Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0163

Komisjoni määrus (EÜ) nr 163/2008, 22. veebruar 2008 , lantaankarbonaatoktahüdraadi preparaadi (Lantharenol) lubamise kohta söödalisandina (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 50, 23.2.2008, p. 3–5 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 03 Volume 034 P. 146 - 148

No longer in force, Date of end of validity: 24/06/2019; kehtetuks tunnistatud 32019R0913

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/163/oj

23.2.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 50/3


KOMISJONI MÄÄRUS (EÜ) nr 163/2008,

22. veebruar 2008,

lantaankarbonaatoktahüdraadi preparaadi (Lantharenol) lubamise kohta söödalisandina

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA ÜHENDUSTE KOMISJON,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut,

võttes arvesse Euroopa Parlamendi ja nõukogu 22. septembri 2003. aasta määrust (EÜ) nr 1831/2003 loomasöötades kasutatavate söödalisandite kohta, (1) eriti selle artikli 9 lõiget 2,

ning arvestades järgmist:

(1)

Määruses (EÜ) nr 1831/2003 on sätestatud loomasöötades kasutatavate söödalisandite lubamise kord ning selliste lubade andmise põhjused ja menetlused.

(2)

Kooskõlas määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikliga 7 on esitatud taotlus kõnealuse määruse lisas kirjeldatud preparaadi lubamiseks. Taotlusele on lisatud määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 7 lõikes 3 nõutud andmed ja dokumendid.

(3)

Taotlus käsitleb lantaankarbonaatoktahüdraadi preparaadi (Lantharenol) lubamist kasside söödalisandina ning selle klassifitseerimist söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid”.

(4)

Euroopa Toiduohutusamet (edaspidi „toiduohutusamet”) jõudis oma 18. septembri 2007. aasta arvamuses järeldusele, et lantaankarbonaatoktahüdraadi preparaat (Lantharenol) ei ole kahjulik loomade tervisele ega keskkonnale ning juhuslik kokkupuude preparaadiga ei põhjusta probleeme inimese tervisele. (2) Amet leidis ka, et preparaat ei tekita ka muid, määruse (EÜ) nr 1831/2003 artikli 5 lõike 2 kohaseid ohte, mis välistaksid preparaadi lubamise. On tõestatud, et Lantharenoli kasutamisel väheneb fosfori eritumine uriini kaudu. Toiduohutusameti arvamuses ei soovitata asjakohaseid meetmeid kasutajate ohutuseks. Toiduohutusamet leiab, et pikemaajalise kasutamise kahjuliku mõju väljaselgitamiseks kasside puhul on vaja erinõudeid turustusjärgse järelevalve kohta. Nimetatud arvamusega kinnitatakse ka määrusega (EÜ) nr 1831/2003 asutatud ühenduse tugilabori aruanne söödalisandi analüüsimeetodi kohta söödas.

(5)

Kõnealuse preparaadi hindamine näitab, et määruse (EÜ) nr 1831/2003 artiklis 5 sätestatud loa andmise tingimused on täidetud. Seepärast tuleks anda luba kõnealuse preparaadi kasutamiseks käesoleva määruse lisas esitatud tingimustel.

(6)

Käesolevas määruses sätestatud meetmed on kooskõlas toiduahela ja loomatervishoiu alalise komitee arvamusega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Lisas nimetatud preparaati, mis kuulub söödalisandite kategooriasse „zootehnilised lisandid” ja funktsionaalrühma „muud zootehnilised lisandid”, lubatakse kasutada söödalisandina loomasöötades kõnealuses lisas esitatud tingimustel.

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Brüssel, 22. veebruar 2008

Komisjoni nimel

komisjoni liige

Markos KYPRIANOU


(1)  ELT L 268, 18.10.2003, lk 29. Määrust on muudetud komisjoni määrusega (EÜ) nr 378/2005 (ELT L 59, 5.3.2005, lk 8).

(2)  Opinion of the Scientific Panel on Additives and Products or Substances used in Animal Feed (FEEDAP) on safety and efficacy of Lantharenol (Lanthanum carbonate octahydrate) as a feed additive for cats according to Regulation (EC) No 1831/2003, summary. Vastu võetud 18. septembri 2007. The EFSA Journal (2007), 542, 1-15.


LISA

Lisandi identifitseerimisnumber

Loa omanik

Lisand

(kauba nimi)

Koostis, keemiline valem, kirjeldus, analüüsimeetod

Loomaliik või -kategooria

Vanuse ülempiir

Miinimumsisaldus

Maksimumsisaldus

Muud sätted

Loa kehtivusaja lõpp

mg/kg täissöödas, mille niiskusesisaldus on 12 %

Zootehniliste lisandite kategooria. Funktsionaalrühm: muud zootehnilised lisandid (vähendavad fosfori eritumist uriini kaudu).

4d1

Bayer

HealthCare AG

Lantaankarbonaatoktahüdraat

(Lantharenol)

 

Söödalisandi koostis:

Lantaankarbonaatoktahüdraadi preparaat

Toimeainena vähemalt 85 % lantaankarbonaatoktahüdraati

 

Toimeaine iseloomustus:

Lantaankarbonaatoktahüdraat (Lantharenol)

La2 (CO3)3 · 8H2O

CASi number 6487-39-4

 

Analüüsimeetod: (1)

induktiivselt sidestatud plasma aatomiemissioonspektromeetria (ICP-OES)

Kassid

1 500

7 500

Nõutav on turustusjärgse järelevalve kava kroonilise kahjuliku mõju väljaselgitamiseks.

Lisandi kasutamisjuhises peab olema märgitud:

täiskasvanud kassidele;

soovitatud kogus märgsöödale lisamisel on 20–25 % kuivaine puhul: 340–2 100 mg/kg;

vältida samaaegset kõrge fosforisisaldusega söötade tarvitamist.

6. märts 2018


(1)  Analüüsimeetodite üksikasjad on kättesaadavad ühenduse tugilabori veebilehel: www.irmm.jrc.be/crl-feed-additives


Top