Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0635

2008/635/EU: Komisjoni otsus, 22. juuli 2008 , lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote sisseveo kohta ühendusse kolmandate riikide, seemendusjaamade ja embrüokogumisrühmade loetelude ning sertifitseerimisega seotud nõuete osas (teatavaks tehtud numbri K(2008) 3625 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 206, 2.8.2008, p. 17–31 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 31/08/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/635/oj

2.8.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 206/17


KOMISJONI OTSUS,

22. juuli 2008,

lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote sisseveo kohta ühendusse kolmandate riikide, seemendusjaamade ja embrüokogumisrühmade loetelude ning sertifitseerimisega seotud nõuete osas

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 3625 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/635/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 13. juuli 1992. aasta direktiivi 92/65/EMÜ, milles sätestatakse loomatervishoiu nõuded ühendusesiseseks kauplemiseks loomade, sperma, munarakkude ja embrüotega, mille suhtes ei kohaldata direktiivi 90/425/EMÜ A (I) lisas osutatud ühenduse erieeskirjades sätestatud loomatervishoiu nõudeid, ning nende impordiks ühendusse, (1) eelkõige selle artikli 17 lõike 2 punkti b, artikli 17 lõiget 3, artikli 18 lõike 1 esimest taanet ning artikli 19 sissejuhatavat fraasi ja punkti b,

ning arvestades järgmist:

(1)

Direktiivis 92/65/EMÜ on sätestatud loomatervishoiu nõuded selliste loomade sperma, munarakkude ja embrüotega kauplemisele ning impordile ühendusse, kelle suhtes ei kohaldata sealsamas osutatud konkreetsete ühenduse õigusaktide loomatervishoiu nõudeid. Sama õigusaktiga nähakse ette koostada selliste kolmandate riikide ja nende riikide piirkondade loetelud, kes suudavad anda sealsamas II peatükis sätestatud tagatistega samaväärseid tagatisi ning kust liikmesriigid võiksid importida kitsede ja lammaste spermat, munarakke ja embrüoid.

(2)

Direktiiviga 92/65/EMÜ on ka ette nähtud koostada selliste kolmandate riikide seemendusjaamade ja embrüokeskuste loetelud, mille kohta kolmandad riigid saavad anda kõnealuse direktiivi artiklis 11 sätestatud tagatisi.

(3)

Seevastu lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote kogumisjaamade osas oleks kooskõla tagamiseks ühenduse õigusaktidega ja rahvusvahelist nomenklatuuri arvesse võttes kõnealusel juhul asjakohasem kasutada terminit „embrüokogumisrühmad”„kogumiskeskuste” asemel.

(4)

Direktiivis 92/65/EMÜ on sätestatud, et ühendusse importimiseks ette nähtud lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüotega tuleb anda kaasa veterinaarsertifikaat, mille näidis koostatakse kooskõlas kõnealuse direktiiviga.

(5)

Direktiivis 92/65/EMÜ sätestatakse, et lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote importimiseks ühendusse tuleb kehtestada konkreetsed loomatervishoiu nõuded või tagatised, mis on samaväärsed kõnealuse direktiivi nõuetega.

(6)

Komisjoni 31. jaanuari 1994. aasta otsuses 94/63/EÜ, milles esitatakse kolmandate riikide loetelu, millest liikmesriigid lubavad importida lammaste ja kitsede spermat, munarakke ja embrüoid ning sigade munarakke ja embrüoid, (2) on sätestatud, et liikmesriigid annavad lubasid lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote importimiseks kolmandatest riikidest, mis on loetletud nõukogu otsuse 79/542/EMÜ (3) lisas, kus on esitatud loetelu kolmandatest riikidest, kust on lubatud tuua sisse lambaid ja kitsi elusloomadena.

(7)

Otsus 94/63/EÜ on nüüdseks tunnistatud kehtetuks komisjoni otsusega 2008/636/EÜ. (4)

(8)

Seega tuleks nende kolmandate riikide loetelu, kust liikmesriigid peavad lubama importida lammaste ja kitsede spermat, munarakke ja embrüoid, esitada käesoleva otsusega.

(9)

Käesoleva otsusega tuleks ka esitada nende kolmandate riikide seemendusjaamade ja embrüokogumisrühmade loetelud, millest liikmesriikidel tuleb lubada importida lammaste ja kitsede spermat, munarakke ja embrüoid.

(10)

Direktiivi 92/65/EMÜ artikli 17 lõikega 3 nähakse ette menetlus, millega muudetakse nende seemendusjaamade ja embrüokogumisrühmade loetelusid, kust liikmesriigid peavad lubama importida lammaste ja kitsede spermat, munarakke ja embrüoid. Muudetud loetelud avaldatakse komisjoni veebilehel. (5)

(11)

Et tagada kooskõla ühenduse õigusaktidega, tuleks käesolevas otsuses sätestatud lammaste ja kitsede sperma importimiseks ette nähtud veterinaarsertifikaatide näidiste puhul võtta arvesse nõudeid, mis kehtivad ühendusesiseses kaubanduses tõuaretuseks kasutatavate lammaste ja kitsede kohta, ning erikorda nimetatud loomade uurimise kohta, mis on sätestatud nõukogu 28. jaanuari 1991. aasta direktiivis 91/68/EMÜ loomatervishoiu kohta ühendusesiseses lamba- ja kitsekaubanduses. (6)

(12)

Loomatervishoiunõuded tõuaretuseks ette nähtud lammaste ja kitsede importimisel ühendusse on sätestatud otsuses 79/542/EMÜ. Käesolevas otsuses sätestatud lammaste ja kitsede sperma importimiseks ette nähtud veterinaarsertifikaatide näidiste puhul tuleks võtta arvesse ka neid nõudeid.

(13)

Teatavad lammaste ja kitsede nakkushaigused levivad sperma kaudu. Seepärast tuleb kõnealuste haiguste kindlakstegemiseks teha loomadele enne spermakogumist ja selle ajal spermadoonorite liikumist kajastavate erikavade kohaselt teatavaid loomade tervislikku seisundit käsitlevaid uuringuid. Kõnealused uuringud ja erikavad peaksid vastama rahvusvahelistele standarditele ja selle tõttu peaksid olema ka nimetatud käesolevas otsuses sätestatud lammaste ja kitsede sperma importimiseks ette nähtud veterinaarsertifikaatide näidistes.

(14)

Arvesse tuleb võtta ka Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. mai 2001. aasta määruse (EÜ) nr 999/2001 (millega sätestatakse teatavate transmissiivsete spongioossete entsefalopaatiate vältimise, kontrolli ja likvideerimise eeskirjad) (7) ning komisjoni 31. märtsi 2006. aasta määruse (EÜ) nr 546/2006 (millega rakendatakse Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrust (EÜ) nr 999/2001 seoses skreipi kontrollimise programmide ja lisatagatistega, lubatakse erandeid otsuse 2003/100/EÜ teatavatest nõuetest ja tunnistatakse kehtetuks määrus (EÜ) nr 1874/2003) (8) sätteid.

(15)

Direktiivi 92/65/EMÜ D lisa III ja IV peatükis sätestatakse munarakkude ja embrüote kogumise, töötlemise, ladustamise ja vedamise sanitaartingimused ja emaste doonorloomade suhtes kohaldatavad tervishoiunõuded. Siiski on käesolevas otsuses vaja sätestada lisatagatised, eelkõige embrüokogumisrühmade veterinaarjärelevalve kohta.

(16)

Ühenduse õigusaktide selguse huvides on käesolevas otsuses asjakohane sätestada nende kolmandate riikide ja heakskiidetud seemendusjaamade loetelu, kust liikmesriigid peavad lubama importida ühendusse lammaste ja kitsede spermat, nende kolmandate riikide ja heakskiidetud embrüokogumisrühmade loetelu, kust liikmesriigid peavad lubama importida ühendusse kõnealuste loomaliikide munarakke ja embrüoid, ning kõnealuse impordiga seotud sertifitseerimisnõuded eesmärgiga kõik need nõuded ühte akti koguda.

(17)

Käesoleva otsuse kohaldamisel tuleb võtta arvesse teatavaid sertifitseerimisnõudeid, mis on sätestatud nõukogu ja komisjoni 4. aprilli 2002. aasta otsusega 2002/309/EÜ, Euratom (9) (teadus- ja tehnikakoostöö kokkuleppe osas), heaks kiidetud Euroopa Ühenduse ja Šveitsi Konföderatsiooni vahelise põllumajandustoodetega kauplemise kokkuleppe (10) 11. lisa 2. liite IX peatüki B osa punktis 7b. Šveitsist ühendusse toodavate lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüote saadetiste sertifikaatide puhul tuleks seetõttu kohaldada komisjoni 19. septembri 1995. aasta otsust 95/388/EÜ, milles määratakse kindlaks ühendusesisesel lammaste ja kitsede sperma, munarakkude ja embrüotega kauplemisel kasutatavate veterinaarsertifikaatide näidis, (11) ning kasutada kõnealuses otsuses sätestatud sertifikaate.

(18)

Käesoleva otsuse kohaldamisel tuleks võtta arvesse sertifitseerimise erinõudeid ja veterinaarsertifikaatide näidiseid, mida võidakse koostada vastavalt Euroopa Ühenduse ja Kanada valitsuse vahel sõlmitud kokkuleppele (mis käsitleb elusloomade ja loomsete toodetega kauplemisel inimeste ja loomade tervise kaitseks võetavaid sanitaarmeetmeid), (12) mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 1999/201/EÜ. (13)

(19)

Käesoleva otsuse kohaldamisel tuleks võtta arvesse sertifitseerimise erinõudeid ja veterinaarsertifikaatide näidiseid, mida võidakse koostada vastavalt Euroopa Ühenduse ja Uus-Meremaa valitsuse vahel sõlmitud kokkuleppele (mis käsitleb elusloomade ja loomsete toodetega kauplemisel inimeste ja loomade tervise kaitseks võetavaid sanitaarmeetmeid), (14) mis on heaks kiidetud nõukogu otsusega 97/132/EÜ. (15)

(20)

Käesoleva otsusega ette nähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Sperma importimine

Liikmesriigid lubavad importida lammaste ja kitsede spermat, mis on kogutud kolmandas riigis ja tunnustatud seemendusjaamas, mis on kantud I lisa loetelusse, ning mis vastab loomatervishoiu nõuetele, mis on sätestatud veterinaarsertifikaadi näidises II lisas.

Artikkel 2

Embrüote ja munarakkude importimine

Liikmesriigid lubavad importida lammaste ja kitsede munarakke ja embrüoid, mis on kogutud kolmandas riigis ja tunnustatud embrüokogumisrühma poolt, mis on kantud III lisa loetelusse, ning mis vastavad loomatervishoiu nõuetele, mis on sätestatud veterinaarsertifikaadi näidises IV lisas.

Artikkel 3

Kohaldatavus

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 1. septembrist 2008.

Artikkel 4

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 22. juuli 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 268, 14.9.1992, lk 54. Direktiivi on viimati muudetud komisjoni otsusega 2007/265/EÜ (ELT L 114, 1.5.2007, lk 17).

(2)  EÜT L 28, 2.2.1994, lk 47. Otsust on viimati muudetud otsusega 2004/211/EÜ (ELT L 73, 11.3.2004, lk 1).

(3)  EÜT L 146, 14.6.1979, lk 15. Otsust on viimati muudetud komisjoni otsusega 2008/61/EÜ (ELT L 15, 18.1.2008, lk 33).

(4)  Vt käesoleva Euroopa Liidu Teataja lk 32.

(5)  http://circa.europa.eu/irc/sanco/vets/info/data/semen/semen.html

(6)  EÜT L 46, 19.2.1991, lk 19. Direktiivi on viimati muudetud direktiiviga 2006/104/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 352).

(7)  EÜT L 147, 31.5.2001, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 571/2008 (ELT L 161, 20.6.2008, lk 4).

(8)  ELT L 94, 1.4.2006, lk 28.

(9)  EÜT L 114, 30.4.2002, lk 1.

(10)  EÜT L 114, 30.4.2002, lk 132.

(11)  EÜT L 234, 3.10.1995, lk 30. Otsust on muudetud otsusega 2005/43/EÜ (ELT L 20, 22.1.2005, lk 34).

(12)  EÜT L 71, 18.3.1999, lk 3.

(13)  EÜT L 71, 18.3.1999, lk 1.

(14)  EÜT L 57, 26.2.1997, lk 5.

(15)  EÜT L 57, 26.2.1997, lk 4. Otsust on muudetud otsusega 1999/837/EÜ (EÜT L 332, 23.12.1999, lk 1).


I LISA

Loetelu kolmandatest riikidest ja tunnustatud seemendusjaamadest, kust liikmesriigid lubavad importida lammaste ja kitsede spermat

ISO kood

Kolmanda riigi nimi

Seemendusjaama loa number

Seemendusjaama nimi

Seemendusjaama aadress

Tunnustamise kuupäev

Märkused

Territooriumi kirjeldus

(vajaduse korral)

Lisatagatised

AU

Austraalia

 

 

 

 

 

II lisas esitatud sertifikaadi punktides II.4.8 ja II.4.9 sätestatud lisatagatised, mis käsitlevad uuringuid, on kohustuslikud.

CA

Kanada

 

 

 

 

Otsuse 79/542/EMÜ (viimati muudetud kujul) I lisa 1. osas määratletud territoorium.

II lisas esitatud sertifikaadi punktis II.4.8 sätestatud lisatagatis, mis käsitleb uuringuid, on kohustuslik.

CH

Šveits

 

 

 

 

 

 

CL

Tšiili

 

 

 

 

 

 

GL

Gröönimaa

 

 

 

 

 

 

HR

Horvaatia

 

 

 

 

 

 

IS

Island

 

 

 

 

 

 

NZ

Uus-Meremaa

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

Ameerika Ühendriigid

 

 

 

 

 

II lisas esitatud sertifikaadi punktis II.4.8 sätestatud lisatagatis, mis käsitleb uuringuid, on kohustuslik.

a)

Veterinaarsertifikaadi koostab eksportiv riik II lisas esitatud näidise alusel. Veterinaarsertifikaadid sisaldavad näidisel olevas numbrilises järjekorras kinnitusi, mida nõutakse kõikide kolmandate riikide puhul, ja vajaduse korral lisatagatisi, mida nõutakse eksportiva kolmanda riigi puhul, nagu osutatud I lisas.

Kui sihtriigiks olev ELi liikmesriik seda nõuab, kantakse veterinaarsertifikaadi originaalvormi ka sertifitseerimise lisanõuded.

b)

Sertifikaadi originaal on ühel lehel, mis on kahepoolne, aga kui teksti on rohkem, on sertifikaat sellisel kujul, et kõik vajalikud lehed kuuluvad ühtsesse tervikusse, mis on jagamatu.

c)

See koostatakse vähemalt ühes selle ELi liikmesriigi ametlikus keeles, kus toimub piirikontroll, ning vähemalt ühes sihtkohaks oleva ELi liikmesriigi keeles. Kõnealused liikmesriigid võivad lubada oma riigikeele asemel muude ühenduse keelte kasutamist, millele vajaduse korral lisatakse ametlik tõlge.

d)

Kui saadetise osade identifitseerimise otstarbel (sertifikaadi näidise punkti I.28 loend) lisatakse sertifikaadile lisalehti, käsitatakse ka neid lehti sertifikaadi originaali osadena, kui sertifikaati väljastav ametlik veterinaararst annab igale lehele oma allkirja ja paneb pitseri.

e)

Kui sertifikaat koos punktis d osutatud lisalehtedega koosneb rohkem kui ühest lehest, märgitakse iga lehe alaossa leheküljenumber (leheküljenumber/lehekülgede koguarv) ja ülaossa sertifikaadi koodnumber, mille on määranud pädev asutus.

f)

Sertifikaadi originaali peab täitma ja allkirjastama ametlik veterinaararst viimasel tööpäeval enne partii laadimist ühendusse eksportimiseks. Nii toimides tagavad eksportiva riigi pädevad asutused, et järgitakse sertifikaadi väljaandmise põhimõtteid, mis vastavad nõukogu direktiivis 96/93/EÜ sätestatud põhimõtetele.

Allkirja värv peab erinema teksti värvist. Sama reegel kehtib ka pitserite kohta, mis ei ole reljeefpitserid või vesimärgid.

g)

Sertifikaadi originaal peab olema saadetisega kaasas kuni ELi piiripunkti jõudmiseni.

h)

Sertifikaat kehtib 10 päeva alates selle väljaandmise kuupäevast. Laevaga vedamise korral pikendatakse kehtivusaega laeval viibitud aja võrra.

i)

Spermat ja munarakke/embrüoid ei veeta koos ühes mahutis munarakkude/embrüote või spermaga, mille sihtkoht ei ole Euroopa Ühenduses või mis on madalama tervisestaatusega.

j)

Euroopa Ühendusse vedamise ajal peab mahuti jääma suletuks ja plomm avamata.

k)

Sertifikaadi viitenumbri lahtritesse I.2 ja II.a märkimiseks väljastab pädev asutus.


II LISA

Veterinaarsertifikaadi näidis lammaste ja kitsede sperma importimiseks

Image

Image

Image

Image


III LISA

Loetelu kolmandatest riikidest ja tunnustatud embrüokogumisrühmadest, kust liikmesriigid lubavad importida lammaste ja kitsede munarakke ja embrüoid

ISO kood

Kolmanda riigi nimi

Rühma loanumber

Rühma nimi

Rühma aadress

Rühma tunnustamise kuupäev

Märkused

Territooriumi kirjeldus

(vajaduse korral)

Lisatagatised

AU

Austraalia

 

 

 

 

 

IV lisas esitatud sertifikaadi punktides II.5.1 ja II.5.2 sätestatud lisatagatised, mis käsitlevad uuringuid, on kohustuslikud.

CA

Kanada

 

 

 

 

Otsuse 79/542/EMÜ I lisa 1. osas määratletud territoorium

IV lisas esitatud sertifikaadi punktis II.5.2 sätestatud lisatagatis, mis käsitleb uuringuid, on kohustuslik.

CH

Šveits

 

 

 

 

 

 

CL

Tšiili

 

 

 

 

 

 

GL

Gröönimaa

 

 

 

 

 

 

HR

Horvaatia

 

 

 

 

 

 

IS

Island

 

 

 

 

 

 

NZ

Uus-Meremaa

 

 

 

 

 

 

PM

Saint-Pierre ja Miquelon

 

 

 

 

 

 

US

Ameerika Ühendriigid

 

 

 

 

 

IV lisas esitatud sertifikaadi punktis II.5.2 sätestatud lisatagatis, mis käsitleb uuringuid, on kohustuslik.

a)

Veterinaarsertifikaadi koostab eksportiv riik IV lisas esitatud näidise alusel. Veterinaarsertifikaat sisaldab näidisel olevas numbrilises järjekorras kinnitusi, mida nõutakse kõikide kolmandate riikide puhul, ja vajaduse korral lisatagatisi, mida nõutakse eksportiva kolmanda riigi puhul, nagu osutatud III lisas.

Kui sihtriigiks olev ELi liikmesriik seda nõuab, kantakse veterinaarsertifikaadi originaalvormi ka lisanõuded.

b)

Sertifikaadi originaal on ühel lehel, mis on kahepoolne, aga kui teksti on rohkem, on sertifikaat sellisel kujul, et kõik vajalikud lehed kuuluvad ühtsesse tervikusse, mis on jagamatu.

c)

See koostatakse vähemalt ühes selle ELi liikmesriigi ametlikus keeles, kus toimub piirikontroll, ning vähemalt ühes sihtkohaks oleva ELi liikmesriigi keeles. Kõnealused liikmesriigid võivad lubada oma riigikeele asemel muude ühenduse keelte kasutamist, millele vajaduse korral lisatakse ametlik tõlge.

d)

Kui saadetise osade identifitseerimise otstarbel (sertifikaadi näidise punkti I.28 loend) lisatakse sertifikaadile lisalehti, käsitatakse ka neid lehti sertifikaadi originaali osadena, kui sertifikaati väljastav ametlik veterinaararst annab igale lehele oma allkirja ja paneb pitseri.

e)

Kui sertifikaat koos punktis d osutatud lisalehtedega koosneb rohkem kui ühest lehest, märgitakse iga lehe alaossa leheküljenumber (leheküljenumber/lehekülgede koguarv) ja ülaossa sertifikaadi koodnumber, mille on määranud pädev asutus.

f)

Sertifikaadi originaali peab täitma ja allkirjastama ametlik veterinaararst viimasel tööpäeval enne partii laadimist ühendusse eksportimiseks. Nii toimides tagavad eksportiva riigi pädevad asutused, et järgitakse sertifikaadi väljaandmise põhimõtteid, mis vastavad nõukogu direktiivis 96/93/EÜ sätestatud põhimõtetele.

Allkirja värv peab erinema teksti värvist. Sama reegel kehtib ka pitserite kohta, mis ei ole reljeefpitserid või vesimärgid.

g)

Sertifikaadi originaal peab olema saadetisega kaasas kuni ELi piiripunkti jõudmiseni.

h)

Sertifikaat kehtib 10 päeva alates selle väljaandmise kuupäevast. Laevaga vedamise korral pikendatakse kehtivusaega laeval viibitud aja võrra.

i)

Munarakke/embrüoid ja spermat ei veeta koos ühes mahutis munarakkude/embrüote või spermaga, mille sihtkoht ei ole Euroopa Ühenduses või mis on madalama tervisestaatusega.

j)

Euroopa Ühendusse vedamise ajal peab mahuti jääma suletuks ja plomm avamata.

k)

Sertifikaadi viitenumbri lahtritesse I.2 ja II.a märkimiseks väljastab pädev asutus.


IV LISA

Veterinaarsertifikaadi näidis lammaste ja kitsede munarakkude ja embrüote importimiseks

Image

Image

Image

Image


Top