Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0636

2008/636/EÜ: Komisjoni otsus, 22. juuli 2008 , milles esitatakse nende kolmandate riikide loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida sigade munarakke ja embrüoid (teatavaks tehtud numbri K(2008) 3671 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 206, 2.8.2008, p. 32–33 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 052 P. 40 - 41

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/636/oj

2.8.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/32


KOMISJONI OTSUS,

22. juuli 2008,

milles esitatakse nende kolmandate riikide loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida sigade munarakke ja embrüoid

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 3671 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/636/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ (milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse) (1) eriti selle sissejuhatavat osa, artikli 17 lõike 3 punkti a ja artiklit 28,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 92/65/EMÜ sätestatakse loomatervishoiu nõuded nende loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega kauplemisele ning ühendusse impordile, mille suhtes ei kohaldata kõnealuses ühenduse direktiivis viidatud erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid. Direktiiviga nähakse samuti ette, et tuleb koostada loetelu kolmandatest riikidest või nende piirkondadest, mis suudavad anda direktiivis nimetatutega samaväärseid tagatisi ja millest liikmesriigid võivad importida sigade spermat, munarakke ja embrüoid.

(2)

Komisjoni 31. jaanuari 1994. aasta otsuse 94/63/EÜ (milles esitatakse kolmandate riikide loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida lammaste, kitsede ja hobuslaste spermat, munarakke ja embrüoid ning sigade munarakke ja embrüoid) (2) lisa III osas on esitatud nende kolmandate riikide loetelu, kust liikmesriigid lubavad importida sigade munarakke ja embrüoid ning loetelu kolmandatest riikidest, kust on lubatud importida sigade spermat kooskõlas komisjoni 19. juuli 2002. aasta otsusega 2002/613/EÜ, milles sätestatakse kodusigade sperma importimise tingimused. (3)

(3)

Otsust 94/63/EÜ on mitu korda muudetud, et võtta arvesse teaduse ja tehnika uusi saavutusi. Otsust kohaldatakse praegu lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote suhtes ning sigade munarakkude ja embrüote suhtes.

(4)

Komisjonil on kavas sätestada eraldi õigusaktiga lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote kolmandatest riikidest importimise suhtes kohaldatavad loomatervishoiu nõuded, sh loetelu kolmandatest riikidest, millest liikmesriigid võivad lubada kõnealuseid tooteid importida.

(5)

Otsuses 2002/613/EÜ on esitatud loetelu kolmandatest riikidest, millest liikmesriigid võivad lubada sigade spermat importida. Loetelu koostamisel on lähtutud loomade tervishoiust kolmandates riikides, millest liikmesriigid võivad lubada importida elussigu. Kuna peamiste eksootiliste nakkushaiguste puhul puuduvad teaduslikud tõendid, et emaste või isaste doonorloomade tervislikust seisundist tulenevat ohtu saaks vähendada embrüote töötlemisega, on asjakohane ning ühenduse õigusaktide terviklikkuse ja sidususe huvides viidata käesolevas otsuses sellele loetelule, kui koostatakse loetelu kolmandatest riikidest, millest liikmesriigid võivad lubada sigade munarakkude ja embrüote importi.

(6)

Ühenduse õiguse selguse huvides tuleks otsus 94/63/EÜ kehtetuks tunnistada.

(7)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Liikmesriigid lubavad sigade munarakkude ja embrüote importi nendest kolmandatest riikidest, millest on vastavalt otsuse 2002/613/EÜ artiklile 1 lubatud importida sigade spermat.

Artikkel 2

Otsus 94/63/EÜ tunnistatakse kehtetuks.

Artikkel 3

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. septembrist 2008.

Artikkel 4

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 22. juuli 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/265/EÜ (ELT L 114, 1.5.2007, lk 17).

(2)  EÜT L 28, 2.2.1994, lk 47. Otsust on viimati muudetud otsusega 2004/211/EÜ (ELT L 73, 11.3.2004, lk 1).

(3)  EÜT L 196, 25.7.2002, lk 45. Otsust on viimati muudetud otsusega 2007/14/EÜ (ELT L 7, 12.1.2007, lk 28).


Top