Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0378

Komisjoni määrus (EÜ) nr 378/2008, 25. aprill 2008 , milles käsitletakse riisi impordilitsentside väljaandmist määruse (EÜ) nr 327/98 alusel 2008. aasta aprilli alaperioodiks avatud tariifikvootide raames

OJ L 114, 26.4.2008, p. 85–86 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/12/2010

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/378/oj

26.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 114/85


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 378/2008,

25. aprill 2008,

milles käsitletakse riisi impordilitsentside väljaandmist määruse (EÜ) nr 327/98 alusel 2008. aasta aprilli alaperioodiks avatud tariifikvootide raames

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse nõukogu 29. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1785/2003 riisituru ühise korralduse kohta, (1)

võttes arvesse komisjoni 31. augusti 2006. aasta määrust (EÜ) nr 1301/2006, millega kehtestatakse ühised eeskirjad, et hallata põllumajandussaaduste ja -toodete imporditariifikvoote, mille suhtes kohaldatakse impordilitsentside süsteemi, (2) eriti selle artikli 7 lõiget 2,

võttes arvesse komisjoni 10. veebruari 1998. aasta määrust (EÜ) nr 327/98, millega avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid ja sätestatakse nende korraldus, (3) eriti selle artikli 5 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määrusega (EÜ) nr 327/98 avatakse teatavad riisi ja purustatud riisi impordi tariifikvoodid, mis jaotatakse päritoluriikide kaupa ja jagatakse mitmesse alaperioodi vastavalt kõnealuse määruse IX lisale ja komisjoni määrusele (EÜ) nr 60/2008, (4) millega avatakse Ameerika Ühendriikidest pärit kroovitud või poolkroovitud riisi imporditariifikvoodile eri alaperiood veebruariks 2008, ning sätestatakse nende korraldus.

(2)

Määruse (EÜ) nr 327/1998 artikli 1 lõike 1 punktis a sätestatud Taist, Austraaliast ning mujalt kui Taist, Austraaliast ja Ameerika Ühendriikidest pärit riisi kvootide teine alaperiood on aprill. Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktis a sätestatud Ameerika Ühendriikidest pärit riisi kvoodi kolmas alaperiood on aprill.

(3)

Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 8 punkti a kohaselt koostatud teatisest järeldub, et 2008. aasta aprilli esimesel kümnel tööpäeval vastavalt kõnealuse määruse artikli 4 lõikele 1 esitatud taotlused kvootidele järjekorranumbritega 09.4127 – 09.4130 hõlmavad saadaolevast kogusest suuremaid koguseid. Seega tuleks kindlaks määrata, kui palju impordilitsentse võib välja anda, määrates asjaomaste kvootide raames taotletud kogustele jaotuskoefitsiendi.

(4)

Eespool nimetatud teatisest järeldub lisaks, et 2008. aasta aprilli esimesel kümnel tööpäeval vastavalt määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 4 lõikele 1 esitatud taotlused kvootidele järjekorranumbritega 09.4128 – 09.4129 hõlmavad saadaolevast kogusest väiksemaid koguseid.

(5)

Seega tuleks vastavalt määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 5 lõikele 1 kindlaks määrata järgmisel kvoodi alaperioodil saadaolevad üldkogused,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

1.   Määruses (EÜ) nr 327/98 osutatud järjekorranumbritega 09.4127 – 09.4130 kvootide alla kuuluva riisi jaoks 2008. aasta aprilli kümnel esimesel tööpäeval esitatud impordilitsentsi taotluste alusel antakse litsentsid taotletud kogustele, mis on korrutatud käesoleva määruse lisas sätestatud jaotuskoefitsientidega.

2.   Määruses (EÜ) nr 327/98 osutatud järjekorranumbritega 09.4127 – 09.4128 – 09.4129 – 09.4130 kvootide järgmisel alaperioodil saadaolevad üldkogused on kindlaks määratud käesoleva määruse lisas.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub Euroopa Liidu Teatajas avaldamise päeval.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 25. aprill 2008

Komisjoni nimel

põllumajanduse ja maaelu arenduse peadirektor

Jean-Luc DEMARTY


(1)  ELT L 270, 21.10.2003, lk 96. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 797/2006 (ELT L 144, 31.5.2006, lk 1). Määrus (EÜ) nr 1785/2003 asendatakse alates 1. septembrist 2008 määrusega (EÜ) nr 1234/2007 (ELT L 299, 16.11.2007, lk 1).

(2)  ELT L 238, 1.9.2006, lk 13. Määrust on muudetud määrusega (EÜ) nr 289/2007 (ELT L 78, 17.3.2007, lk 17).

(3)  EÜT L 37, 11.2.1998, lk 5. Määrust on viimati muudetud määrusega (EÜ) nr 1538/2007 (ELT L 337, 21.12.2007, lk 49).

(4)  ELT L 22, 25.1.2008, lk 6.


LISA

Määruse (EÜ) nr 327/98 kohaselt 2008. aasta aprilli alaperioodil eraldatavad kogused ja järgmisel alaperioodil saadaolevad kogused

Määruse (EÜ) nr 327/98 artikli 1 lõike 1 punktis a sätestatud, CN-koodi 1006 30 alla kuuluva kroovitud või poolkroovitud riisi kvoot:

Päritolu

Jrk-nr

2008. aasta aprilli alaperioodi jaotuskoefitsient

2008. aasta juuli alaperioodil saadaolevad üldkogused

(kg)

Ameerika Ühendriigid

09.4127

90,214372 %

5 076 005

Tai

09.4128

 (2)

7 157 037

Austraalia

09.4129

 (2)

874 500

Teised riigid

09.4130

1,204963 %

0


(1)  Kõnealusele alaperioodile jaotuskoefitsienti ei määrata: komisjonile ei ole ühtegi litsentsitaotlust saadetud.

(2)  Taotlused hõlmavad saadaolevatest kogustest väiksemaid või nendega võrdseid taotlusi: kõik taotlused on seega vastuvõetavad.


Top