmete edastamise jätkamine kujutaks andmesubjektidele tõsise kahju vältimatut ohtu.

2.   ELi liikmesriikide pädevad asutused teevad asjaolusid arvestades järgmisi mõistlikke jõupingutusi, et tolli teavitada ja anda talle võimalus vastata: andmete edastamise peatamisele eelneb teatamine, mis annab tollile ja ELi liikmesriikide asjaomastele pädevatele asutustele piisavalt aega lahendusele jõudmiseks, igast sellisest lahendusest annab EL Austraaliale teada. EL teavitab Austraaliat igast otsusest kasutada käesoleva artikli kohaseid volitusi.

3.   Andmete edastamise peatamine lõpetatakse niipea, kui on tagatud Austraaliale ja ELi liikmesriikide asjaomastele pädevatele asutustele vastuvõetavate kaitsestandardite järgimine ning Austraalia on sellest teavitanud ELi.

Artikkel 13

Lepingu lõpetamine

1.   Kumbki pool võib käesoleva lepingu igal ajal lõpetada, andes sellest teada diplomaatiliste kanalite kaudu. Lõpetamine jõustub üheksakümne (90) päeva möödumisel vastava teate edastamisest teisele poolele.

2.   Olenemata käesoleva lepingu lõpetamisest jätkatakse kogu Austraalia pädevate ametiasutuste valduses oleva EList pärineva broneeringuinfo töötlemist kooskõlas käesolevas lepingus sätestatud andmekaitse standarditega.

3.   Käesolev leping ja kõik sellest tulenevad kohustused, välja arvatud artikli 13 lõikes 2 ette nähtud kohustus, lõppevad ning kaotavad kehtivuse seitsme aasta möödumisel allakirjutamise kuupäevast, kui pooled ei lepi vastastikku kokku seda uue lepinguga asendada.

Artikkel 14

Õigusaktide eranditeta kohaldamine

Käesoleva lepinguga ei kehtestata erandeid Austraalia või ELi või selle liikmesriikide õigusaktidest. Käesoleva lepinguga ei looda ega anta era- või avalik-õiguslikele isikutele ega üksustele mingeid õigusi ega soodustusi ega ka muid hüvitisi peale nende, mis on selgesõnaliselt sätestatud käesolevas lepingus.

Artikkel 15

Jõustumine, ajutine kohaldamine, keeled

1.   Käesolev leping jõustub järgmise kuu esimesel päeval pärast kuupäeva, mil pooled on vahetanud teateid selleks vajalike sisemenetluste lõpuleviimisest.

2.   Käesolevat lepingut kohaldatakse ajutiselt alates sellele allakirjutamise kuupäevast.

3.   Sõlmitud kolmekümnendal juunil 2008. aastal Brüsselis kahes originaaleksemplaris inglise keeles. Leping koostatakse ka bulgaaria, eesti, hispaania, hollandi, itaalia, kreeka, leedu, läti, malta, poola, portugali, prantsuse, rootsi, rumeenia, saksa, slovaki, sloveeni, soome, taani, tšehhi ja ungari keeles ning pooled kiidavad need keeleversioonid heaks diplomaatiliste nootide vahetamise teel. Nimetatud keeleversioonid on pärast heakskiitmist võrdselt autentsed.

EUROOPA LIIDU NIMEL

AUSTRAALIA NIMEL

LISA

Austraalia poolt EList pärineva broneeringuinfo töötlemine

1.

Toll nõuab EList pärinevat broneeringuinfot üksnes Austraaliasse suunduvate, sealt väljuvate või sealt läbi sõitvate reisijate kohta. Siia alla kuuluvad Austraaliast läbi sõitvad viisaga või viisata reisijad. EList pärinev broneeringuinfo, millele tollil on juurdepääs, sisaldab kogu broneeringuinfot, kui reisija reisiplaanis või konkreetsete lendude tavateekonnas on sihtkohana või vahemaandumisena märgitud Austraalia.

EList pärineva broneeringuinfo avaldamine

Avaldamine Austraalia valitsuse siseselt

2.

Toll avaldab EList pärineva broneeringuinfo üksnes lepingu artikli 5 lõikes 1 sätestatud eesmärgil Austraalia-siseselt käesoleva lisa loendis loetletud Austraalia valitsusasutustele ja -ametitele, kelle ülesanded on otseselt seotud käesoleva lepingu artikliga 5.

3.

Loendit võib muuta poolte vahel diplomaatiliste nootide vahetamise teel, et lisada sellesse:

i)

loendis juba loetletud asutuste või ametite õigusjärglased või

ii)

pärast käesoleva lepingu kehtima hakkamist loodud uued asutused ja ametid,

kelle ülesanded on otseselt seotud käesoleva lepingu artikli 5 lõikega 1.

4.

EList pärinevat broneeringuinfot avaldatakse üksnes loendis loetletud ametiasutustele, kui see on vajalik konkreetsele kirjalikule taotlusele vastamiseks ja iga üksikjuhtumi puhul eraldi. Toll avaldab EList pärineva broneeringuinfo vastavalt lõigetele 7 ja 8 üksnes pärast seda, kui on hinnatud konkreetse taotluse asjakohasust käesoleva lepingu eesmärkide suhtes. Toll registreerib sellised avaldamised.

5.

Toll ei avalda loendis loetletud ametiasutustele tervikuna ühtegi muud EList pärinevat broneeringuinfot peale sellise broneeringuinfo, mis on muudetud anonüümseks nii, et andmesubjekti ei ole võimalik enam tuvastada. Loendis loetletud ametiasutused töötlevad selliseid anonüümseid andmeid üksnes selleks, et koostada statistikat, teha süva- ja suundumuste analüüse, teostada pikaajalisi uuringuid ja luua profiile käesoleva lepingu artikli 5 lõikes 1 nimetatud eesmärgil. Mingil juhul ei avalda toll loendis loetletud ametiasutustele tervikuna järgmist EList pärinevat broneeringuinfot:

iv)

nimi (nimed);

vi)

teised broneeringuinfos sisalduvad nimed, sealhulgas reisijate arv;

vii)

kõik kättesaadavad kontaktandmed (kaasa arvatud teabe päritolu);

xvii)

üldmärkused, sealhulgas OSI- (Other Supplementary Information), SSI (Special Service Information) ja SSR- (Special Service Request) väljadel sisalduv teave, ning

xviii)

mis tahes APP- (Advance Passenger Processing) või API- (Advance Passenger Information) süsteemi kogutud reisijaid käsitleva eelteabe töötlemine.

Avaldamine kolmandate riikide valitsustele

6.

Toll avaldab EList pärinevat broneeringuinfot üksnes konkreetsetele kolmanda riigi valitsusasutusele, kelle ülesanded on otseselt seotud lepingu artikli 5 lõikes 1 sätestatud eesmärgiga. Kõik sellised avaldamised tuleb teha iga üksikjuhtumi puhul eraldi ja juhul, kui see on vajalik lepingu artikli 5 lõikes 1 osutatud kuritegude ärahoidmiseks või nende vastu võitlemiseks. Toll registreerib sellised avaldamised.

Avaldamine – Austraalia Ühenduse 1985. aasta tolliameti seadus

7.

Kõik lõigete 2–6 kohased avaldamised peavad olema lisaks kooskõlas Austraalia Ühenduse 1985. aasta tolliameti seaduse ja Austraalia Ühenduse 1988. aasta eraelu puutumatuse seadusega, milles sätestatakse, et isik, organ või asutus, kellele isikuandmeid avaldatakse, kasutab ja avaldab teavet üksnes sellel eesmärgil, milleks see teave isikule, organile või asutusele edastati.

8.

Toll seab EList pärineva broneeringuinfo avaldamisel Austraalia ametiasutustele või kolmanda riigi valitsusasutustele vastavalt Austraalia Ühenduse 1985. aasta tolliameti seaduse jaole 16 andmesaajale avaldamise tingimuse, mille kohaselt:

i)

tohib EList pärinevat broneeringuinfot täiendavalt avaldada üksnes tolli loal, mis antakse üksnes lepingu artikli 5 lõikes 1 sätestatud eesmärgil, või Austraalia valitsusasutuste puhul vastavalt lepingu artikli 5 lõigetele 2 ja 3;

ii)

peab andmesaaja EList pärinevat broneeringuinfot käsitlema õiguskaitse seisukohast tundlike, andmesubjekti konfidentsiaalsete isikuandmetena;

iii)

peab muudel kui erakorralistel asjaoludel, mille puhul andmekaitse subjekti või muu isiku elu või füüsiline turvalisus on ohus, andmesaaja kohaldama EList pärineva broneeringuinfo suhtes käesoleva lepinguga võrreldes samaväärseid andmekaitse standardeid, sealhulgas andmete säilitamise ajaga seoses.

Kogutava teabe liigid

9.

Kogutava ELi broneeringuinfo liigid:

i)

broneeringu number;

ii)

broneeringu/pileti väljaandmise kuupäev;

iii)

kavandatud reisi kuupäev(ad);

iv)

nimi (nimed);

v)

kättesaadav teave püsikliendiprogrammide ja soodustuste (tasuta piletid, hinna- või teenindusklassi tõstmine jms) kohta;

vi)

broneeringuinfos sisalduvad muud nimed, sealhulgas reisijate arv;

vii)

kõik kättesaadavad kontaktandmed (kaasa arvatud tellija kohta);

viii)

kogu kättesaadav teave makse/arve kohta (välja arvatud muud tehinguandmed, mis on seotud krediitkaardi või kontoga ja mitte reisiga);

ix)

konkreetse broneeringu reisiteekond;

x)

reisibüroo/reisikorraldaja;

xi)

teave koodijagamise kohta;

xii)

osadesse/kategooriatesse jaotatud teave;

xiii)

reisija staatus (sealhulgas kinnitused ja lennule registreerimine);

xiv)

piletimüügiinfo, kaasa arvatud pileti number, ühe suuna piletid ja automaatne hinnapäring;

xv)

kõik pagasiandmed;

xvi)

teave istekohtade kohta, sealhulgas istekoha number;

xvii)

üldmärkused, sealhulgas OSI-, SSI- ja SSR-väljadel sisalduv teave;

xviii)

mis tahes APP- (Advance Passenger Processing) või API- (Advance Passenger Information) süsteemi kogutud reisijaid käsitleva eelteabe töötlemine;

xix)

kõik punktides i–xviii nimetatud broneeringuinfos tehtud hilisemad muudatused.

10.

Broneeringuinfo sisaldab aeg-ajalt teatavaid tundlikke andmeid, eelkõige isiku rassilist või rahvuslikku päritolu, poliitilisi veendumusi, religioosseid või filosoofilisi tõekspidamisi, ametiühingukuuluvust ning tervislikku seisukorda ja seksuaalharjumusi kajastavaid andmeid (EList pärinevad tundlikud andmed). Toll eraldab kõik sellised EList pärinevad tundlikud andmed ja kustutab need ilma täiendava töötlemiseta.

EList pärineva broneeringuinfo edastamine

11.

Toll teeb koostööd konkreetsete lennuettevõtjatega, et tagada EList pärineva broneeringuinfo edastamise nõuete mõistlikkus ja proportsionaalsus, kooskõlas vajadusega tagada EList pärineva broneeringuinfo õigeaegsus, täpsus ja täielikkus.

Toll taotleb tavalises olukorras esialgset EList pärinevat broneeringuinfot 72 tundi enne lennuplaani kohast väljalendu ja esitab konkreetse lennu suhtes maksimaalselt üksnes viis taotlust EList pärineva broneeringuinfo rutiinseks edastamiseks. Olenemata 72-tunnisest tähtajast võib toll lisaks nõuda kiiremat andmete edastamist juhul, kui see on vajalik, et reageerida mõnd lendu, lendude kogumit või lennuliini ähvardavale konkreetsele ohule või käesoleva lepingu artikli 5 lõikes 1 sätestatud eesmärgiga seotud muudele asjaoludele. Seda kaalutlemisõigust kasutab toll mõistlikult ja proportsionaalselt.

Andmete säilitamine

12.

Toll säilitab EList pärinevat broneeringuinfot alates tolli poolt broneeringuinfo saamise kuupäevast kuni kolm ja pool aastat, mille järel võib andmeid säilitada arhiivis veel kaks aastat. Arhiveeritud broneeringuinfoga võib tutvuda üksnes uurimise otstarbel iga üksikjuhtumi puhul eraldi.

13.

Olenemata lõikest 12 ei pea arhiveerima ühtegi EList pärinevat anonüümset broneeringuinfot, kuid mingil juhul ei säilita toll või muu asutus seda kauem kui viis ja pool aastat alates tolli poolt broneeringuinfo saamise kuupäevast.

14.

Toll kustutab selle ajavahemiku järel EList pärineva broneeringuinfo, välja arvatud lõikes 15 ette nähtud juhtudel.

15.

Andmeid käimasoleva kohtumenetluse või kriminaaluurimise kohta võib säilitada kuni asjaomase menetluse või uurimise lõpuni. Andmete säilitamise küsimust arutatakse käesoleva lepingu artikli 11 kohase läbivaatamise osana.

Juurdepääs ja õiguste kaitse

Eraelu kaitse

16.

Austraalia Ühenduse 1988. aasta eraelu puutumatuse seadusega reguleeritakse enamiku Austraalia valitsusasutuste ja -ametite valduses olevate isikuandmete kogumist, kasutamist, säilitamist ja avaldamist, andmete turvalisust, nendele juurdepääsu ja muutmist. Tolli suhtes kohaldatakse eraelu puutumatuse seadust ja seega peab ta EList pärinevat broneeringuinfot käitlema kooskõlas eraelu puutumatuse seadusega.

Broneeringuinfo avaldamine ja teave

17.

Isiku poolt või tema nimel edastatud broneeringuinfo tuleb avaldada sellele isikule taotluse korral kooskõlas eraelu puutumatuse seaduse ja Austraalia Ühenduse 1982. aasta teabevabaduse seadusega. Toll ei tohi avaldada broneeringuinfot üldsusele, välja arvatud andmesubjektidele või nende esindajatele kooskõlas Austraalia õigusaktidega. Taotleja poolt antud broneeringuinfoga hõlmatud isikuandmetega tutvumise taotlused võib esitada tollile.

Andmekaitsemeetmed – Austraalia Ühenduse 1988. aasta eraelu puutumatuse seadus

18.

Kõik tolli poolt säilitatavad isikuandmed, mis loetakse isikuandmeteks eraelu puutumatuse seaduse tähenduses ja eesmärkidel, peavad selliste andmete kaitse osas vastama eraelu puutumatuse seaduse nõuetele. Toll peab käsitlema broneeringuinfot kooskõlas eraelu puutumatuse seadusega, eelkõige seoses kõigi selliste andmete kogumise, kasutamise, säilitamise, turvalisuse, nendele juurdepääsu ja muutmise ning avaldamisega.

19.

Isikute kaebused neid käsitleva broneeringuinfo käitlemise kohta tolli poolt võib esitada otse tollile ja seejärel eraelu puutumatusega tegelevale volinikule vastavalt eraelu puutumatuse seadusele.

Andmekaitsemeetmed – eraelu puutumatuse alased auditid

20.

Austraalia sõltumatu eraelu puutumatusega tegelev volinik võib uurida eraelu puutumatuse seaduse täitmist asutuste poolt ning kontrollida ja uurida, mil määral täidab toll eraelu puutumatuse seadust.

21.

Eraelu puutumatuse seaduse kohaselt on toll kehtestanud eraelu puutumatusega tegelevale volinikule korra selliste regulaarsete ametlike auditite läbiviimiseks, mis käsitlevad tolli poolt EList pärineva broneeringuinfo kasutamist, käitlemist, andmetele juurdepääsu poliitikat ja -korda. Lisaks on tollil oma siseauditiprogramm, mille eesmärk on tagada andmekaitse kõrgeim tase reisijate andmete ja EList pärineva broneeringuinfo suhtes.

Andmekaitsemeetmed – Austraalia Ühenduse 1982. aasta teabevabaduse seadus

22.

Tolli suhtes kohaldatakse teabevabaduse seadust, mille kohaselt peab toll esitama dokumendid kõigile neid taotlevatele isikutele, võttes arvesse teabevabaduse seaduses sätestatud erandeid. Teabevabaduse seaduses sätestatakse, et otsused erandite kohta tehakse iga üksikjuhtumi puhul eraldi. Teabevabaduse seadusega nähakse ette mitmed erandid tundlike andmete kaitseks, sealhulgas erandid selliste dokumentide avaldamise kaitseks, mis mõjutavad riigi julgeolekut ja kaitset, rahvusvahelisi suhteid, õiguskaitset, avaliku korra kaitset ja eraelu puutumatust. Toll teavitab ELi igast otsusest EList pärineva broneeringuinfo avalikustamise kohta vastavalt teabevabaduse seadusele ühe kuu jooksul alates otsuse tegemisest.

23.

Taotlused tolli andmebaasis sisalduva broneeringuinfo parandamiseks võib esitada otse tollile vastavalt teabevabaduse seadusele või eraelu puutumatuse seadusele.

Muud kaitsemeetmed – Austraalia Ühenduse 1976. aasta ombudsmani seadus

24.

Lennureisijatel on õigus esitada vastavalt Austraalia Ühenduse 1976. aasta ombudsmani seadusele Austraalia Ühenduse ombudsmanile kaebus, mis käsitleb nende kohtlemist tolli poolt lennule registreerimise ajal.

Tolli meetmed broneeringuinfo turvalisuse tagamiseks

25.

Toll kohaldab jätkuvalt järgmisi andmete turvalisuse meetmeid:

i)

juurdepääs broneeringuinfole on piiratud arvul tolliametnikel, kellel on broneeringuinfo töötlemiseks tolliameti direktori antud eriluba Austraali Ühenduse 1901. aasta tolliseaduse alusel, ja

ii)

broneeringuinfo suhtes kohaldatakse igakülgset füüsilist ja elektroonilist turvasüsteemi, s.t arvutisüsteemi ja -võrku, mis:

a)

eraldab broneeringuinfo üldisest tolli keskkonnast ja on eraldiseisev kõigist teistest tolli infotehnoloogia süsteemidest ja -võrkudest;

b)

asub Austraalia Tolliameti turvalisel ja piiratud ligipääsuga alal ja

c)

nõuab broneeringuinfole juurdepääsuks turvalist, mitmeetapilist sisselogimist.

Jõustamine

26.

Vastavalt eraelu puutumatuse rikkumist ja teabe loata avaldamist käsitlevatele Austraalia õigusaktidele on võimalik võtta halduslikke, tsiviil- ja kriminaalõiguslikke täitemeetmeid, sealhulgas iga andmesubjekti õigus kasutada halduslikke või kohtulikke õiguskaitsevahendeid. Näiteks Austraalia Ühenduse 1914. aasta karistusseadustik, Austraalia Ühenduse 1999. aasta avaliku teenistuse seadus, Austraalia Ühenduse 1985. aasta tolliameti seadus, Austraalia Ühenduse 1979. aasta Austraalia riikliku politsei seadus ja loendis täpsustatud asutuste sisesed distsiplinaareeskirjad näevad rikkumise korral ette karistused kuni vabadusekaotuseni.

Koostöö

27.

Politseikoostöö ja õigusalase koostöö tõhustamiseks soodustab toll broneeringuinfo analüüsist saadava teabe edastamist Austraalia pädevate valitsusasutuste poolt asjaomaste ELi liikmesriikide politseile ja õigusasutustele ning vajaduse korral Europolile ja Eurojustile, tingimusel et Austraalia valitsuse hinnangu põhjal kehtivad ELi jurisdiktsioonides piisavad andmekaitsemeetmed.

Lisa loend

Järgnev on loetletud tähestikulises järjekorras lisa punkti 2 kohaldamiseks:

1.

Austraalia kuritegevusevastane komisjon;

2.

Austraalia Riiklik Politsei;

3.

Austraalia Julgeolekualase Teabe Organisatsioon;

4.

Austraalia Ühenduse Prokuratuuri direktor;

5.

Immigratsiooni- ja Kodakondsusministeerium.


Top