Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0731

Komisjoni määrus (EÜ) nr 731/2008, 28. juuli 2008 , millega kehtestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1249/96 seoses kõrgekvaliteedilise pehme nisu importimisel nõutava lisatagatisega

OJ L 200, 29.7.2008, p. 10–11 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 12/03/2014

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/731/oj

29.7.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 200/10


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 731/2008,

28. juuli 2008,

millega kehtestatakse erand määrusest (EÜ) nr 1249/96 seoses kõrgekvaliteedilise pehme nisu importimisel nõutava lisatagatisega

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 22. oktoobri 2007. aasta määrust (EÜ) nr 1234/2007, millega kehtestatakse põllumajandusturgude ühine korraldus ning mis käsitleb teatavate põllumajandustoodete erisätteid (ühise turukorralduse ühtne määrus), (1) eriti selle artikli 143 punkti b koostoimes artikliga 4,

ning arvestades järgmist:

(1)

Komisjoni 28. juuni 1996. aasta määruse (EÜ) nr 1249/96 (nõukogu määruse (EMÜ) nr 1766/92 rakenduseeskirjade kohta teraviljasektori imporditollimaksude osas) (2) artikli 5 lõike 1 esimese lõigu punktiga b on kõrgekvaliteedilise pehme nisu importimisel ette nähtud eritagatis tagatistele, mis on ette nähtud komisjoni 28. juuli 2003. aasta määrusega (EÜ) nr 1342/2003, millega sätestatakse teravilja ja riisi impordi- ja ekspordilitsentside süsteemi kohaldamise üksikasjalikud erieeskirjad. (3) Kõnealune 95 euro suurune lisatagatis tonni kohta on põhjendatud erinevate kehtivate imporditollimaksudega pehme nisu eri kategooriate vahel, s.o kõrgekvaliteedilise pehme nisu või keskmise ja madala kvaliteediga pehme nisu vahel.

(2)

Nõukogu määrusega (EÜ) nr 608/2008 peatati teatavate teraviljade imporditollimaksud 2008/2009. turustusaastal, (4) mis lõpeb 30. juunil 2009, võimaldades neid uuesti enne kõnealust tähtpäeva kasutusele võtta, kui turutingimused seda nõuavad.

(3)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 608/2008 artikliga 2 alates 1. juulist 2008 välja antud impordisertifikaatide alusel toimuva impordi suhtes kohaldatavate imporditollimaksude ajutise peatamisega kaotati ajutiselt eriasjaolud, mis õigustasid eritagatiste süsteemi lisaks tagatistele, mis kaasnesid impordilitsentsiga. Võttes arvesse kõnealuseid uusi tingimusi, mida kohaldatakse pehme nisu impordi suhtes alates määruse (EÜ) nr 608/2008 jõustumisest, ei ole määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 5 lõike 1 teise lõiguga ette nähtud 95 euro suurune lisatagatis tonni kohta kuni imporditollimaksude taaskehtestamiseni enam põhjendatud.

(4)

Seepärast tuleks teha erand määrusest (EÜ) nr 1249/96 ning selleks, et ettevõtjad ei peaks esitama lisatagatist, peaks hakkama käesolevat määrust kohaldama samal kuupäeval, mis on kindlaks määratud tollimaksude peatamiseks, s.o 1. juulil 2008.

(5)

Käesoleva määrusega ette nähtud meetmed on kooskõlas põllumajandusturgude ühise korralduse komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Erandina määruse (EÜ) nr 1249/96 artikli 5 lõike 1 punktist b ei nõuta kõnealuses sättes osutatud lisatagatist määrusega (EÜ) nr 608/2008 kehtestatud pehme nisu imporditollimaksude peatamise ajal.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub järgmisel päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. juulist 2008.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 28. juuli 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Mariann FISCHER BOEL


(1)  ELT L 299, 16.11.2007, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 510/2008 (ELT L 149, 7.6.2008, lk 61).

(2)  EÜT L 161, 29.6.1996, lk 125. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 777/2004 (ELT L 123, 27.4.2004, lk 50).

(3)  ELT L 189, 29.7.2003, lk 12. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 514/2008 (ELT L 150, 10.6.2008, lk 7).

(4)  ELT L 166, 27.6.2008, lk 19.


Top