Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008R0107

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 107/2008, 15. jaanuar 2008 , millega muudetakse seoses komisjoni rakendusvolitustega määrust (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta

OJ L 39, 13.2.2008, p. 8–10 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, GA, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 15 Volume 007 P. 188 - 190

In force

ELI: http://data.europa.eu/eli/reg/2008/107/oj

13.2.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 39/8


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU MÄÄRUS (EÜ) nr 107/2008,

15. jaanuar 2008,

millega muudetakse seoses komisjoni rakendusvolitustega määrust (EÜ) nr 1924/2006 toidu kohta esitatavate toitumis- ja tervisealaste väidete kohta

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust (1),

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrusega (EÜ) nr 1924/2006 (3) sätestatakse, et kõnealuse määruse kohaste rakendusmeetmete võtmisel tuleb kohaldada regulatiivmenetlust, mis on sätestatud nõukogu 28. juuni 1999. aasta otsusega 1999/468/EÜ, millega kehtestatakse komisjoni rakendusvolituste kasutamise menetlused (4).

(2)

Otsust 1999/468/EÜ on muudetud otsusega 2006/512/EÜ, millega kehtestati, et kontrolliga regulatiivmenetlust kasutatakse üldmeetmete puhul, mille eesmärk on asutamislepingu artikliga 251 sätestatud korras vastuvõetud aktide vähem oluliste sätete muutmine, sealhulgas mõningaid selliseid sätteid välja jättes või uusi vähem olulisi sätteid lisades.

(3)

Komisjonile tuleks anda volitus vastu võtta teatud toitude märgistamist, esitlemist ja reklaamimist puudutavaid ühenduse meetmeid; sätestada erandeid määruse (EÜ) nr 1924/2006 teatavatest sätetest; koostada ja ajakohastada toitainelisi põhijooni ning tingimusi ja erandeid, millisel juhul neid võib kasutada; koostada ja/või muuta toitumis- ja tervisealaste väidete loetelusid; ning muuta toitude loetelu, mille kohta väidete esitamist piiratakse või keelatakse. Kuna need on üldmeetmed ja nende eesmärk on muuta nimetatud määruse vähem olulisi sätteid, sealhulgas uusi vähem olulisi sätteid lisades, tuleb need vastu võtta vastavalt otsuse 1999/468/EÜ artiklis 5a sätestatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

(4)

Kui kohaldatakse andmekaitsesätteid, ei tohiks ühele toidukäitlejale piiratud kasutuseks antud luba takistada teistel taotlejatel sama väite kasutamiseks luba taotleda.

(5)

Seetõttu tuleks määrust (EÜ) nr 1924/2006 vastavalt muuta,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA MÄÄRUSE:

Artikkel 1

Määrust (EÜ) nr 1924/2006 muudetakse järgmiselt.

1.

Artiklit 1 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 2 teine lõik asendatakse järgmisega:

„Lõpptarbijale või toitlustusettevõtjatele pakkimata kujul müüdava toidu (sealhulgas värsked tooted, näiteks puu- ja köögivili või leib) ning müügikohas ostja palvel pakitava või koheseks realiseerimiseks valmis pakitud toidu suhtes ei kohaldata artiklit 7 ning artikli 10 lõike 2 punkte a ja b. Liikmesriikide sätteid võib kohaldada kuni ühenduse meetmete, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, sealhulgas seda täiendades, vastuvõtmiseni vastavalt artikli 25 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”;

b)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Üldnimetuste puhul, millega on tavapäraselt tähistatud mingi toidu- või joogigrupi selline iseärasus, mis võib jätta mulje mõju avaldamisest inimese tervisele, võib asjaomaste toidukäitlejate avalduse põhjal ja vastavalt artikli 25 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele lubada teha lõikes 3 sätestatud nõuetest erandeid, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda. Avaldus saadetakse liikmesriigi pädevale asutusele, kes edastab selle koheselt komisjonile. Komisjon võtab vastu ja avaldab toidukäitlejate vastavate avalduste esitamise eeskirja, et tagada avalduste läbipaistev käitlemine mõistliku tähtaja jooksul.”

2.

Artikli 3 teise lõigu punkt d asendatakse järgmisega:

„d)

väita, viidata või anda mõista, et tasakaalustatud ja mitmekesine toit ei suuda tavaliselt pakkuda piisavas koguses toitaineid. Võttes arvesse liikmesriikides esinevaid eritingimusi, võib toitainete osas, mida tasakaalustatud ja mitmekesine toit ei suuda pakkuda piisavas koguses, võtta vastu erandeid, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, seda täiendades, sealhulgas nimetatud erandite kohaldamise tingimusi, vastavalt artikli 25 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele;”.

3.

Artiklit 4 muudetakse järgmiselt:

a)

lõiget 1 muudetakse järgmiselt:

i)

esimene lõik asendatakse järgmisega:

„1.   19. jaanuariks 2009 kehtestab komisjon täpsed toitainelised põhijooned, sealhulgas erandid, millele toit või teatavad toidugrupid peavad vastama, et kanda toitumis- või tervisealaseid väiteid, ning tingimused toitumis- või tervisealaste väidete kasutamiseks toidu või toidugruppide kohta, võttes arvesse toitainelisi põhijooni. Meetmed, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu vastavalt artikli 25 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”;

ii)

kuues lõik asendatakse järgmisega:

„Toitainelisi põhijooni ja nende kasutamise tingimusi, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, ajakohastatakse vastavalt artikli 25 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele ja pärast konsulteerimist huvitatud osapooltega, eriti toidukäitlejate ja tarbijarühmadega, et võtta arvesse asjaomaseid teaduslikke arenguid.”;

b)

lõige 5 asendatakse järgmisega:

„5.   Meetmed, mis määratlevad muud kui lõikes 3 osutatud toidud või toidugrupid, mille puhul tuleb toitumis- või tervisealaste väidete kasutamist piirata või keelata, ning mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, võib vastu võtta vastavalt artikli 25 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele ning võttes arvesse teaduslikke tõendeid.”

4.

Artikli 8 lõige 2 asendatakse järgmisega:

„2.   Lisa muudatused võetakse vastu vastavalt artikli 25 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele ja vajadusel pärast konsulteerimist ametiga. Kui see on asjakohane, kaasab komisjon huvitatud isikud, eriti toidukäitlejad ja tarbijarühmad, et hinnata kõnesolevate väidete tähelepanemist ja nendest arusaamist.”

5.

Artiklit 13 muudetakse järgmiselt:

a)

lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Pärast ametiga konsulteerimist võtab komisjon vastavalt artikli 25 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele hiljemalt 31. jaanuariks 2010 vastu lõikes 1 osutatud väidetest koosneva ühenduse nimekirja, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, ning kõik vajalikud tingimused nende väidete kasutamiseks.”;

b)

lõige 4 asendatakse järgmisega:

„4.   Lõikes 3 osutatud nimekirja tehtavad mis tahes muudatused, mis põhinevad üldtunnustatud teaduslikel tõenditel ning mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, võetakse vastu pärast ametiga konsulteerimist vastavalt artikli 25 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele komisjoni enda algatusel või liikmesriigi taotlusel.”

6.

Artikli 17 lõige 3 asendatakse järgmisega:

„3.   Lõplik otsus, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, tehakse taotluse kohta vastavalt artikli 25 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Kui taotleja esitab nõude konfidentsiaalsete andmete kaitse kohta, teeb komisjon ettepaneku piirata väite kasutamist taotleja kasuks:

a)

otsus väite lubamise kohta tehakse vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele. Juhul kui luba antakse, kaotab see kehtivuse viie aasta pärast;

b)

kui väide vastab endiselt käesoleva määrusega sätestatud tingimustele, esitab komisjon enne viieaastase perioodi möödumist meetmete eelnõu väite lubamiseks ilma kasutuspiiranguta. Sellise eelnõu eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, ning selle kohta tehakse otsus vastavalt artikli 25 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

7.

Artikli 18 lõike 4 teine lõik asendatakse järgmisega:

„5.   Kui amet annab negatiivse arvamuse väite lõikes 4 osutatud nimekirja lisamise kohta, tehakse taotluse kohta otsus, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, vastavalt artikli 25 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.

Kui taotleja esitab nõude konfidentsiaalsete andmete kaitse kohta, teeb komisjon ettepaneku piirata väite kasutamist taotleja kasuks:

a)

otsus väite lubamise kohta tehakse vastavalt artikli 25 lõikes 2 osutatud regulatiivmenetlusele. Juhul kui luba antakse, kaotab see kehtivuse viie aasta pärast;

b)

kui väide vastab endiselt käesoleva määrusega sätestatud tingimustele, esitab komisjon enne viieaastase perioodi möödumist meetmete eelnõu väite lubamiseks ilma kasutuspiiranguta. Sellise eelnõu eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda, ning selle kohta tehakse otsus vastavalt artikli 25 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele.”

8.

Artikli 20 lõike 2 teise lõigu punktid 2 ja 3 asendatakse järgmisega:

„2)

asjaolu, et komisjon andis tervisealase väite jaoks loa konfidentsiaalsete andmete põhjal ja piiratud kasutusega;

3)

artikli 17 lõike 3 teises lõigus ja artikli 18 lõike 5 teises lõigus osutatud juhtudel asjaolu, et tervisealasele väitele antakse piiratud kehtivusajaga luba.”

9.

Artikkel 25 asendatakse järgmisega:

„Artikkel 25

Komiteemenetlus

1.   Komisjoni abistab komitee.

2.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikleid 5 ja 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.

Tähtajaks otsuse 1999/468/EÜ artikli 5 lõike 6 tähenduses kehtestatakse kolm kuud.

3.   Käesolevale lõikele viitamisel kohaldatakse otsuse 1999/468/EÜ artikli 5a lõikeid 1 kuni 4 ja artiklit 7, võttes arvesse selle otsuse artikli 8 sätteid.”

10.

Artiklit 28 muudetakse järgmiselt:

a)

lõike 4 esimese lõigu punkt b asendatakse järgmisega:

„b)

komisjon võtab vastavalt artikli 25 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele vastu otsuse kõnealuste väidete kasutamise kohta. Selliste otsuste eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid.”;

b)

lõike 6 punkti a alapunkt ii asendatakse järgmisega:

„ii)

pärast ametiga konsulteerimist võtab komisjon kõnealusel viisil lubatud tervisealaste väidete kohta vastavalt artikli 25 lõikes 3 osutatud kontrolliga regulatiivmenetlusele vastu otsuse, mille eesmärk on muuta käesoleva määruse vähem olulisi sätteid, täiendades seda.”

Artikkel 2

Käesolev määrus jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Käesolev määrus on tervikuna siduv ja vahetult kohaldatav kõikides liikmesriikides.

Strasbourg, 15. jaanuar 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  ELT C 325, 30.12.2006, lk 37.

(2)  Euroopa Parlamendi 7. juuni 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 17. detsembri 2007. aasta otsus.

(3)  ELT L 404, 30.12.2006, lk 9. Parandatud väljaandes ELT L 12, 18.1.2007, lk 3.

(4)  EÜT L 184, 17.7.1999, lk 23. Otsust on muudetud otsusega 2006/512/EÜ (ELT L 200, 22.7.2006, lk 11).


Top