Accept Refuse

EUR-Lex Access to European Union law

Back to EUR-Lex homepage

This document is an excerpt from the EUR-Lex website

Document 32008L0002

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 2008/2/EÜ, 15. jaanuar 2008 , põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite vaatevälja ja klaasipuhastite kohta (kodifitseeritud versioon) (EMPs kohaldatav tekst)

OJ L 24, 29.1.2008, p. 30–38 (BG, ES, CS, DA, DE, ET, EL, EN, FR, IT, LV, LT, HU, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, FI, SV)
Special edition in Croatian: Chapter 13 Volume 063 P. 73 - 81

No longer in force, Date of end of validity: 31/12/2015; kehtetuks tunnistatud 32013R0167

ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2008/2/oj

29.1.2008   

ET

Euroopa Liidu Teataja

L 24/30


EUROOPA PARLAMENDI JA NÕUKOGU DIREKTIIV 2008/2/EÜ,

15. jaanuar 2008,

põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite vaatevälja ja klaasipuhastite kohta

(kodifitseeritud versioon)

(EMPs kohaldatav tekst)

EUROOPA PARLAMENT JA EUROOPA LIIDU NÕUKOGU,

võttes arvesse Euroopa Ühenduse asutamislepingut, eriti selle artiklit 95,

võttes arvesse komisjoni ettepanekut,

võttes arvesse Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamust, (1)

toimides asutamislepingu artiklis 251 sätestatud korras, (2)

ning arvestades järgmist:

(1)

Nõukogu 25. juuni 1974. aasta direktiivi 74/347/EMÜ (põllu- ja metsamajanduslike ratastraktorite vaatevälja ja klaasipuhasteid käsitlevate liikmesriikide õigusaktide ühtlustamise kohta) (3) on korduvalt oluliselt muudetud. (4) Selguse ja otstarbekuse huvides tuleks kõnealune direktiiv kodifitseerida.

(2)

Direktiiv 74/347/EMÜ on üks mitmest üksikdirektiivist, mis kuuluvad Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 74/150/EMÜ (mis on asendatud Euroopa Parlamendi ja nõukogu 26. mai 2003. aasta direktiiviga 2003/37/EÜ põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate, ja nende masinate jaoks mõeldud süsteemide, nende osade ja eraldi seadmestike tüübikinnituse andmise kohta) (5) sätestatud EÜ tüübikinnituse süsteemi ja millega sätestatakse disaini ja ehituse tehnilised näitajad põllu- või metsamajanduslike ratastraktorite vaatevälja ja klaasipuhastite kohta. Need tehnilised näitajad on seotud liikmesriikide õigusaktide lähendamisega direktiivile 2003/37/EÜ, millega sätestatakse EÜ tüübikinnituse menetlus, mida tuleb kohaldada igat tüüpi traktoritele. Sellest tulenevalt kohaldatakse käesoleva direktiivi suhtes põllu- või metsamajanduslike traktorite, nende haagiste ja pukseeritavate vahetatavate masinate kohta direktiivi 2003/37/EÜ sätteid, mis kehtivad sõiduki süsteemide, osade ja eraldi seadmestike puhul.

(3)

Käesolev direktiiv ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud II lisa B osas esitatud direktiivide siseriiklikku õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtaegadega,

ON VASTU VÕTNUD KÄESOLEVA DIREKTIIVI:

Artikkel 1

1.   „Põllumajandus- või metsatraktor” on rataste või roomikutega varustatud mis tahes mootorsõiduk, millel on vähemalt kaks telge ja mille tähtsaim omadus on veojõud ning mis on mõeldud teatavate põllu- või metsamajanduses kasutatavate tööriistade, masinate või haagiste tõmbamiseks, lükkamiseks, vedamiseks või käitamiseks. See võib olla kohandatud koorma või kaassõitjate veoks.

2.   Käesolevat direktiivi kohaldatakse üksnes selliste esimeses lõikes määratletud traktorite suhtes, mis on varustatud õhkrehvidega ja mille maksimaalne valmistajakiirus on 6 kuni 40 km/h.

Artikkel 2

Ükski liikmesriik ei tohi keelduda traktorile EÜ või siseriikliku tüübikinnituse andmisest klaasipuhastitega seotud põhjustel, kui need vastavad I lisas sätestatud nõuetele.

Artikkel 3

Ükski liikmesriik ei tohi keelduda traktorite registreerimisest või keelata nende müümist, kasutuselevõttu või kasutamist klaasipuhastitega seotud põhjustel, kui need vastavad I lisas sätestatud nõuetele.

Artikkel 4

Muudatused, mis on vajalikud käesoleva direktiivi I lisa nõuete kohandamiseks, arvestades tehnika arengut, võetakse vastu direktiivi 2003/37/EÜ artikli 20 lõikes 2 nimetatud korras.

Artikkel 5

Liikmesriigid edastavad komisjonile käesoleva direktiiviga reguleeritavas valdkonnas nende poolt vastu võetud põhiliste siseriiklike õigusnormide teksti.

Artikkel 6

Direktiiv 74/347/EMÜ, mida on muudetud II lisa A osas loetletud direktiividega, tunnistatakse kehtetuks; see ei mõjuta liikmesriikide kohustusi, mis on seotud II lisa B osas esitatud direktiivide siseriiklikku õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtaegadega.

Viiteid kehtetuks tunnistatud direktiivile käsitatakse viidetena käesolevale direktiivile kooskõlas III lisas esitatud vastavustabeliga.

Artikkel 7

Käesolev direktiiv jõustub kahekümnendal päeval pärast selle avaldamist Euroopa Liidu Teatajas.

Seda kohaldatakse alates 1. maist 2008.

Artikkel 8

Käesolev direktiiv on adresseeritud liikmesriikidele.

Strasbourg, 15. jaanuar 2008

Euroopa Parlamendi nimel

president

H.-G. PÖTTERING

Nõukogu nimel

eesistuja

J. LENARČIČ


(1)  ELT C 161, 13.7.2007, lk 35.

(2)  Euroopa Parlamendi 19. juuni 2007. aasta arvamus (Euroopa Liidu Teatajas seni avaldamata) ja nõukogu 17. detsembri 2007. aasta otsus.

(3)  EÜT L 191, 15.7.1974, lk 5. Direktiivi on viimati muudetud Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiviga 97/54/EÜ (EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24).

(4)  Vt II lisa A osa.

(5)  ELT L 171, 9.7.2003, lk 1. Direktiivi on viimati muudetud nõukogu direktiiviga 2006/96/EÜ (ELT L 363, 20.12.2006, lk 81).


I LISA

VAATEVÄLI

MÕISTED JA NÕUDED

1.   MÕISTED

1.1.   Vaateväli

„Vaateväli” – kogu traktorijuhile nähtav ala ees ja külgsuunas.

1.2.   Võrdluspunkt

„Võrdluspunkt” – traktoristi silmade, mis mõtteliselt asuvad ühes punktis, kokkuleppeliselt määratud asukoht. Võrdluspunkt asub traktori keskpikitasandiga paralleelsel istme keset läbival tasandil, vertikaalsuunas 700 mm võrra selle tasandi ja istme pealispinna lõikejoonest ülalpool ja 270 mm võrra istme pealispinna esiserva läbivast ja traktori keskpikitasandiga ristuvast vertikaaltasandist vaagnatoe suunas (joonis 1). Niiviisi määratletud võrdluspunkt kehtib sõitjata istme korral, mis on paigaldatud traktori tootja poolt määratud keskasendisse.

1.3.   Poolringikujuline nähtavusala

„Poolringikujuline nähtavusala” – poolring, mille moodustab horisontaalsel teetasapinnal vertikaalselt otse võrdluspunkti all asetseva punkti ümber pöörlev 12 m pikkune raadius, nii et traktori liikumise suunas vaadates jääb poolringi kaar traktori ette, kusjuures poolringi piirav diameeter on traktori pikitelje suhtes täisnurga all (joonis 2).

1.4.   Peitealad

„Peitealad” – poolringikujulise nähtavusala sektorite kõõlud, mis pole konstruktsioonielementide, nagu katusekandepostide, õhuvõtuavade, väljalasketorude või esiklaasi raamide tõttu nähtavad.

1.5.   Vaatevälja sektor

„Vaatevälja sektor” – vaatevälja osa, mis piirneb:

1.5.1.

ülal

võrdluspunkti läbiva horisontaaltasandiga;

1.5.2.

teetasapinnal

poolringikujulisest nähtavast alast väljapoole jääva alaga, mis on poolringikujulise nähtava ala sellise sektori jätkuks, mille kõõl on 9,5 m pikk ning asetseb risti traktori keskpikitasandiga paralleelse tasandiga, mis läbib juhiistme keset, kusjuures antud tasand poolitab kõõlu.

1.6.   Klaasipuhastite poolt puhastatav ala

„Klaasipuhastite poolt puhastatav ala” – esiklaasi välispinna ala, mida klaasipuhastid puhastavad.

2.   NÕUDED

2.1.   Üldnõuded

Traktor peab olema niiviisi konstrueeritud ja varustatud, et juhil oleks piisav vaateväli tänavaliikluse, põllumajandus- ja metsatööde tavapärastes tingimustes. Vaatevälja loetakse piisavaks, kui juht näeb, niivõrd kui see on võimalik, osa kummastki esirattast, ning kui on täidetud järgmised nõuded.

2.2.   Vaatevälja kontrollimine

2.2.1.   Peitealade kindlaksmääramise kord

2.2.1.1.   Traktor asetatakse horisontaalsele pinnale, nagu on näidatud joonisel 2. Samal horisontaaltasandil, kus paikneb võrdluspunkt, paigaldatakse võrdluspunkti suhtes sümmeetriliselt teineteisest 65 mm kaugusele horisontaalse toe külge kaks punktvalgusallikat, nt 2 × 150 W, 12 V. Tugi peab olema selle keskpunktist pööratav võrdluspunkti läbiva vertikaaltelje ümber. Peitealade mõõtmiseks peab tugi olema joondatud nii, et kahte valgusallikat ühendav joon oleks risti nähtavust takistavat elementi ja võrdluspunkti ühendava joonega.

Valgusallikad lülitatakse sisse korraga või kordamööda ja nähtavust takistava elemendi tekitatud varjude kattumisala ehk peiteala (tumedaim vari) mõõdetakse vastavalt punktile 1.4 (joonis 3).

2.2.1.2.   Peiteala laius ei või olla üle 700 mm.

2.2.1.3.   Kõrvuti asetsevate üle 80 mm laiuste konstruktsioonielementide tekitatud peitealad peavad paiknema nii, et peitealade keskpunktide vaheline kaugus – mida mõõdetakse poolringikujulise nähtavusala kõõlu pikkusena – oleks vähemalt 2 200 mm.

2.2.1.4.   Poolringikujulises nähtavusalas ei tohi olla rohkem kui kuus peiteala ning punktis 1.5 määratletud vaatevälja sektoris ei tohi olla rohkem kui kaks peiteala.

2.2.1.5.   Väljaspool vaatevälja sektorit on siiski lubatud ka peitealade olemasolu, mille laius on suurem kui 700 mm, kuid mitte suurem kui 1 500 mm, kui neid peitealasid tekitavate elementide konstruktsiooni ei ole võimalik muuta ega neid ümber paigutada. Kummalgi poolel võib selliseid peitealasid olla kokku kaks, kui üks neist on kuni 700 mm ja teine kuni 1 500 mm lai või kui kumbki peiteala on kuni 1 200 mm lai.

2.2.1.6.   Tüübikinnitusega tahavaatepeeglitest põhjustatud vaatevälja takistused võib jätta arvestamata, kui peegleid ei ole nende konstruktsiooni tõttu võimalik teisiti paigaldada.

2.2.2.   Binokulaarvaate peitealade matemaatiline kindlaksmääramine:

2.2.2.1.   alternatiivina punktis 2.2.1 sätestatud menetlusele võib ka matemaatilisel teel kontrollida, kas peitealade suurus on lubatud piires. Peitealade suuruse, jaotuse ja arvu suhtes kohaldatakse punktide 2.2.1.2 kuni 2.2.1.6 nõudeid;

2.2.2.2.   binokulaarvaate korral, kus silmade vahe on 65 mm, avaldub peiteala laius millimeetrites järgmise valemina:

Formula

kus:

a

on nähtavust takistava elemendi ja võrdluspunkti vaheline kaugus (mm) mõõdetuna piki visuaalset raadiust, mis ühendab võrdluspunkti, takistava elemendi keset ja poolringikujulise nähtavusala perimeetrit;

b

on nähtavust takistava elemendi laius (mm) mõõdetuna horisontaalselt, risti visuaalse raadiusega.

2.3.   Punktis 2.2 osutatud katsemenetlused võib asendada teistsuguste menetlustega, kui nende samaväärsus on tõestatud.

2.4.   Esiklaasi läbipaistev ala

Peitealade kindlaksmääramisel vaatevälja sektoris võib esiklaasi raami ja mis tahes muu takistuse tekitatud peitealad vastavalt punkti 2.2.1.4 sätetele lugeda üheks peitealaks tingimusel, et selle peiteala kõige äärmiste punktide vahekaugus ei ole üle 700 mm.

2.5.   Klaasipuhastid

2.5.1.   Esiklaasiga traktorid peavad olema varustatud ka mootoriga käitatavate klaasipuhastitega. Nendega puhastatav ala peab tagama takistusteta ettepoole suunatud vaatevälja, mis vastab vaatevälja sektoris asuvale poolringikujulise nähtavusala kõõlule pikkusega vähemalt 8 m.

2.5.2.   Klaasipuhastite töösagedus peab olema vähemalt 20 tsüklit minutis.

Image

Image

Image


II LISA

A   OSA

Kehtetuks tunnistatud direktiiv koos muudatustega (vastavalt artiklile 6)

Nõukogu direktiiv 74/347/EMÜ

(EÜT L 191, 15.7.1974, lk 5)

 

Komisjoni direktiiv 79/1073/EMÜ

(EÜT L 331, 27.12.1979, lk 20)

 

Nõukogu direktiiv 82/890/EMÜ

(EÜT L 378, 31.12.1982, lk 45)

Ainult artikli 1 lõige 1, mis viitab direktiivile 74/347/EMÜ

Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiiv 97/54/EÜ

(EÜT L 277, 10.10.1997, lk 24)

Ainult artikli 1 esimene taane, mis viitab direktiivile 74/347/EMÜ


B   OSA

Siseriiklikku õigusesse ülevõtmise ja kohaldamise tähtajad (viidatud artiklis 6)

Direktiiv

Ülevõtmise tähtaeg

Kohaldamise tähtaeg

74/347/EMÜ

2. jaanuar 1976 (1)

 

79/1073/EMÜ

30. aprill 1980

 

82/890/EMÜ

22. juuni 1984

 

97/54/EÜ

22. september 1998

23. september 1998


(1)  Vastavalt artiklile 3a, lisatud direktiivi 79/1073/EMÜ artikli 1 punktiga 2:

„1.   Alates 1. maist 1980 ei tohi liikmesriigid traktori vaateväljaga seotud põhjustel

keelduda traktoritüübile EMÜ tüübikinnituse andmisest, direktiivi 74/150/EMÜ artikli 10 lõike 1 viimases taandes sätestatud dokumendi väljastamisest ega siseriikliku tüübikinnituse andmisest

ega keelata traktorite kasutuselevõtmist,

kui selle traktoritüübi või nende traktoritüüpide vaateväli vastab käesoleva direktiivi sätetele.

2.   Alates 1. oktoobrist 1980 liikmesriigid:

ei anna välja nõukogu direktiivi 74/150/EMÜ artikli 10 lõike 1 viimases taandes sätestatud dokumenti traktoritüübile, mille tahavaatepeeglid ei vasta käesoleva direktiivi sätetele,

võivad keelduda siseriikliku tüübikinnituse andmisest traktoritüübile, mille vaateväli ei vasta käesoleva direktiivi sätetele.

3.   Alates 1. jaanuarist 1983 võivad liikmesriigid keelata mis tahes traktori kasutuselevõtmise, kui selle vaateväli ei vasta käesoleva direktiivi sätetele.”


III LISA

VASTAVUSTABEL

Direktiiv 74/347/EMÜ

Käesolev direktiiv

Artiklid 1 kuni 3

Artiklid 1 kuni 3

Artikkel 3a

Tabeli märkus, (*) II lisa

Artikkel 4

Artikkel 4

Artikli 5 lõige 1

Artikli 5 lõige 2

Artikkel 5

Artiklid 6 ja 7

Artikkel 6

Artikkel 8

Lisa

I lisa

Lisa punktid 1 kuni 2.3

Lisa I punktid 1 kuni 2.3

Lisa punkt 2.4

Lisa punkt 2.5

I lisa punkt 2.4

Lisa punkt 2.6

I lisa punkt 2.5

Lisa joonised 1, 2 ja 3

I lisa joonised 1, 2 ja 3

II lisa

III lisa


Top