EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008D0289

2008/289/EÜ: Komisjoni otsus, 3. aprill 2008 , erakorraliste meetmete kohta seoses lubamatu geneetiliselt muundatud organismiga Bt 63 riisitoodetes (teatavaks tehtud numbri K(2008) 1208 all) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 96, 9.4.2008, p. 29–34 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)

No longer in force, Date of end of validity: 11/01/2012; kehtetuks tunnistatud 32011D0884

ELI: http://data.europa.eu/eli/dec/2008/289/oj

9.4.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 96/29


KOMISJONI OTSUS,

3. aprill 2008,

erakorraliste meetmete kohta seoses lubamatu geneetiliselt muundatud organismiga „Bt 63” riisitoodetes

(teatavaks tehtud numbri K(2008) 1208 all)

(EMPs kohaldatav tekst)

(2008/289/EÜ)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrust (EÜ) nr 178/2002, millega sätestatakse toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse toidu ohutusega seotud menetlused, (1) eriti selle artikli 53 lõiget 1,

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määruse (EÜ) nr 1829/2003 (geneetiliselt muundatud toidu ja sööda kohta) (2) artikli 4 lõikes 2 ja artikli 16 lõikes 2 on sätestatud, et geneetiliselt muundatud toitu ega sööta ei tohi viia ühenduse turule, kui selleks ei ole vastavalt nimetatud määrusele antud luba. Sama määruse artikli 4 lõikes 3 ja artikli 16 lõikes 3 on sätestatud, et geneetiliselt muundatud toidu ja sööda jaoks ei või anda luba, kui ei ole asjakohaselt ja piisavalt tõendatud, et kõnealune toit või sööt ei avalda kahjulikku mõju inimeste või loomade tervisele ega keskkonnale, ei eksita tarbijaid ega kasutajaid ja ei erine asendatavast toidust või söödast niisugusel määral, et selle tavapärane tarbimine võiks põhjustada inimestele või loomadele toitainevaegust.

(2)

2006. aasta septembris leiti Ühendkuningriigist, Prantsusmaalt ja Saksamaalt Hiinast pärinevaid riisitooteid, mis olid saastunud lubamatu geneetiliselt muundatud riisiga „Bt 63”, millest teatati toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi kaudu.

(3)

Kohe paluti Hiina pädevatel asutustel esitada üksikasjalikud andmed lubamatu geneetiliselt muundatud riisi „Bt 63” geneetilise ehituse kohta. Selgitust paluti ka Hiina turul saada oleva geneetiliselt muundatud riisi päritolu kohta ja selle kohta, kuidas kavatsevad Hiina pädevad asutused tagada eksporditavate toodete vastavuse ühenduse nõuetele. Selle vastusena kontrollisid Hiina asutused toidu- ja söödaalases kiirhoiatussüsteemis registreeritud juhtumeid ja peatasid asjaomaste ettevõtete ekspordi. Peale selle tegid nad otsuse kontrollida eksporditud riisi ja riisitooteid ning nõudsid eksportivatelt ettevõtetelt, et nad peaksid rangemat kontrolli hangitava toorme üle. Komisjonile esitati ülevaade olukorrast Hiina turul geneetiliselt muundatud riisi ja Bt-tüüpi geneetiliselt muundatud riisi osas, millega leidis kinnitust asjaolu, et geneetiliselt muundatud riis „Bt 63” on Hiina turul ilma loata.

(4)

Toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee koosolekutel 11. septembril ja 23. oktoobril teavitati liikmesriike kohe olukorrast. Ühtlasi tuletati liikmesriikidele ja ettevõtjatele kirjalikult meelde nende kohustusi lubamatu geneetiliselt muundatud organismi Euroopa Liidu turule toomise ära hoidmiseks.

(5)

Pärast mitmeid lubamatu geneetiliselt muundatud riisi „Bt 63” leide teatati sellest toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi kaudu septembrist kuni oktoobrini 2006; kiirhoiatuste voog katkes, mis kinnitab eeldust, et Hiina asutuste võetud meetmed olid tõhusad.

(6)

2007. aasta veebruaris teatati toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi kaudu uuest lubamatu geneetiliselt muundatud riisi „Bt 63” leiust. Uus hoiatus tehti söödana kasutatava riisivalgukontsentraadi saadetise kohta, mis saabus Hollandist Kreekasse. Kõnealune saadetis oli Hiinast välja saadetud 20. detsembril 2006. aastal, seega pärast seda, kui Hiina asutused olid sisse seadnud kontrollimeetmed. Pärast komisjonilt tulnud uut hoiatusteadet ja lisatagatiste nõuet otsustasid Hiina asutused tihendada riisitoodetest proovide võtmist ja nende analüüsimist ning nõudsid, et riisitoodetega oleks kaasas Hiina ametlik kontrolli- ja karantiinitõend. Toiduahela ja loomatervishoiu alalist komiteed teavitati 2. märtsil 2007.

(7)

Vaatamata meetmetele, millest Hiina asutused teatasid, tuli hiljem veel mitmeid hoiatusteateid lubamatu geneetiliselt muundatud riisi „Bt 63” leidude kohta.

(8)

Hoolimata komisjoni korduvatest pöördumistest ei suutnud Hiina asutused edastada komisjoni Teadusuuringute Ühiskeskusele ei kontrollproove ega määramismeetodi protokolli, mis oleks kvalitatiivselt ja kvantitatiivselt piisav selleks, et Teadusuuringute Ühiskeskus saaks kinnitada Hiina asutuste kasutatud määramismeetodit.

(9)

Arvestades seda, et Hiina pädevad asutused ei ole suutnud anda piisavaid tagatisi, et Hiinast eksporditud riisitoodetes ei oleks lubamatut geneetiliselt muundatud riisi „Bt 63”, tuleb piiramata liikmesriikide kontrollimiskohustust kujundada ühtne ja järjekindel lähenemisviis, et kiiresti ja tõhusalt toimida ning ära hoida erinevused eri liikmesriikide toimimises olukorra lahendamisel.

(10)

Määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 53 on sätestatud võimalus asjakohaste erakorraliste ühenduse meetmete võtmiseks kolmandast riigist imporditud toidu või sööda suhtes, et kaitsta inimeste ja loomade tervist ja keskkonda, kui asjaomaste liikmesriikide võetavate meetmetega ei ole riski võimalik rahuldavalt ohjata.

(11)

Võttes arvesse seda, et geneetiliselt muundatud riisile „Bt 63” ei ole ühenduse õigusaktide kohaselt luba antud, ning arvestades eeldatavat ohtu toodete puhul, millele ei ole antud luba vastavalt määrusele (EÜ) nr 1829/2003, millega arvestatakse ka määruse (EÜ) nr 178/2002 artiklis 7 sätestatud ettevaatuspõhimõtet, tuleb võtta erakorralisi meetmeid, et vältida saastunud toodete turuleviimist ühenduses.

(12)

Vastavalt määruses (EÜ) nr 178/2002 sätestatud üldnõuetele on toidu- ja söödakäitlejatel juriidiline esmavastutus tagada nende käideldava toidu ja sööda vastavus toidualaste õigusnormide nõuetele ning kontrollida nende nõuete täitmist. Seepärast on toidu ja sööda esmase turuleviimise eest vastutaval ettevõtjal kohustus tõendada, et need ei sisalda saastunud tooteid. Selleks tuleks käesolevas otsuses sätestatud meetmetega ette näha, et teatavate Hiinast pärinevate toodete saadetisi võib turule viia ainult juhul, kui esitatakse analüüsiaruanne, mis näitab, et tooted ei ole saastunud geneetiliselt muundatud riisiga „Bt 63”. Heakskiidetud laborid peaksid esitama rahvusvaheliselt tunnustatud standarditele vastava analüüsiaruande. On asjakohane nõuda, et heakskiidetud laboratooriumi analüüsiaruandel peab olema asjaomase pädeva asutuse kinnitus.

(13)

Kuna puudub kinnitatud määramismeetod ja ei ole kvaliteedilt ja kvantiteedilt vastavaid kontrollproove, peab kontrolli hõlbustamiseks analüüsiaruande koostama D. Mäde jt välja töötatud konstruktipõhisel meetodil (2006). (3) Teadusuuringute Ühiskeskuse juures asuva geneetiliselt muundatud toidu ja sööda referentlabori hinnangul on see praegu kõige sobivam meetod.

(14)

Et takistada lubamatu geneetiliselt muundatud riisiga „Bt 63” saastunud toodete sattumist turule, tuleb proovivõtul ja määramisel võtta arvesse komisjoni 4. oktoobri 2004. aasta soovitust 2004/787/EÜ, mis käsitleb tehnilisi suuniseid toodetena või toodete koostises esinevate geneetiliselt muundatud organismide ja geneetiliselt muundatud organismidest toodetud materjalide proovide võtmise ja tuvastamise kohta seoses määrusega (EÜ) nr 1830/2003. (4)

(15)

Käesolevas otsuses sätestatud meetmed peavad olema proportsionaalsed ega tohi takistada kaubandust rohkem kui on vaja, mistõttu need peavad hõlmama ainult Hiinast pärit või Hiinast ühendusse saadetud tooteid, mis võivad tõenäoliselt olla saastunud lubamatu geneetiliselt muundatud riisiga „Bt 63”. Kuna lubamatu geneetiliselt muundatud riisiga „Bt 63” võib olla saastunud mitmesuguseid tooteid, on mõistlik koostada meetmete võtmiseks loetelu toodetest, milles võib olla riisi, mis võivad olla riisist või mida toodetakse riisist. Mõned kindlaks tehtud tooted võivad sisaldada või ka mitte sisaldada riisi, koosneda riisist või olla riisist valmistatud. Seetõttu oleks mõistlik lasta ettevõtjatel koostada lihtne tõend, kui tootes ei ole riisi, toode ei ole riisist või toodetud riisist, et vältida kohustuslikke analüüse ja sertifitseerimist.

(16)

Kuue kuu jooksul tuleb olukord seoses võimaliku saastamisega lubamatu geneetiliselt muundatud riisiga „Bt 63” üle vaadata, et hinnata, kas käesolevas otsuses sätestatud meetmed on veel vajalikud.

(17)

On asjakohane näha ette mõistlik ajavahemik käesoleva otsuse jõustumise ja kohaldamise vahel, et liikmesriigid saaksid teha otsuse kohaldamiseks vajalikke korraldusi.

(18)

Käesoleva otsusega ettenähtud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA OTSUSE:

Artikkel 1

Kohaldamisala

Käesolevat otsust kohaldatakse lisas loetletud Hiinast pärineva või sealt saadetud toidu ja sööda suhtes.

Artikkel 2

Esmase turuleviimise tingimused

1.   Liikmesriigid lubavad artiklis 1 nimetatud toodete esmast turuleviimist ainult juhul, kui saadetisega kaasasoleva analüüsiaruande originaaleksemplaris, mis on koostatud ametlikus või akrediteeritud laboratooriumis kasutades D. Mäde jt välja töötatud konstruktipõhist meetodit geneetiliselt muundatud riisi „Bt 63” avastamiseks, on näidatud, et toode ei sisalda, toode ei koosne ega ole valmistatud geneetiliselt muundatud riisist „Bt 63”. Kui analüüsiaruande on välja andnud Hiina akrediteeritud laboratoorium, tuleb analüüsiaruanne kinnitada pädevas asutuses. (5)

2.   Kui artiklis 1 osutatud saadetis on jagatud osadeks, peab osadeks jagatud saadetise iga osaga olema kaasas analüüsiaruande koopia. Kui lõikes 1 osutatud analüüsiaruanne puudub, peab ühenduses asuv ettevõtja, kes vastutab toote esmase turuleviimise eest, laskma teha analüüsi artiklis 1 osutatud toodetest, tõendamaks, et need ei sisalda geneetiliselt muundatud riisi „Bt 63”. Kuni analüüsiaruande valmimiseni ei viida tooteid ühenduse turule.

3.   Kui lisas nimetatud toode ei sisalda, ei koosne ega ole toodetud riisist, võib analüüsiaruande algise asendada saadetise eest vastutava ettevõtja avaldusega, (6) et toiduaine ei sisalda, ei koosne ega ole valmistatud riisist.

Artikkel 3

Kontrollimeetmed

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, et tagada kooskõla käesoleva otsuse nõuetega, sealhulgas pistelised proovid ja artiklis 2 nimetatud meetodi kohased analüüsid juba turul olevatest või importimiseks esitatud toodetest, mida on nimetatud artiklis 1. Nad teatavad komisjonile positiivsetest (ebasoodsatest) tulemustest toidu- ja söödaalase kiirhoiatussüsteemi kaudu. Negatiivsetest (soodsatest) tulemustest teatatakse komisjonile iga kolme kuu tagant.

Artikkel 4

Saastunud saadetised

Liikmesriigid võtavad vajalikud meetmed, tagamaks, et artiklis 1 osutatud tooteid ei viida turule, kui need sisaldavad, koosnevad või on valmistatud geneetiliselt muundatud riisist „Bt 63”.

Artikkel 5

Kulude korvamine

Liikmesriigid tagavad, et artiklite 2 ja 4 rakendamisega seotud kulud kannavad toodete esmase turuleviimise eest vastutavad ettevõtjad.

Artikkel 6

Meetmete uus hindamine

Olukorda hinnatakse uuesti hiljemalt 15. oktoobril 2008. aastal.

Artikkel 7

Kohaldatavus

Käesolevat otsust kohaldatakse alates 15. aprillist 2008. aastal.

Artikkel 8

Adressaadid

Käesolev otsus on adresseeritud liikmesriikidele.

Brüssel, 3. aprill 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Androulla VASSILIOU


(1)  EÜT L 31, 1.2.2002, lk 1. Määrust on viimati muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 202/2008 (ELT L 60, 5.3.2008, lk 17).

(2)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 1. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 1981/2006 (ELT L 368, 23.12.2006, lk 99).

(3)  European Food Research and Technology, 224:271-278 (2006).

(4)  ELT L 348, 24.11.2004, lk 18.

(5)  Analüüsiaruanne koostatakse keeles, mida valdab seda väljastav ametnik, kes peab täielikult mõistma iga enda allkirjastatud analüüsiaruande sisu, ning mida valdab selle riigi kontrolliv ametnik, kuhu kaup imporditakse.

(6)  Avaldus koostatakse keeles, mida valdab seda väljastav ettevõtja, kes peab täielikult mõistma enda allkirjastatud avalduse sisu, ning mida valdab selle riigi kontrolliv ametnik, kuhu kaup imporditakse.


LISA

Toode

CN-kood

Koorimata riis

1006 10

Kooritud (pruun) riis

1006 20

Poolkroovitud või kroovitud riis, poleeritud või poleerimata, glaseeritud või glaseerimata

1006 30

Purustatud riis

1006 40 00

Riisijahu

1102 90 50

Riisitangud ja -lihtjahu

1103 19 50

Riisigraanulid

1103 20 50

Helvestatud riis

1104 19 91

Valtsitud või helvestatud viljaterad (v.a kaera-, nisu-, rukki-, maisi- ja odraterad ning helvestatud riis)

1104 19 99

Riisitärklis

1108 19 10

Jaemüügiks pakendatud imikutoidud

1901 10 00

Keetmata pastatooted, täidiseta või muul viisil toiduks valmistamata, muna sisaldavad

1902 11 00

Keetmata pastatooted, täidiseta või muul viisil toiduks valmistamata, muna mittesisaldavad

1902 19

Täidisega pastatooted, kuumtöödeldud või muul viisil toiduks valmistatud või mitte

1902 20

Muud pastatooted (muud kui kuumtöötlemata pasta, täidiseta või muul viisil toiduks valmistamata või muud kui täidisega pasta, kuumtöödeldud või muul viisil toiduks valmistatud või mitte)

1902 30

Teraviljade või teraviljasaaduste paisutamisel või röstimisel saadud toidukaubad, valmistatud riisist

1904 10 30

Müsli-tüüpi tooted röstimata teraviljahelvestest

1904 20 10

Röstimata teraviljahelvestest või nende segudest ja röstitud teraviljahelvestest või paisteradest toidukaubad, valmistatud riisist (v.a müsli-tüüpi tooted röstimata teraviljahelvestest)

1904 20 95

Riis, eelkeedetud või muul viisil toiduks valmistatud, mujal nimetamata (v.a tangud, jahu, paisutamisel või röstimisel saadud toidukaubad või toidukaubad röstimata teraviljahelvestest või röstimata ja röstitud teraviljahelveste või paisutatud teraviljade segust)

1904 90 10

Riispaber

ex 1905 90 20

Kliid, pebred jm tuulamis-, jahvatus- vm töötlusjäägid, riisist tärklisesisaldusega kuni 35 % massist, granuleerimata või granuleeritud

2302 40 02

Kliid, pebred jm tuulamis-, jahvatus- vm töötlusjäägid, riisist, mille tärklisesisaldus ei ole kuni 35 % massist, granuleerimata või granuleeritud

2302 40 08

Peptoonid ja nende derivaadid; mujal nimetamata valgud ja nende derivaadid; kroomitud või kroomimata naha pulber

3504 00 00


Top